Xtas­cu­jutcán Após­toles
Umá li̠kalh­ta­huaka hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠nán xtas­cu­jutcán após­toles huá na̠ tzokni̠t San Lucas y lá̠m­para hua­tiyá a̠má Evan­gelio hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠nán xla­táma̠t Jesu­cristo. Cati̠huá hua̠nti̠ li̠ma̠­pa̠­cu­hui̠y u̠má libro: “Xta­scújut Espíri­tu Santo”, porque nac u̠má li̠kalh­ta­huaka li̠chu­hui̠nán lácu Espíri­tu Santo xca̠­mak­ta̠yay nac xla­ta­ma̠tcán a̠ma̠ko̠lh xapu̠lh ca̠naj­laní̠n hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Cristo y lácu xca̠­ma̠t­la­hui̠y lhu̠hua lac­lanca xtas­cu­jutcán. Na̠ antiyá nac u̠má libro li̠chu­hui̠nán lácu a̠ma̠ko̠lh após­toles San Pedro y San Pablo aksti̠tum xtas­cuj­ni­má̠­nalh Cristo y tancs xta­ma̠­lu­lok­má̠­nalh xta­chu­huí̠n nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ xta­la­ka­pasa. Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ hua­tuní̠n u̠ma̠ko̠lh após­toles xtas­cuj­má̠­nalh, pero mákat tuncán xta­siyuy pi̠ huá Espíri­tu Santo luu xca̠­ma̠uxca̠­ni̠ma, porque nac u̠má li̠kalh­ta­huaka li̠huacay íta̠t ciento la̠ta tata̠ksa xta­cu­hui̠ní Espíri­tu Santo la̠ta lácu li̠chu­hui̠nán hua̠ntu̠ xtla­huama nac xla­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Cristo.
Nac u̠má libro huá luu li̠chu­hui̠­nama a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ luu ma̠n xta­ta̠­la­ta­pu̠­li̠ni̠t Jesús nac xta­scújut y na̠ xtaucxilh­má̠­nalh acxni̠ mak­ní̠­calh nac cruz xa̠huá lácu xas­tacná xla­ta­ma̠­paray acxni̠ lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n, li̠chu­hui̠nán lácu xlacán cani̠huá xtaán tama̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na a̠má xta­la­cas­ta­cuán, nac Jeru­salén, nac xapu̠­la­tama̠n Judea, aca­li̠stá̠n a̠tzinú mákat táalh nac Samaria, y hasta nac xli̠­hua̠k ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­peksi̠y Roma.
1
Jesús huan xlacata pi̠ juerza namín Espíritu Santo
Amigo Teófilo: Amá libro hua̠ntu̠ pu̠lh ctí­tzokli y cti­ma̠­la­ka­cha̠­na­ni­chá̠n, antá aquit cli̠­chu­hui̠­nama la̠ta túcu tit­lá­hualh Jesús uú nac ca̠quilh­ta­macú y la̠ta túcu tica̠­li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh cris­tianos chu­natá la̠ta tima̠­tzú­qui̠lh xta­scújut 2-3 hasta a̠má quilh­ta­macú acxni̠ tita­ta̠lh­má̠­ni̠lh alh nac akapú̠n. Huix catzi̠ya la̠ta lácu xlá mak­ní̠­calh, pero xlá lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n y ti̠puxam quilh­ta­macú lata­ma̠lhcú y anka­lhí̠n ca̠ta­si­yú­nilh xapós­toles la̠qui̠ xlacán kalhtum nata­ma̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na lama xas­tacná. Acxni̠ nia̠ xán nac akapún xlá li̠huana̠ ca̠ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh xapós­toles hua̠nti̠ ma̠n xca̠­lac­sacni̠t, ca̠ma̠­ca­tzí̠­ni̠lh la̠ta lácu nakan­taxtuy nac xla­ta­ma̠tcán a̠má xta­péksi̠t Dios hua̠ntu̠ xlá xmini̠t ma̠la­ca­tzu­qui̠y nac ca̠quilh­ta­macú; y Espíri­tu Santo hua̠k xca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠y hua̠ntu̠ xca̠­hua­nima.
Maktum quilh­ta­macú acxni̠ xlá ca̠ta­si­yu­nipá chiné ca̠huá­nilh xapós­toles:
—¡Ni̠naj nícu napi­ná̠tit, ni̠ catax­tútit nac xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén! Antá cata­mak­xtéktit hasta acxni̠ nakan­taxtuy hua̠ntu̠ ma̠lac­nu̠ni̠t Quin­tla̠t Dios, y na̠ hua­tiyá a̠má hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­na­ni̠tán. Cumu la̠ catzi̠­yá̠tit xla­cata pi̠ Juan Bau­tista caj chú­chut tiliakmu­nú̠­nulh, pero ni̠para tzinú maka̠s quilh­ta­macú hui­xinín nali̠­ta­mu­nu­yá̠tit xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo.
Jesús an nac akapú̠n
Mak­tum­li̠túm acxni̠ xlá ca̠ta­si­yu­nipá xapós­toles xlacán chiné taka­lhás­quilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, ¿pi̠ la̠nchú huix ma̠lak­chi­pi­ni̠­ni̠ta quilh­ta­macú la̠ta naca̠­lak­ma̠x­tuya xli̠­hua̠k cris­tianos uú xalac Israel la̠ta a̠ma̠ko̠lh ro­manos quin­ca̠­ma̠­pek­si̠yá̠n xla­cata pi̠ que̠c­stucán nac­ta­pek­si̠­yá̠hu?
Jesús ca̠kálh­ti̠lh:
—Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hui­xinín ni̠ ca̠mi­ni̠­niyá̠n naca­tzi̠­yá̠tit túcuya̠ hora nama̠­kan­taxti̠y Dios hua̠ntu̠ xlá aya li̠huana̠ lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t hua̠ntu̠ nat­la­huay. Pero acxni̠ hui­xinín namak­lhti̠­na­ná̠tit Espíri­tu Santo entonces naka­lhi̠­yá̠tit li̠t­li­hueke la̠qui̠ naqui­la̠­li̠­chu­hui̠­na­ni­yá̠hu quin­ta­chu­huí̠n. Uú nac Jeru­salén nama̠­tzu­qui̠­yá̠tit, y aca­li̠stá̠n napi­ná̠tit nac lactzu ca̠chi­qui̠ní̠n hua̠ntu̠ tahui­lá̠­nalh nac xapu̠­la­tama̠n Judea, nac Samaria, y hasta chuná chú nali̠­chi­pi­ná̠tit nac a̠ma̠ko̠lh ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ tahui­la̠­nanchá nac xtanké̠n ca̠quilh­ta­macú.
Acxni̠ chuná ca̠hua­ni­ko̠lh, caj xamaktum tzú­culh tata̠lh­ma̠ni̠y nac xla­ca­ti̠ncán caj la̠ta a̠ cakoschá, y la̠ta xta­maka­tli̠ma aktum puc­lhni akmi­li­ko̠lh y niaj tasí­yulh. 10 Pero la̠ta cacs xta­la­ca̠ni̠t ta̠lhmá̠n ni̠para tacá­tzi̠lh lácu ca̠la­ka­ta̠­yachá cha̠tiy lac­chix­cu­huí̠n xlacán luu sna­papa clha­ka̠tcán hua̠ntu̠ xta­li̠­lha­ka̠­nani̠t y antá ca̠la­ka­ta̠­yachi antaní xlacán xta­yá̠­nalh. 11 Y chiné ca̠huá­nilh:
—Lac­chix­cu­huí̠n xalac Gali­lea, ¿túcu tla­hua­yá̠tit chu­nacú laca­pi­ni̠­tátit nac akapú̠n? Hui­xinín ucxilh­ni̠­tátit la̠ta Jesús ani̠t nac akapú̠n, pero ni̠tu̠ capu­huántit porque chuná cumu la̠ ucxílhtit ani̠t, pi̠ chu­na­li̠túm naucxilh­pa­ra­yá̠tit namim­paray a̠maktum.
Matías lacsaccán la̠qui̠ nascuja cumu la̠ apóstol xpa̠lakxoko Judas Iscar­iote
12 Ama̠­ko̠lh após­toles antá xta­ta­mac­xtu­mi̠­ni̠­tanchá nac aktum ke̠stí̠n hua­nicán Monte de los Olivos, ma̠x cumu caj akcu̠­qui­tzis minuto tat­lá̠­hualh tácha̠lh nac xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén acxni̠ tatás­pitli. 13 Acxni̠ chú tácha̠lh nac a̠má chiqui anta­nícu xta­lak­tun­cu­huiy, tata­huá­calh nac xli̠­quilh­mactiy piso. Antá uú xta­hui­lá̠­nalh Pedro, Juan, San­tiago, Andrés, Felipe, Bar­to­lomé, Mateo, San­tiago hua̠nti̠ xka­huasa Alfeo, Simón hua̠nti̠ xapu̠lh xca̠­ta̠­ta­peksi̠y a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xca̠­hua­nicán cana­nistas, xa̠hua Judas xta̠San­tiago. 14 Xlacán anka­lhi̠ná xta­ta­mac­xtumi̠y la̠qui̠ li̠mac­xtum nata­kalh­ta­hua­kaniy Dios, na̠ anka­lhí̠n xtamín xli̠­ta­la­ka­pasni Jesús xa̠hua María xtzí y lhu̠hua maka­pi­tzí̠n lac­chaján hua̠nti̠ xta­mak­ta̠­yani̠t Jesús acxni̠ xca̠­ta̠­la­majcú.
15 Anka­lhí̠n chuná xta­ta­mac­xtumi̠y xta­kalh­ta­hua­kaniy Dios, maktum quilh­ta­macú mac­xtum xta­hui­lá̠­nalh hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús ma̠x cumu aktum ciento a̠kalha­puxam cris­tianos, Pedro tá̠yalh y chiné ca̠ta̠­kalh­chu­huí̠­nalh:
16 —Nata̠­laní̠n, xli̠­ca̠na pi̠ juerza xli̠­kan­táxtut xuani̠t hua̠ntu̠ Dios aya xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t, porque caj cala­ca­pa̠s­táctit la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú Espíri­tu Santo ma̠lac­pu­huá̠­ni̠lh rey David xla­cata catzokli nac li̠kalh­ta­huaka hua̠ntu̠ xamaj akspulay Judas Isca­riote hua̠nti̠ ca̠pux­cú̠­nilh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ tachí̠n tále̠lh Jesús. 17 Tamá Judas na̠ antá uú xquin­ca̠­ta̠­ta­pek­si̠yá̠n y na̠ huá xlak­cha̠ni̠t naquin­ca̠­ta̠­ma̠­kan­tax­ti̠yá̠n eé ta­scújut, 18 pero cumu huá maca­má̠s­ta̠lh Quim­pu̠­chi­nacán, ma̠x­quí̠­calh tumi̠n, y a̠má tumi̠n hua̠ntu̠ li̠ma̠s­ka­huí̠ca li̠ta­má̠­hualh lakatum pú̠cuxtu. Pero ¡túcu chú li̠ma­cuánilh porque sacstu tapix­chi̠­ta­huá­calh y aca­li̠stá̠n chú acxni̠ tamó­kosli ras pá̠pankli y tax­tu­ni­ko̠lh xpa̠­lu̠hua! 19 Hua̠ntu̠ akspú­lalh Judas Isca­riote tuncán tacá­tzi̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac Jeru­salén y a̠má pú̠cuxtu tali̠­ma̠­pa̠­cú­hui̠lh Acél­dama, eé tachu­huí̠n huam­putún: pu̠cuxtu hua̠ntu̠ pasani̠t kalhni. 20 Porque nac xalibro Salmos chiné tatzokni̠t xpa̠­la­cata hua̠nti̠ chuná tlá­hualh, lacatum chiné huán:
Caj chu­natá catá̠­yalh xchic,
y niaj ti̠ catáhui antá.
Y chiné huam­paray lacatum:
Y tunu hua̠nti̠ cala­ka­tá̠­yalh xta­scújut.
21 ’Huá chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n porque lhu̠hua cris­tianos tahui­lá̠­nalh nac qui­lak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ xquin­ca̠­ta̠­la­pu̠­layá̠n acxni̠ xlama Jesús; 22 xlacán na̠ taucxilhní̠t la̠ta lácu tila­tá­ma̠lh chu­natá la̠ta Juan Bau­tista tiakmu­nuchá hasta acxni̠ xla̠ ampá nac akapú̠n. Cumu chú mac­xtum hui­la̠­náhu, aquit clac­pu­huán pi̠ fuerza nalac­sa­ca̠huá hua̠nti̠ naquin­ca̠­ta̠­la­ta­pu̠­li̠yá̠n la̠qui̠ naquin­ca̠­ta̠­ma̠­lu­loká̠n xla­cata pi̠ Jesús lacas­ta­cuanani̠t y lama xas­tacná.
23 Ama̠­ko̠lh cris­tianos talác­sacli cha̠tiy lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ a̠tzinú tlak lac­ta­li̠­pa̠hu, cha̠tum xuanicán José hua̠nti̠ na̠ xli̠­la­ka­pascán Bar­sabás, y cha̠tum xuanicán Matías. 24 Aca­li̠stá̠n chú tzú­culh takalh­ta­hua­kaniy Dios y chiné tahuá­nilh:
—Quim­pu̠­chi­nacán Dios, huix hua̠k catzi̠ya hua̠ntu̠ huí xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán cris­tianos nac xna­cujcán, la̠ta xli̠­cha̠tiy eé lac­chix­cu­huí̠n huix xqui­la̠­ma̠­ca­tzi̠­ní̠hu xatícu luu lac­sac­ni̠ta 25 la̠qui̠ xlá nali̠­tanu̠y apóstol y nama̠­kan­taxti̠y a̠má ta­scújut hua̠ntu̠ ni̠ ma̠kan­táx­ti̠lh Judas acxni̠ tlá­hualh tala̠­ka­lhí̠n, lak­tzán­ka̠lh y alh pa̠ti̠nán nac pu̠pa̠tí̠n anta­nícu xlak­chá̠n naán.
26 Aca­li̠stá̠n acxni̠ takalh­ta­hua­ka­ni­ko̠lh Dios, tamá­ca̠lh suerte para xatícu nalak­chá̠n nas­cuja cumu la̠ apóstol. Huata huá lák­cha̠lh Matías, y acxni­tiyá chú a̠má quilh­ta­macú xlá tzú­culh ca̠ta̠s­cuja xa̠ka­lha­ca̠­huitu após­toles.