9
Jesús tasiyuniy y ta̠chuhui̠nán Saulo
(Hechos 22.6‑16; 26.12‑18)
Amá Saulo ni̠ xtax­la­ja­nima la̠ta xca̠­pu­tza­sta̠­lama hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús xla­cata pi̠ naca̠­makni̠y o naca̠lé̠n nac pu̠la̠­chi̠n. Hasta alh ca̠ta̠­chu­hui̠nán xana­puxcún cura y ca̠s­quí­nilh li̠tlá̠n xla­cata cama̠x­quí̠­calh li̠ma̠­peksí̠n y catzok­ní­calh cafir­mar­tla­hua­ní­calh mactum cáp­snat hua̠ntu̠ nalé̠n nac Da­masco la̠qui̠ tla̠n naca̠­pu­tzay y naca̠­xuataxtuy xli̠­hua̠k lac­chix­cu­huí̠n chu lac­chaján hua̠nti̠ aya tali̠­pa̠­huani̠t Jesús y tachí̠n naca̠­li̠mín hasta nac Jeru­salén. Hua̠k tama̠t­lá̠n­ti̠lh hua̠ntu̠ xlá ca̠huá­nilh y ma̠x­quí̠­calh hua̠ntu̠ xca̠s­qui­nima. Y la̠li̠­huán táca̠xli, pero acxni̠ aya xcha̠ma nac Da­masco, ¡caj xamaktum minchá tax­káket nac akapú̠n cumu la̠ a̠ camák­lipli y tzas macax­ka­ke­ko̠lh antaní xyá! Saulo tamó­kosli nac xca­hua̠yu y lhken tama̠chá nac ca̠ti­yatni, na̠ acxni tuncán káx­matli pi̠ chiné hua­ní­calh:
—Saulo, Saulo, ¿túcu xpa̠­la­cata luu ma̠rí qui­li̠­si̠­tzi̠­niya y quim­pu­tza­sta̠­lápa̠t?
Saulo kalhas­qui­ní̠­nalh:
—¿Tícu huix hua̠nti̠ qui­xa­kat­lí̠pa̠t?
Amá hua̠nti̠ cxa­kat­li̠ma chiné huá­nilh:
—Aquit Jesús hua̠nti̠ huix putza­sta̠­lápa̠t y si̠tzi̠­niya. La̠li̠­huán cata̠qui y cachipi nac xaca̠­chi­quí̠n Da­masco y antá nahua­ni­cana hua̠ntu̠ mili̠t­lá­huat.
Ama̠­ko̠lh sol­dados hua̠nti̠ xta­ta̠amá̠­nalh Saulo la̠n tapé̠­cualh porque na̠ takáx­matli a̠má tachu­huí̠n pero ni̠ taúcxilhli hua̠nti̠ xchu­hui̠­nama. Saulo laka­siyu tzú­culh ta̠yay, y tzák­salh xma̠­paj­la­qui̠­putún xla­kas­tapu pero ni̠lay laca­huá̠­nalh porque xla­ka­xo̠­ko̠ni̠t; huata csol­dados tape­ke­chi­pá­le̠lh hasta nac Da­masco. Antá tamák­xtekli aktutu quilh­ta­macú ni̠lay xla­ca­hua̠nán, na̠ ni̠para xua̠yama y ni̠ xkot­num­putún.
10 Nac Da­masco xuí cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xli̠­pa̠­huán Jesús xlá xuanicán Ana­nías. Quim­pu̠­chi­nacán Jesús tasi­yú­nilh y chiné huá­nilh:
—¡Ana­nías!
Xlá kalh­tí̠­nalh:
—Quim­pu̠­chiná, u̠cuí para túcu qui­li̠­laya.
11 Jesús chiné huá­nilh:
—La̠li̠­huán catá­ca̠xti, capit nac a̠má calle hua̠ntu̠ li̠ta­pa̠­cu­hui̠y Dere­cha, caka­lhas­qui­ní̠­nanti xaní­cuya̠ xchic Judas, antá huí cha̠tum chixcú xalac Tarso hua­nicán Saulo. Umá chixcú la̠nchú quin­kalh­ta­hua­ka­nima 12 porque aquit cli̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠ni̠t xla­cata pi̠ lak­ta­nu̠chá cha̠tum chixcú hua̠nti̠ hua­nicán Ana­nías y xlá liacchí­palh xmacán la̠qui̠ tla̠n nala­ca­hua̠­nam­paray.
13 Acxni̠ chuná kax­mat­ko̠lh eé tachu­huí̠n Ana­nías chiné kálh­ti̠lh:
—Quim­pu̠­chiná, aquit cpe̠­cuán y ni̠ cla­kam­putún tamá chixcú, porque lhu̠hua hua̠nti̠ quin­ta­li̠­ta̠­chu­hui̠­na­ni̠ttá la̠ta lácu xlá ca̠ma̠­pa̠­ti̠ni̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huaná̠n nac Jeru­salén. 14 Xa̠huachí cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ mini̠t uú nac Da­masco la̠qui̠ naca̠­chipay xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tala­ka­chix­cu­hui̠yá̠n y tachí̠n naca̠lé̠n nac Jeru­salén, porque huá xana­puxcún cura chuná tama̠x­qui̠ni̠t li̠ma̠­peksí̠n.
15 Pero Jesús huá­nilh:
—Huix cat­lahua hua̠ntu̠ aquit cli̠­ma̠­pek­si̠má̠n porque aquit clac­sacni̠t tamá chixcú la̠qui̠ naqui­li̠­chu­hui̠nán nac xla­ca­ti̠ncán xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ xala a̠laca­túnuj pu̠la­tama̠n, xa̠hua nac xla­ca­ti̠ncán lac­lanca ma̠pek­si̠­naní̠n, y na̠chuná naqui­li̠­chu­hui̠nán nac xla­ca­ti̠ncán hua̠nti̠ tala­má̠­nalh nac Israel. 16 Xa̠huachí aquit cámaj ma̠si­yuniy pi̠ xla­ca­squinca lhu̠hua hua̠ntu̠ nali̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán caj quim­pa̠­la­cata.
17 Ana­nías tlá­hualh hua̠ntu̠ li̠ma̠­pék­si̠lh Jesús y alh anta­nícu xuí Saulo. Acxni̠ cha̠lh tánu̠lh nac chiqui, xlá liacchí­palh xmacán y chiné huá­nilh:
—¡Saulo! Quim­pu̠­chi­nacán Jesús hua̠nti̠ tasi­yunín nac tiji acxni̠ uú xtámpa̠t, xlá qui­ma­ca­mima la̠qui̠ huix tlán nala­ca­hua̠­nam­pa­raya y naka­lhi̠ya xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo.
18 Acxni tuncán mak­lhcá­tzi̠lh Saulo pi̠ laca­tá̠c­talh hua̠ntu̠ xla­ca­huaca y tla̠n laca­hua̠­nampá, y tuncán taakmú­nulh. 19 Acxni̠ chú taakmu­nu­ko̠lh xlá pa̠xú­hualh huá̠­yalh y kálhi̠lh li̠t­li­hueke, y antá ca̠ta̠­ta­mák­xtekli nac Da­masco hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Jesús.
Saulo tzucuy li̠chuhui̠nán Jesús nac Da­masco
20 Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú Saulo alh nac xpu̠­si­cu­lancán judíos y antá tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos xca̠­huaniy pi̠ Jesús xli̠­ca̠na huá Xka­huasa Dios hua̠nti̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n. 21 Xli̠­lhu̠hua hua̠nti̠ xta­kax­mat­ni­má̠­nalh cacs xta­la­ca­huán y chiné xta­la̠­huaniy:
—Tamá chixcú ma̠x caj laka­hui­tima, ¿lácu pi̠ ni̠huá tamá hua̠nti̠ hua­nicán Saulo hua̠nti̠ xca̠­pu­tza­sta̠­lat­la̠­huán hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Jesús? Y na̠ hua li̠túm tamá hua̠nti̠ xmini̠t uú nac Da­masco la̠qui̠ tachí̠n naca̠lé̠n nac Jeru­salén xli̠­hua̠k hua̠nti̠ aya tali̠­pa̠­huán Jesús, y naca̠­ma­ca­ma̠sta̠y nac xla­ca­ti̠ncán xana­puxcún cura.
22 Pero Saulo ni̠ xquilh­pe̠­cuán huata xlá kalhtum xuan y xma̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na huá Jesús hua̠nti̠ naca̠­ma̠aka­pu̠­taxti̠y cris­tianos, hasta luu cacs xca̠­ma­ka­la­ca­huán a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac Da­masco porque tancs xca̠­huaniy y xca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠ma pi̠ xli̠­ca̠na huá Jesús amá xata­lac­sacni chixcú hua̠nti̠ Dios maká̠n xma̠­lac­núni̠t xámaj quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
Saulo ca̠tza̠laniy judíos
23 Kam­pá̠alh tzinú quilh­ta­macú y maka­pi­tzí̠n judíos tali̠­lac­chu­huí̠­nalh xla­cata pi̠ nata­makni̠y Saulo, 24 pero xlá tuncán cátzi̠lh. Tan­tacú y tan­tas­caca xtas­ka­laja nac xama̠­lacchi hua̠ntu̠ xka­lhi̠y lanca pa̠tzaps hua̠ntu̠ csti­lim­pa­cani̠t a̠má ca̠chi­quí̠n y anta­nícu hua̠k xlac­tax­tucán, la̠qui̠ para antá natza­la­putún nata­makni̠y. 25 Pero maktum tzi̠sní a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Jesús tamak­tá̠­yalh Saulo la̠qui̠ tla̠n natza̠lay, tamá­ju̠lh nac pektum lanca cana̠sta y antá talac­má̠c­ti̠lh nac lanca pá̠tzaps hua̠ntu̠ xli̠s­ti­lim­pa­cani̠t a̠má ca̠chi­quí̠n, pero anta­nícu ni̠ti̠ naucxilha; chuná chú tla̠n tzá̠­lalh Saulo.
Saulo cha̠n nac Jerusalén
26 Acxni̠ Saulo cha̠lh nac Jeru­salén xlá ca̠lá­kalh cris­tianos hua̠nti̠ na̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús pero huata xlacán caj xta­pe̠­cuaniy porque ni̠ xta­ca­tzi̠y y ni̠ xta­ca̠­najlay para Saulo na̠ aya xli̠­pa̠­huán Jesús. Huata Ber­nabé tá̠alh nac xla­ca­ti̠ncán após­toles la̠qui̠ xlacán nata­la­ka­pasa Saulo.
27 Xlá ca̠li̠­ta̠­chu­huí̠­nalh acxni̠ Saulo tasi­yú­nilh Quim­pu̠­chi­nacán nac tiji anta­nícu xtla̠­huama y lácu li̠ma̠­pék­si̠lh hua̠ntu̠ xlá nat­la­huay, y na̠ ca̠li̠­ta̠­chu­huí̠­nalh la̠ta Saulo ni̠caj xquilh­pe̠­cuán xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ní̠t cris­tianos nac Da­masco xta­chu­huí̠n Jesús. 28 Cumu xlacán taca̠­náj­lalh antá chú ca̠ta̠­ta­mák­xtekli Saulo y lac­xtum xca̠­ta̠­la­ta­pu̠li̠y após­toles, y xlá ni̠ xquilh­pe̠­cuán huata luu tancs xli̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Jesús nac a̠má ca̠chi­quí̠n. 29 Xlá ni̠ xquilh­pe̠­cuán lacaxtum xli̠­chu­hui̠nán la̠ta lácu Cristo tla̠n quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, y cumu tla̠n tzinú xchu­hui̠nán xata­chu­huí̠n griego xca̠­ma̠­lac­ti̠­tu­mi̠niy xta­chu­huí̠n Dios aca­tunu hasta xca̠­ta̠­la̠­huaniy, pero a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ griego xta­chu­hui̠ncán ni̠ xta­ma̠t­la̠nti̠y hua̠ntu̠ xlá xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y huata tali̠­lac­chu­huí̠­nalh pi̠ nata­makni̠y. 30 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh xta̠­ca̠­naj­laní̠n tacá­tzi̠lh hua̠ntu̠ xta­la­ca­pa̠s­tac­nini̠t Saulo, xlacán tahuá­nilh pi̠ catzá̠­lalh y tále̠lh nac Cesarea, aca­li̠stá̠n chú xlá chiné anchá nac Tarso.
31 Chuná kam­pá̠alh quilh­ta­macú y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Jesús xalac Judea, Gali­lea y Samaria luu aka­tza­yanca y li̠pa̠­xúhu xta­la­má̠­nalh la̠ta xta­tat­li­huek­lhmá̠­nalh nac xta­ca̠­naj­latcán porque niaj ti̠ xca̠­pu­tza­sta̠­lama; xcha̠­liyá̠n ma̠s xta­ta­lhu̠­hui̠­má̠­nalh hua̠nti̠ tzú­culh tali̠­pa̠­huán Jesús porque huá Espíri­tu Santo luu xca̠­mak­ta̠­yama.
Pedro ma̠pacsay cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xuanicán Eneas
32 Acxni̠ Pedro xca̠­la­ka­pa­xia̠lhnan­tla̠­huán hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús xlá ca̠lá­kalh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos ca̠naj­laní̠n hua̠nti̠ xta­hui­la̠­nanchá nac xaca̠­chi­quí̠n Lida. 33 Antá ma̠nok­lhuchá cha̠tum chixcú xuanicán Eneas aya xle̠ma xliaktzayán ca̠ta la̠ta xke̠­tama nac pu̠tama porque xlu̠n­tu̠­hua­nan­ko̠ni̠t y ni̠lay xtla̠­huán. 34 Pedro chiné huá­nilh:
—Eneas, Jesu­cristo hua̠nti̠ kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke la̠n­chuj tuncán cama̠­pacsán, y aquit cli̠­ma̠­pek­si̠yá̠n xla­cata pi̠ la̠li̠­huán cata̠qui, cas­mili mix­tícat.
Amá Eneas la̠li̠­huan tuncán tá̠yalh. 35 Xli̠­hua̠k cris­tianos xalac Lida y xalac Sarón xlacán acxní tacá̠­tzi̠lh pi̠ aya xtat­la̠n­ti̠­ni̠ttá a̠ma̠ chixcú, pus xlacán talak­má­kalh hua̠ntu̠ ni̠tu̠ xli̠­ma­cuán xtas­ma­ni̠ncán y huá tali̠­pá̠­hualh Jesús.
Dorcas lacastacuanán nac ca̠li̠ní̠n
36 Lacatzú nac Lida xuí aktum actzu̠ ca̠chi­quí̠n xuanicán Jope, antá chú xlama cha̠tum pusca̠t hua̠nti̠ na̠ luu xli̠­pa̠­hua­ni̠ttá Jesús xlá xuanicán Tabita, nac xata­chu­huí̠n griego xuanicán Dorcas. Umá pusca̠t anka­lhi̠ná xca̠­mak­ta̠yay lak­li̠­ma̠x­kení̠n cris­tianos y luu xca̠­la­ka­lhamán. 37 Maktum quilh­ta­macú Dorcas chí­palh tajátat y laca­pálaj ni̠lh. Acxni̠ chú paxi̠­kó̠­calh cumu la̠ xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t judíos, tama̠­lhá­ke̠lh clháka̠t y tále̠lh nac xli̠­quilh­mactiy chiqui y antá chú tata­rá­mi̠lh. 38 Ama̠­ko̠lh cris­tianos tacá­tzi̠lh xla­cata pi̠ nac Lida xmini̠t Pedro xlacán tama̠­la­ká­cha̠lh cha̠tiy lac­chix­cu­huí̠n la̠qui̠ nata­huaniy pi̠ tuncán camilh nac Jope y ni̠ camaka­pá­lalh.
39 Acxni̠ talák­cha̠lh, Pedro la̠li̠­huán ca̠tá̠­milh, acxni̠ chú tácha̠lh nac Jope la̠li̠­huán lé̠n­calh nac a̠má chiqui antaní xma̠chá a̠má ni̠n. Lhu̠hua lac­pus­ca̠tní̠n pu̠ni̠­naní̠n xta­lak­mini̠t y xta­lak­ta­sa­má̠­nalh, hua̠k xta­li̠­mini̠t clha­ka̠tcán hua̠ntu̠ Dorcas xca̠­ta̠i̠ni̠t acxni̠ xlá xla­majcú, hua̠k tama̠­si­yú­nilh y tahuá­nilh Pedro. 40 Huata xlá ca̠li̠­ma̠­pék­si̠lh xla­cata pi̠ pu̠tum cata­táx­tulh, aca­li̠stá̠n chú laka­ta­tzo­kós­talh a̠má ni̠n y tzú­culh kalh­ta­hua­kaniy Dios. Acxni̠ kalh­ta­hua­ka­ko̠lh xakát­li̠lh a̠má ni̠n y chiné huá­nilh:
—¡Tabita, la̠li̠­huán cata̠qui!
Amá pusca̠t lacas­ta­cuánalh, laka­huá̠­nalh y úcxilhli Pedro, xlá laka­siyu taok­xpá̠­qui̠lh y culucs táhui. 41 Xlá maka­chí­palh y yá̠hualh, aca­li̠stá̠n chú ca̠ta­sá­nilh xli̠­hua̠k ca̠naj­laní̠n xa̠hua pu̠ni̠­naní̠n lac­pus­ca̠tní̠n la̠qui̠ nataucxilha Dorcas xas­tacná. 42 Umá lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ tlá­hualh Pedro xli̠­ca̠­lanca nac a̠má xaca̠­chi­quí̠n Jope catzí̠­calh, y lhu̠hua cris­tianos tali̠­pá̠­hualh Quim­pu̠­chi­nacán Jesús. 43 Pedro ni̠ pála alh huata antá tamák­xtekli nac Jope y xlak­tun­cu­huiy nac xchic cha̠tum chixcú xuanicán Simón hua̠nti̠ xli̠s­cuja xca̠­ma̠s­ca̠cay xmak­xu̠hua catu̠hua taka­lhí̠n.