5
Ananías chu xpusca̠t tasta̠y xpu̠cuxtu y akskahuixtuputún actzu tumi̠n
Maktum quilh­ta­macú cha̠tum chixcú xuanicán Ana­nías xpusca̠t xuanicán Safira xlacán na̠ xta­ka­lhi̠y aktum pú̠cuxtu pero na̠ tás­ta̠lh. Huata tu̠ xlacán tat­lá­hualh acxtum tali̠­cá­tzi̠lh la̠qui̠ íta̠t naak­ska­huixtuy tumi̠n y na̠ íta̠t naca̠­le̠niy após­toles, pus xli̠­ca̠na pi̠ chuná tat­la­hualh. Pero cumu Pedro cátzi̠lh hua̠ntu̠ xlacán xtat­la­huani̠t, chiné huá­nilh:
—Ana­nías, ¿túcu xpa̠­la­cata li̠ma̠xqui quilh­ta­macú namaka­tla­jayá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni akska­huiní? Huix ma̠x tilac­pu­huántit pi̠ tla̠n naak­ska­huiya Espíri­tu Santo porque tancs cuaniyá̠n pi̠ u̠má tumi̠n ni̠ acchá̠n la̠ta lácu xoko­ní­canti mim­pu̠­cuxtu. Y cumu chuná chú tlahua sta̠t, pus na̠ huix me̠cstu xma̠­pek­si̠ya min­tumi̠n y tla̠n xquin­ti­ma̠xqui la̠ta lácu huix chuná lac­pú­huanti, pero ni̠chuná xti­la­ca­pá̠s­tacti xla­cata naak­ska­huix­tuya íta̠t. Huix ma̠x tilac­pú­huanti pi̠ caj xma̠nhuá lac­chix­cu­huí̠n naca̠ak­ska­huiya, pero huata Dios ni̠lay akskahui.
Acxni̠ chuná kax­mat­ko̠lh eé tachu­huí̠n Ana­nías lhkén tama̠chá nac tíyat xaní̠n. Xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tacá­tzi̠lh hua̠ntu̠ akspú­lalh Ana­nías la̠n tapé̠­cualh. Y caj li̠puntzú tata­nu̠chi maka­pi­tzí̠n laka­huasán, xlacán tali̠­mák­suitli sábana xti­yat­li̠hua y táalh tama̠cnu̠y.
Ma̠x cumu aktutu hora laca­tzá̠­lalh acxni̠ tanu̠chi xpusca̠t Ana­nías, xlá ni̠ xca­tzi̠y túcu xak­spu­lani̠t xta̠­ko̠lú. Huá xpa̠­la­cata Pedro chiné li̠ka­lhás­quilh:
—¿Pi̠ xli̠­ca̠na hua­tiyá la̠ eé xta­palh li̠s­tá̠tit mim­pu̠­cux­tucán chuná cumu la̠ qui­má̠x­qui̠lh tumi̠n min­ta̠­ko̠lú?
—¡Jeje, chuná cli̠s­tá̠hu! —kalh­tí̠­nalh Safira.
Pedro chiné hua­nipá:
—¿Túcu xpa̠­la­cata luu lac­xtum la̠li̠­ca­tzí̠tit xla­cata naak­ska­hui­pu­tu­ná̠tit Espíri­tu Santo? Pero aquit tancs cuaniyá̠n pi̠ xlá ni̠lay tícu akska­huiy, xa̠huachí caca̠úcxilhti nac quilhtí̠n tala­ti̠­lhay a̠ma̠ko̠lh laka­huasán hua̠nti̠ taqui̠­má̠c­nu̠lh min­ta̠­ko̠lú, pero chú huix nata­le̠ná̠n.
10 Y na̠ acxni­tiyá a̠ma̠ pusca̠t rás li̠ta­cá̠s­nokli nac tíyat y la̠n xaní̠n tama̠chá lacatzú nac xtantú̠n Pedro. Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh laka­huasán tata­nu̠chá taúcxilhli pi̠ xaní̠n xmá, la̠li̠­huán tásacli y táalh tama̠cnu̠y lacatzú anta­nícu xta­ma̠c­nu̠ni̠t xta̠­ko̠lú. 11 Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús chu la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ tacá­tzi̠lh hua̠ntu̠ xak­spu­lani̠t Ana­nías y Safira tali̠­pé̠­cualh hua̠ntu̠ xqui̠­tax­tuni̠t.
Lhu̠hua laclanca li̠cá̠cni̠t tascújut hua̠ntu̠ tatlahuay após­toles
12 Lhu̠hua lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut xtla­huay Dios nac xla­ta­ma̠tcán a̠ma̠ko̠lh após­toles la̠ta nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos. Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús anka­lhi̠ná ni̠ xta­ta­chokoy xta­ta­mac­xtumi̠y nac lanca pu̠si­culan xalac Jeru­salén lacatum antaní hua­nicán Pór­tico de Salo­món. 13 Ma̠squi luu lhu̠hua cris­tianos xala a̠má ca̠chi­quí̠n hua̠nti̠ xta­la­kati̠y la̠ xta­la­má̠­nalh pero ni̠ xta­ta­mac­xtumi̠y caj cumu xta­pe̠­cuán para túcu nata­laniy. 14 Pero ma̠squi chuná cha̠li cha̠lí xta­li̠­hua­qui̠­ti̠­lhay hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús chuná cumu la̠ lac­chix­cu­huí̠n xa̠hua lac­chaján. 15 La̠ta nícu xca­tzi̠cán xlac­tla̠­huán Pedro xca̠­ta­mac­xtucán nac tlan­ca̠­tiji xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xta­ta̠­tatlay la̠qui̠ ca̠na̠caj xma̠s­tíle̠k nata­hua­ca­ni­ya̠chá y chuná nata­tat­la̠nti̠y. 16 Y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xta­hui­la̠­nanchá nac lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n, xta­li̠mín xta̠­tat­lacán nac Jeru­salén xa̠hua hua̠nti̠ xca̠akchi­pa­nini̠t xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán akska­huiní, y hua̠k xca̠­ma̠t­la̠n­ti̠cán.
Pedro y Juan ca̠tamacnu̠paracán nac pu̠la̠chi̠n
17 Xapuxcu cura xa̠hua sadu­ceos luu li̠pe̠cua tali̠­sí̠­tzi̠lh caj xpa̠­la­cata a̠má lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ xtat­la­huay após­toles. 18 Tama̠­pek­sí̠­nalh xla­cata caca̠­chi­pa­pa­rá­calh Pedro y Juan y cata­mac­nú̠­calh nac pu̠la̠­chi̠n. 19 Pero huata a̠má tzi̠sní Dios macá­milh cha̠tum xángel xlá ma̠lá­qui̠lh xamá̠­lacchi pu̠la̠­chi̠n, ca̠ta­mác­xtulh quilhtí̠n y chiné ca̠huá­nilh:
20 —La̠li̠­huán capítit nac pu̠si­culan y ni̠ cape̠­cuántit, hui­xinín antá caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ní̠tit cris­tianos a̠má xatlá̠n latáma̠t hua̠ntu̠ Jesús ca̠ma̠­si­yu­ni­ni̠tán.
21 Acxni̠ chuná ca̠hua­ni­kó̠­calh la̠li̠­huán táalh y li̠cha̠lí laca­tzi̠sa táalh tama̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos nac pu̠si­culan chuná cumu la̠ xca̠­hua­nini̠t ángel.
Na̠ acxni­tiyá chú a̠má laca­tzi̠sa a̠má xapuxcu cura pu̠tum ca̠ma̠­mac­xtú­mi̠lh hua̠nti̠ xca̠­ta̠­ma̠­pek­si̠nán, acxni̠ chú aya mac­xtum xta­hui­lá̠­nalh tama̠­pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ caca̠­qui̠­ta­mac­xtú­calh nac pu̠la̠­chi̠n Pedro y Juan la̠qui̠ naca̠­ma̠­ka­lha­pa­li̠cán. 22 Maka­pi­tzí̠n poli­cias táalh nac pu̠la̠­chi̠n la̠qui̠ nata­li̠mín, pero acxni̠ tácha̠lh ni̠ti̠ xta­ta­nu̠­má̠­nalh nac pu̠la̠­chi̠n; xlacán la̠li̠­huán tatás­pitli tahuá­nilh ma̠pek­si̠­naní̠n hua̠ntu̠ xta­qui̠­ca­tzi̠ni̠t; 23 y chiné táhua:
—Aquinín cqui̠­láhu nac pu̠la̠­chi̠n, a̠ma̠ko̠lh tropa hua̠nti̠ xta­mak­ta­kalh­na­má̠­nalh nac quilhtí̠n chu­nacú xta­yá̠­nalh, na̠chuná xamá̠­lacchi­pu̠la̠­chi̠n li̠huana̠ li̠ka­pi­cani̠t can­dado pero acxni̠ cma̠­la­quí̠hu ni̠ti̠ xta­ta­nu̠­má̠­nalh a̠ma̠ko̠lh tachí̠n.
24 Acxni̠ a̠má xapuxcu cura xa̠hua hua̠nti̠ xca̠­ta̠­ma̠­pek­si̠nán nac pu̠si­culan, chuná takax­mat­ko̠lh hua̠ntu̠ ca̠hua­ní­calh luu cacs tala­cáhua y sac­stucán tzú­culh tala̠­huaniy:
—¿Nícu cahuá naqui̠­ta̠yay hua̠ntu̠ aya tzu­cu­ni̠­tanchá?
25 Chu­nacú xta­chu­hui̠­na­má̠­nalh acxni̠ chilh cha̠tum chixcú hua̠nti̠ chiné ca̠huá­nilh:
—Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ tica̠­ma̠­ta­mac­nu̠­ni̠­nántit nac pu̠la̠­chi̠n, xlacán antá tama̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­má̠­nalh cris­tianos nac pu̠si­culan.
26 Amá coman­dante la̠li̠­huán pu̠tum ca̠tá̠alh xpo­li­cias áncalh ca̠pu­tzacán anta­nícu xta­la­ma̠­nanchá Pedro y Juan, ca̠chi­pá­calh y ca̠li̠­mín­calh, pero ni̠tu̠ ca̠hui­li̠­ní­calh laca­ti̠tum ca̠lé̠nca porque juerza xta­pe̠­cuaniy la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos para nata­si̠­tzi̠y y naca̠acta­lan­chi­pacán. 27 Acxni̠ ca̠li̠­chá̠n­calh nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n, xapuxcu cura chiné ca̠huá­nilh:
28 —Aquinín cti­ca̠­li̠­ma̠­peksí̠n xla­cata pi̠ niaj caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ní̠tit cris­tianos nac xta­cu­huiní Jesús, pero huata hui­xinín caj chu­natá qui­la̠­ka­lha­kax­mat­ma­ka­ni̠­táhu hua̠ntu̠ cca̠­li̠­ma̠­peksí̠n y la̠nchú aya ma̠la­ka­pun­tu­pi̠­ni̠­tátit min­ta­ma̠­siycán xli̠­ca̠­lanca Jeru­salén; huá chuná li̠t­la­hua­yá̠tit porque hui­xinín qui­la̠­li̠­ma̠­hua­ca­pu­tu­ná̠hu pi̠ aquinín cmak­ní̠hu tamá chixcú.
29 Pedro xa̠hua xa̠maka­pi­tzí̠n após­toles takalh­tí̠­nalh:
—Aquinín cpu­hua­ná̠hu pi̠ a̠tzinú quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n pu̠lh huá nac­ka­lha­kax­ma­tá̠hu hua̠ntu̠ naquin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n Dios y ni̠huá hua̠ntu̠ naquin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n cati̠hua̠ lac­chix­cu­huí̠n. 30 Xli̠­ca̠na pi̠ huá tamá Dios hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huani̠t xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán, na̠ pi̠hua­tiyá chú hua̠nti̠ ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh Jesús nac ca̠li̠ní̠n, a̠má chixcú hua̠nti̠ hui­xinín mak­ní̠tit acxni̠ pekex­to­ko­hua­cátit nac cruz. 31 Pus na̠ hua­tiyá chú tamá Dios hua̠nti̠ ma̠x­qui̠ni̠t lanca li̠t­li­hueke Jesús la̠qui̠ xlá lanca quim­pux­cucán nahuán y na̠chuná tla̠n naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n aquinín xalac Israel hua̠nti̠ nalak­ma­ka­ná̠hu xali̠xcáj­nit quin­ta­pu­hua̠ncán y chuná Dios tla̠n naquin­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. 32 Aquinín chuná tla̠n cma̠­lu­lo­ká̠hu pi̠ chuná qui̠­tax­tuni̠t nac qui­la­ta­ma̠tcán, xa̠hua Espíri­tu Santo porque huá Dios ca̠ma­ca­mí­nilh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ talak­tzaksay hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠­ni̠tán.
33 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n takáx­matli hua̠ntu̠ tachu­huí̠­nalh após­toles xli̠­ca̠na pi̠ la̠n tasí̠­tzi̠lh y hasta xca̠­mak­ni̠­pu­tuncán. 34 Pero antá nac xlak­sti̠­pa̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n xuí cha̠tum ko̠lu­tzí̠n fariseo xuanicán Gama­liel xlá tali̠­pa̠hu xuani̠t xa̠huachí xma̠accha̠ni̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni acxni̠ xchu­hui̠nán, y la̠ta tícu xta­kax­matniy xta­chu­huí̠n luu xta­la­kati̠y. Pus eé ko̠lú ma̠pek­sí̠­nalh caca̠­ta­mac­xtú­calh puntzú a̠ma̠ko̠lh após­toles, 35 y chiné chú ca̠huá­nilh xta̠­ma̠­pek­si̠­naní̠n:
—Lac­ta­li̠­pa̠hua ma̠pek­si̠­naní̠n xalac Israel: xli̠­ca̠na pi̠ luu cuentaj cat­la­huátit hua̠ntu̠ hui­xinín naca̠t­la­hua­ni­pu­tu­ná̠tit u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n. 36 Porque caj luu cala­ca­pa̠s­táctit la̠ta lácu aquinín hui­la̠­náhu nac quim­pu̠­la­ta­ma̠ncán, y ni̠naj luu aklhu̠hua ca̠ta laca­tza̠­lani̠t la̠ta titax­tuchá cha̠tum chixcú xuanicán Teudas, xlá tili̠­tax­tu­pú­tulh cumu la̠ cha̠tum tali̠­pa̠hu chixcú; xli̠­ca̠na pi̠ tali̠­pá̠­hualh ma̠x cumu akta̠ti cientu lac­chix­cu­huí̠n. Pero ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú mak­ní̠­calh Teudas y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán tata­lac­tilh­tá­ma̠lh y antiyá lák­sputli hua̠ntu̠ xma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t. 37 Ni̠ li̠maka̠s li̠túm acxni̠ la̠ a̠ tit­la­huá­calh census tax­tu­pa­rachá xlá Judas xalac Gali­lea, na̠ luu lhúhua cris­tianos tali̠­pá̠­hualh y ta­sta̠­lá­nilh, pero ni̠ maka̠s quilh­ta­macú mak­ní̠­calh Judas y na̠chuná hua̠nti̠ xta­sta̠­la­nit­la̠­huán tataaka­hua­ni̠­ko̠lh y na̠ antiyá lák­sputli xta­scújut hua̠ntu̠ xma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t. 38 Pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠ caca̠­pek­ta­nú̠tit tama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ tali̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh a̠má chixcú Jesús, porque para caj sac­stucán chuná tala­má̠­nalh ni̠ maka̠s cati­ta­ta­pá­lhi̠lh sac­stucán nata­lac­la­ta̠yay. 39 Na̠chu­na­li̠túm luu cuentaj cat­la­huátit min­quilh­ta­ma­cujcán, porque para u̠má ta­scújut hua̠ntu̠ xlacán tat­la­hua­má̠­nalh huá Dios ma̠la­ca­tzu­qui̠ni̠t pus tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠para hui­xinín, na̠ ni̠para a̠tunu cati­ta­ma̠­lac­tlá­hui̠lh hua̠ntu̠ xlacán tat­la­hua­má̠­nalh. Xa̠huachí, ¿chi̠nchú para hui­xinín ma̠n ta̠la̠­la­ca­ta̠­qui̠­pá̠tit Dios?
Amá tachu­huí̠n hua̠ntu̠ ca̠huá­nilh ko̠lu­tzí̠n Gama­liel hua̠k tla̠n tat­lá­hualh. 40 Pus ca̠ta­mac­nu̠­pa­ráca nac xpu̠­lacni pu̠chu­huí̠n a̠ma̠ko̠lh após­toles, la̠n ca̠ke̠s­nók­calh y aca­li̠stá̠n tahuá­nilh xla­cata pi̠ niaj cata­li̠­chu­huí̠­nalh xta­chu­huí̠n Jesús, y ca̠mak­xték­calh xla­cata pi̠ catáalh. 41 Pedro y Juan cha̠­pa̠­xu­hua̠na̠ tatáx­tulh nac xla­ca­ti̠ncán a̠ma̠ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n porque caj xpa̠­la­cata Jesús ma̠squi chuná xca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­má̠­calh. 42 Xlacán ni̠ tata­mak­xték­nilh xla­cata nata­li̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios, ma̠squi luu xca̠­si̠­tzi̠­nicán, huata cha̠li cha̠lí xta­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos nac lanca pu̠si­culan xalac Jeru­salén xa̠hua nac aka­tunu chiqui.