8
Saulo ca̠putzasta̠lay hua̠nti̠ tali̠pa̠huán Jesús
Amá kahuasa Saulo hua̠nti̠ antá xyá xuc­xilhma acxni̠ xmak­ni̠­ma̠­calh Esteban na̠ luu xmak­li̠­ca­tzi̠y pi̠ camak­ní̠­calh. Pero ni̠ xli̠­maka̠s maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ luu tla̠n xta­ca­tzi̠y támilh tále̠lh xti­yat­li̠hua Esteban, la̠n talak­tá­salh la̠ta lácu xma̠­pa̠­ti̠­ni̠­cani̠t y aca­li̠stá̠n chú tamá̠c­nu̠lh cumu la̠ xlílat xuani̠t.
Hua­tiyá chú a̠má quilh­ta­macú tzú­culh ca̠pu­tza­sta̠­lacán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús nac Jeru­salén. Pu̠tum tilh talác­lalh y tatzá̠­lalh, hui̠ntí alh nac lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­peksi̠y Judea, y maka­pi­tzí̠n táalh nac Samaria; a̠huatá sac­stucán após­toles tata­mák­xtekli nac Jeru­salén.
Y a̠má Saulo xca̠­pu­tza­sta̠­lama hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús xlá xca̠­lak­kos­tanu̠y nac xchiccán y xca̠­sa­kaxtuy lac­chix­cu­huí̠n xa̠hua lac­chaján y xca̠lé̠n nac pu̠la̠­chi̠n la̠qui̠ naca̠­ta­macnu̠y.
Nac Samaria na̠ li̠chuhui̠nancán xtachuhuí̠n Cristo
Pero a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tatza̠­lachá nac Jeru­salén xlacán tzú­culh tali̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut la̠tachá nícuya̠ pu̠la­tama̠n xta­chá̠n. Y cha̠tum hua̠nti̠ na̠ xtza̠­lani̠t xuanicán Felipe xlá antá cha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ xma̠­peksi̠y Samaria y tzú­culh li̠chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Cristo. Luu lhu̠hua cris­tianos xta­ta­mac­xtumi̠y y luu cacs xta­kax­mata hua̠ntu̠ Felipe xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y porque ma̠n xla­kas­ta­pucán xta­liucxilha a̠má lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ xlá xca̠t­la­huay. Porque lhu̠hua hua̠nti̠ xta­ta̠­tatlay xca̠­ma̠t­la̠nti̠y, hua̠nti̠ lu̠ntu na̠chuná, hua̠nti̠ xca̠akchi­pa­nini̠t xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán akska­huiní hua̠k xca̠­ma̠t­la̠n­ti̠cán, acxni̠ xca̠t­la­kax­tucán xes­pí­ritu akska­huiní luu palha xta­ca̠­tasay. Xli̠­hua̠k cris­tianos xala a̠má ca̠chi­quí̠n xta­li̠­pa̠­xu­huay y xta­la­kati̠y hua̠ntu̠ xtla­huay Felipe.
Cha̠tum scuhuaná tama̠huaputún xli̠tlihueke Espíritu Santo
Pero nac a̠má ca̠chi­quí̠n xlama cha̠tum scu­huaná xuanicán Simón, lhu̠hua cris­tianos xca̠ak­ska­hui­mi̠ni̠t porque xlá xca̠­huaniy pi̠ xka­lhi̠y lanca li̠t­li­hueke y luu tali̠­pa̠hu chixcú xuani̠t. 10 Huá xpa̠­la­cata xli̠­hua̠k cris­tianos cacs xta­kax­matniy hua̠ntu̠ xlá xli̠­chu­hui̠nán y xta­li̠­pa̠­huán, xa̠huachí a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n xta­huán pi̠ Simón xka­lhi̠y lanca xli̠t­li­hueke Dios.
11 Maka̠sá quilh­ta­macú la̠ta chuná xca̠­liak­ska­hui­mi̠ni̠t hua̠ntu̠ xlá xca­tzi̠y xtla­huay huá chú xta­li̠­ca̠­naj­laniy. 12 Pero acxni̠ Felipe tzú­culh ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xta­chu­huí̠n Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo la̠ta lácu quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n y lácu Dios lacas­quín nala­ta­ma̠­yá̠hu, pu̠tum lac­chix­cu­huí̠n xa̠hua lac­chaján taca̠­náj­lalh y tataakmú­nulh. 13 Y hasta mismo chú Simón na̠ ca̠náj­lalh y taakmú­nulh, acxni­tiyá chú a̠má quilh­ta­macú tzú­culh ca̠ta̠án Felipe la̠tachá nícu xan la̠qui̠ naca̠ucxilha a̠má lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ xca̠t­la­huay.
14 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh após­toles hua̠nti̠ xta­ta­mak­xtek­ni̠­tanchá nac Jeru­salén tacá­tzi̠lh pi̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­la̠­nanchá nac Samaria xlacán na̠ aya xta­tzu­cuni̠t tali̠­pa̠­huán Jesús, xlacán tama̠­la­ká­cha̠lh Pedro y Juan la̠qui̠ luu a̠tzinú xlacán nata­ma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠y xta­chu­huí̠n Dios. 15 Acxni̠ xlacán tácha̠lh nac Samaria takalh­ta­hua­ká­nilh Dios xpa̠­la­ca­tacán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús la̠qui̠ caca̠­ma­ca­mí­nilh Espíri­tu Santo. 16 Porque ni̠ para cha̠tum cris­tiano xala a̠má ca̠chi­quí̠n a̠ xca̠­lakmín xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo, huata cajcu xma̠n xta­taakmu­nuni̠t nac xta­cu­huiní Quim­pu̠­chi­nacán Jesús. 17 Aca­li̠stá̠n chú Pedro y Juan taliacchí­palh xmacancán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ aya xta­taakmu­nuni̠t y xta­li̠­pa̠­hua­ni̠ttá Jesús y hua̠k ca̠lák­milh Espíri­tu Santo.
18 Amá Simón hua̠nti̠ cscu­huanán úcxilhli la̠ta Espíri­tu Santo xchin nac xok­spu̠ncán cris­tianos acxni̠ após­toles xta­liacchipay xmacancán. Huata xlá ca̠ma̠­lac­nú̠­nilh tumi̠n, 19 y chiné ca̠huá­nilh:
—Na̠ caqui­la̠­ma̠x­quí̠hu tamá lanca li̠t­li­hueke la̠qui̠ acxni̠ aquit nac­liacchipay qui­macán cha̠tum cris­tiano xlá nalakmín xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo.
20 Huata Pedro chiné kálh­ti̠lh:
—Lac­xtum cata̠­lak­tzanka min­tumi̠n nac ca̠li̠ní̠n, ¿lácu huix lac­pu­huana pi̠ tla̠n li̠ta­ma̠­huacán tumi̠n hua̠ntu̠ Dios ma̠sta̠y xli̠t­li­hueke? 21 Dios ni̠lay ma̠x­qui̠yá̠n hua̠ntu̠ squi­nípa̠t porque huix li̠xcáj­nit kalhi̠ya min­ta­la­ca­pa̠s­tacni y ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ tla­hua­ni̠ta nac xla­catí̠n. 22 Huata mejor calak­má­kanti xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ kalhi̠ya nac minacú y ca­squini li̠tlá̠n xla­cata cama̠­tzan­ke̠­nanín min­ta­la̠­ka­lhí̠n. 23 Porque hua̠k xalac­li̠xcáj­nit min­ta­pu­huá̠n kalhi̠ya, y chi̠nchú min­ta­la̠­ka­lhí̠n li̠lamá̠n cumu la̠ xta­chí̠n, mejor cahuani Dios cama̠­tzan­ke̠­nanín.
24 Simón kalh­tí̠­nalh:
—¡Cat­la­huátit li̠tlá̠n, cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios quim­pa̠­la­cata la̠qui̠ ni̠tu̠ chuná naqui­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y cumu la̠ hui­xinín qui­la̠­hua­ni­ni̠­táhu!
25 Acxni̠ Pedro y Juan tama̠­kan­táx­ti̠lh hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ma­ca­min­cani̠t nac Samaria, na̠ tzú­culh tali̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Cristo nac a̠ma̠ko̠lh lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n hua̠ntu̠ xlá xca̠­ma̠­peksi̠y Samaria y aca­li̠stá̠n chú tatás­pitli nac Jeru­salén.
Felipe akmunuy cha̠tum chixcú xalac Etiopía
26 Maktum quilh­ta­macú cha̠tum xángel Dios lák­milh anta­nícu xuí Felipe y chiné huá­nilh:
—Huí kantum tiji hua̠ntu̠ uú tzucuy nac Jeru­salén ti̠taxtuy nac desierto y antá cha̠n nac aktum ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ hua­nicán Gaza. La̠li̠­huán catá­ca̠xti y capit tuncán nac amá tiji.
27 Felipe la̠li̠­huán táca̠xli y alh nac a̠má tiji, antá chú xtla̠­huama acxni̠ ta̠ta­nok­lhchá cha̠tum chixcú xalac Etiopía, eé chixcú luu tali̠­pa̠hu xuani̠t nac xca̠­chi­quí̠n porque xta̠­ma̠­pek­si̠nán reina Can­dace, xli̠­pu̠lh­ca̠­cani̠t li̠te­so­rero nac Etiopía, xlá antá qui̠­la­ka­chix­cu­huí̠­nalh nac Jeru­salén. 28 Y chú aya xtas­pitma nac xca̠­chi­quí̠n y culucs xuí nac xcar­reta hua̠ntu̠ xtalh­tan­calé̠n tantiy cahua̠yu, xlá xli̠­kalh­ta­hua­ka­ti̠­lhay xlibro pro­feta Isaías.
29 Espíri­tu Santo chiné ma̠lac­pu­huá̠­ni̠lh Felipe:
—La̠li̠­huán cat­lá̠­huanti y cama̠­tá̠x­tucti a̠má carro.
30 Acxni̠ li̠huana̠ tala­ca­tzú­hui̠lh xlá káx­matli pi̠ huá xli̠­kalh­ta­hua­kama xlibro pro­feta Isaías, y chiné kalhás­quilh:
—¿Pi̠ aka­ta̠ksa huix hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠­nama tamá libro?
31 Amá chixcú kálh­ti̠lh:
—Pero ¿lácu nac­liaka­ta̠ksa si ni̠ti̠ qui­ma̠­lac­ti̠­tu­mi̠niy hua̠ntu̠ luu hua­ni­putún?
Huata a̠má chixcú huá­nilh Felipe xla­cata cata­huá­calh nac carro y catáhui nac xpa̠xtú̠n. 32 Nac a̠má libro hua̠ntu̠ xli̠­kalh­ta­hua­kama chiné huan:
Cumu la̠ tantum ma̠ntzu bor­rego lé̠n­calh anta­nícu namak­ni̠cán,
y ni̠para tzinú tat­lan­cá̠­ni̠lh acxni̠ mak­ní̠­calh.
Y cumu la̠ bor­rego ni̠ tasay acxni̠ mak­sitcán,
na̠ ni̠para huá tásalh nac xla­ca­ti̠ncán hua̠nti̠ tama̠­pa̠­tí̠­ni̠lh.
33 Xlá ma̠xo­ko̠­ní̠­calh hua̠ntu̠ ni̠ xtla­huani̠t,
y ni̠para cha̠tum tícu xkalh­mak­tá̠­yalh;
ni̠para tzinú li̠chu­hui̠­nam­putu hua̠ntu̠ tat­la­huá­nilh hua̠nti̠ lac­xtum xca̠­ta̠s­tacni̠t.
¿Tícu cahuá nahuán pi̠ luu maka̠s tila­tá­ma̠lh,
o nícu nata­mi­na̠chá xli̠­ta­la­ka­pasni?
Si maktum mak­ní̠­calh y ma̠lak­spu­tu­ní­calh xla­táma̠t nac ca̠quilh­ta­macú.
34 Amá chixcú xalac Etiopía chiné kalhás­quilh Felipe:
—Cat­lahua li̠tlá̠n, caqui­huani lácu eé qui̠­taxtuy. ¿Tícu li̠chu­hui̠­nama eé pro­feta? ¿Pi̠ caj sacstu li̠chu­hui̠­na­má̠­calh, osuchí huí túnuj chixcú hua̠nti̠ xli̠­chu­hui̠­nama?
35 —Pus nac­ma̠­lac­ti̠­tu­mi̠­niyá̠n hua̠ntu̠ hua­ni­putún —huá­nilh Felipe.
Tzú­culh li̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y a̠má tatzokni xla pro­feta Isaías hua̠ntu̠ xlá xli̠­kalh­ta­hua­kama y hua­ni­ko̠lh la̠ta lácu Jesús mak­ní̠­calh y lácu xlá lak­ma̠x­tunún. 36 Luu acxni̠ chú xta­ti̠­la­ca­tza̠­la­má̠­nalh lacatum antaní huí chú­chut a̠má chixcú huá­nilh Felipe:
—Uú huí chú­chut, ¿lácu pi̠ ni̠lay para la̠n­chuj tuncán xac­taakmú­nulh?
37 —Para ca̠naj­laya xli̠­hua̠k minacú tla̠n nataakmunuya —kálhti̠lh Felipe.
Y a̠má chixcú kálh­ti̠lh:
—Aquit cca̠­najlay pi̠ Jesu­cristo huá Xka­huasa Dios.
38 Amá chixcú ma̠pek­sí̠­nalh xla­cata cama̠­cho­kó­calh car­reta y xcha̠­tiycán tatá̠c­talh táalh antaní xuí chú­chut, antá chú nac chú­chut Felipe akmú­nulh a̠má tali̠­pa̠hu chixcú xalac Etiopía. 39 Acxni̠ chú aya tatá­cutli nac chú­chut y tapa̠­táx­tulh tiji Espíri­tu Santo le̠lh Felipe a̠laca­tunu y a̠má chixcú niaj úcxilhli, pero huata xlá luu li̠pa̠­xúhu tás­pitli nac xpu̠­la­tama̠n. 40 Cha̠lh Felipe nac xaca̠­chi­quí̠n Azoto y acxni̠ tax­tuchá xlá cani̠huá tzu­culh li̠chu­hui̠nán a̠má xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Jesús hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut, chuná xli̠­chu­hui̠­nan­ti̠­lhay nac lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n hasta cha̠lh nac Cesarea.