2
Hua̠nti̠ tali̠pa̠huán Jesús ca̠lakmín Espíritu Santo
Acxni̠ chú lák­cha̠lh xpa̠x­cuajcán judíos hua̠ntu̠ xuanicán Pen­te­costés, xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús mac­xtum xta­hui­lá̠­nalh antaní xta­ta­mac­xtumi̠y nac chiqui. Caj xamaktum takáx­matli la̠ta maca­sá̠­nalh nac akapú̠n xta̠­chuná cumu la̠ a̠ caminchá li̠pe̠cua uún. Acxni tuncán ca̠ta­si­yú­nilh cumu la̠ si̠máka̠t xla lhcúya̠t y tzú­culh taakpi­tziy. Y cha̠­tunu ca̠lák­milh Espíri­tu Santo nac xla­ta­ma̠tcán xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos, y na̠ acxni­tiyá tzú­culh tali̠­chu­hui̠nán ti̠pa̠­katzi tachu­huí̠n hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­ca­tzi̠ni̠y chuná nata­chu­hui̠nán.
Nac Jeru­salén xta­mini̠t tala­ka­chix­cu­hui̠y Dios lhu̠hua judíos hua̠nti̠ xta­mi­ni̠­tanchá cani̠hua̠ xalaní̠n la̠ta xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú. Acxni̠ takáx­matli a̠má hua̠ntu̠ li̠pe̠cua maca­sá̠­nalh la̠li̠­huán tata­mac­xtú­mi̠lh lhu̠hua cris­tianos nac a̠má chiqui, pero luu cacs tala­cáhua acxni̠ xlacán takáx­matli pi̠ a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús xta­li̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh ti̠pa̠­katzi tachu­huí̠n hua̠ntu̠ xlacán xta­li̠­chu­hui̠nán. Ni̠ xta­ca̠­naj­la­putún hua̠ntu̠ xta­kax­mat­má̠­nalh y chiné xta­la̠­huaniy:
—¿Lácu la̠ eé qui̠­taxtuy? Uma̠­kó̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠k xalac Gali­lea, pero, ¿lácu chú tla̠n tali̠­chu­hui̠nán a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ aquinín li̠chu­hui̠­na­ná̠hu la̠ta aka­tunu quin­ca̠­chi­qui̠ncán? Porque luu lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ laya̠­náhu mini̠­tan­chá̠hu laka­ma­katni ca̠chi­qui̠ní̠n; maka­pi­tzí̠n tami­ni̠­tanchá nac Partia, Media, xalac Elam, Mesop­o­tamia; maka­pi­tzí̠n xalac Judea o xalac Capa­docia, Ponto, Asia, 10 Frigia, Pan­filia, Egipto; maka­pi­tzí̠n xalac Libia anta­nícu ma̠peksi̠y a̠má ca̠chi­quí̠n hua­nicán Cirene, y hasta maka­pi­tzí̠n tami­ni̠­tanchá nac Roma y chuná ti̠pa̠­lhu̠hua quin­ta­chu­hui̠ncán. 11 Lhu̠hua maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ tamini̠t uú judíos porque luu chuná tala­ca­chini̠t, pero na̠ tamini̠t maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ ni̠ judíos pero chú na̠ chu­na­tiyá tala­ka­chix­cu­hui̠y Dios cumu la̠ tat­la­huay judíos, hui̠ntí tami­ni̠­tanchá nac Creta xa̠hua nac Arabia. ¡Pero huá la̠ a̠má ni̠para tzinú li̠ca̠­naj­la­putu la̠ta xlacán tali̠­chu­hui̠nán nac quin­ta­chu­hui̠ncán a̠má lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ Dios tla­huama nac xla­ta­ma̠tcán!
12 Hua̠k aka­tiyuj xta­la­má̠­nalh y ni̠ xta­ca̠­naj­la­putún, aya xta­la̠­ka­lhas­quim­paray:
—Pero, ¿lácu? ¿Túcu la̠ eé laputún?
13 Pero hui̠ntí caj xca̠­li̠­kalh­ka­ma̠nán y chiné xta­huán:
—¡Ni̠ caca̠t­la­hua­nítit cuenta, tama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n caj taka­chi̠y!
Pedro ca̠li̠ma̠kalhchuhui̠ni̠y cristianos hua̠ntu̠ kantaxtuni̠t nac xlatama̠tcán
14 La̠ta xta­hui­lá̠­nalh a̠ma̠ko̠lh kalha­cu̠tiy após­toles huakaj tatá̠­yalh nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos y Pedro chiné ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh:
—¡Cat­la­huátit li̠tlá̠n caqui­la̠­kax­mat­níhu hua̠ntu̠ nac­ca̠­hua­niyá̠n hui­xinín hua̠nti̠ uú hui­látit nac Jeru­salén, xa̠hua hui­xinín hua̠nti̠ tani̠­tam­pi̠tit a̠laca­tunuj ca̠chi­quí̠n! 15 Maka­pi­tzí̠n la̠ hui­xinín hua­ná̠tit pi̠ aquinín mat caj cka­chi̠­yá̠hu; pero, ¿lácu chuná li̠hua­ná̠tit si la̠nchú cajcu ca̠mak­na­ja̠tza hora xala­ca­tzi̠sa? 16 Huata hui­xinín caca­tzí̠tit pi̠ la̠nchú kan­tax­tuma hua̠ntu̠ maká̠n quilh­ta­macú tima̠­ca­tzi̠­ní̠­nalh pro­feta Joel nac li̠kalh­ta­huaka acxni̠ chiné tzokli xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xamaj lay aca­li̠stá̠n:
17 Chiné huán Dios:
Acxni̠ nalak­chá̠n a̠má a̠huata quilh­ta­macú
aquit nac­ca̠­ma̠x­qui̠y xli̠­hua̠k cris­tianos quiEspíritu.
Laka­huasán xa̠hua lac­tzu­maján hua̠nti̠ min­ca­mancán
nata­li̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ aquit quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni.
Laka­huasán hua̠nti̠ cajcu tas­tac­má̠­nalh xlacán lhu̠hua hua̠ntu̠ nac­ca̠­li̠­ma̠­la­ca­hua̠ni̠y,
y lak­ko̠­lu­tzi̠nni catu̠huá hua̠ntu̠ aquit nac­ca̠­li̠­ma̠­ma̠­nixni̠y.
18 Xli̠­hua̠k cris­tianos lac­chix­cu­huí̠n chu lac­chaján hua̠nti̠ quin­ta­li̠­pa̠­huán
nac­ca̠­ma­ca­miniy quiEspíritu acxni̠ a̠má quilh­ta­macú
la̠qui̠ caj xma̠n aquit naquin­ta­li̠­chu­hui̠nán.
19 Nac akapú̠n lhu̠hua li̠cá̠cni̠t ta­scújut nac­ma̠ucxilh­ni̠nán,
y tu̠tzú nac ca̠ti­yatni lhu̠hua li̠ca­tzí̠n nata­siyuy
cumu la̠ kalhni lhcúya̠t, chu lhu̠hua jini cumu la̠ tzi­tzeke puc­lhni.
20 Amá quilh­ta­macú chi­chiní nala­ka­puc­suananko̠y,
papá nata­siyuy cumu lá̠m­para la̠n kalhi̠y kalhni.
Pus hua̠k eé nakan­taxtuy a̠má a̠huata quilh­ta­macú acxni̠ nia̠ min nahuán Mim­pu̠­chi­nacán,
porque acxni̠ namín xli̠­ca̠na lanca y li̠cá̠cni̠t quilh­ta­macú nahuán.
21 Pero la̠tachá tícuya̠ cris­tianos nata­li̠­ma̠­ka­tzanke̠y Dios pi̠ caca̠­la­ka­lhá­malh,
xli̠­ca̠na pi̠ naca̠­la­ka­lhamán y chuná nata­lak­ma̠xtuy xli̠s­tac­nicán.
22 Y cumu Pedro ti̠tum xya̠­huani̠t xta­kalh­chu­huí̠n chiné ca̠hua­nipá cris­tianos:
—¡Lac­chix­cu­huí̠n xalac Israel, cakax­páttit y luu li̠huana̠ caaka­tá̠k­stit hua̠ntu̠ nac­ca̠­hua­niyá̠n! Hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit la̠ta lácu tila­tá­ma̠lh tamá chixcú hua­nicán Jesús xalac Naza­ret. Dios xlac­sacni̠t y xma̠x­qui̠ni̠t xli̠t­li­hueke la̠qui̠ chuná naca̠t­la­huay lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut nac milak­sti̠­pa̠ncán, y la̠qui̠ chuná hui­xinín naucxi­lhá̠tit pi̠ xlá xka­lhi̠y lanca xli̠t­li­hueke Dios. 23 Hasta la̠ta maká̠n quilh­ta­macú Dios aya li̠huana̠ xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t hua̠ntu̠ hui­xinín xpim­pá̠tit tla­hua­ni­yá̠tit, huá xpa̠­la­cata ca̠li̠­ma̠x­quí̠n quilh­ta­macú la̠qui̠ nama̠­la­ca­pu̠­yá̠tit nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n ro­manos, y ca̠ma­ca­ma̠x­quí̠tit hua̠nti̠ luu mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n lac­chix­cu­huí̠n la̠qui̠ huá nata­pe­kex­to­ko­huacay nac cruz, y chuná chú mak­ní̠tit. 24 Pero caj liaktutu quilh­ta­macú Dios ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh porque xlá má̠x­qui̠lh xli̠­maka­tli­hueke y a̠má ca̠li̠ní̠n ni̠lay makat­lá­jalh. 25 Caj capa̠s­táctit la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú acxni̠ rey David tzokli kam­pa̠tum Salmo y antá li̠chu­huí̠­nalh hua̠ntu̠ xamaj akspulay Jesús, chiné huá:
Aquit anka­lhi̠ná xacuc­xilha la̠ta xquim­pu̠­la­nima nac quin­tiji Quim­pu̠­chiná;
xlá anka­lhi̠ná qui­mak­ta̠­yalé̠n la̠qui̠ ni̠tu̠ aka­tiyuj naquin­tla­huay.
26 Huá xpa̠­la­cata luu li̠pa̠­xu­huay qui­nacú,
y lacuán tachu­huí̠n cli̠­huán qui­si̠­máka̠t la̠qui̠ chuná aquit cla­ka­chix­cu­hui̠yá̠n.
Y ma̠squi nacni̠y cumu la̠ cati̠hua̠ chixcú, cca­tzi̠y pi̠ huix naqui­ma̠­laca­stac­uani̠ya.
27 Porque aquit cca­tzi̠y pi̠ huix ni̠ caquin­tiak­xtek­má­kanti acxni̠ naqui­ma̠c­nu̠cán,
y ni̠ cati­ma̠sta tala­cas­quín xla­cata pi̠ nalac­puc­san­ta̠cnu̠y xti­yat­li̠hua min­ka­huasa
hua̠nti̠ huix ma̠n lac­sac­ni̠ta xla­cata nalac­scuj­niyá̠n.
28 Huix qui­ma̠­si­yu­ni­ni̠ta lácu tla̠n nac­ka­lhi̠­paray latáma̠t cumu la̠ xapu̠lh,
y la̠qui̠ nac­ka­lhi̠y lanca tapa̠­xu­huá̠n acxni̠ nac­chá̠n nac mila­catí̠n.
29 ’Nata̠lán, aquit laca­tancs cca̠­hua­ni­pu­tuná̠n pi̠ tamá xamaká̠n rey David xli̠­ca̠na pi̠ tla̠n tila­tá­ma̠lh, aca­li̠stá̠n ni̠lh, ma̠c­nú̠­calh, chuná cumu la̠ ca̠ma̠c­nu̠cán cati̠hua̠ cris­tiano; xa̠huachí pu̠tum aquinín catzi̠­yá̠hu anta­nícu ma̠c­nu̠­cani̠t. Por eso cca̠­li̠­ka­lhas­quiná̠n, ¿tícu chi̠nchú xli̠­chu­hui̠­nama acxni̠ chuná huá? 30 Tamá rey David pro­feta xuani̠t, y acxni̠ chuná huan­tá̠­qui̠lh huá xlá xli̠­chu­hui̠­nama cha̠tum xli̠­ta­la­ka­pasni hua̠nti̠ Dios xma̠­lac­nu̠­nini̠t pi̠ acxni̠ xlá nani̠y juerza natax­tu­ya̠chá cha̠tum hua̠nti̠ natzucuy ma̠pek­si̠nán xpa̠­lak­xoko. 31 Pus hasta la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú cumu la̠m­para aya xuc­xilhma rey David y xli̠­chu­hui̠­na­majá la̠ta lácu xamaj lacas­ta­cuanán Cristo y huá pi̠ xlá ni̠ maktum pi̠ cati­ta̠c­nu̠­tá­ma̠lh xti­yat­li̠hua nac xta­huaxni y na̠ ni̠para cati­lac­puc­san­tá̠c­nu̠lh. 32 Pus chú aquinín tla̠n cma̠­lu­lo­ká̠hu pi̠ huá tamá Jesús hua̠nti̠ xamaká̠n quilh­ta­macú xli̠­chu­hui̠­na­má̠­calh, Dios ma̠la­cas­ta­cuani̠ni̠t nac ca̠li̠ní̠n, pu̠tum aquinín cuc­xilh­ni̠­táhu pi̠ lama xas­tacná. 33 Aca­li̠stá̠n chú xas­tacná ma̠ta̠lh­ma̠­ní̠­calh le̠nca nac akapú̠n lac­xtum nata̠­ma̠­pek­si̠nán Dios, y antá maka­mak­lhtí̠­nalh a̠má Espíri­tu Santo hua̠ntu̠ Xtla̠t Dios xma̠­lac­nu̠­ni­ni̠ttá nama̠x­qui̠y la̠qui̠ xlá chú naquin­ca̠­ma­ca­mi­niyá̠n. Y la̠nchú hasta nac mila­ca­ti̠ncán ma̠n ucxilh­ni̠­tátit la̠ta lácu xlá quin­ca̠­ma­ca­mi­ni­ni̠tán xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo. 34 Anta tuncán li̠ta­lu­loka pi̠ chuná porque ni̠huá David xas­tacná alh nac akapú̠n, pero ma̠squi chuná xlá chiné tili̠­chu­huí̠­nalh:
Quim­pu̠­chi­nacán Dios chiné huá­nilh Quim­pu̠­chiná:
“Uú caquim­pa̠x­tu̠­ta­huila nac quim­pek­stácat
35 hasta acxni̠ aquit nac­ca̠­maka­tla­jako̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tasi̠­tzi̠­niyá̠n,
y la̠qui̠ pu̠tum nata­la­ka­chix­cu­hui̠yá̠n.”
36 ’Xli̠­hua̠k hui­xinín cris­tianos xalac Israel hua̠nti̠ la̠nchú qui­la̠­kax­mat­ni­ma̠­náhu, caca­tzí̠tit xla­cata pi̠ huá tamá Jesús hua̠nti̠ hui­xinín pekex­to­ko­hua­cátit nac cruz, aquinín cma̠­lu­lo­ká̠hu pi̠ huá Dios li̠ma̠x­tuni̠t Quim­pu̠­chi­nacán y Cristo hua̠nti̠ quin­ca̠­lak­ma̠xtún.
37 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos takáx­matli hua̠ntu̠ Pedro ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh xlacán tzú­culh tali̠­pu­huán hasta nac xna­cujcán caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xta­ti̠t­la­huani̠t, y chiná taka­lhás­quilh Pedro xa̠hua xa̠maka­pi­tzí̠n após­toles:
—Nata̠lán, ¿túcu chi̠nchú aquinín qui­li̠t­la­huatcán?
38 Pedro ca̠kálh­ti̠lh:
—Calak­pa­lí̠tit xali̠x­cajnit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ ti̠t­la­hua­ni̠­tátit nac xla­catí̠n Dios, y cataakmu­nútit nac xta­cu­huiní Jesu­cristo la̠qui̠ xlá naca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n xli̠­hua̠k min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán y na̠ naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n Espíri­tu Santo. 39 Porque a̠má Espíri­tu Santo hua̠ntu̠ Dios tima̠­lác­nu̠lh xli̠­ca̠na hui­xinín tica̠­ma̠­lac­nu̠­ni­cántit xa̠hua xli̠­hua̠k min­ca­ma­na̠ncán, y na̠chuná naca̠­ma̠x­qui̠cán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xala cani̠huá mákat ca̠chi­quí̠n hua̠nti̠ Dios ca̠ma̠­lac­pu­hua̠ni̠y cata­li̠­pá̠­hualh.
40 Lhu̠hua hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh Pedro xla­cata cata­lak­pá­li̠lh lac­li̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, y chiné ca̠hua­nipá:
—Hui­xinín niaj chuná caka­lha­kax­pat­ma­kántit Dios cumu la̠ tat­la­huay tama̠­ko̠lh lac­li̠xcáj­nit cris­tianos hua̠nti̠ la̠nchú tala­má̠­nalh nac ca̠quilh­ta­macú.
41 Pus lhu̠hua xlacán taca̠­náj­lalh hua̠ntu̠ xca̠­hua­nima Pedro y tali̠­pá̠­hualh Jesús, y cha̠­tunu cha̠­tunu tataakmú­nulh a̠má quilh­ta­macú, la̠m­para aktutu mi̠lh cris­tianos. 42 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesús xlacán luu anka­lhi̠ná xta­ta­mac­xtumi̠y la̠qui̠ após­toles nata­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xta­chu­huí̠n Dios y lac­xtum nata­kalh­ta­hua­kaniy, y na̠ luu lac­xtum xla̠­li̠­mak­ta̠yay hua̠ntu̠ xta­ka­lhi̠y, na̠chuná luu mac­xtum xta­ta­mac­xtumi̠y la̠qui̠ acxtum nata­hua̠yán.
Xlatama̠tcán hua̠nti̠ luu pu̠lh tali̠pá̠hualh Jesús
43 Ama̠­ko̠lh após­toles, Dios ca̠ma̠t­lá­hui̠lh lhu̠hua lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut, y la̠ta xli̠­lhu̠hua cris­tianos cacs xta­li̠­la­ca­huán acxni̠ xtaucxilha hua̠ntu̠ xlacán xtat­la­huay. 44 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús luu lac­xtum xta­la̠­la­ka­lhamán, pu̠tum xtalay y para cha̠tum hui̠ntú xmac­la­cas­quima li̠mac­xtum xta­li̠­mak­ta̠yay. 45 Lhu̠hua xlacán tás­ta̠lh hua̠ntu̠ xta­ka­lhi̠y y a̠má xatumi̠n hua̠ntu̠ tamak­lhtí̠­nalh tama­ca­má̠x­qui̠lh após­toles la̠qui̠ naca̠­ma̠akpi­tzi­nicán cris­tianos para la̠ta túcu xta­mac­la­cas­qui­má̠­nalh. 46 Xcha̠­liyá̠n xcha̠­liyá̠n xta­ta­mac­xtumi̠y nac lanca pu̠si­culan xalac Jeru­salén la̠qui̠ mac­xtum nata­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios, pero na̠ xta­ta­mac­xtumi̠y nac aka­tunu chiqui la̠qui̠ mac­xtum ya̠ tapa̠­xu­huá̠n nata­la̠­ta̠­hua̠yán cumu la̠ li̠na­ta̠lán. 47 Y la̠ta xlacán xta­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios nac xla­ta­ma̠tcán xli̠­hua̠k cris­tianos xalac a̠má ca̠chi­quí̠n xtaucxilh­má̠­nalh y xta­ma̠t­la̠nti̠y hua̠ntu̠ xtaucxilh­má̠­nalh. Y na̠ xali̠­huaca lhu̠hua cris­tianos xta­li̠­pa̠­huán hua̠ntu̠ xlacán xta­li̠­chu­hui̠nán y cha̠­liyá̠n xca̠­pek­ta­nu̠­ti̠­lhay hua̠nti̠ na̠ aya xtzucuy li̠pa̠­huán Jesús.