12
Herodes ma̠makni̠ni̠nán San­tiago y ma̠macnu̠ni̠nán nac pu̠la̠chi̠n Pedro
Amá quilh­ta­macú rey Herodes tzu­cupaj ca̠si̠­tzi̠niy y ca̠pu­tzas­ta̠lay xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús. Ma̠chi­pí̠­nalh San­tiago xta̠la Juan y ma̠pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ camak­ní̠­calh. 3-4 Cumu xlá úcxilhli pi̠ xana­puxcun cura xa̠hua lhu̠hua judíos tala­ká­ti̠lh hua̠ntu̠ tlá­hualh, pus huata na̠ ma̠chi­pí̠­nalh Pedro, pero cumu luu acxni̠ a̠má quilh­ta­macú xlak­cha̠ni̠t la̠ta lácu taxtuy xpa̠x­cuajcán judíos xla taak­spun­tza̠lí̠n acxni̠ xli̠­hua̠k cris­tianos xta­huay cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ ni̠tu̠ kalhi̠y leva­dura, mejor caj ma̠ta­mac­nu̠­ní̠­nalh nac pu̠la̠­chi̠n la̠qui̠ acxni̠ naakas­puta pa̠xcua tla̠n nama̠­ka­lha­pali̠y nac xla­ca­ti̠ncán xli̠­hua̠k cris­tianos. Acxni̠ chú tamac­nú̠­calh nac pu̠la̠­chi̠n li̠ma̠­pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ cata­mak­tá­kalhli kalha­cu̠­cha̠xán sol­dados. Li̠huán Pedro chuná xta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n, a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Cristo xlacán li̠pe̠cua la̠ta xta­kalh­ta­hua­ka­ni­má̠­nalh Dios xla­cata pi̠ ni̠tu̠ calá­nilh nac pu̠la̠­chi̠n.
Dios lakma̠xtuy Pedro nac pu̠la̠chi̠n
Hua­tiyá a̠má tzi̠sní cxka­kama acxni̠ rey Herodes xamaj ma̠ka­lha­pali̠y nac xla­ca­ti̠ncán xli̠­hua̠k cris­tianos, Pedro la̠n clhta­mama ma̠squi hasta kantiy cadena xli̠­chi̠­hui­li̠­cani̠t y cha̠tiy sol­dados xta­pa̠x­tu̠­hui­lá̠­nalh y xa̠maka­pi­tzí̠n antá xta­mak­ta­kalh­na­má̠­nalh nac xlacán xamá̠­lacchi pu̠la̠­chi̠n. Ni̠para tzinú xali̠­ca­tzí̠n lácu ¡lám tanu̠­ko̠chá tax­káket nac xpu̠­lacni pu̠la̠­chi̠n! Dios xma̠­la­ka­cha̠ni̠t cha̠tum ángel, a̠má ángel ta̠pá̠­tok­lhli Pedro ma̠la­ka­huá­ni̠lh y chiné huá­nilh:
—¡La̠li̠­huán cata̠qui!
Pedro tuncán huákaj tá̠yalh y a̠má cadenas hua̠ntu̠ xli̠­chi̠­hui­li̠­cani̠t sacstu tzú­culh tata­mo­kosa hasta nac ca̠ti­yatni. Amá ángel chiné hua­nipá:
—La̠li̠­huán calha­ká̠­nanti, cata­tu̠nu min­ta­tu̠nú̠n y camac­ta­huaca xalac xkalhni milháka̠t y la̠li̠­huán caquis­ta̠­lani.
Pedro la̠li̠­huán tzú­culh sta̠­laniy ángel, pero xlá ni̠ xca­tzi̠y para luu xli̠­ca̠na a̠má hua̠ntu̠ xqui̠­tax­tu­nima porque xlá xlac­pu­huán pi̠ caj xma̠­la­ca­hua̠­ni̠­má̠­calh. 10 Pero tati̠­la­ca­tzá̠­lalh hua̠ntu̠ pu̠lh xyá má̠lacchi y tacha̠mpá xliaktiy anta­nícu na̠ xta­mak­ta­kalh­na­má̠­nalh sol­dados, aca­li̠stá̠n tácha̠lh nac xalanca má̠lacchi xla li̠cá̠n anta­nícu lac­tax­tucán nac tiji, xlá ma̠n tzú­culh tala­qui̠y sacstu y tatax­tuchá nac lan­ca̠­tiji. Akchú tat­lá̠­hualh y a̠má ángel antá akxtek­yá̠­hualh Pedro.
11 Hasta antacú chú li̠huana̠ aká­ta̠ksli Pedro pi̠ xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ xuc­xilhma y ni̠tu̠ caj xma̠­nix­nima. Entonces sacstu tzú­culh chu­hui̠nán y chiné huá:
—Hasta la̠n­chujcú cta­lu­lokma pi̠ xli̠­ca̠na Dios Quin­tla̠­ticán macá­milh xángel la̠qui̠ naqui­lak­ma̠xtuy nac xmacán rey Herodes chu la̠ta túcua xquin­tat­la­hua­ni­putún judíos.
12 Acxni̠ chú luu li̠huana̠ laca­pa̠s­tac­ko̠lh antá alh nac xchic María xtzí Juan hua̠nti̠ na̠ xli̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Marcos, porque xca­tzi̠y pi̠ antá nac eé chiqui xta­ta­mac­xtu­mi̠ni̠t lhu̠hua cris­tianos xta­kalh­ta­hua­ka­ni­má̠­nalh Dios. 13 Acxni̠ antá cha̠lh lakát­lakli má̠lacchi, cha̠tum tzuma̠t xuanicán Rode alh ucxilha tícu xchu­hui̠­nama. 14 Pero acxni̠ kalh­la­ká­pasli pi̠ huá Pedro, a̠má tzuma̠t luu li̠pe̠cua la̠ta kálhi̠lh tapa̠­xu­huá̠n hasta li̠pa̠­tzán­ka̠lh nama̠­la­qui̠niy, huata caj tokosú̠n alh ca̠huaniy xa̠maka­pi­tzí̠n pi̠ Pedro antá xyá nac má̠lacchi. 15 Pero huata xlacán tahuá­nilh:
—¡Huix ma̠x caj laka­hui­típa̠t!
Pero a̠má tzuma̠t kalhtum xma̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na. Entonces xlacán tahua­nipá:
—Xli̠­ca̠na pi̠ ni̠huá Pedro, pero ma̠x a̠huayu huá xángel.
16 Pero nac tan­quilhtí̠n Pedro chu­nacú xla­kat­lakma má̠lacchi, hasta caní ma̠la­qui̠­ní­calh. Xlá ca̠lak­tá­nu̠lh y acxni̠ taúcxilhli la̠n tapé̠­cualh y ni̠ luu xta­ca̠­najlay para huá antá xyá. 17 Pero huata xlá ca̠li̠­ma­ca­huá­nilh xmacán xla­cata pi̠ cacs cata­qui­lhua y laka­siyu tzú­culh ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán la̠ta lácu Quin­tla̠­ticán Dios xlak­ma̠x­tuni̠t nac pu̠la̠­chi̠n. Xa̠huachí chiné ca̠li̠­ma̠­pék­si̠lh:
—Na̠ caca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nántit San­tiago eé hua̠ntu̠ kan­tax­tuni̠t xa̠hua xa̠maka­pi­tzí̠n quin­ta̠­ca̠­naj­la­nicán uú nac Jeru­salén.
Acxni̠ chuná ca̠hua­ni­ko̠lh xlá alh tatze̠ka a̠laca­túnuj pu̠la­tama̠n.
18 Acxni̠ chú xka­ka­ko̠lh a̠má tzi̠sní a̠ma̠ko̠lh sol­dados hua̠nti̠ xta­mak­ta­kalh­má̠­nalh luu aka­tiyuj tzú­culh talay y cacs xta­la­ca­huán porque ni̠ xta­ca­tzi̠y nícu xani̠t Pedro. 19 Ca̠cu­huiní acxni̠ rey Herodes ma̠pek­sí̠­nalh xla­cata cali̠­mi­ní­calh nac xla­catí̠n Pedro, pero cumu ni̠para cha̠tum hua̠nti̠ taqui̠­pú­tzalh tamác­lalh nac pu̠la̠­chi̠n luu li̠pe̠cua sí̠tzi̠lh Herodes, lacaxtum ma̠pu­tzí̠­nalh, cumu ni̠ mác­lalh ma̠pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ caca̠­mak­ní̠­calh a̠ma̠ko̠lh sol­dados hua̠nti̠ xta­mak­ta­kalhni̠t Pedro nac pu̠la̠­chi̠n porque xuan pi̠ huá xcuentajcán ma̠squi xtza̠­lani̠t. Aca­li̠stá̠n rey Herodes antá alh tahuilay nac xaca̠­chi­quí̠n Cesarea.
Rey Herodes ni̠y nac xaca̠chiquí̠n Cesarea
20 Rey Herodes luu li̠pe̠cua xca̠­si̠­tzi̠niy a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac xaca̠­chi­qui̠ní̠n Tiro y Sidón. Pero huata a̠ma̠ko̠lh cris­tianos luu lac­xtum tali̠­lac­chu­huí̠­nalh xla­cata nata­lakán la̠qui̠ nata­ta̠­la­ca̠xlay pi̠ calác­lalh tasi̠tzi; pero pu̠lh huá tata̠­chu­huí̠­nalh Blasto u̠má chixcú csec­re­tario xuani̠t Herodes y luu lanca li̠tlá̠n tas­quí­nilh xla­cata pi̠ aktum tapa̠­xu­huá̠n caca̠­ta̠­la­cá̠x­lalh. Porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xta­mac­la­cas­quín hua̠k antá xta­ta­ma̠­huay nac a̠ma̠ko̠lh ca̠chi­qui̠ní̠n hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­peksi̠y Herodes. 21 Xlá ma̠t­lá̠n­ti̠lh hua̠ntu̠ xta­la­cas­quín a̠ma̠ko̠lh cris­tianos y ca̠li̠lh­cá̠­nilh aktum quilh­ta­macú acxni̠ naca̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán. Acxni̠ lák­cha̠lh a̠má quilh­ta­macú la̠ta naca̠­ta̠­la­ca̠xlay Herodes li̠huana̠ taca̠x­tá̠­yalh y ca̠lhá­ka̠lh xala­cuán clháka̠t y táhui nac xpu̠­tá­hui̠lh xpu̠­ma̠­peksí̠n tzú­culh ca̠xa­katli̠y. 22 Cumu Herodes luu tancs xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ni̠t a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xlacán tala­ká­ti̠lh xta­chu­huí̠n y huá xpa̠­la­cata chiné tzú­culh taqui­lhaniy:
—¡Tamá chixcú li̠taxtuy cumu la̠ cha̠tum dios porque luu tancs chu­hui̠­nani̠t, y ni̠ caj cati̠hua̠ chixcú!
23 Acxni̠ chuná káx­matli Herodes hua̠ntu̠ xta­qui­lhuamá̠­nalh cris­tianos luu snu̠n li̠pa̠­xú­hualh, pero cha̠tum xángel Quim­pu̠­chi­nacán ma̠chí­pi̠lh aktum tajátat, mac­ta̠­ya­ko̠lh lactzu lu̠hua y hasta caní ni̠lh. Huá chuná liok­spú­lalh porque tla̠n mak­lhcá­tzi̠lh nali̠­ma̠x­tucán cumu la̠ dios y ska­lala chixcú y ni̠ má̠x­qui̠lh cá̠cni̠t Dios hua̠nti̠ má̠x­qui̠lh tala­ca­pa̠s­tacni.
24 Pero huata xta­chu­huí̠n Dios a̠tzinú li̠pe̠cua la̠ta xta­la­ka­pun­tu­mi̠ma y cani̠huá lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n xliakchu­hui̠­na­má̠­calh y lhu̠hua cris­tianos xta­ta­li̠­hua­qui̠­má̠­nalh hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús.
25 Acxni̠ Ber­nabé y Saulo tama̠­kan­tax­ti̠­ko̠lh a̠má ta­scújut hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ma­ca̠n­cani̠t nac Jeru­salén xlacán tatas­pitpá nac Antioquía, y na̠ tatá̠alh Juan hua̠nti̠ xli̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Marcos.