6
Ca̠lacsaccán kalhatujún diá­conos hua̠nti̠ natamakta̠yay após­toles
Amá quilh­ta­macú luu cha̠li cha̠lí xta­li̠­hua­qui̠ma hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús, pus cumu luu lhu̠­huatá cris­tianos xta­huani̠t tzú­culh tasi̠­tzi̠y hua̠nti̠ xta­chu­hui̠nán xata­chu­huí̠n griego, xta­huán pi̠ mat a̠má lac­chaján hua̠nti̠ xca̠­ni̠­makan­cani̠t ni̠chuná xca̠­ma̠k­pi­tzi­nicán xta­huajcán cumu la̠ xca̠­ma̠x­qui̠cán a̠ma̠ko̠lh pu̠ni̠­naní̠n hua̠nti̠ xta­li̠­chu­hui̠nán xata­chu­huí̠n hebreo. Ama̠­ko̠lh kalha­cu̠tiy após­toles tama̠­mac­xtú­mi̠lh xli̠­hua̠k hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús y chiné tahuá­nilh:
—Nata̠lán, aquinín ni̠lay cta­mak­xtek­ni­yá̠hu para niaj nali̠­chu­hui̠­na­ná̠hu xta­chu­huí̠n Dios caj xpa̠­la­cata nac­cuentaj­la­yá̠hu o para aquinín nac­ma̠akpi­tzi­yá̠hu cha̠li cha̠lí hua̠ntu̠ nata­mac­la­cas­quín cris­tianos. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ hui­xinín ma̠n caca̠­lac­sáctit kalha­tujún lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ aya aksti̠tum tala­má̠­nalh y hua̠nti̠ taka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni Espíri­tu Santo la̠qui̠ huá naca̠­ma̠­cuentaj­li̠­yá̠hu eé ta­scújut, li̠huán aquinín aksti̠tum nac­li̠­chu­hui̠­na­ná̠hu xta­chu­huí̠n Dios y nac­kalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu mim­pa̠­la­ca­tacán.
Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ antá mac­xtum xta­hui­lá̠­nalh hua̠k tama̠t­lá̠n­ti̠lh hua̠ntu̠ ca̠hua­ní­calh, y pu̠lh huá lac­sác­calh Esteban eé chixcú aksti̠tum xlama y nac xla­táma̠t xli̠­ta­siyuy pi̠ xka­lhi̠y xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo; xli̠­cha̠tiy lac­sác­calh Felipe, Pró­coro, Nicanor, Timón, Par­nemas, xa̠hua Nicolás xalac Antioquía eé chixcú ni̠ judío xuani̠t pero huata xlá li̠pá̠hua a̠má Dios hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán judíos. Hua̠k tata­la­ca­tzú­hui̠lh anta­nícu xta­hui­lá̠­nalh após­toles y xlacán taliacchí­palh xmacancán y takalh­ta­hua­ká­nilh Dios xpa̠­la­ca­tacán a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n.
Xta­chu­huí̠n Dios a̠tzinú ma̠rí xta­la­ka­pun­tu­mi̠ma nac Jeru­salén y na̠ luu lhu̠hua xta­ta­lhu̠­hui̠­má̠­nalh hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­hua­má̠­nalh Jesús, y hasta maka­pi­tzí̠n xcu­rajcán judíos na̠ xta­li̠­pa̠­hua­má̠­nalh Jesús.
Esteban chipacán y tamacnu̠cán nac pu̠la̠chi̠n
Cumu Dios csi­cu­la­na̠t­la­huay Esteban y xma̠x­qui̠ni̠t li̠t­li­hueke, xlá xca̠t­la­huay lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut y xca̠­ma̠t­la̠nti̠y lhu̠hua ta̠tat­laní̠n nac a̠má ca̠chi­quí̠n. Maktum quilh­ta­macú xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma Jesús maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ antá xta­mak­ta­peksi̠y nac xpu̠­si­cu­lancán judíos hua̠ntu̠ xli̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán Sina­goga de los Esclavos Libertados, xa̠hua maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­mini̠t nac Jeru­salén xalac Cirene, Ale­jan­dría, Cilicia y Asia, xlacán tzú­culh tata̠­la̠­huaniy Esteban. 10 Pero cumu Esteban xka­lhi̠y lanca xta­la­ca­pa̠s­tacni Espíri­tu Santo ni̠lay tamaka­tlá­jalh la̠ta xchu­hui̠nán. 11 Cumu chuná ca̠t­la­huá­calh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n, tapú­tzalh maka­pi­tzí̠n cris­tianos takalh­xó­kolh la̠qui̠ xlacán nata­huán pi̠ xta­ka­lha­kax­matni̠t Esteban pi̠ xli̠­kalh­ka­ma̠­nama Dios xa̠hua a̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ timá̠s­ta̠lh xamaká̠n quilh­ta­macú Moisés. 12 Xli̠­hua̠k cris­tianos taca̠­náj­lalh hua̠ntu̠ a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n xta­qui­lhuamá̠­nalh y hasta maka­pi­tzí̠n lak­ko̠­lu­tzi̠nni xa̠hua xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos tachí­palh Esteban y tále̠lh nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n. 13 Xa̠huachí ca̠ma̠aka­pek­sí̠­calh hua̠nti̠ xca̠­kalh­xo­ko­cani̠t xla­cata nata­ma̠x­tuniy taaksaní̠n y chiné táhua:
—Eé chixcú ne̠c­xnicú kalh­xtekma la̠ta li̠kalh­ka­ma̠nán lanca xpu̠­si­culan quiDioscán uú xalac Jeru­salén, y na̠ chuná li̠kalh­ka­ma̠nán hua̠ntu̠ huí xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés. 14 Aquinín na̠ cka­lha­kax­mat­ni̠­táhu acxni̠ huan pi̠ mat Jesús xalac Naza­ret nalac­x­tla­huako̠y eé lanca pu̠si­culan, y na̠ huan pi̠ mat niaj tu̠ li̠ma­cuán a̠má quin­tas­ma­ni̠ncán hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán Moisés xla­cata nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu.
15 Ama̠­ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n hua̠nti̠ xta­ma̠­ka­lha­pa­li̠­má̠­nalh luu cacs tala­cáhua acxni̠ talak­lá­ca̠lh Esteban porque taúcxilhli pi̠ li̠pe̠cua la̠ta xlak­skoma xlacán cumu la̠ cha̠tum ángel.