10
Pedro an nac xchic cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xuanicán Cor­nelio
Lacatzú nac Jope xuí aktum ca̠chi­quí̠n xuanicán Cesarea, antá nac eé ca̠chi­quí̠n xuí cha̠tum sol­dado xuanicán Cor­nelio, u̠má chixcú capitán xuani̠t porque huá xca̠­pux­cuniy a̠ma̠ko̠lh tropa hua̠nti̠ xca̠­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Sol­dados Ita­lianos. Cor­nelio ni̠ judío xuani̠t pero xlá chu xli̠­hua̠k xli̠­ta­la­ka­pasni luu xta­li̠­pa̠­huán Dios y xta­lak­tzak­sa­má̠­nalh la̠ta nata­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠y xla­ta­ma̠tcán. Xlá luu tla̠n xca­tzi̠y y anka­lhi̠ná xca̠­mak­ta̠yay li̠ma̠x­kení̠n judíos hua̠nti̠ ni̠tu̠ xta­ka­lhi̠y hua̠ntu̠ nata­mac­la­cas­quín, xa̠huachí xlá anka­lhi̠ná xkalh­ta­hua­kaniy Dios. Maktum quilh­ta­macú, ma̠x cumu luu ca̠mak­tutu hora xuani̠t luu acxni̠ xlá xkalh­ta­hua­ka­nima Dios, luu tancs úcxilhli acxni̠ lak­ta­nu̠chá cha̠tum xángel Quin­tla̠­ticán Dios anta­nícu xlá xkalh­ta­hua­kama y chiné huá­nilh:
—¡Cor­nelio!
Cor­nelio la̠n pé̠cualh acxni̠ xakát­li̠lh ángel y luu cacs lacáhua, pero aca­li̠stá̠n acxni̠ tacá­majli xlá chiné kalhás­quilh:
—Quim­pu̠­chiná, u̠cuí para túcu huix qui­li̠­laya.
Huata ángel chiné kálh­ti̠lh:
—Dios luu ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t la̠ta huix kalh­ta­hua­ka­niya, y na̠ luu lakati̠y la̠ta lácu huix ca̠mak­ta̠­yaya a̠ma̠ko̠lh lak­li̠­ma̠x­kení̠n cris­tianos hua̠nti̠ ni̠tu̠ taka­lhi̠y hua̠ntu̠ tamac­la­cas­quín. Huá xpa̠­la­cata li̠ma̠­pek­si̠yá̠n pi̠ caca̠­ma­capi cha̠tiy lac­chix­cu­huí̠n nac xaca̠­chi­quí̠n Jope la̠qui̠ nata­ka­lhas­qui­ni̠nán nícu mákui Simón hua̠nti̠ na̠ li̠ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Pedro. Antá xlá mákui nac xchic cha̠tum chixcú hua̠nti̠ na̠ hua­nicán Simón, u̠má chixcú huá luu xta­scújut tla­huani̠t la̠ta ca̠ma̠s­ca̠cay xmak­xu̠hua catu̠hua̠ taka­lhí̠n y antá yá xchic nac lacatzú xquilhtú̠n pupunú, pus huá chú tamá Simón Pedro naca̠­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ hui­xinín mili̠t­la­huatcán.
Acxni̠ aya alh ángel hua̠nti̠ ta̠chu­huí̠­nalh Cor­nelio xlá la̠li̠­huán ca̠ta­sá­nilh cha̠tiy xta­sa̠­cuá̠n y cha̠tum sol­dado hua̠nti̠ na̠ luu tla̠n xta­pu­huá̠n xuani̠t y luu xli̠­pa̠­huán Dios. Pu̠lh li̠huana̠ ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nan­ko̠lh hua̠ntu̠ xlá úcxilhli acxni̠ ma̠la­ca­hua̠­ní̠­calh aca­li̠stá̠n chú ca̠má­ca̠lh nac xaca̠­chi­quí̠n Jope.
9-10 Li̠cha̠lí quilh­ta­macú ma̠x cumu luu tas­túnut xuani̠t, a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n a̠huayu aya xta­chá̠n nac Jope pero antacú nac tiji xta­la­ti̠­lhay, na̠ luu hua­tiyá a̠má hora acxni̠ Pedro tzú­culh maklh­ca­tzi̠y pi̠ tzin­csma. Li̠huán xca̠x­tla­hua­ni­má̠­calh xtahuá xlá tahuá­calh nac xak­stí̠n chiqui porque a̠má chiqui xaak­sti̠­ce­mento xuani̠t, y antá chú tzú­culh kalh­ta­hua­kaniy Dios. Pero ma̠s li̠huacá xtzin­csma y caj u̠cu xuá̠yalh xmaklh­ca­tzi̠y, caj xamaktum acxni̠ ma̠la­ca­hua̠­ní̠­calh, 11 úcxilhli pi̠ talá­qui̠lh akapú̠n y tzú­culh ta̠c­ta­ya̠chi pektum lanca lháka̠t laca­ta̠ti xta­chi̠ni̠t la̠ta nac xca̠­cha̠s­tu̠ní̠n. 12 Antá chú nac a̠má pek­lanca lháka̠t xta­ta­ju̠­má̠­nalh ti̠pa̠­katzi taka­lhí̠n hua̠ntu̠ xca̠­li̠­hua­nicán judíos para nata­huay, lhu̠hua hua̠ntu̠ xatan­tu̠­kan­ta̠ti chu hua̠ntu̠ caj tata­sa­kaán y na̠ hua̠k hua̠ntu̠ takosa nac ca̠u̠ní̠n. 13 Acxni­tiyá káx­matli pi̠ chiné hua­ní­calh:
—Pedro, la̠li̠­huán camakni la̠ta túcuya̠ taka­lhí̠n y cali̠­huá̠­yanti.
14 Pedro kalh­tí̠­nalh:
—Pus ni̠ cac­ti­li̠­huá̠­yalh porque aquit ni̠para maktum a̠ cuay catu̠hua li̠xcáj­nit taka­lhí̠n hua̠ntu̠ nac­li̠x­ca­jua̠lay y hua̠ntu̠ quin­ca̠­li̠­hua­ni­caná̠n aquinín judíos para nacuayá̠hu.
15 Pero a̠má hua̠nti̠ xchu­hui̠­nama hua­nipá:
—¡Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ Dios laka­lha­mani̠t y xlá ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t huix ni̠ li̠xcáj­nit cali̠­ma̠xtu!
16 Mak­tutu li̠ma̠­la­ca­hua̠­ní̠­calh Pedro xla­cata li̠ma̠­ka­tzan­ke̠­má̠­calh camák­ni̠lh y cali̠­huá̠­yalh a̠ma̠ko̠lh taka­lhi̠ní̠n, aca­li̠stá̠n chú a̠má pek­lanca lháka̠t tata̠lh­ma̠­ni̠pá nac akapú̠n. 17 Pedro aka­tiyuj xli̠­lama xta­la­ca­pa̠s­tacni y xlac­pu­huán túcu hua­ni­putún a̠má hua̠ntu̠ xli̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠­cani̠t, pero luu acxni­tiyá tachilh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xca̠­ma̠­la­ka­cha̠ni̠t Cor­nelio xlacán tancs tachilh porque tun­tiji xta­ka­lhas­qui­ni̠­nan­ti̠­lhay xaní­cuya̠ xchic Simón. 18 Y acxni̠ antá tachilh, tatá̠­yalh nac má̠lacchi y taka­lhas­qui­ní̠­nalh para pi̠ xli̠­ca̠na antá xmákui cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xuanicán Simón y na̠ xli̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Pedro.
19 Pero nac xak­stí̠n chiqui Pedro chu­nacú xla­ca­pa̠s­tacma túcu xuani­putún a̠má tala­ca­huá̠n hua̠ntu̠ xli̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠­cani̠t, y Espíri­tu Santo chiné huá­nilh:
—Catu̠x­ca̠ni, la̠li̠­huán cata̠cta porque kalha­tutu lac­chix­cu­huí̠n tami­ni̠tán tapu­tzayá̠n. 20 Huix ni̠ aka­tiyuj calat huata tuncán caca̠s­ta̠­lani anta­nícu xlacán nata­le̠ná̠n porque aquit cca̠­ma̠­la­ka­cha̠ni̠t.
21 Pedro la̠li̠­huán tá̠c­talh nac ca̠tu̠tzú y ca̠lák­milh a̠má kalha­tutu lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xca̠­ma­ca­mini̠t Cor­nelio, y chiné ca̠huá­nilh:
—Aquit a̠má chixcú hua̠nti̠ hui­xinín putza­pá̠tit. ¿Túcu chi̠nchú xqui­la̠­li̠­la­yá̠hu?
22 Xlacán takalh­tí̠­nalh:
—Aquinín huá quin­ca̠­ma̠­lac­scu­jumá̠n cha̠tum capitán hua­nicán Cor­nelio. Tamá chixcú luu tla̠n catzi̠y, xlá ma̠squi ni̠ judío lak­tzak­sama xla­cata pi̠ nama̠­kan­taxti̠y nac xla­táma̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Dios y la̠ta xli̠­hua̠k judíos xalac Cesarea luu tapa̠x­qui̠y. Ko̠tán ma̠x cumu ca̠mak­tutu hora acxni̠ xlá xkalh­ta­hua­ka­nima Dios tasi­yú­nilh cha̠tum ángel y huá­nilh pi̠ mat cama̠­ta­sa­ni̠nán la̠qui̠ huix napina nac xchic y luu laka­siyu nama̠­la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠­niya min­ta­chu­huí̠n la̠qui̠ naaka­ta̠ksa hua̠ntu̠ huix nahua­niya.
23 Pedro ca̠li̠­kálh­ti̠lh pi̠ naca̠­ta̠án pero ca̠huá­nilh pi̠ cata­ta­mák­xtekli a̠má tzi̠sní. Li̠cha̠lí laca­tzi̠sa tatá­ca̠xli nac Jope y Pedro ca̠s­ta̠­lá­nilh a̠ma̠ko̠lh xlac­scujní̠n Cor­nelio y na̠ ca̠tá̠alh maka­pi­tzí̠n ca̠naj­laní̠n xalac Jope. 24 Pero hasta li̠cha̠­licú tácha̠lh nac Cesaria. Cor­nelio xca̠­ka­lhi̠ma y pu̠tum xca̠­ma̠­mac­xtu­mi̠ni̠t xli̠­ta­la­ka­pasni xa̠hua lac­ta­li̠­pa̠hu xamigos la̠qui̠ nata­la­ka­pasa Pedro. 25 Acxni̠ Pedro cha̠lh nac xchic Cor­nelio xlá la̠li̠­huán tax­tuchi milh ca̠pa̠x­toka la̠qui̠ naca̠­maka­maklhti̠nán, pero acxni̠ lák­chilh Pedro laka­ta­tzo­kós­talh nac xla­catí̠n la̠qui̠ nala­ka­chix­cu­hui̠y. 26 Huata Pedro tuncán huakaj yá̠hualh y chiné huá­nilh:
—Cat­lahua li̠tlá̠n ni̠ caqui­la­ka­ta­tzo­kosta, porque aquit ni̠ Dios, aquit na̠ caj cha̠tum chixcú cumu la̠ huix.
27 La̠li̠­huán tá̠yalh Cor­nelio y chuná chú xta­kalh­chu­hui̠­nan­ti̠­lhay acxni̠ tata­nu̠chá nac xpu̠­lacni chiqui anta­nícu mac­xtum xta­hui­lá̠­nalh xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ xta­ta­mac­xtu­mi̠ni̠t. 28 Pedro chiné ca̠huá­nilh:
—Aquit ni̠para maktum a̠ can ca̠la­ka­ta̠yay nac xchiccán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos, porque cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit hua̠ xli̠­ma̠­pek­si̠ncán judíos ni̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n tala­cas­quín xla­cata nac­ca̠­ta̠­ta­lak­xtu­mi̠­yá̠hu porque mat cli̠x­ca­jua̠la­ta̠­ya­yá̠hu; pero cumu chú luu ma̠n huá Dios qui­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ni̠t xla­cata pi̠ ni̠ li̠xcáj­nit cac­ca̠­li̠­má̠x­tulh cris­tianos hua̠nti̠ xlá aya ca̠ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t, 29 pus huá xpa̠­la­cata aquit pálaj tuncán cca̠­lakmín acxni̠ hui­xinín qui­la̠­ma̠­ta­sa­ni̠­náhu, y ni̠para tzinú clac­púhua osuchí xacuá para ni̠ cac­tí­milh. Pero luu xtla­huátit li̠tlá̠n xqui­la̠­hua­níhu, ¿túcu qui­la̠­li̠­la­yá̠hu qui­la̠­ma̠­ta­sa­ni̠­na­ni̠­táhu?
30 Huata Cor­nelio chiné kálh­ti̠lh:
—Ta̠ti̠­mayá chiné quilh­ta­macú luu ca̠lac­chi­nej­li̠túm cumu ca̠mak­tutu hora acxni̠ aquit cli̠s­ma­ni̠ni̠t ckalh­ta­hua­kaniy Dios, aquit xac­kalh­ta­hua­ka­nima Dios y xac­kalh­xtek­nima uú nac quín­chic, caj xamaktum quin­ta­si­yú­nilh cha̠tum chixcú pero luu sta­ranka xuani̠t clháka̠t. 31 Y chiné qui­huá­nilh: “¡Cor­nelio! Dios luu ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t la̠ta huix kalh­ta­hua­ka­niya y na̠ luu lakati̠y la̠ta lácu huix ca̠mak­ta̠­yaya a̠ma̠ko̠lh lak­li̠­ma̠x­kení̠n cris­tianos hua̠nti̠ ni̠tu̠ taka­lhi̠y hua̠ntu̠ tamac­la­cas­quín. 32 Huá xpa̠­la­cata cli̠­ma̠­pek­si̠yá̠n pi̠ caca̠­ma­capi maka­pi­tzí̠n milac­scujni nac xaca̠­chi­quí̠n Jope la̠qui̠ nata­ka­lhas­qui­ni̠nán nícu mákui Simón hua̠nti̠ na̠ li̠ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Pedro, antá xlá mákui nac xchic cha̠tum chixcú hua̠nti̠ na̠ hua­nicán Simón, u̠má chixcú huá luu xta­scújut tla­huani̠t la̠ta ca̠ma̠s­ca̠cay xmak­xu̠hua catúhua̠ taka­lhí̠n y antá yá xchic nac lacatzú xquilhtú̠n pupunú. Pus huá chú tamá Simón Pedro naca̠­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ hui­xinín mili̠t­la­huatcán.” 33 Acxni̠ chuná qui­hua­ni­ko̠lh aquit tuncán cca̠­ma­ca̠nchá qui­lac­scujni hua̠nti̠ nata­pu­tzayá̠n y nata­ta̠­miná̠n, y aquit luu cpa̠­xu­huay pi̠ huix na̠ tuncán qui­la̠­lak­míhu uú nac quín­chic. Chú cla­cas­qui­ná̠hu huix xqui­la̠­hua­níhu hua̠ntu̠ aquinín qui­li̠t­la­huatcán porque luu cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ huá Dios chuná li̠ma̠­pek­si̠­ni̠tán, xa̠huachí aquinín la̠nchú luu aktumá ctla­hua­ni̠­táhu quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán nac xla­catí̠n Dios.
Pedro akchuhui̠nán nac xchic Cor­nelio
34 Entonces Pedro tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y, y chiné ca̠huá­nilh:
—Hasta la̠n­chujcú aquit caka­ta̠ksma pi̠ Dios ni̠ caj lac­sac­pa̠x­qui̠nán y ni̠ caj xma̠nhuá ca̠la­ka­lhamán cris­tianos hua̠nti̠ judíos. 35 Huata xlá na̠ ca̠la­ka­lhamán cati̠­huan­ko̠chá cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú para tali̠­pa̠­huán y tla̠n tale̠­má̠­nalh xta­pu­hua̠ncán. 36 Hui­xinín ma̠x catzi̠­yá̠tit la̠ta lácu Dios tica̠­ma̠­lac­nú̠­nilh xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán israel­itas xla­cata pi̠ naquin­ca̠­ma­ca­mi­niyá̠n cha̠tum xta­lac­sacni hua̠nti̠ naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n tapa̠­xu­huá̠n nac qui­la­ta­ma̠tcá̠n chu nac xla­catí̠n Dios, pus huá Jesu­cristo hua̠nti̠ chuná xma̠­lac­nu̠­ni̠­tanchá porque xli̠­cána pi̠ huá tamá Quim­pu̠­chi­nacán xli̠­hua̠k aquinín cris­tianos. 37 Hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ kan­tax­tuni̠t nac xpu̠­la­ta­ma̠ncán judíos, Juan Bau­tista tzú­culh ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos xla­cata pi̠ cata­lak­má­kalh xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán y cata­taakmú­nulh. Acxni̠ Juan aya xma̠­kan­tax­ti̠­ma̠­ko̠lh hua̠ntu̠ xli̠­ma­ca­min­cani̠t chú tax­tuchá Jesús y ma̠tzú­qui̠lh xta­scújut nac Gali­lea. 38 Hui­xinín ma̠x na̠ catzi̠­yá̠tit la̠ta lácu Dios má̠x­qui̠lh xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo huá a̠má Jesús xalac Naza­ret, y chuná xlá ca̠t­la­huá­nilh lanca li̠tlá̠n lhu̠hua cris­tianos porque hua̠k ca̠ma̠t­lá̠n­ti̠lh hua̠nti̠ xta­ta̠­tatlay chu hua̠nti̠ xca̠akchi­pa­nini̠t xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán akska­huiní, xlá chuná tlá­hualh porque huá Dios xta̠­lama nac xla­táma̠t. 39 Aquinín tla̠n cma̠­lu­lo­ká̠hu pi̠ xli̠­ca̠na xlá ca̠t­la­huani̠t lac­lanca ta­scújut porque aquinín xac­ta̠­la­pu̠­la­yá̠hu nac Judea chu nac Jeru­salén anta­nícu pekex­to­ko­hua­cá­calh nac cruz y mak­ní̠­calh. 40 Pero caj li̠tu̠­xama Dios ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n y pu̠lh aquinín quin­ca̠­ta­si­yu­ni­parán. 41 Pero ni̠ xli̠­hua̠k cris­tianos ca̠ta­si­yú­nilh caj xma̠n aquinín hua̠nti̠ xlá xquin­ca̠­lac­sac­ni̠tán Dios la̠qui̠ aquinín nac­ma̠­lu­lo­ká̠hu pi̠ xli̠­ca̠na Dios ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n; y la̠qui̠ ni̠ caj aka­tiyuj nac­la­ya̠­chá̠hu xlá hasta luu ma̠n quin­cá­ta̠­hua̠­yam­parán y cta­lu­lokui pi̠ Jesús lama xas­tacná. 42 Aca­li̠stá̠n chú quin­ca̠­li̠­ma̠­peksí̠n xla­cata pi̠ cacáhu nac xli̠­hua̠k ca̠chi­qui̠ní̠n la̠qui̠ nac­liakchu­hui̠­na­ná̠hu pi̠ Dios li̠ma̠x­tuni̠t Jesús cumu la̠ cha̠tum lanca juez hua̠nti̠ naca̠­ma̠­xo­ko̠ni̠y xcuentajcán xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh xas­tacná chu hua̠nti̠ aya tani̠ni̠t. 43 Xli̠­hua̠k xalak­maká̠n pro­fetas tancs xta­li̠­chu­hui̠­na­ni̠­tanchá xla­táma̠t Jesús acxni̠ tahuani̠t pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán cumu la̠ xlak­ma̠x­tu­nucán naca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­nicán xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhi̠ncán.
Cristianos hua̠nti̠ ni̠ judíos tamakamaklhti̠nán xli̠tlihueke Espíritu Santo
44 Chu­nacú xchu­hui̠­nama Pedro acxni̠ caj xamaktum ta̠c­tachi Espíri­tu Santo nac xok­spu̠ncán cha̠­tunu cha̠­tunu hua̠nti̠ mac­xtum xta­hui­lá̠­nalh xta­kax­mat­ni­má̠­nalh xta­chu­huí̠n. 45 Ama̠­ko̠lh ca̠naj­laní̠n judíos xalac Jope hua̠nti̠ xta­ta̠­mini̠t Pedro luu cacs tala­cáhua y ni̠lay xtaaka­ta̠ksa túcu xpa̠­la­cata na̠ xca̠­ma̠x­qui̠­má̠­calh xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos xta­huani̠t. 46 Pero xta­ca̠­najlay pi̠ huá xca̠­lak­mini̠t Espíri­tu Santo porque xta­kax­mat­má̠­nalh la̠ta xlacán xta­li̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh ti̠pa̠­katzi tachu­huí̠n y xta­pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­má̠­nalh Dios hua̠ntu̠ tla­huani̠t. 47 Pedro chiné ca̠huá­nilh:
—Uma̠­ko̠lh cris­tianos na̠ aya tamaklh­ti̠­nani̠t xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo chuná cumu la̠ aquinín mak­lhti̠­náhu, ¿tícu cahuá naquin­ca̠­li̠­hua­niyá̠n para chú na̠ naca̠akmu­nu­yá̠hu?
48 Huata Pedro ma̠pek­sí̠­nalh xla­cata caca̠akmu­nú­calh nac xta­cu­huiní Jesu­cristo. Aca­li̠stá̠n chú Cor­nelio xa̠hua xa̠maka­pi­tzí̠n tahuá­nilh Pedro xla­cata pi̠ caca̠­ta̠­ta­mák­xtekli ca̠na̠caj nícu akli̠t quilh­ta­macú.