3
Ma̠pacsacán cha̠tum chixcú hua̠nti̠ ni̠lay xtla̠huán
Maktum quilh­ta­macú Pedro y Juan xtaamá̠­nalh nac lanca xpu̠­si­culan Dios nac Jeru­salén, ma̠x cumu ca̠mak­tutu hora porque acxni̠ a̠má hora xta­ta­mac­xtumi̠y xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús la̠qui̠ lac­xtum nata­kalh­ta­hua­kaniy Dios. Cha̠li cha̠lí xta­huilay nac má̠lacchi cha̠tum chixcú hua̠nti̠ luu chu­na­tuncán lu̠ntu xla­ca­chini̠t. Luu antá xancán lakax­tekcán nac xamá̠­lacchi hua̠ntu̠ xuanicán La Her­mosa la̠qui̠ hua̠nti̠ nata­tanúy nac pu̠si­culan xlá naca̠s­quiniy limos­na. Acxni̠ ca̠úcxilhli pi̠ xtaamá̠­nalh tatanu̠y nac pu̠si­culan Pedro y Juan, chiné ca̠huá­nilh:
—¡Xtla­huátit li̠tlá̠n xqui­la̠­ma̠x­quí̠hu actzu limos­na!
Xlacán talak­lá­ca̠lh, y Pedro chiné huá­nilh:
—Li̠huana̠ caqui­la̠­la­ca­ca̠c­ní̠hu.
Amá chixcú cacs ca̠la­ca­cá̠c­ni̠lh, xlac­pu­huán pi̠ ma̠x nama̠x­qui̠cán actzu tumi̠n. Pero Pedro chiné hua­nipá:
—Aquinín ni̠tu̠ cka­lhi̠­yá̠hu tumi̠n para xla oro o xla plata, pero huí pu̠lactum hua̠ntu̠ cka­lhi̠­yá̠hu xli̠­ca̠na pi̠ luu nali̠­ma­cuaniyá̠n: nac xta­cu­huiní Jesu­cristo hua̠nti̠ kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke cla­cas­quín pi̠ la̠n­chuj tuncán cata̠ya y cat­lá̠­huanti.
Acxni̠ chuná hua­ni­ko̠lh Pedro maca­chí­palh nac xmaca­stácat, laka­siyu tzú­culh chex­ya̠­huay y xlacni a̠má chixcú tzú­culh talak­tli­hueklha, na̠chuná xcha̠xpá̠n li̠huana̠ tat­lí­huek­lhli. Y maktum la̠ta huakaj tá̠yalh la̠ta kosli y tzú­culh tla̠­huán. Aca­li̠stá̠n chú Pedro chu Juan tatá­nu̠lh nac pu̠si­culan y a̠má chixcú na̠ ca̠s­ta̠­lá­nilh, xtla̠­huama y xlin­c­xti̠­lhama caj la̠ta xpa̠x­cat­ca­tzi̠­nima Dios. Xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­ta­nu̠­má̠­nalh nac pu̠si­culan taúcxilhli la̠ta xtla̠­huama y tala­ká­pasli pi̠ huá a̠má chixcú hua̠nti̠ anka­lhi̠ná csqui­hua̠yán. 10 Luu cacs tali̠­la­cáhua y la̠n tapé̠­cualh porque ni̠ xta­ca­tzi̠y lácu chuná xqui̠­li̠­tax­tuni̠t nac xla­táma̠t a̠má chixcú cumu xlacán li̠huana̠ xta­la­ka­pasa pi̠ huá a̠má ti̠ cha̠li cha̠lí xta­huilay nac xamá̠­lacchi pu̠si­culan hua­nicán La Her­mosa.
Pedro liakchuhui̠nán hua̠nti̠ ma̠pácsalh a̠má chixcú lu̠ntu
11 Amá chixcú hua̠nti̠ lu̠ntu xuani̠t ni̠ xca̠­mak­xtekma Pedro y Juan chu­na­tiyá xca̠s­ta̠­la­nit­la̠­huán. Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos taúcxilhli la̠li̠­huán tzú­culh tali̠­ta­mac­xtumi̠y anta­nícu xlacán tata̠­yachá lacatum antaní hua­nicán Pór­tico de Salo­món la̠qui̠ nataucxilha túcu xqui̠­tax­tuni̠t nac xla­táma̠t. 12 Acxni̠ Pedro úcxilhli pi̠ luu lhu̠hua la̠ta li̠ta­mac­xtu­mí̠­calh chiné tzú­culh ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos:
—¿Túcu xpa̠­la­cata li̠lak­lhpe̠­cuaná̠tit caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ la̠nchú kan­tax­tuni̠t? Y na̠chuna li̠túm, ¿túcu xpa̠­la­cata hua­tiyá aquinín qui­la̠­li̠­ca̠c­ni̠­yá̠hu cumu lá̠m­para aquinín cma̠t­la̠n­ti̠­ni̠­táhu eé chixcú? ¿Lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ ma̠x aquinín cka­lhi̠­yá̠hu lanca li̠t­li­hueke o lanca quin­ka­satcán y huá tla̠n cli̠­ma̠t­la̠n­tí̠hu? 13 Huata aquit laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua­tiyá tamá Dios hua̠nti̠ xDios Abraham, chú hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huani̠t Isaac y Jacob xa̠hua xli̠­hua̠k xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán, huá li̠ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t eé chixcú la̠qui̠ hui­xinín nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠tit xka­huasa Jesús, huá a̠má Jesús hua̠nti̠ hui­xinín maca­ma̠s­tá̠tit nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n ro­manos, acxni̠ chú Pilato xmak­xtek­putún cumu ni̠tu̠ xmac­laniy xta­la̠­ka­lhí̠n hui­xinín, ni̠ lacas­quíntit. 14 Acxni̠ mili̠­chu­hui̠­natcán xuani̠t xla­cata nas­qui­ná̠tit pi̠ camak­xték­calh a̠má chixcú hua̠nti̠ aksti̠tum xlama y tla̠n xle̠ma xta­la­ca­pa̠s­tacni, huata hui­xinín ni̠ lacas­quíntit, huata mejor squíntit caca̠­mak­xtek­ni­cántit hua̠nti̠ xta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n cha̠tum mak­ni̠ná. 15 Y hasta chuná hui­xinín tla­huátit mak­ní̠tit a̠má chixcú hua̠nti̠ tla̠n xquin­ca̠­lak­ma̠x­tu­niyá̠n qui­li̠s­tac­nicán y quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n latáma̠t. Pero ma̠squi chuná tla­huátit, Dios ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n y aquinín cma̠­lu­lo­ká̠hu pi̠ xli̠­ca̠na lama xas­tacná. 16 Pus na̠ hua­tiyá chú tamá Jesús hua̠nti̠ ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t y ma̠lak­tli­hueklh­ni̠t nac xlacni eé chixcú hua̠nti̠ lu̠ntu xuani̠t; xlá tat­lá̠n­ti̠lh porque aquinín cli̠­pa̠­hua­ná̠hu, cca̠­naj­la­yá̠hu pi̠ xli̠­ca̠na Jesús kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke, pus hasta chú aya ma̠n ucxilh­pá̠tit.
17 ’Nata̠lán, aquit aya cca­tzi̠y pi̠ ma̠squi hui­xinín chu xana­puxcun cura mak­ní̠tit Jesús, caj mili̠­ton­tujcán porque ni̠ xca­tzi̠­yá̠tit tícu a̠má hua̠nti̠ xmak­ni̠­pá̠tit. 18 Pero huata hua̠ntu̠ hui­xinín tla­hua­nítit chuná Dios li̠ma̠­kan­táx­ti̠lh hua̠ntu̠ xamaká̠n quilh­ta­macú xca̠­li̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠­ni̠ttá xpro­fetas xla­cata lácu xámaj akspulay xta­pa̠tí̠n Cristo hua̠nti̠ xlá xámaj macamín la̠qui̠ naca̠­lak­ma̠xtuy cris­tianos. 19 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n, calak­pa­lí̠tit xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán y xli̠­hua̠k mina­cujcán cali̠­pa̠­huántit Dios la̠qui̠ xlá naca̠­ta̠­pa̠­ti̠yá̠n xli̠­hua̠k min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. Para hui­xinín chuná nat­la­hua­yá̠tit, Dios naca̠­ma­ca­mi­niyá̠n tapa̠­xu­huá̠n nac mila­ta­ma̠tcán 20 y naca̠­ma­ca­mi­niyá̠n xli̠­maktiy Jesús hua̠nti̠ hasta maká̠n quilh­ta­macú li̠lh­ca̠­hui­li̠ni̠t namín ca̠lak­ma̠x­tuyá̠n. 21 Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ Jesu­cristo ni̠naj pála catí­milh, huata maka̠scú nati­la­ta­ma̠­ya̠chá nac akapú̠n hasta acxni̠ Dios li̠huana̠ naca̠­ca̠x­tla­huako̠y hua̠ntu̠ xamaká̠n quilh­ta­macú lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t chuná cumu la̠ tita­li̠­chu­huí̠­nalh pro­fetas xamaká̠n quilh­ta­macú. 22 Xamaká̠n quilh­ta­macú Moisés chiné tili̠­chu­hui̠­nanchá acxni̠ ca̠xa­kát­li̠lh qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán: “¡Amaj lak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ Quim­pu̠­chi­nacán Dios nalac­sac­xtuy cha̠tum tali̠­pa̠hu chixcú hua̠nti̠ natzu­cuyá̠n ca̠pux­cu­niyá̠n nac milak­sti̠­pa̠ncán chuná cumu la̠ aquit cca̠­pux­cu­nimá̠n la̠nchú! Xli̠­ca̠na pi̠ luu caka­lha­kax­pat­pítit hua̠ntu̠ naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n. 23 Huá chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n porque xli̠­hua̠k a̠má chixcú hua̠nti̠ ni̠ naka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ xlá nali̠­ma̠­pek­si̠nán, xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ cati­má̠x­qui̠lh xla­táma̠t huata maktum nama̠­lak­spu­tucán.”
24 ’Hasta ni̠para tzinú aka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ la̠nchú kan­tax­tuma. Tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ huá u̠má chuná qui̠­tax­tuma hua̠ntu̠ xamaká̠n quilh­ta­macú tita­li̠­chu­hui̠­nanchá pro­feta Samuel, chu xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tami­ni̠­tanchá pro­fetas. 25 Dios ca̠ma­cámi pro­fetas la̠qui̠ naca̠­li̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n pi̠ naca̠­ma­ca­mi­niyá̠n cha̠tum hua̠nti̠ naca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n; xli̠­ca̠na pi̠ hui­xinín xca̠­lak­cha̠ná̠n hua̠ntu̠ xlacán xta­li̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh, y na̠ hui­xinín ca̠lak­cha̠ná̠n a̠má hua̠ntu̠ xamaká̠n tima̠­lac­nu̠­ní­calh kolu­tzí̠n Abraham acxni̠ chiné huá­nilh: “Xli̠­hua̠k cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú cámaj ca̠la­ka­lhamán y nac­ca̠­si­cu­la­na̠t­la­huay caj xpa̠­la­cata cha̠tum mili̠­ta­la­ka­pas­nicán hua̠nti̠ aca­li̠stá̠n nata­la­ta­ma̠­ya̠chá nac ca̠quilh­ta­macú.” 26 Acxni̠ Dios macá­milh nac ca̠quilh­ta­macú Jesús pu̠lh hui­xinín judíos xalac Israel ca̠lak­ma­ca­chín la̠qui̠ naca̠­si­cu­la­na̠t­la­huayá̠n, pero mili̠­lak­pa­li̠tcán xalac­li̠xcáj­nit min­ta­la­ka­pa̠s­tac­nicán y aksti̠tum mili̠­pa̠­hua­natcán.