4
Pedro y Juan ca̠tamacnu̠cán nac pu̠la̠chi̠n
Pedro xa̠hua Juan xca̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­na­majcú cris­tianos acxni̠ tachilh maka­pi­tzí̠n cura chu xapuxcu mak­ta­kalhná xalac pu̠si­culan xa̠hua maka­pi­tzí̠n sadu­ceos y tzú­culh takax­matniy xta­kalh­chu­hui̠ncán. Acxni̠ takáx­matli xca̠­hua­ni­má̠­calh pi̠ ni̠n juerza nata­la­cas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n porque huá aya xquin­ca̠­pu̠­la­ni­ni̠tán Jesús xlá lacas­tac­uánalh nac ca̠li̠ní̠n y lama xas­tacná, xlacán tali̠­sí̠­tzi̠lh hua̠ntu̠ xqui­lhuamá̠­calh. Y a̠má xapuxcu policia hua̠nti̠ xmak­ta­kalhnán nac pu̠si­culan huakaj ca̠chi­pá­calh xcha̠­tiycán y ti̠tum ca̠lé̠n­calh hasta nac pu̠la̠­chi̠n, porque acxni̠ ca̠chi­pá­calh aya xca̠s­ma­lan­kama, y antá tala­kax­ka­ka­tá­nu̠lh nac pu̠la̠­chi̠n. Pero lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ takax­mát­nilh xta­chu­hui̠ncán Pedro y Juan taca̠­náj­lalh, y la̠ta xli̠­lhu̠hua caj ma̠ya̠ lac­chix­cu­huí̠n tali̠­ta­ká­tzi̠lh chú cumu akqui­tzis mi̠lh hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús.
Li̠cha̠lí pu̠tum tata­mac­xtú­mi̠lh nac Jeru­salén xana­puxcun ma̠pek­si̠­naní̠n judíos xa̠hua lak­ko̠­lu­tzi̠nni, chu xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos. Na̠ antá xta­mak­ta­nu̠­má̠­nalh hua̠nti̠ luu lanca xapuxcu cura xuani̠t xuanicán Anás, xa̠hua xli̠­ta­la­ka­pasni Caifás, Juan y Ale­jandro, xa̠hua pu̠tum hua̠nti̠ xli̠­ta­la­ka­pasni a̠má xapuxcu cura. Xlacán tama̠­pek­sí̠­nalh xla­cata caáncalh ca̠ta­mac­xtucán Pedro y Juan nac pu̠la̠­chi̠n la̠qui̠ naca̠­ma̠­ka­lha­pa­li̠cán; acxni̠ chú ca̠li̠­chín­calh nac xla­ca­ti̠ncán chiné tzú­culh taka­lhas­quín:
—¿Lácu tla̠n tla­hua­ni̠­tátit eé? ¿Tícu ca̠ma̠x­qui̠­ni̠tán li̠t­li­hueke xla­cata nama̠t­la̠n­ti̠­yá̠tit eé chixcú?
Cumu Pedro xka­lhi̠y xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo ni̠ caj quilh­pe̠cua huata xlá chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Hui­xinín xana­puxcun lak­ko̠­lu­tzi̠nni y xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ ma̠pek­si̠­na­ná̠tit nac qui­lak­sti̠­pa̠ncán: hui­xinín qui­la̠­ma̠­ka­lha­pa­li̠­ma̠­náhu caj cumu catzi̠­pu­tu­ná̠tit la̠ta lácu ctla­hua­ni̠­táhu xla­cata pi̠ tat­lá̠n­ti̠lh eé chixcú hua̠nti̠ ni̠lay xtla̠­huán. 10 Pus caca­tzí̠tit hui­xinín chu xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac xapu̠­la­tama̠n Israel xla­cata pi̠ eé chixcú hua̠nti̠ la̠nchú yá nac mila­ca­ti̠ncán xlá tat­la̠n­ti̠ni̠t porque Jesu­cristo kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke, hua­tiyá tamá chixcú hua̠nti̠ hui­xinín mak­ní̠tit acxni̠ pekex­to­ko­hua­cátit nac cruz, pero Dios ma̠la­cas­tac­uáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n. 11 Jesús li̠taxtuy cumu la̠ a̠má lanca chí­huix hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠­nancán nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ xli̠­tá̠yat nac xcha̠stú̠n chiqui la̠qui̠ huá nachi­pa̠x­nanko̠y y nali̠­jaxa xli̠­hua̠k xak­stí̠n, pero huata hui­xinín tzap­snaní̠n lak­ma­kántit. Pero ma̠squi chuná lak­ma­kántit xlá juerza li̠tax­tuni̠t lanca tali̠­pa̠hu chí­huix. 12 Porque xma̠nhuá Jesús tla̠n quin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, Dios ni̠tu̠ maca­mini̠t a̠túnuj chixcú xla­cata nata­li̠­pa̠­huán cris­tianos nac ca̠quilh­ta­macú y naca̠­lak­ma̠xtuy.
13 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n taúcxilhli pi̠ ni̠caj quilh­cha̠­pé̠­cuaj xta­chu­hui̠nán Pedro y Juan, na̠ tacá­tzi̠lh pi̠ xlacán ni̠ lak­ska­lala lac­chix­cu­huí̠n xta­huanít porque ni̠ xta­kalh­ta­hua­kani̠t nac escuela, lanaj tali̠­la­cáhua juerza taaká­ta̠ksli pi̠ ni̠caj chu­natá xqui̠­la­ni̠­tanchi Jesús huata xlá li̠huana̠ xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ni̠t xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n. 14 Xa̠huachí ni̠lay xta­ma̠­lak­tze̠ka para nata­huán pi̠ ni̠ xli̠­ca̠na porque antá xlaya a̠má chixcú hua̠nti̠ xtat­la̠n­ti̠ni̠t. 15 Huata caj tama̠­pek­sí̠­nalh xla­cata caca̠­ta­mac­xtú­calh Pedro y Juan y sac­stucán ma̠pek­si̠­naní̠n tzú­culh tala̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán. 16 Y chiné xta­huán:
—¿Túcu naca̠t­la­hua­ni­yá̠hu u̠ma̠ko̠lh cha̠tiy lac­chix­cu­huí̠n? Porque la̠ta xli̠­ca̠­lanca uú cxa­ca̠­chi­quí̠n Jeru­salén hua­katá catzi̠cán pi̠ hua­tuní̠n tama̠t­lá̠n­ti̠lh eé chixcú y aquinín ni̠lay nama̠­lak­tze̠­ká̠hu para nahua­ná̠hu pi̠ ni̠ xli̠­ca̠na. 17 Huata tu̠ qui­li̠t­la­huatcán xla­cata pi̠ niaj cata­li̠­chu­huí̠­nalh tamá Jesús, caj caca̠­li̠­ma­ke̠k­lháhu caca̠­hua­níhu para pi̠ ni̠ takax­mata la̠n naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­yá̠hu.
18 Caj li̠puntzú ca̠ta­sa­ní­calh Pedro y Juan, ca̠li̠­ma̠­pek­sí̠­calh xla­cata pi̠ niaj ti̠ cata­li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh xli̠­ma̠­peksí̠n Jesús, y na̠ niaj catáhua para xli̠­ca̠na huá kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke. 19 Pero a̠ma̠ko̠lh Pedro y Juan chiné takalh­tí̠­nalh:
—¿Lácu lac­pu­hua­ná̠tit? ¿Pi̠ tat­la̠nti̠y nac xla­catí̠n Dios xla­cata pi̠ pu̠lh hui­xinín nac­ca̠­ka­lha­kax­matá̠n hua̠ntu̠ naqui­la̠­li̠­ma̠­pek­si̠­yá̠hu y huata caj nac­ka­lha­kax­mat­ma­ka­ná̠hu hua̠ntu̠ mismo Dios quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n? 20 Aquinín ni̠lay cta­mak­xtek­ni­yá̠hu xla­cata niaj nac­li̠­chu­hui̠­na­ná̠hu hua̠ntu̠ ma̠n cuc­xilh­ni̠­táhu y hua̠ntu̠ ckax­mat­ni­ni̠­táhu acxni̠ lac­xtum xquin­ca̠­ta̠­lamá̠n Jesús.
21 Ama̠­ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n la̠n tala­ca­quílh­ni̠lh y tahuá­nilh pi̠ para ni̠ takax­mata hui̠ntú naca̠t­la­hua­nicán, aca­li̠stá̠n chú ca̠mak­xték­calh porque ni̠tu̠ lanca cuenta hua̠ntu̠ nata­li̠­ya̠­huay, xa̠huachí juerza xta­laklh­pe̠­cuaniy la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos porque luu li̠pe̠cua xta­li̠­chu­hui̠nán y xta­pa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios hua̠ntu̠ xlá xma̠­kan­tax­ti̠ni̠t nac xla­ta­ma̠tcán; 22 porque Dios xma̠t­la̠n­ti̠ni̠t a̠má chixcú hua̠nti̠ aya xle̠ma xli̠­ti̠­puxam ca̠ta la̠ta xlu̠n­tu̠­hua­nani̠t.
Xli̠hua̠k hua̠nti̠ tali̠pa̠huán Jesús tasquiniy Dios caca̠má̠xqui̠lh li̠camama
23 Acxni̠ ca̠ta­mac­xtú­calh nac pu̠la̠­chi̠n Pedro y Juan la̠li̠­huán talá­kalh hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús y tali̠­ta̠­kalh­chu­huí̠­nalh la̠ta túcua xca̠­hua­nini̠t a̠ma̠ko̠lh xana­puxcun cura xa̠hua lak­ko̠­lu­tzi̠nni. 24 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh xta̠­ca̠­naj­la­ni̠ncán takax­mat­ko̠lh hua̠ntu̠ xlacán táhua, tuncán tzú­culh takalh­ta­hua­kaniy Dios:
—Quim­pu̠­chi­nacán Dios, huix kalhi̠ya lanca li̠t­li­hueke porque tla­hua­ni̠ta akapú̠n, tíyat, pupunú y la̠ta túcu anán. 25 Maktum maka̠sá quilh­ta­macú tili̠­ma̠­lac­pu­hua̠ni Espíri­tu Santo ko̠lu­tzí̠n milac­scujni rey David xla­cata catzokchá nac li̠kalh­ta­huaka caj la̠ta hua̠ntu̠ xta̠­yatcán u̠ma̠ko̠lh cris­tianos y xlá chiné tzokni̠t:
¿Túcu xpa̠­la­cata tali̠­taaklhu̠­hui̠­tama̠y tama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huán Dios?
Ma̠squi túcu talac­pu­tza­má̠­nalh hua̠ntu̠ natat­la­huay ni̠tu̠ cati­ta­ma̠t­lá̠n­ti̠lh.
26 Nac ca̠quilh­ta­macú lac­lanca lac­ta­li̠­pa̠hu ma̠pek­si̠­naní̠n y reyes
mac­xtum tat­lá­hualh xli̠t­li­hue­kecán chu xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán,
la̠qui̠ nata­ta̠­la̠­la­ca­ta̠­qui̠y Quim­pu̠­chi­nacán Dios xa̠hua a̠má Cristo hua̠nti̠ xlá ma̠n lac­sacni̠t.
27 ’Quim­pu̠­chi­nacán, xli̠­ca̠na pi̠ chuná u̠má qui̠­tax­tuni̠t nac qui­lak­sti̠­pa̠ncán uú nac Jeru­salén, porque a̠má rey Herodes, chu gober­nador Poncio Pilato, chu xala a̠laca­túnuj ca̠chi­qui̠ní̠n cris­tianos, xa̠hua uú xalaní̠n, xlacán luu acxtum tali̠­cá­tzi̠lh la̠ta lácu tama̠ak­spú­li̠lh Min­ka­huasa Jesús hua̠nti̠ huix ma̠n xlac­sac­ni̠ta la̠qui̠ huá naquin­ca̠­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠yá̠n. 28 Xlacán ni̠ xta­ca­tzi̠y hua̠ntu̠ xta­ma̠­kan­tax­ti̠­má̠­nalh, pero chuná tancs tali̠­ma̠­kan­táx­ti̠lh hua̠ntu̠ hasta xama­ka̠sá quilh­ta­macú huix xlac­lhca̠­hui­li̠­ni̠ta pi̠ nakan­taxtuy. 29 Chú huix aya ucxilh­pa­ra­ni̠ta la̠ta tama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ tasi̠­tzi̠y quin­ca̠­ma­ke̠k­lha­pu­tu­ni̠tán, pero huata aquinín cca̠­mak­squiná̠n xla­cata pi̠ caqui­la̠­ma̠x­quí̠hu li̠ca­mama xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ ma̠kan­tax­ti̠­ma̠­náhu hua̠ntu̠ huix qui­la̠­la­ka­ya̠­hua­ni̠­táhu min­ta­scújut la̠qui̠ tla̠n nac­li̠­chu­hui̠­na­ná̠hu min­ta­chu­huí̠n cani̠­huan­ko̠chá y ni̠ti̠ nac­pe̠­cuani­yá̠hu. 30 Y caj la̠ta min­ta­la­ka­lha­maní̠n caqui­la̠­ma̠x­quí̠hu mili̠t­li­hueke la̠qui̠ aquinín tla̠n nac­ma̠t­la̠n­ti̠­yá̠hu ta̠tat­laní̠n y nac­tla­hua­yá̠hu lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut, y chuná xli̠­hua̠k cris­tianos nata­ca­tzi̠y pi̠ xata­lac­sacni milac­scujni Jesús kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke.
31 Acxni̠ chuná takalh­ta­hua­ka­ni­ko̠lh Dios, nac a̠má chiqui anta­nícu mac­xtum xta­hui­lá̠­nalh maktum la̠ta tachí­quilh tíyat y hua̠k tacá­tzi̠lh pi̠ Dios xma­ca­mim­pa­rani̠t Espíri­tu Santo y niajpara tzinú taquilh­pé̠­cualh tzú­culh tali̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios anta­nícu xtza­macán.
La̠ta túcua xtakalhi̠y a̠ma̠ko̠lh cristianos li̠macxtum tala̠li̠makta̠yay
32 Xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús pu̠lac­tumá xta­ka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, y la̠ta túcu xta­ka­lhi̠y hua̠k acxtum tali̠­macá̠n hua̠k xlacán, y mac­xtum xla̠­ma̠akpi­tziniy y xca̠­ma̠x­qui̠cán hua̠ntu̠ nata­li̠­hua̠yán hua̠nti̠ a̠tzinú xca̠­tzan­ka̠niy hua̠ntu̠ nata­mac­la­cas­quín. 33 Ama̠­ko̠lh após­toles kalhtum xta­ma̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na xla­cas­ta­cuanani̠t Jesús nac ca̠li̠ní̠n y xlama xas­tacná, y lhu̠hua hua̠nti̠ xta­kax­matniy xta­chu­hui̠ncán xta­ca̠­najlay hua̠ntu̠ xlacán xta­huán, y Dios xca̠­si­cu­la­na̠t­la­huay xli̠­pu̠tum. 34 La̠ta xli̠­pu̠­tumcán hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús ni̠para cha̠tum xlama para ni̠tu̠ mac­la­cas­quín, porque lhu̠hua hua̠nti̠ xta­ka­lhi̠y xpu̠­cux­tucán osuchí xchiccán, xtasta̠y, xta­li̠mín xtu­mi̠ncán, 35 y xta­ma­ca­ma̠x­qui̠y após­toles la̠qui̠ xlacán nata­ma̠akpi­tziniy la̠ta lácu tamac­la­cas­qui­má̠­nalh cha̠­tunu cha̠­tunu cris­tianos. 36 Xli̠­ca̠na, porque chuná tit­lá­hualh cha̠tum chixcú levita xuanicán José; eé chixcú xapu̠lh xlama nac Chipre, y huata após­toles tali̠­ma̠­pa̠­cú­hui̠lh Ber­nabé, eé tachu­huí̠n huam­putún: Hua̠nti̠ ma̠koxumixi̠nán. 37 Pus xlá xka­lhi̠y aktum pú̠cuxtu pero mejor sta̠lh, lí̠milh xatumi̠n y ca̠ma­ca­má̠x­qui̠lh após­toles la̠qui̠ xlacán nata­ma̠akpi­tziy.