3
Pol təmətapəh o nəfakən
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. Inu namnun nəghatən. Otəfak otɨməhal məmə nəghatən rəha Iərəmərə otuwɨn uəhai əm ikɨn mɨn rafin, kən netəmim okotɨsiai-in motətəu-pən, tahmen əm etəmat itəm nəmotɨsiai-in motətəu-pən. Kən otəfak otɨməhal məmə Uhgɨn otɨləs-irəkɨs itɨməhal o netəm rat, məto-inu sənəmə netəmim rafin kotahatətə e Iərəmərə. Məto Iərəmərə, nian rafin tatol rəhan nəghatən, kən in otol itəmat nakotəsanən, kən matehm wɨr itəmat o Setan məmə otəsərəkɨnən itəmat. Kən kitat kotɨtun wɨr e Iərəmərə məmə roiu itəmat nəkoatol nat naka itəm eməhalən, kən nəkoatol əm nulan moatuwɨn moatuwɨn.+ Pəs Uhgɨn otit nɨkitəmat e suatɨp rəha nolkeikeən rəha Uhgɨn ne nolən rəha Kristo o nətul əskasɨkən nian nəratən otuwa.
Əsolən nolən rəha nəlpahən
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn. E nərgɨ Iərəmərə Iesu Kristo, etəhalən əskasɨk kəm itəmat məmə nakotətul isəu o piatat mɨn itəm koatol nolən rəha nəlpahən, kən məsotatɨgən motətəu-pən nəgətunən itəm nəmotos otɨməhal.+ Itəmat atɨp nəkotɨtun məmə nəkotəkəike motətəu-pən nolən itəm eməhalol. Nian emətəhlatɨg kitat min itəmat, eməsəhaləlpahən,+ kən eməhalos-nəmtɨn nagwənən o netəmim, eməsəhalos əpnapɨnən. Məto eməhalol wək pɨk, lapɨn ne lenian, eməhalol wək e nelmɨtɨməhal məmə esəhalos-ipɨnəən wək əskasɨk otəmat o nehmən itɨməhal.+ Tətuatɨp otɨməhal məmə ekəhalətapəh otəmat məmə nakoatehm itɨməhal, məto itɨməhal eməsəhalolən nəhlan məto-inu itɨməhal ekəhalolkeike məmə ekəhaləgətun itəmat e nolən itəm tətuatɨp məmə nakotətəu-pən.+ 10 Kən nian emətəhlatɨg əh kitat min itəmat, eməhalos-ipɨnə lou u məmə, “Okəmə etəmim tapəs wək, okol kəsos-ipənən nagwənən kəm in.”
11 Ekəhalən nəhlan məto-inu eməhaləto məmə netəmim neen un itəmat min ilat koatəlpah, ilat kəsotolən wək kit, ilat iəghat tɨpɨk mɨn, məto kəsotolən wək.+ 12 E nərgɨ Iərəmərə Iesu Kristo, ekəhalən kən məhaluəh nɨki netəmim itəm kotol nəhlan məmə okotəkəike motapəs negəsən motatɨg mətɨg əm, kən motol wək o nətouən nagwənən nɨgɨlat.+ 13 Kən itəmat piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, əsotəpouən o nolən nat itəm tətuatɨp.+
14 Okəmə suah kit təsətəu-pənən rəhatɨməhal nəghatən e naoa u, kən nəkotəkəike motol məmə netəmim okotɨtun məmə in pah. Kən məsotuwɨnən iuəhkɨr ron məmə nəkotol in taulɨs o nolən rəhan. 15 Məto nəsotəplanən in məmə rəhatəmat kit tɨkɨmɨr, məto in piatəmat kit, kən təwɨr məmə nakotəhgaiir lan.+
Namnun nəghatən
16 Kən pəs Iərəmərə rəha nəməlinuən, in pɨsɨn əm otos-ipɨnə nəməlinuən nian rafin e nolən mɨn rafin. Pəs Iərəmərə tətatɨg itəmat min itəmat rafin.
17 Io Pol, iatos pen matəte əm e nelmək nəghatən u rəha nənən təwɨr kəm itəmat. Kən e naoa mɨn rafin ekəte nəhlan məmə nəkotɨtun in naoa rəhak. Inu nolən rəha nəteən rəhak.
18 Pəs rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin.
+ 3:4 2 Kor 7:16; Kal 5:10 + 3:6 Rom 16:17 + 3:7 Fil 3:17 + 3:8 1 Tes 2:9 + 3:9 1 Kor 9:4; 1 Tes 1:6 + 3:11 1 Tim 5:13 + 3:12 1 Tes 4:11 + 3:13 Kal 6:9 + 3:15 1 Tes 5:14