13
Ber­nabé y Saulo taán tali̠chuhui̠nán xtachuhuí̠n Jesús
Nac Antioquía xta­hui­lá̠­nalh maka­pi­tzí̠n lak­ska­lalán ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n hua̠nti̠ xca̠­hua­nicán pro­fetas porque tla̠n xta­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios, xlacán chiné xca̠­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán: Ber­nabé, Simón hua̠nti̠ xli̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán El Negro, Lucio xalac Cirene, Manaén (eé chixcú lac­xtum xta̠s­tacni̠t Herodes hua̠nti̠ xma̠­pek­si̠nán nac Gali­lea), xa̠hua Saulo. Maktum quilh­ta­macú acxni̠ xta­kalh­xtek­ni­má̠­nalh y xta­ta­mac­xtu­mi̠ni̠t la̠qui̠ nata­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios, Espíri­tu Santo chiné ca̠huá­nilh:
—Caqui­la̠­lac­sac­níhu Ber­nabé chu Saulo la̠qui̠ xlacán nata­ma̠­kan­taxti̠y aktum ta­scújut hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­lac­sacni̠t.
Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú acxni̠ aya xta­ta­ca̠x­má̠­nalh Ber­nabé y Saulo, xli̠­hua̠k takalh­xtek­nimpá y tata­mac­xtú­mi̠lh la̠qui̠ nata­kalh­ta­hua­kaniy Dios xpa̠­la­ca­tacán. Maka­pi­tzí̠n taliacchí­palh xmacancán y aca­li̠stá̠n xlacán táalh anta­nícu xca̠­ma̠­la­ka­cha̠ma Dios.
Ber­nabé y Saulo tali̠chuhui̠nán xtachuhuí̠n Dios nac Chipre
Espíri­tu Santo ca̠ma̠­lac­pu­huá̠­ni̠lh Ber­nabé y Saulo xla­cata pi̠ pu̠lh antá catáalh nac Se­leucia, acxni̠ antá tácha̠lh xlacán tata­ju̠pá nac aktum barco hua̠ntu̠ xamaj an nac isla de Chipre. Antá tácha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ xma̠­peksi̠y Chipre xuanicán Sala­mina y nac a̠má ca̠chi­quí̠n tzi̠maj tzi̠ma sábado xtaán nac xpu̠­si­cu­lancán judíos y antá xta­li̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios; na̠ xca̠­mak­ta̠­yat­la̠­huán Juan Marcos.
Aca­li̠stá̠n laka­siyu tala­ka­tza̠­la­ko̠lh xli̠­hua̠k lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n hua̠ntu̠ xta­hui­lá̠­nalh nac a̠má isla xla Chipre hasta tácha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Pafos. Antá tama̠­nók­lhulh cha̠tum judío xuanicán Bar­jesús eé chixcú scu­huaná xuani̠t; xlá luu xaaksa­ni̠ná xuani̠t porque xca̠ak­ska­huiy cris­tianos xca̠­huaniy pi̠ Dios xma̠­la­ka­cha̠ni̠t la̠qui̠ nali̠­chu­hui̠nán xta­la­ca­pa̠s­tacni. Eé scu­huaná luu xamigoj xtla­huani̠t gober­nador xuanicán Sergio Pablo, ma̠squi xlá luu ska­lala chixcú xuani̠t anka­lhí̠n xli̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y lácu tla̠n nama̠­pek­si̠nán. Pero ma̠squi chuná eé ma̠pek­si̠ná ca̠ma̠­ta­sa­ní̠­nalh Ber­nabé y Saulo xla­cata nata­ta̠­chu­hui̠nán porque xlá na̠ xkax­mat­putún xta­chu­huí̠n Dios. Pero acxni̠ xlacán xta­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­má̠­nalh, a̠má scu­huaná hua̠nti̠ nac xta­chu­huí̠n griego xli̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Elimas, xlá ca̠kalh­pek­tá­nu̠lh xla­cata pi̠ ni̠ naca̠­najlay gober­nador a̠má xta­chu­hui̠ncán hua̠ntu̠ xta­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­má̠­nalh. Y Saulo, hua̠nti̠ nac xta­chu­huí̠n griego xli̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Pablo, xka­lhi̠y xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo, cacs lak­lá­ca̠lh a̠má scu­huaná, 10 y chiné huá­nilh:
—¡Cacs caquí­lhuanti huix aksa­ni̠ná chixcú, huix xta̠­chuná kalhi̠ya min­kásat cumu la̠ kalhi̠y akska­huiní porque xma̠nhuá cuentaj tla­hua­ni̠ta nat­la­huaya hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n! ¿Hasta ni̠n­co̠cxni huix pímpa̠t aka­tzi­yanca ca̠mak­xteka hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tali̠­pa̠­huam­putún Dios? 11 Pero la̠nchú Dios amá̠n ma̠xo­ko̠­ni̠yá̠n xli̠­hua̠k min­ta­la̠­ka­lhí̠n, huix la̠nchú pímpa̠t laka­xo̠­ko̠na y niaj catiúcxilhti xtax­káket chi­chiní.
Amá Elimas acxni­tuncán poklh lacáhua y niajlay laca­huá̠­nalh y tzú­culh ca̠huaniy hua̠nti̠ antá xta­la­yá̠­nalh xla­cata pi̠ cata­pe­ke­chi­pá­le̠lh la̠qui̠ ni̠ nata­cuctay porque ni̠lay xla­ca­hua̠nán. 12 Amá gober­nador acxni̠ úcxilhli hua̠ntu̠ okspú­lalh Elimas xlá ca̠náj­lalh xta­chu­huí̠n Dios porque aká­ta̠ksli pi̠ xta­lu­lóktat hua̠ntu̠ xli̠­chu­hui̠­na­má̠­calh Quim­pu̠­chi­nacán Jesús.
Pablo y Ber­nabé tali̠chuhui̠nán Jesús nac xaca̠chiquí̠n Antioquía hua̠ntu̠ ma̠peksi̠y Pisidia
13 Antá uú nac Pafos, Pablo, Ber­nabé y Marcos tatá­ju̠lh nac aktum barco y táalh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Perge cxmu­ni­cipio Pan­filia. Pero huata nac Perge tacho­ko­tá̠­yalh Marcos y tas­pitpá nac Jeru­salén. 14 Pero huata Pablo y Ber­nabé tatá­ca̠xli nac Perge y táalh nac Antioquía hua̠ntu̠ huí nac xmu­ni­cipio Pisidia. Acxni̠ lák­cha̠lh quilh­ta­macú sábado acxni̠ judíos tala­ka­chix­cu­hui̠y Dios y tajaxa, xlacán tatá­nu̠lh nac xpu̠­si­cu­lancán y culucs tatáhui. 15 Ama̠­ko̠lh hua̠nti̠ xana­puxcun laka­chix­cu­hui̠­naní̠n antá xalaní̠n tali̠­kalh­ta­hua­ka­ko̠lh tzinú xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés chu hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac xlib­rojcán pro­fetas, tama̠­lak­chú­hualh xli̠­kalh­ta­hua­kacán y taqui­lhá­nilh Pablo y Ber­nabé, chiné tahuá­nilh:
—Nata̠lán, para huí actzu̠ tachu­huí̠n hua̠ntu̠ hui­xinín ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­pu­tu­ná̠tit u̠ma̠ko̠lh cris­tianos pus caca̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nántit.
16 Pablo tá̠yalh, chexli xmacán xla­cata pi̠ pu̠tum cacs cata­qui­lhua, y chiné ca̠huá­nilh:
—Xli̠­pu̠tum hui­xinín nata̠lán israel­itas hua̠nti̠ la̠nchú qui­la̠­kax­mat­ni­ma̠­náhu, chu xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ laka­chix­cu­huí̠­yá̠tit Dios ma̠squi ni̠ judíos hui­xinín, cakax­pátit quin­ta­chu­huí̠n: 17 Quim­pu̠­chi­nacán Dios ma̠la­ca­tzu­qui̠ni̠t eé quim­pu̠­la­ta­ma̠ncán Israel, huá xlá tica̠­lac­sacchá xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán hua̠nti̠ aquinín quin­quilh­tzu­cutcán, y acxni̠ caj xta­ma­kuilá̠­nalh nac Egipto ca̠mak­tá̠­yalh la̠qui̠ luu li̠pe̠cua la̠ta nata­lhu̠­huán, aca­li̠stá̠n chú ma̠n ca̠ta­mac­xtu­pa­rachá nac Egipto porque xlá kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke. 18 Dios ni̠ ca̠ak­xtek­má­kalh ma̠squi xlacán ni̠ xta­ka­lha­kax­mat­putún hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ma̠­peksi̠y y chuná ca̠mak­tá­kalhli y ca̠má̠­hui̠lh ti̠puxam ca̠ta la̠ta xta­la­pu̠lay nac desierto y hua̠k ca̠ta̠­pá̠­ti̠lh hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n xtat­la­hua­má̠­nalh. 19 Hasta xlá ca̠ma̠s­pú­tulh cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac pu̠lac­tujún ca̠chi­qui̠ní̠n hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­peksi̠y Canaán la̠qui̠ naca̠­mak­lhti̠y xpu̠­la­ta­ma̠ncán y antá nata­la­tama̠y xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán.
’Akta̠ti ciento ca̠ta a̠íta̠t chuná xta­la­má̠­nalh y a̠huatá ma̠pek­sí̠­nalh púx­culh pro­feta Samuel. 20 Acxni̠ chú xta­hui­lá̠­nalh nac Canaán Dios xca̠­lac­sac­ti̠­lhay maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ naca̠­pux­cuniy y xca̠­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán jueces.
21 ’Aca­li̠stá̠n a̠ma̠ko̠lh xalak­maká̠n israel­itas tali̠­ma̠aka­tzán­ke̠lh Dios xla­cata pi̠ xlacán xta­la­cas­quín cha̠tum tali̠­pa̠hu rey hua̠nti̠ naca̠­ma̠­peksi̠y. Dios tla̠n tláhua hua̠ntu̠ xlacán xta­la­cas­quín y ca̠ma­ca­má̠x­qui̠lh Saúl xka­huasa Cis la̠qui̠ nama̠­pek­si̠nán cumu la̠ xreycán; eé chixcú antá xmak­ta­peksi̠y nac xlak­sti̠­pa̠ncán a̠ma̠ko̠lh li̠ta­la­ka­pasni hua̠nti̠ xca̠­hua­nicán la tribu de Ben­jamín. Rey Saúl ma̠pek­sí̠­nalh ti̠puxam ca̠ta. 22 Aca­li̠stá̠n acxni̠ Dios niaj lacás­quilh nama̠­pek­si̠nán Saúl xlá ca̠ma­ca­má̠x­qui̠lh David la̠qui̠ huá nama̠­pek­si̠nán cumu la̠ rey, porque Dios chiné li̠chu­huí̠­nalh David: “Aquit cmac­lani̠t David xka­huasa Isaí, luu cla­kati̠y la̠ta xlá tla̠n xta­pu­huá̠n porque xli̠­hua̠k nat­la­huay hua̠ntu̠ aquit cla­cas­quín.” 23 Dios tima̠­lac­nú̠­nilh xamaká̠n quilh­ta­macú rey David xla­cata pi̠ xámaj laca­chín cha̠tum tali̠­pa̠hu xli̠­ta­la­ka­pasni hua̠nti̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n aquinín judíos, pus hua­tiyá chú tamá Jesús hua̠nti̠ qui̠­la­ta­ma̠chi nac qui­lak­sti̠­pa̠ncán xli̠­ca̠na pi̠ huá xli̠­ta­la­ka­pasni rey David. 24 Acxni̠ nia̠ xma̠­tzu­qui̠y xta­scújut Jesús, Dios pu̠lh huá ma̠la­ká­cha̠lh Juan Bau­tista la̠qui̠ naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac xapu̠­la­tama̠n Israel y xca̠­huaniy xla­cata pi̠ cata­lak­pá­li̠lh xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán y cata­taakmú­nulh. 25 Acxni̠ aya xta­la­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú la̠ta Juan Bau­tista xma̠­kan­tax­ti̠­ma̠­ko̠lh xta­scújut hua̠ntu̠ xli̠­ma­ca­min­cani̠t y xlá aya xámaj tapa̠­qui̠y nac ca̠quilh­ta­macú, xlá chiné huá: “Aquit ni̠ Cristo cumu la̠ hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit, pero aca­li̠stá̠n mima cha̠tum hua̠nti̠ a̠tzinú kalhi̠y lanca xla­ca­tzúcut ni̠ xachuná cumu la̠ aquit, porque aquit hasta ni̠para tzinú qui­mi̠­ni̠niy xla­cata pi̠ nac­xcutniy xacorrea xta­tu̠nú̠n cumu la̠ cha̠tum xta­sa̠cua.”
Pablo li̠chuhui̠nán lácu Jesús ca̠lakma̠xtuy xli̠hua̠k cristianos
26 ’Xli̠­hua̠k hui­xinín judíos xli̠­ta­la­ka­pasni Abraham chu hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos pero li̠pa̠­hua­ná̠tit Dios, mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ hui­xinín tama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ca̠lak­ma­ca­tan­ca­ni̠­tátit a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ ma̠sta̠y Jesús. 27 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac Jeru­salén xana­puxcun cura y lac­ta­li̠­pa̠hu mima̠­pek­si̠­nacán ni̠ tala­ká­pasli tícuya̠ chixcú xli̠­taxtuy Jesús, y na̠ ni̠para tzinú túcu ca̠li̠­ma­cuánilh ma̠squi tzi̠maj tzi̠má sábado tali̠­kalh­ta­huakay xta­chu­hui̠ncán pro­fetas nac xpu̠­si­cu­lancán, porque acxni̠ talí̠lh­ca̠lh pi̠ maktum namak­ni̠cán Jesús, chuná tancs tama̠­kan­tax­ti̠­ko̠lh a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ xamaká̠n quilh­ta­macú xta­li̠­chu­hui̠­na­ni̠­tan­chitá xalak­maká̠n pro­fetas xla­cata pi̠ chuná namak­ni̠cán. 28 Ma̠squi luu xli̠­ca̠na pi̠ ni̠para kam­pa̠tum tama̠­lu­lók­nilh xta­la̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ xta­li̠­ya̠­hua­má̠­nalh, pero juerza tama̠­la­cá­pu̠lh nac xla­catí̠n ma̠pek­si̠ná Pilato la̠qui̠ xlá nama̠­mak­ni̠­ni̠nán. 29 Acxni̠ chú aya xta­mak­ni̠ni̠t y xta­ma̠­kan­tax­ti̠ni̠t hua̠ntu̠ xta­li̠­chu­hui̠­naní̠t pro­fetas nat­la­hua­nicán Cristo acxni̠ namín, hui̠ntí tamá̠c­ti̠lh nac cruz y tamá̠c­nu̠lh. 30 Pero Dios ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh nac­ca̠­li̠ní̠n 31 y juerza maka̠s quilh­ta­macú antá xlama xas­tacná, y ni̠caj maktum ca̠ta­si­yú­nilh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ a̠huatá xca̠­ta̠­mi­ni̠­tanchá nac Gali­lea y xta­ta̠­la­ta­pu̠li̠y nac Jeru­salén. Pus huá chú u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ ma̠n taucxilhní̠t hua̠ntu̠ kan­tax­tuni̠t nac xla­táma̠t Jesús xlacán tali̠­chu­hui̠nán xla­táma̠t Jesús.
32 ’Pus la̠nchú aquinín cmi­ni̠­táhu ca̠ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n eé li̠pa̠­xúhu tama̠­ca­tzi̠ní̠n pi̠ Dios ma̠kan­tax­ti̠­ni̠ttá nac qui­lak­sti̠­pa̠ncán hua̠ntu̠ xamaká̠n quilh­ta­macú tica̠­ma̠­lac­nu̠­nichá qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán. 33 Porque la̠nchú aquinín ucxilh­ni̠­táhu la̠ta lácu Dios ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh Jesús, pus antá chú eé huam­putún pi̠ Dios ma̠kan­táx­ti̠lh xta­chu­huí̠n cumu la̠ tatzokni̠t nac xli̠­kam­pa̠tiy salmo: “Huix quin­ka­huasa y aquit min­tla̠t porque la̠nchú chuná cli̠­ma̠x­tuyá̠n.” 34 Dios aya xlac­lhca̠­hui­li̠­ni̠ttá pi̠ xámaj ma̠la­cas­ta­cuani̠y a̠má xata­lac­sacni chixcú nac ca̠li̠ní̠n la̠qui̠ ni̠ nalaclay xli̠hua, cumu la̠ tatzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka: “Hui­xinín la̠n nali̠­pa̠­xu­hua­yá̠tit acxni̠ nac­ma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ cti­ma̠­lac­nú̠­nilh rey David.” 35 Pero laca­tum­li̠túm nac salmo ma̠s laca­tancs tatzokni̠t acxni̠ chiné huam­paray: “Huix quiDios, aquit cca­tzi̠y pi̠ huix ni̠ cati­ma̠sta quilh­ta­macú xla­cata nalaclay xti­yat­li̠hua milac­scujni hua̠nti̠ ma̠n lac­sac­ni̠ta.” 36 Hui­xinín ma̠x lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ Dios huá xli̠­chu­hui̠­nama rey David acxni̠ chuná huá, pero ni̠ chuná qui̠­taxtuy porque ma̠squi xli̠­ca̠na xlá pi̠ David ca̠lí̠s­cujli y ca̠li̠­ma­cuánilh a̠ma̠ko̠lh xta̠­cris­tianos hua̠nti̠ xca̠­ta̠­lama a̠má maká̠n quilh­ta­macú chuná cumu la̠ Dios xli̠­ma̠­pek­si̠ni̠t nas­cujniy, pero acxni̠ kó̠lulh, ni̠lh, ma̠c­nú̠­calh y alh ca̠ta̠­ta­lak­xtumi̠y xli̠­hua̠k xli̠­ta­la­ka­pasni, y na̠chuná masli xti­yat­li̠hua cumu la̠ xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos. 37 Pero a̠má cha̠tum chixcú Jesús hua̠nti̠ Dios xlac­sacni̠t y ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n xlá ni̠ masli xti­yat­li̠hua. 38 Nata̠lán, cha̠­tunu cha̠­tunu hui­xinín laca­tancs caca­tzí̠tit pi̠ caj huá xpa̠­la­cata Jesús hua̠nti̠ lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n Dios la̠nchú ca̠ma̠­lac­nu̠­niyá̠n xla­cata naca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n xli̠­hua̠k min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. 39 Porque xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán y taca̠­najlay pi̠ xli̠­ca̠na naca̠­ma̠­tzan­ke̠­naniy xta­la̠­ka­lhi̠ncán xli̠­ca̠na pi̠ ca̠ma̠­tzan­ke̠­na­nicán cumu la̠ taca̠­najlay, y na̠ caca­tzí̠tit pi̠ a̠má Jesús ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t tla­huani̠t hua̠ntu̠ xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés ne̠c­xnicú lay tla­huay, porque a̠má li̠ma̠­peksí̠n ni̠lay cata­ma̠­tzan­ke̠­nanín min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán ma̠squi li̠huana̠ nama̠­kan­tax­ti­yá̠tit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n. 40 Pus luu cuentaj cat­la­huátit para tícu la̠ hui­xinín ni̠ luu ca̠naj­la­yá̠tit hua̠ntu̠ cli̠­chu­hui̠­na­ma̠­náhu, porque ni̠ cla­cas­quín para hui­xinín nali̠­ma̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit mila­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ tita­li̠­chu­huí̠­nalh pro­fetas acxni̠ chiné táhua:
41 Caucxílhtit quin­ta­scújut hui­xinín hua̠nti̠ ni̠tu̠ liucxilh­ni­na­ná̠tit y laca­ta̠­qui̠­na­ná̠tit,
me̠c­stucán calak­tzan­ká̠tit ma̠squi cacs li̠la­ca­hua­ná̠tit hua̠ntu̠ ctla­huama.
Porque aquit cámaj ca̠t­la­huay lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut nac mila­ta­ma̠tcán,
y hasta ni̠para tzinú xca̠­naj­la­pu­tútit para caj tícu xca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán.
42 Acxni̠ chu­hui̠­nan­ko̠lh Pablo y Ber­nabé tatáx­tulh nac a̠má xpu̠­si­cu­lancán judíos, y maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ ni̠ judíos xta­la­ca­chinít pero antá xta­ta̠­la­ka­chix­cu­hui̠­má̠­nalh Dios, xlacán tahuá­nilh xla­cata pi̠ li̠tzi̠má acxni̠ nalak­cha̠m­paray sábado la̠ta jaxcán caca̠­la­kampá la̠qui̠ naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­paray xta­chu­huí̠n Dios. 43 Acxni̠ chú aya pu̠tum xta­tax­tuni̠t y acxni̠ aya xtaamá̠­nalh, lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ judíos xa̠hua maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ ni̠ judíos pero luu xta­li̠­pa̠­huán Dios cumu la̠ judíos, xlacán ta­sta̠­lá­nilh Pablo y Ber­nabé. Cumu aya xtzu­cuni̠t taca̠­najlay xta­chu­hui̠ncán xlacán tzú­culh tali̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xla­cata pi̠ aksti̠tum cata­li̠­pá̠­hualh Dios porque xlá luu snu̠n xca̠­la­ka­lhamán y anka­lhi̠ná ca̠ma̠­lac­nu̠niy naca̠­ma̠­ka­pú̠­taxti̠y xli̠s­tac­nicán y naca̠­mak­ta­kalha.
44 Li̠tzi̠má acxni̠ lak­cha̠mpá sábado Pablo y Ber­nabé taampá nac xpu̠­si­cu­lancán judíos y a̠huayu xli̠­pu̠tum cris­tianos xala a̠má ca̠chi­quí̠n tata­mac­xtú­mi̠lh la̠qui̠ nata­kax­mata xta­chu­huí̠n Dios. 45 Pero acxni̠ a̠ma̠ko̠lh xana­puxcún judíos taúcxilhli pi̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos huá xta­mini̠t takax­matniy xta­chu­huí̠n Pablo xlacán tzú­culh tasi̠­tzi̠niy, tzú­culh tata̠­la̠­huaniy y tali̠­kalh­ka­má̠­nalh Pablo. 46 Pero Pablo y Ber­nabé ni̠caj cacs takáx­matli hua̠ntu̠ xca̠­hua­ni­má̠­calh, y xlacán chiné takálh­ti̠lh:
—Xli̠­ca̠na pi̠ luu chuná xquin­ca̠­lak­cha̠­ni̠tán xla­cata pi̠ hui­xinín judíos nac­ca̠­liakchu­hui̠­na­niyá̠n xta­chu­huí̠n Dios, pero cumu hui­xinín ni̠tlá̠n tla­hua­yá̠tit y ni̠ ma̠t­la̠n­ti̠­yá̠tit la̠ta lácu aquinín cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n a̠má xasa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ anka­lhí̠n naka­lhi̠­yá̠tit cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú, pus para chuná tla­hua­yá̠tit pus chú aquinín huá nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­yá̠hu hua̠nti̠ ni̠ judíos. 47 porque hasta na̠chuná quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠­ni̠tán Quin­tla̠­ticán Dios acxni̠ chiné huá nac li̠kalh­ta­huaka:
Aquit cca̠­ma̠x­qui̠má̠n tax­káket la̠qui̠ naca̠­mak­sko­ni­yá̠tit xli̠­hua̠k cris­tianos ma̠squi hua̠nti̠ ni̠ judíos.
Pus chú cani̠hua̠ pu̠la­tama̠n cali̠­pítit tamá min­tax­ka­ketcán
la̠qui̠ xli̠­hua̠k cris­tianos nama̠aka­pu̠­taxti̠y xli̠s­tac­nicán.
48 Ama̠­ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ judíos xta­huani̠t acxni̠ xlacán takax­mat­ko̠lh hua̠ntu̠ xli̠­chu­hui̠­nama Pablo xlacán luu lí̠huaca tapa̠­xú­hualh, tapa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios hua̠ntu̠ xlá xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t caj hua̠ntu̠ xla­ca­tacán. Lhu̠hua cris­tianos taca̠­náj­lalh hua̠nti̠ aya xca̠­lac­sacni̠t Dios xla­cata pi̠ nata­maka­maklhti̠nán a̠má xasa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ nata­ka­lhíy cane̠cx­ni­cahuá quilh­ta­macú. 49 Y chuná ni̠para tzinú xli̠­maka̠s quilh­ta­macú xli̠­ca̠­lanca a̠má pu̠la­tama̠n tala­ka­pun­tú­mi̠lh xta­chu­huí̠n Dios. 50 Pero a̠ma̠ko̠lh xana­puxcun judíos lí̠huaca xta­si̠­tzi̠niy Pablo chu Ber­nabé, huata xlacán tata̠­chu­huí̠­nalh maka­pi­tzí̠n lac­ta­li̠­pa̠hu lac­chaján hua̠nti̠ ni̠ judíos xta­la­ca­chini̠t pero chú xta­li̠­pa̠­huán Dios chuná cumu la̠ xta­li̠­pa̠­huán judíos, xa̠hua maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­pux­cuniy cris­tianos nac a̠má ca̠chi­quí̠n, taakas­tac­yá̠­hualh la̠qui̠ maktum pi̠ catat­la­ká­le̠lh nac xca̠­chi­qui̠ncán. 51 Acxni̠ Pablo y Ber­nabé tatáx­tulh nac a̠má ca̠chi­quí̠n xlacán tata­tú̠x­tulh xta­tu̠­nu̠ncán y tzu­cú­calh ca̠lac­tin­cx­cán pokxni hua̠ntu̠ xca̠­lac­ta­hua­cani̠t nac xca̠­chi­qui̠ncán la̠qui̠ chuná nata­li̠­ma̠­siyuy pi̠ xlacán niaj xta­la­kati̠y hua̠ntu̠ xlacán xta̠­yatcán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos. Aca­li̠stá̠n xlacán táalh y tácha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Iconio. 52 Pero a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tata­mák­xtekli nac Antioquía xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús xlacán luu cha̠­pa̠­xu­hua̠na̠ tata­mák­xtekli, y Espíri­tu Santo luu xca̠­mak­ta̠yay nac xla­ta­ma̠tcán.