14
Pablo y Ber­nabé tatza̠lay porque xca̠makni̠putuncán
Nac Iconio Pablo y Ber­nabé tatá­nu̠lh nac xpu̠­si­cu­lancán judíos y tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos. Cumu xlacán luu tancs la̠ta xta­ma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠y xta­chu­huí̠n Jesús lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ judíos xa̠hua hua̠nti̠ ni̠ judíos tali̠­pá̠­hualh. Pero maka­pi­tzí̠n judíos hua̠nti̠ ni̠ xta­ca̠­naj­la­putún hua̠ntu̠ xlacán xta­li̠­chu­hui̠nán tzú­culh tahuaniy a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos xla­cata pi̠ ni̠ cata­ca̠­náj­lalh hua̠ntu̠ Pablo xta­li̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh. Pero ma̠squi ne̠c­xnicú aka­tzi­yanca xca̠­mak­xtekcán porque catu̠huá xca̠huanicán, xlacán juerza maka̠s tatamákxtekli nac Iconio y ni̠ xtape̠cuán xlacán xtali̠chuhui̠nán xtachuhuí̠n Dios antanícu luu ma̠rí xtzamacán porque xtacatzi̠y pi̠ Dios xca̠maktakalhma. Y Dios xca̠ma̠lulokniy hua̠ntu̠ xlacán xtali̠chuhui̠nán porque xca̠ma̠xqui̠y li̠tlihueke la̠qui̠ tla̠n natatlahuay laclanca li̠cá̠cni̠t tascújut. Nac a̠má ca̠chi­quí̠n Iconio laka­pu̠­tiyú̠ xta­hui­lá̠­nalh porque maka­pi­tzí̠n cris­tianos huá xta­ta̠­ta̠yay judíos y maka­pi­tzí̠n xta­ta̠­ta̠yay após­toles. Maktum quilh­ta­macú a̠ma̠ko̠lh judíos chu xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos luu lac­xtum tali̠­chu­huí̠­nalh xla­cata nata­ta̠­ca­tzi̠y ma̠pek­si̠­naní̠n antá xalaní̠n xla­cata pi̠ nata­pu̠t­la­kalé̠n y tla̠n nata­liacta­lan­chipay chí­huix. Pero acxni̠ Pablo y Ber­nabé tacá­tzi̠lh huata mejor tú tat­lá­hualh tatzá̠­lalh y táalh nac Listra xa̠hua nac Derbe xmu­ni­cipio Licao­nia, xa̠hua nac lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n hua̠ntu̠ antá laca­tzuní̠n xta­hui­lá̠­nalh. Antá xlacán lacaxtum taliakchu­huí̠­nalh xta­chu­huí̠n Jesús hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut.
Akpaklhchipacán Pablo nac Listra
Maktum quilh­ta­macú nac Listra Pablo xliakchu­hui̠­nama xta­chu­huí̠n Jésús y antá culucs xuí cha̠tum chixcú hua̠nti̠ luu chu­na­tuncán xla­ca­chini̠t pi̠ ni̠lay xtla̠­huán. Amá chixcú luu cuentaj xtla­huani̠t hua̠ntu̠ xli̠­chu­hui̠­na­má̠­calh y Pablo úcxilhli pi̠ antá culucs xuí y na̠ úcxilhli pi̠ xka­lhi̠y taca̠­nájlat xla­cata nama̠t­la̠nti̠y. 10 Pablo palha qui­lhá­nilh y chiné huá­nilh:
—¡Huix cuanimá̠n, la̠li̠­huán cata̠ya y cat­lá̠­huanti!
Amá chixcú tuncán suácaj tá̠yalh cumu la̠m­para ni̠tu̠ xlaniy y tzú­culh tla̠­huán. 11 Acxni̠ cris­tianos taúcxilhli hua̠ntu̠ xtla­huani̠t Pablo xlacán chiné palha tzú­culh tahuán nac xata­chu­huí̠n hua̠ntu̠ xta­li̠­chu­hui̠nán:
—¡La̠nchú tata̠c­ta­ni̠­tanchi qui­dioscán hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu, pero huata xmac­nicán na̠ luu xta̠­chuná cumu la̠ qui­mac­nicán!
12 Uma̠­kó̠lh cris­tianos xta­la­ka­chix­cu­hui̠y lhu̠hua tzincun hua̠nti̠ xta­li̠­macá̠n xdioscán, entonces tali̠­má̠x­tulh Ber­nabé cumu la̠ xdioscán Júpiter, y Pablo xta­li̠­ma̠xtuy cumu la̠ xdioscán Mer­curio porque huá luu xak­chu­hui̠nán. 13 Uma̠­kó̠lh cris­tianos hua̠nti̠ chuná xta­li̠­pa̠­huán u̠ma̠ko̠lh xtzin­cuncán, antá nac xqui­lhapá̠n ca̠chi­quí̠n xyá chiqui anta­nícu xta­la­ka­chix­cu­hui̠nán, y a̠má xapuxcu xla­ka­chix­cu­hui̠­nacán pála ca̠lí̠­milh li̠ca̠x­tla­huá̠n xa̠hua hua̠cax, porque xli̠­pu̠tum cris­tianos xta­mak­ni̠­putún a̠ma̠ko̠lh huá̠cax la̠qui̠ nata­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠y Pablo y Ber­nabé. 14 Pero acxni̠ a̠ma̠ko̠lh após­toles tacá­tzi̠lh pi̠ huá xamá̠­calh ca̠la­ka­chix­cu­hui̠cán maktum la̠ta xti̠t tat­lá­hualh clha­ka̠tcán caj la̠ta tali̠­sí̠­tzi̠lh, la̠li̠­huán talak­sti̠­pa̠­tá­nu̠lh xli̠­lhu̠hua cris­tianos y chiné tzú­culh tahuaniy:
15 —¡Xli̠­hua̠k hui­xinín li̠huana̠ cakax­páttit! ¿Túcu xpa̠­la­cata hui­xinín qui­la̠­li̠­pu̠lh­ca̠­yá̠hu cumu la̠ Dios? Aquinín na̠ caj lac­chix­cu­huí̠n chuná cumu la̠ hui­xinín, y aquinín caj cmi­ni̠tán ca̠hua­niyá̠n xla­cata pi̠ calak­ma­kántit xli̠­hua̠k min­tas­ma­ni̠ncán hua̠ntu̠ tla­hua­yá̠tit porque ni̠tu̠ li̠ma­cuán, y caj xma̠nhuá cali̠­pa̠­huántit a̠má cha̠stum Dios hua̠nti̠ ca̠ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t akapú̠n, ca̠ti­yatni xa̠hua pupunú y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán uú nac ca̠quilh­ta­macú. 16 La̠ta maka̠sá quilh­ta­macú a̠má hua̠nti̠ cha̠stum Dios lama ca̠má̠x­qui̠lh quilh­ta­macú xla­cata pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ luu xta­la­ka­pasa cata­la­tá­ma̠lh y cata­la­ka­chix­cú­hui̠lh la̠ta túcu xlacán chuná xta­lac­pu­huaniy. 17 Pero huata xlá anka­lhí̠n ca̠li̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠­pú­tulh pi̠ xlá Dios hua̠nti̠ luu tla̠n catzi̠y, porque huá quin­ca̠­ma­ca­mi­niyá̠n si̠n y luu tla̠n quin­ca̠­si­cu­la­na̠t­la­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ cha­ná̠hu y maka­la­na̠­na­ná̠hu la̠qui̠ naka­lhi̠­yá̠hu hua̠ntu̠ nali̠­hua̠­ya­ná̠hu y li̠pa̠­xúhu nala­ta­ma̠­yá̠hu.
18 Pero ma̠squi Pablo y Ber­nabé chuná tali̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos takalá tama̠­lac­tlá­hui̠lh xla­cata pi̠ ni̠ cata­mák­ni̠lh a̠má toro la̠qui̠ naca̠­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠cán.
19 Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú tachilh nac Listra maka­pi­tzí̠n judíos hua̠nti̠ xta­mi­ni̠­tanchá nac Antioquía y nac Iconio y tzú­culh tali̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos xla­cata pi̠ cata­ta­la­kas­pit­tá̠­yalh y niaj cata­li̠­pá̠­hualh hua̠ntu̠ xli̠­chu­hui̠nán Pablo y cata­mák­ni̠lh. Ama̠­ko̠lh cris­tianos tasi̠­tzí̠­nilh Pablo y taliacta­lan­chí­palh chí­huix; acxni̠ aya cacs táma̠lh Pablo xlacán talac­púhua pi̠ ma̠x aya xta­mak­ni̠ni̠t tasa­ká­le̠lh hasta nac xqui­lhapá̠n ca̠chi­quí̠n. 20 Pero aca­li̠stá̠n acxni̠ xlacán tzú­culh tata­mac­xtumi̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús, Pablo laka­siyu tzú­culh ta̠yay cumu la̠m­para ni̠tu̠ xla­nini̠t y tanu̠pá nac ca̠chi­quí̠n. Pero li̠cha̠lí ta̠tá­ca̠xli Ber­nabé y táalh nac xaca̠­chi­quí̠n Derbe.
21 Antá nac Derbe taliakchu­huí̠­nalh xatlá̠n xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Jesús hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut y luu lhu̠hua cris­tianos tali̠­pá̠­hualh Quim­pu̠­chi­nacán. Aca­li̠stá̠n chú acxni̠ antá tat­la­hua­ko̠lh xta­scújut tata­ca̠xpá pi̠ antá tapu̠s­pitpá xti­jicán anta­nícu xta­mi­ni̠­tanchá nac Listra, Iconio y tacha̠mpá nac xaca̠­chi­quí̠n Antioquía. 22 Y nac a̠ma̠ko̠lh ca̠chi­quí̠n hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús xlacán xta­ma̠uxca̠ni̠y y xca̠­ma̠x­qui̠y li̠ca­mama, xca̠­huaniy xla­cata pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum cata­li̠­pá̠­hualh Quim­pu̠­chi­nacán Jesús ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ cataak­spú­lalh y hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ní̠­calh, porque xli̠­hua̠k hua̠nti̠ aktum catzi̠y nalak­ma̠xtuy xli̠s­tacni nac xla­catí̠n Dios pus lhu̠hua hua̠ntu̠ ámaj li̠pa̠ti̠y uú nac ca̠quilh­ta­macú. 23 Nac aka­tunu u̠ma̠ko̠lh ca̠chi­qui̠ní̠n xlacán talác­sacli maka­pi­tzí̠n lak­ko̠lún hua̠nti̠ tlak xta­ma­kaacchá̠n tala­ca­pa̠s­tacni la̠qui̠ huá naca̠­pux­cuniy cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús, y acxni̠ pu̠tum takalh­xtek­nin­ko̠lh takalh­ta­hua­ká­nilh Dios xla­cata pi̠ huá caca̠­mak­tá̠­yalh nac xtas­cu­jutcán hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­cuentaj­li̠­cani̠t u̠ma̠ko̠lh cris­tianos.
Pablo y Ber­nabé tataspitparay nac Antioquía xmunicipio Siria
24 Aca­li̠stá̠n tati̠­táx­tulh nac xapu̠­la­tama̠n Pisidia y tácha̠lh nac xapu̠­la­tama̠n Pan­filia. 25 Nac Perge tali̠­chu­hui̠­nampá xta­chu­huí̠n Dios y hasta aca­li̠stá̠n tácha̠lh nac Atalia. 26 Pero antá chú nac Atalia tatá­ju̠lh nac aktum barco y chuná tacha̠mpá nac Antioquía, antá nac eé ca̠chi­quí̠n xca̠­lac­sacni̠t Dios xpa̠­la­cata pi̠ nata­taxtuy nataán nac xli̠­hua̠k lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n la̠qui̠ nata­li̠­chu­hui̠nán xli̠­ma̠­peksí̠n, pero chú aya xta­tas­pit­má̠­nalh porque aya xta­ma̠­kan­tax­ti̠ni̠t xli̠­tas­cu­jutcán. 27 Acxni̠ chú tácha̠lh nac Antioquía tuncán tata̠­ta­mac­xtú­mi̠lh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ antá xta­li̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Jesús y tali̠­ta̠­chu­hui̠­nan­ko̠lh la̠ta lácu Dios xca̠­ma̠­lak­pa­li̠ni̠t xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos la̠qui̠ na̠chuná xlacán nata­li̠­pa̠­huán Jesús, y na̠ táhua la̠ta xlá xca̠­mak­ta̠­yani̠t xli̠­hua̠k anta­nícu taquí̠­cha̠lh. 28 Juerza maka̠s quilh­ta­macú antá tata­mák­xtekli Pablo y Ber­nabé la̠qui̠ naca̠­mak­ta̠yay a̠ma̠ko̠lh ca̠naj­laní̠n xalac Antioquía.