11
Pedro li̠huanicán xlacata pi̠ ca̠lakapaxia̠lhnán hua̠nti̠ ni̠ judíos
Xli̠­hua̠k judíos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús xalac Jeru­salén xa̠hua após­toles ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nán­calh xla­cata pi̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos xlacán na̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesús. Pero acxni̠ Pedro cha̠lh nac Jeru­salén maka­pi­tzí̠n judíos tzú­culh tali̠­huaniy, y chiné tahuá­nilh:
—¿Túcu xpa̠­la­cata ca̠li̠­ta̠­ta­lak­xtupi a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ judíos, ca̠la­ka­pa­xiá̠lhnanti nac xchiccán y hasta lac­xtum ca̠ta̠­huá̠­yanti?
Entonces Pedro tzú­culh ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ xlá xok­spu­lani̠t laka­siyu ca̠ma̠­lac­ti̠­tu­mi̠­ni­ko̠lh, y chiné ca̠huá­nilh:
—Acxni̠ aquit xac­la­ma̠chá nac Jope, maktum quilh­ta­macú acxni̠ xac­kalh­ta­hua­ka­nima Dios caj xamaktum qui­ma̠­la­ca­hua̠­ní̠­calh, cúc­xilhli pektum lanca lháka̠t xta̠c­ta­ma̠chi nac akapú̠n hua̠k xta­chi̠ni̠t nac xca̠­cha̠s­tu̠ní̠n y antá tancs qui­lák­chilh anta­nícu aquit xacyá. Acxni̠ luu li̠huana̠ clak­lá­ca̠lh cúc­xilhli túcua antá xta­ju̠ma: antá xta­ta­ju̠­má̠­nalh ti̠pa̠­katzi qui­tzis­tancá̠n, xuí hua̠ntu̠ xatan­tu̠­kan­ta̠ti xa̠hua lu̠hua hua̠ntu̠ tata̠­sa­kaán nac ca̠ti­yatni chu xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh taka­lhí̠n hua̠ntu̠ takosa nac ca̠u̠ní̠n, y hua̠ntu̠ quin­ca̠­li̠­hua­ni­caná̠n aquinín judíos para nahua­yá̠hu. Na̠ acxni­tiyá ckáx­matli pi̠ chiné xqui­hua­ni­má̠­calh: “Pedro, la̠li̠­huán camakni la̠tachá túcuya̠ taka­lhí̠n y cali̠­huá̠­yanti.” Pero aquit chiné ckálh­ti̠lh: “Pus ni̠ cac­ti­li̠­huá̠­yalh porque aquit ni̠para maktum a̠ cuay catu̠hua li̠xcáj­nit taka­lhí̠n hua̠ntu̠ nac­li̠x­ca­jua̠lay y hua̠ntu̠ quin­ca̠­li̠­hua­ni­caná̠n aquinín judíos para nahua­yá̠hu.” Pero a̠má hua̠nti̠ xchu­hui̠­na­ma̠chá nac akapú̠n chiné qui­hua­nipá: “Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ Dios laka­lha­mani̠t y xlá ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t huix ni̠ li̠xcáj­nit cali̠­ma̠xtu.” 10 Umá tu̠ cuanimá̠n mak­tutu chuná qui­li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ní̠­calh, aca­li̠stá̠n chú a̠má pek­lanca lháka̠t y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ antá xta­ju̠ma tata̠lh­má̠­ni̠lh nac akapú̠n. 11 Aquit luu aka­tiyuj xacuí xac­la­ca­pa̠s­tacma túcu cahuá xuani­putún hua̠ntu̠ xacuc­xilhni̠t porque ni̠lay xaca­ka­ta̠ksa acxni̠ tachilh kalha­tutu lac­chix­cu­huí̠n antaní xac­mákui, xlacán antá xca̠­ma­ca­min­ca­ni̠­tanchá nac xaca̠­chi­quí̠n Cesarea la̠qui̠ naquin­ta­pu­tzay. 12 Y Espíri­tu Santo qui­ma̠­lac­pu­huá̠­ni̠lh xla­cata pi̠ cac­ca̠­tá̠alh a̠ma̠ko̠lh kalha­cha̠xán nata̠lán xalac Jope. Acxni̠ antá ccha̠hu cta­nú̠hu nac xchic cha̠tum sol­dado hua̠nti̠ hua­nicán capitán Cor­nelio hua̠nchú ti̠ xca̠­ma­ca­mini̠t a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n naquin­ta­pu­tzay. 13 Acxni̠ aya najatá xac­cha̠­ni̠­táhu xlá quin­ca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán la̠ta lácu xta­si­yu­nini̠t cha̠tum ángel nac xchic acxni̠ xlá xkalh­ta­hua­ka­nima Dios y chiné huá­nilh: “Caca̠­ma̠­la­kacha nac xaca̠­chi­quí̠n Jope maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ nataán tahuaniy cha̠tum chixcú hua̠nti̠ hua­nicán Simón y na̠ li̠ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Pedro xla­cata pi̠ naminá̠n ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n, 14 la̠qui̠ xlá huá nahua­niyá̠n hua̠ntu̠ luu mili̠t­la­huatcán la̠qui̠ nalak­tax­tuya huix chu xli̠­hua̠k hua̠nti̠ mili̠­ta­la­ka­pasni.” 15 Pus aquit cajcu xac­tzu­cuni̠t ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ní̠y xta­chu­huí̠n Jesús acxni̠ milh Espíri­tu Santo nac xok­spu̠ncán na̠chuná cumu la̠ mini̠t acxni̠ huacu pu̠lh milh acxni̠ aquinín maka­mak­lhti̠­náhu. 16 Acxni­tuncán aquit cla­ca­pá̠s­tacli a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ quin­ti­ca̠­huanín Quim­pu̠­chi­nacán Jesús: “Hui­xinín catzi̠­yá̠tit xla­cata pi̠ Juan Bau­tista caj chú­chut xlá liakmu­nú̠­nalh, pero namín quilh­ta­macú acxni̠ xli̠­hua̠k hui­xinín naca̠­liakmu­nu­ca­ná̠tit Espíri­tu Santo.” 17 Pus luu li̠huana̠ cala­ca­pa̠s­táctit eé tachu­huí̠n hua̠ntu̠ camá̠n ca̠hua­niyá̠n: Cumu para huá Dios quin­ca̠­ma̠x­quí̠n xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo acxni̠ aquinín ca̠naj­la­níhu y li̠pa̠­huáhu Jesús, y chú xlá na̠chuná ca̠ma̠x­qui̠ma a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos, ¿túcu aquit quin­kásat para nac­li̠­huaniy Dios hua̠ntu̠ xlá tla­huama uú nac ca̠quilh­ta­macú?
18 Acxni̠ takax­mat­ko̠lh xta­chu­huí̠n Pedro a̠ma̠ko̠lh nata̠lán xalac Jeru­salén hua̠nti̠ xta­li̠­hua­nini̠t hua̠ntu̠ xlá xtla­huani̠t nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ ni̠ judíos, niajpara cha̠tum túcu huá­nilh huata caj tzú­culh tapa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios, y chiné táhua:
—Pus catzi̠­yá̠hu chú pi̠ Dios na̠ ca̠ma̠x­qui̠ni̠t quilh­ta­macú a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos la̠qui̠ nata­lak­pali̠y xali̠xcáj­nit xla­ta­ma̠tcán y chuná tla̠n nata­ka­lhi̠y a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa nac akapú̠n.
Cristianos xalac Antioquía na̠ tali̠pa̠huán Jesús
19 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tatzá̠­lalh acxni̠ mak­ní̠­calh Esteban lhu̠hua hua̠nti̠ tácha̠lh nac xaca̠­chi­quí̠n Feni­cia, Chipre y Antioquía, y antá tzú­culh taliakchu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Jesús nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ judíos porque ni̠ xli̠­hua̠k cris­tianos xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán. 20 Pero maka­pi­tzí̠n nata̠lán xalac Chipre y Cirene tachilh nac xaca̠­chi­quí̠n Antioquía y xlacán tzú­culh taliakchu­hui̠­naniy xta­chu­huí̠n Jesús a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos y lácu xlá ca̠ma̠­lac­nu̠niy naca̠­ma̠aka­pu̠­taxti̠y cati̠huá hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán. 21 Dios anka­lhi̠ná xca̠­mak­ta̠­yama y xca̠­ma̠x­qui̠ni̠t xli̠t­li­hueke porque lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ talak­má­kalh hua̠ntu̠ ni̠tu̠ xli̠­ma­cuán xtas­ma­ni̠ncán y huá tali̠­páhua Quim­pu̠­chi­nacán Jesús.
22 Ama̠­ko̠lh após­toles hua̠nti̠ xta­hui­la̠­nanchá nac Jeru­salén tacá­tzi̠lh hua̠ntu̠ xkan­tax­tuma nac Antioquía y tamá­ca̠lh Ber­nabé la̠qui̠ xlá li̠huana̠ naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y hua̠nti̠ ni̠ judíos. 23 Acxni̠ cha̠lh Ber­nabé luu la̠n pa̠xú­hualh acxni̠ úcxilhli hua̠ntu̠ Dios xtla­huani̠t nac xla­ta­ma̠tcán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xalac Antioquía; entonces xlá ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh xla­cata pi̠ ma̠squi lhu̠hua tu̠ ni̠tlá̠n caca̠ok­spú­lalh ni̠ cata­tax­la­juáni̠lh xla­cata nata­li̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Jesús. 24 Ber­nabé luu tla̠n xca­tzi̠y y aksti̠tum xli̠­pa̠­huán Dios, y luu laca­tancs xta­siyuy nac xla­táma̠t pi̠ Espíri­tu Santo xmak­ta̠yay hua̠ntu̠ xlá xtla­huay, xa̠huachí acxni̠ xlá xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos lhu̠hua hua̠nti̠ xca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠y la̠ta lácu nata­li̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Jesús.
25 Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú Ber­nabé alh putzay Saulo nac Tarso, acxni̠ chú ma̠nók­lhulh huá­nilh xla­cata catá̠alh nac Antioquía. 26 Antá chú tala­tá­ma̠lh aktum ca̠ta xta­ma̠­si­yu­má̠­nalh xta­chu­huí̠n Cristo nac xlak­sti̠­pa̠ncán a̠ma̠ko̠lh lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán. Na̠ antá chú nac eé xaca̠­chi­quí̠n Antioquía tzu­cú­calh ca̠li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán cristianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Cristo porque eé tachu­huí̠n huam­putún hua̠nti̠ tata­pek­si̠niy Cristo.
27 Antacú uú nac Antioquía xta­la­má̠­nalh Ber­nabé y Saulo acxni̠ tachilh maka­pi­tzí̠n pro­fetas hua̠nti̠ xta­mi­ni̠­tanchá nac Jeru­salén. 28 Maktum quilh­ta­macú acxni̠ xli̠­hua̠k ca̠naj­laní̠n xta­ta­mac­xtu­mi̠ni̠t nac pu̠si­culan, cha̠tum pro­feta hua̠nti̠ xuanicán Agabo ma̠lac­pu­huá̠­ni̠lh Espíri­tu Santo xla­cata pi̠ chiné caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh; entonces xlá tá̠yalh y ca̠huá­nilh cris­tianos pi̠ xta­la­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú la̠ta nalay tatzín­c­stat nac xli̠­ca̠­lanca a̠má pu̠la­tama̠n hua̠ntu̠ xma̠­peksi̠y Israel. Xli̠­ca̠na pi̠ chuná kan­táx­tulh acxni̠ xuí li̠ma̠­pek­si̠ná Clau­dio lalh lanca tatzín­c­stat. 29 Acxni̠ takax­mat­ko̠lh hua̠ntu̠ chu­huí̠­nalh pro­feta Agabo, a̠ma̠ko̠lh ca̠naj­laní̠n xalac Antioquía luu lac­xtum tali̠­cá­tzi̠lh xla­cata nata­ma̠s­toka aca­tzuní̠n la̠ta lácu tama­ca­ta̠­yaniy cha̠­tunu la̠qui̠ nata­mak­ta̠yay a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ na̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús xalac Judea. 30 Aca­li̠stá̠n Ber­nabé y Saulo ca̠li̠­ma̠x­tú­calh pi̠ huá natalé̠n a̠má actzu̠ tamakta̠y hua̠ntu̠ súluj xtat­la­huani̠t, y huá nata­ma­ca­ma̠x­qui̠y a̠ma̠ko̠lh lak­ko̠­lu­tzi̠nni xalac Judea.