7
Esteban li̠chuhui̠nán la̠ta lácu tamini̠tanchá xalakmaká̠n xli̠talakapasnicán judíos
Entonces xapuxcu cura kalhás­quilh Esteban:
—¿Pi̠ xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ tali̠­ya̠­huamá̠n u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n?
Esteban ca̠kálh­ti̠lh y chiné tzú­culh ca̠huaniy:
—Nata̠lán xa̠hua hui­xinín lak­ko̠lún hua̠nti̠ la̠nchú qui­la̠­kax­mat­ni­ma̠­náhu, xli̠­ca̠na pi̠ luu cuentaj cat­la­huátit hua̠ntu̠ la̠nchú nac­ca̠­hua­niyá̠n: Tamá xamaká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán Abraham acxni̠ xlama nac Mesop­o­tamia y nia̠ xan nac Harán, tasi­yú­nilh a̠má tali̠­pa̠hu quiDioscán, y chiné huá­nilh: “Caak­xtek­má­kanti la̠ta tu̠ kalhi̠ya xa̠hua mili̠­ta­la­ka­pasni, y capit nac a̠má pu̠la­tama̠n hua̠ntu̠ aquit cámaj ma̠si­yu­niyá̠n.” Abraham la̠li̠­huán táca̠xli nac Caldea y antá alh tahuilay nac Harán; antá chú xla­ma̠chá hasta acxni̠ ni̠lh xtla̠t, aca­li̠stá̠n chú Dios lí̠milh nac eé pu̠la­tama̠n anta­nícu chú hui­xinín hui­látit la̠ ca̠lacchú. Pero acxni̠ uú xlama, Dios ni̠ má̠x­qui̠lh Abraham ca̠na̠caj pi̠tzu̠ xpu̠­cuxtu hua̠ntu̠ luu ma̠n nama̠­peksi̠y nac eé pu̠la­tama̠n, huata caj ma̠lac­nu̠­nipá y huá­nilh pi̠ juerza nama­ca­ma̠x­qui̠y, la̠qui̠ acxni̠ xlá nani̠y huá naca̠­ta­mak­xtek­ni­ya̠chá xli̠­ta­la­ka­pasni hua̠nti̠ a̠cu xtaamá̠­nalh tala­ca­chín; ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ acxni̠ chuná hua­ní­calh ni̠najti̠ xta­huani̠t xca­mancán. Xa̠huachí Dios na̠ huá­nilh Abraham pi̠ xli̠­ta­la­ka­pasni tachí̠n xamá̠­calh ca̠li̠­ma̠x­tucán nac aktum mákat pu̠la­tama̠n y cumu la̠ tasa̠­cuá̠n naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­ca­na̠chá akta̠ti ciento ca̠ta chuná naca̠­ma̠s­cu­jucán. Pero Dios na̠ hua­nipá pi̠ xlá xámaj ca̠ma̠­pa̠­ti̠ni̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ chuná naca̠­ma̠s­cu­ju­ya̠chá, aca­li̠stá̠n chú xlacán nata­tas­pit­paray nac xpu̠­la­ta­ma̠ncán la̠qui̠ antá anka­lhi̠ná nata­la­ka­chix­cu­hui̠y. Cumu Dios ni̠ xla­cas­quín napa̠­tzan­ka̠cán hua̠ntu̠ xlá xli̠­ta̠­la­ca̠x­lani̠t Abraham, huata ma̠pék­si̠lh xla­cata pi̠ caca̠­cir­cun­ci­dar­tlá­hualh xli̠­hua̠k xalak­skatá̠n xla­ka­hua­sancán; huá xpa̠­la­cata acxni̠ lacá­chilh xka­huasa hua̠nti̠ li̠ma̠­pa̠­cú­hui̠lh Isaac li̠tzi̠má alh cir­cun­ci­dar­tla­huay. Y acxni̠ xlá na̠ lacá­chilh xka­huasa Isaac hua̠nti̠ li̠ma̠­pa̠­cú­hui̠lh Jacob xlá na̠chuná cir­cun­ci­dar­tlá­hualh; y Jacob xlá na̠chuná ca̠cir­cun­ci­dar­tlá­hualh kalha­cu̠tiy xla­ka­huasán huá u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ tama̠­la­ca­tzu­qui̠­ni̠­tanchá a̠má pu̠lac­cu̠tiy ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ tapeksi̠y nac Israel.
Esteban li̠chuhui̠nán lácu ma̠peksi̠ná li̠ma̠xtúcalh José nac Egipto
’Uma̠­ko̠lh kalha­cu̠tiy qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán tzú­culh tasi̠­tzi̠niy xatajú xta̠­lacán hua̠nti̠ xuanicán José porque xlá luu ska­lala xuani̠t y caj huá talak­ca­tzá­nilh, huata mejor tás­ta̠­má­kalh y antá nac aktum mákat pu̠la­tama̠n hua̠ntu̠ hua­nicán Egipto antá li̠chá̠n­calh; pero Dios ni̠tu̠ xpa̠x­tekni̠t José huata xlá anka­lhi̠ná xmak­ta­kalhma. 10 Y xalán lák­cha̠lh quilh­ta­macú acxni̠ ma̠lak­spu­tu­ni­ko̠lh xta­li̠­pu­huá̠n porque a̠tzinú má̠x­qui̠lh xli̠s­ka­lala, y hasta a̠má rey Faraón hua̠nti̠ xma̠­pek­si̠nán nac Egipto laká­ti̠lh la̠ta xka­lhíy xta­la­ca­pa̠s­tacni chu xli̠s­ka­lala, huata xlá li̠má̠x­tulh gober­nador nahuán nac Egipto y na̠ ma̠cuentáj­li̠lh la̠ta túcu xlá xka­lhi̠y nac xchic.
11 ’Acxni­tiyá chú a̠má ca̠ta lalh lanca tatzín­c­stat uú nac Canaan chu nac Egipto y la̠n lalh tapa̠tí̠n, hasta niaj xta­ca­tzi̠y túcu natat­la­huay qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán porque ni̠tu̠ xta­huay. 12 Pero cumu xla­majcú ko̠lu Jacob xlá cátzi̠lh pi̠ nac Egipto la̠n xuí trigo, la̠li̠­huán ca̠má­ca̠lh xla­ka­huasán la̠qui̠ nataán tata­ma̠­huay trigo. Acxni̠ u̠má luu pu̠lh taqui̠­lani̠t 13 xlacán ni̠para tzinú xta­ca­tzi̠y para xcha̠ni̠t li̠ma̠­pek­si̠ná a̠má xta̠­lacán hua̠nti̠ ma̠n xtas­ta̠ni̠t, pero huata acxni̠ chú taampaj tata­ma̠­huay trigo xli̠­maktiy José ca̠li̠­ta̠­chu­huí̠­nalh pi̠ huá xna­ta̠lán y la̠ta lácu xmi­ni̠­tanchá; y Faraón rey xalac Egipto na̠ acxnicú cátzi̠lh nícu luu xpe­kánat tamá José. 14 José ma̠ti­yá̠­nalh ko̠lu­tzí̠n xtla̠t Jacob chu xli̠­hua̠k xli̠­ta­la­ka­pasni, y chuná tácha̠lh nac Egipto setenta y cinco xta­huani̠t xli̠­pu̠­tumcán. 15 Pus kam­pá̠alh quilh­ta­macú y antá chú xta­hui­la̠­nanchá nac Egipto, y antá chú ni̠chá Jacob y na̠chuná lak­su­tunu tzú­culh tani̠y qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán. 16 Pero xti­yat­li̠hua Jacob xa̠hua xla­ka­huasán antá xca̠­le̠ncán nac Siquem xla­cata antá naca̠­ma̠c­nu̠­ca­na̠chá nac aktum pú̠cuxtu hua̠ntu̠ xca̠­mak­ta­ma̠­huani̠t Abraham xla­ka­huasán Hamor nac Siquem.
Lacachín Moisés hua̠nti̠ xámaj ca̠puxcuniy israel­itas acxni̠ natatza̠lay
17 ’Acxni̠ chú aya xta­la­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú la̠ta Dios xámaj ma̠kan­taxti̠y hua̠ntu̠ tima̠­lac­nu̠­nichá Abraham acxni̠ huá­nilh pi̠ naca̠­lak­ma̠xtuy a̠ma̠ko̠lh qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán anta­nícu tachí̠n xca̠­li̠­la­má̠­calh, cumu luu maka̠sá la̠ta antá xta­cha̠ni̠t luu li̠pe̠cua la̠ta xta­ta­lhu̠­hui̠­ni̠ttá y luu clhu̠­hua­caná xta­huani̠t. 18 Acxni­tiyá chú a̠má quilh­ta­macú tzú­culh ma̠pek­si̠nán nac Egipto cha̠tum rey hua̠nti̠ ni̠ xla­cas­quín nala­ca­pa̠s­taccán la̠ta lácu xca̠­mak­ta̠­yani̠t José. 19 Umá rey ni̠ xca̠­la­caucxilh­putún qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán y la̠n ca̠ma̠­pa̠­tí̠­ni̠lh, caj la̠ta xta­si̠tzi li̠ma̠­pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ cataak­xtek­má­kalh ca̠qui­huí̠n cska­tacán hua̠nti̠ a̠cu laca­chin­ti̠­lhama la̠qui̠ ni̠ natas­taca y nia̠ picuta nata­ta­lhu̠­hui̠y. 20 Amá ca̠ta chuná xca̠t­la­hua­má̠­calh qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán acxni̠ lacá­chilh cha̠tum skata hua̠nti̠ li̠ma̠­pa̠­cu­huí̠­calh Moisés. Xtzí xa̠hua xtla̠t caj luu aktutu papá tamak­tá­kalhli. 21 Pero cumu xta­lak­lhpe̠­cuán para naca­tzi̠cán pi̠ xta­ma̠­tze̠kni̠t huata mejor na̠ taak­xtek­má­kalh. Pero Dios xmak­ta­kalhma, porque huá xtzuma̠t rey Faraón mác­lalh y xlá makás­tacli cumu la̠m­para luu xka­huasa. 22 Huá xpa̠­la­cata Moisés ska­lala huá y na̠ ma̠si­yu­ní­calh la̠ta túcu xta­ca­tzi̠niy y xtat­la­huay egip­cios, catu̠huá hua̠ntu̠ tla̠n xtla­huay y tlak tali̠­pa̠hu acxni̠ xchu­hui̠nán.
23 ’Acxni̠ Moisés ma̠ká­tzi̠lh xti̠­puxam ca̠ta tzú­culh lac­pu­huán pi̠ xli̠­la­ka­pa­xiá̠lhnat xuani̠t xli̠­ta­la­ka­pasni judíos la̠qui̠ naca­tzi̠y lácu xta­la­má̠­nalh. 24 Acxni̠ antá cha̠lh úcxilhli pi̠ cha̠tum egipcio xuili̠­nima cha̠tum judío, Moisés ni̠lay pá̠tilh hua̠ntu̠ xtla­hua­ni­má̠­calh a̠má chixcú huata xlá maktum mák­ni̠lh a̠má egipcio. 25 Moisés xlac­pu­huán: “Tla̠n pi̠ cmák­ni̠lh eé egipcio la̠qui̠ u̠ma̠ko̠lh qui­li̠­ta­la­ka­pasni judíos nata­ca­tzi̠y pi̠ Dios qui­ma­ca­mima la̠qui̠ aquit nac­ca̠­ta­mac­xtuy nac xpu̠­la­tama̠n Egipto.” Pero a̠ma̠ko̠lh judíos ni̠tu̠ taaká­ta̠ksli. 26 Porque li̠cha̠lí acxni̠ xlá ca̠la­ka­pa­xia̠lhnampá úcxilhli pi̠ xla̠­hui­li̠­nima cha̠tiy israel­itas xlá tila̠­ma̠­mak­xte­ke­pú­tulh y chiné ca̠huá­nilh: “Hui­xinín li̠na­ta̠lán, ¿túcu xla­cata la̠li̠­hui­li̠­ni­pá̠tit? Luu ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ tla­hua­pá̠tit.” 27 Pero a̠má chixcú hua̠nti̠ xuili̠­nima xta̠israel­ita toklh tlá­hualh Moisés y chiné huá­nilh: “Y chi̠nchú huix ¿tícu tasa­ni­ni̠tán? ¿Osuchí ma̠pek­si̠ná huix la̠qui̠ naqui­la̠­hua­ni­yá̠hu hua̠ntu̠ qui­li̠t­la­huatcán? 28 ¿Osuchi na̠chuná qui­mak­ni̠­pu­tuna cumu la̠ makni ko̠tan cha̠tum egipcio?” 29 Acxni̠ Moisés káx­matli hua̠ntu̠ hua­ní­calh xlá la̠n pé̠cualh y huata mejor tzá̠­lalh, y antá alh nac aktum mákat pu̠la­tama̠n xuanicán Madián; y antá chú xma­kuilachá pero tama­káx­tokli y antá tala­cá­chilh cha̠tiy xla­ka­huasán.
Moisés ca̠ta̠taxtuy israel­itas nac Egipto
30 ’Moisés xka­lhi̠y ta̠ti­puxam ca̠ta acxni̠ xla­pu̠lay nac desierto lacatzú nac aktum ke̠stí̠n hua̠ntu̠ hua­nicán Sinaí. Antá úcxilhli akatum actzu̠ quihui xak­xko­ta̠­yama, y antá nac xlacni lhcúya̠t tasi­yú­nilh cha̠tum xángel Dios. 31 Acxni̠ Moisés úcxilhli cacs lacáhua, y acxni̠ tzú­culh tala­ca­tzu­hui̠y la̠qui̠ li̠huana̠ naucxilha hua̠ntu̠ xlak­pa­sama káx­matli xta­chu­huí̠n Quim­pu̠­chi­nacán Dios, chiné huá­nilh: 32 “Aquit a̠má Dios hua̠nti̠ xamaká̠n quilh­ta­macú tali̠­pa̠­huani̠t xalak­maká̠n mili­ta­la­ka­pasni Abraham, Isaac y Jacob.” Acxni̠ Moisés káx­matli eé tachu­huí̠n la̠n pé̠cualh huata xlá quilh­pu̠taj tá̠yalh y niaj xlak­la­ca̠m­putún. 33 Quin­tla̠­ticán Dios hua­nipá: “Xa̠huachí cata­tu̠xtu min­ta­tu̠nú̠n porque eé tíyat hua̠ntu̠ huix lac­ta̠­yápa̠t xata­si­cu­la­na̠t­lahuá porque aquit chuná ctla­huani̠t. 34 Aquit cmini̠t ca̠lak­ma̠xtuy xli̠­hua̠k quin­ca­maná̠n hua̠nti̠ tahui­la̠­nanchá nac Egipto porque hua̠k ckax­matni̠t xta­li̠­pu­hua̠ncán y cuc­xilhni̠t la̠ta lácu ca̠ma̠­pa̠­ti̠­má̠­calh, chu aquit clac­sac­ni̠tán la̠qui̠ napina ca̠lak­ma̠x­tuya nac Egipto.”
35 ’Ma̠squi maka­pi­tzí̠n a̠ma̠ko̠lh israel­itas ni̠ xtaucxilh­putún Moisés porque xta­hua­nini̠t: “¿Tícu huix tasa­ni­ni̠tán? ¿O tícu hui­li̠­ni̠tán li̠ma̠­pek­si̠ná la̠qui̠ naqui­la̠­hua­ni­yá̠hu hua̠ntu̠ qui­li̠t­la­huatcán?” Pero juerza tás­pitli nac Egipto porque huá Dios chuná xli̠­ma̠­pek­si̠ni̠t la̠qui̠ naca̠­pux­cuniy israel­itas acxni̠ naca̠­ta­mac­xtu­ya̠chá antá, porque a̠má xángel hua̠nti̠ tasi­yú­nilh nac actzu̠ quihui hua̠ntu̠ xac­lhcu­ta̠­yama hua̠nti̠ xámaj mak­ta̠yay. 36 Moisés ca̠pux­cú̠­nilh israel­itas la̠qui̠ nata­tza̠­la­ya̠chá nac Egipto, antá xlá ca̠t­la­huachá lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut, y na̠chuná tlá­hualh nac pupunú hua­nicán Mar Rojo, huá xla­cata tla̠n tali̠­pa̠­tá­cutli y chuná xca̠­ta̠­la­pu̠lay nac desierto ti̠puxam ca̠ta. 37 Na̠ hua­tiyá eé Moisés hua̠nti̠ tica̠­huá­nilh a̠ma̠ko̠lh israel­itas hua̠nti̠ xta­sta̠­la­ni­pu̠lay: “Amaj lak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ Dios nalac­sac­xtu­ya̠chá chá̠tum tali̠­pa̠hu pro­feta nac xlak­sti̠pá̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán hua̠nti̠ aca­li̠stá̠n nata­la­ca­chi­na̠chá, luu nat­la­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ xlá naca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n.” 38 Acxni̠ xca̠­ta̠­la­pu̠lay qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán nac desierto y tácha̠lh nac ke̠stí̠n hua̠ntu̠ hua­nicán Sinaí, na̠ hua li̠túm Moisés hua̠nti̠ qui̠­xa­kát­li̠lh ángel nac a̠má ke̠stí̠n y xlá má̠x­qui̠lh xli̠­ma̠­peksí̠n Dios la̠qui̠ chuná nata­la­tama̠y cumu xlá lacas­quín.
39 ’Pero xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán ni̠ hua̠k tla̠n tat­lá­hualh hua̠ntu̠ Moisés ca̠li̠­ma̠­pék­si̠lh huata caj talak­má­kalh hua̠ntu̠ ca̠huá­nilh y xta­tas­pit­pu­tum­paray nac Egipto. 40 Huá xpa̠­la­cata chiné tahuá­nilh a̠má xapu̠lh cura xuanicán Aarón: “Aquinín cla­cas­qui­ná̠hu xqui­la̠t­la­hua­níhu aktum tzincun hua̠ntu̠ nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu cumu la̠ quiDioscán hua̠nti̠ naquin­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n y naquin­ca̠­pu̠­la­le̠ná̠n, porque clac­pu­hua­ná̠hu pi̠ ma̠x juerza nac­tas­pit­pa­ra­yá̠hu nac Egipto porque tamá Moisés hua̠nti̠ quin­ca̠­ta̠­tza̠­la­tax­tu­chá̠n chú aya maka̠sá niaj catzi̠­yá̠hu nícu latá­ma̠lh o túcu lánilh.” 41 Pus a̠má Aarón tla̠n tlá­hualh y macatum ca̠t­la­huá­nilh aktum tzincun caj la̠ actzú xla becerro, aca­li̠stá̠n chú tamák­ni̠lh lactzu̠ xta­ka­lhi̠ncán la̠qui̠ nata­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠y, chuná chú a̠má la̠n tali̠­pa̠­xú­hualh hua̠ntu̠ caj ma̠n xta­ma­ca­ni̠t­la­huani̠t. 42 Huá xpa̠­la­cata Dios li̠sí̠­tzi̠lh y ca̠pá̠x­tekli xla­cata pi̠ cata­la­ka­chix­cú­hui̠lh la̠ta túcua xta­lac­pu­huaniy cumu la̠ stacu y la̠ta xli̠­lhu̠hua hua̠ntu̠ anán nac akapú̠n. Xamaká̠n quilh­ta­macú a̠má pro­feta Amós tili̠­chu­huí̠­nalh hua̠ntu̠ Dios tica̠­huá­nilh a̠ma̠ko̠lh israel­itas, xlá chiné títzokli nac li̠kalh­ta­huaka:
Koxu­taní̠n hui­xinín israel­itas,
ti̠puxam ca̠ta la̠ta cca̠­pu̠­lalé̠n nac desierto,
pero, ¿nícu makli̠t xqui­la̠­li̠­la­ka­chix­cu­huí̠hu para lactzu̠ min­ta­ka­lhi̠ncán?
43 ¡Xli̠­ca̠na pi̠ ni̠para maktum!
Pero huata pála tla­hua­nítit xpu̠­sa̠ntu min­tzin­cuncán Moloc
xa̠hua a̠má stacu hua̠ntu̠ hua­nicán Renfán, la̠qui̠ naca̠­cu­ca­ta̠k­cho­ko­yá̠tit.
Pero tama̠­ko̠lh tzincun hua̠ntu̠ hui­xinín ma̠n maca­ni̠t­la­hua­ni̠­tátit ni̠ tas­tacnán
ma̠squi luu laka­chix­cu­hui­pá̠tit.
Huá xpa̠­la­cata aquit camá̠n ca̠ma­ca­ma̠s­ta̠yá̠n xla­cata naca̠­li̠­pin­ca­ná̠tit cumu la̠ tachí̠n
nac aktum mákat pu̠la­tama̠n hua­nicán Babi­lonia.
44 ’Acxni̠ qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán xta­la­má̠­nalh nac desierto xta­ka­lhi̠y xpu̠­si­cu­lancán xla lháka̠t hua̠ntu̠ xuanicán taber­ná­culo o pu̠si­culan anta­nícu huí Dios, antá xta­ma̠­qui̠y a̠má chí­huix antaní xta­tzokni̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Dios; a̠má xapu̠lh xpu̠­si­cu­lancán chuná xtla­hua­cani̠t cumu la̠ Dios tili̠­ma̠­pék­si̠lh Moisés nat­la­huay. 45 Chuná a̠má la̠ta xta­la­má̠­nalh israel­itas xta­maka­maklhti̠­ti̠­lhay a̠má pu̠si­culan xla lháka̠t cumu lá̠m­para xhe­ren­ciajcán hua̠nti̠ aya xta­ti̠­la­ta­ma̠­ni̠ttá, huá xpa̠­la­cata acxni̠ Josué tzú­culh ca̠pux­cuniy, Dios ca̠mak­tá̠­yalh xla­cata nata­ta̠­yaniy acxni̠ tata̠t­la­huá­nilh guerras cris­tianos xalac Canaan hua̠ntu̠ xma̠­lac­nu̠ni̠t naca̠­ma̠x­qui̠y y chuná Dios ca̠má̠x­qui̠lh eé pu̠la­tama̠n y talí̠­milh a̠má siculan xla lháka̠t uú; chuná chú xta­li̠­la­ma̠­nanchá hasta acxni̠ tzú­culh ca̠pux­cuniy rey David. 46 Dios luu anka­lhi̠ná mak­tá̠­yalh rey David nac xla­táma̠t y huá xpa̠­la­cata li̠s­quí­nilh li̠tlá̠n para xlá chuná lacas­quín xtla­huá­nilh aktum xapá̠­tzaps xpu̠­si­culan anta­nícu nala­ka­chix­cu­hui̠cán a̠má Dios hua̠nti̠ anka­lhi̠ná xta­li̠­pa̠­huani̠t xalak­maká̠n xli̠­ta­la­ka­pasni Jacob. 47 Ma̠squi xli̠­ca̠na huá chuná xla­ca­pa̠s­tacni̠t David nat­la­huaniy aktum xasa̠sti xpu̠­si­culan Dios xla pá̠tzaps, ni̠ chuná kan­táx­tulh porque huá xka­huasa hua̠nti̠ xuanicán Salo­món acxni̠ tzú­culh ma̠pek­si̠nán xlá tla­huá­nilh a̠má xasa̠sti pu̠si­culan. 48 Pero ma̠squi tla­hua­ní­calh xpu̠­si­culan Dios ni̠ caj lacatum huí nac aktum pu̠si­culan hua̠ntu̠ tama­ca­ni̠t­la­huani̠t lac­chix­cu­huí̠n, porque chiné tili̠­chu­hui̠­nanchá cha̠tum pro­feta acxni̠ chiné huá:
49-50 Aquit Dios cma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t la̠ta túcu anán,
akapún cli̠­ma̠xtuy quim­pu̠­ma̠­peksí̠n,
y ca̠ti­yatni antá cma̠­jaxay quin­tantú̠n.
Pus ¿túcuya̠ chiqui hui­xinín lac­pu­hua­ná̠tit naqui­la̠t­la­hua­ni­yá̠hu?
Osuchí ¿nícu lac­pu­hua­ná̠tit naqui­la̠t­la­hua­ni­yá̠hu anta­nícu nac­jaxa?
Esteban liactalamakni̠cán chíhuix
51 Esteban ni̠ ca̠quilh­pe̠­cuánilh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­si̠­tzi̠niy y xlá chiné ca̠hua­nipá:
—¡Lac­tonto! Ni̠tu̠ ca̠li̠­ma­cuaniyá̠n min­ta­ke̠ncán xa̠hua mina­cujcán porque luu ma̠pa­lhi̠­yá̠tit, y chuná lapá̠tit cumu la̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tala­ka­pasa Dios. Luu min­ta̠­chu­nacán xalak­maká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán porque anka­lhi̠ná ta̠la̠­la­ca­ta̠­qui̠­yá̠tit xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo y ni̠ kax­pat­pá̠tit hua̠ntu̠ xlá ca̠li̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠­pu­tuná̠n Dios. 52 Acxni̠ xta­la­má̠­nalh xalak­maká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán y Dios xca̠­ma­ca­miniy pro­fetas la̠qui̠ naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán cha̠tum Xata­lac­sacni Chixcú hua̠nti̠ namín ca̠lak­ma̠xtuy, pero xlacán caj xta­pu̠t­la­kalé̠n, y maka­pi­tzí̠n xta­makníy; y luu min­ta̠­chu­nacán xalak­maká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán, porque acxni̠ chú milh a̠má Xata­lac­sacni Chixcú hua̠nti̠ xli̠­mínit xuani̠t hui­xinín si̠tzi̠­nítit ma̠x­tu­nítit taaksaní̠n y mak­ní̠tit. 53 Dios tica̠­ma­cá­milh ángeles la̠qui̠ naca̠­li̠­mi­niyá̠n xli̠­ma̠­peksí̠n, pero huata hui­xinín caj kalha­kax­pat­ma­kántit.
54 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n takáx­matli eé tachu­huí̠n li̠huaca tasí̠­tzi̠lh y hasta la̠n ca̠quilh­pi̠x­cá­calh caj xta­si̠­tzicán caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ya̠­huama Esteban. 55 Pero cumu Espíri­tu Santo xak­chi­pa­nini̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni, Esteban tala­ca­yá̠­hualh nac akapú̠n úcxilhli la̠ta kalhi̠y xli̠­li̠­la­káti̠t Dios y na̠ úcxilhli pi̠ antá xyá nac xpek­stácat Jesús. 56 Esteban chiné ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n:
—¡Jó, a̠má caj xla­ca­pítit y xuc­xílhtit la̠ta aquit cuc­xilhma la̠ta laqui̠ akapú̠n y Jesús hua̠nti̠ Xata­lac­sacni Chixcú antá yá nac xpek­stácat Quin­tla̠­ticán Dios!
57 Pero cumu a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n ni̠ xta­kax­mat­putún hua̠ntu̠ xca̠­hua­nima xlacán ca̠tan­ka­pi̠­chi­pá­calh y pu̠tum lhken talá­kalh y tachí­palh. 58 Tále̠lh hasta nac xqui­lhapá̠n ca̠chi­quí̠n y acxni̠ antá talí̠­cha̠lh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ luu xta­ma̠­la­ca­pu̠ni̠t nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n xlacán tamac­tá̠c­talh xalac xkalhni clha­ka̠tcán la̠qui̠ a̠tzinú palha nataactalay y ni̠tu̠ naca̠­toklha, y huá tama̠­cuentáj­li̠lh clha­ka̠tcán cha̠tum kahuasa xuanicán Saulo, aca­li̠stá̠n chú tzú­culh taliacta­la­makni̠y chí­huix.
59 Acxni̠ chú xac­ta­la­mak­ni̠­má̠­calh Esteban xlá chiné tzú­culh kalh­ta­huakay:
—¡Quim­pu̠­chiná Jesús, camaka­maklhti̠­nampi qui­li̠s­tacni!
60 Acxni̠ chuná huan­ko̠lh tzo­kostaj ta̠yachá nac ca̠ti­yatni y xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke chiné ca̠tá­salh:
—¡Quim­pu̠­chiná, caca̠­ma̠­tzan­ke̠­nani la̠ta túcua quin­tla­hua­ni­má̠­nalh u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n!
Acxni̠ chuná huan­ko̠lh tuncán ni̠lh.