21
Jesús ca̠tasiyuniy xdiscí­pulos acxni̠ xtasqui̠ti̠namá̠nalh
Ni̠ xli̠­maka̠s quilh­ta­macú Jesús ca̠ta­si­yu­nipá xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n nac xquilhtú̠n xapu­punú Tibe­rias. Acxni̠ ca̠ta­si­yú­nilh chiné qui̠­táx­tulh: Luu mac­xtum xta­hui­lá̠­nalh Simón Pedro chu Tomás hua̠nti̠ xta­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠y Gemelo, xa̠hua Nata­nael xalac Caná xmu­ni­cipio Gali­lea, chu xcamán Zebedeo, xa̠hua a̠cha̠tiy li̠túm xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús. Simón Pedro ca̠huá­nilh xa̠maka­pi­tzí̠n:
—Aquit cámaj cha­kanán.
—Pus para pímpa̠t aquinín nac­ca̠­ta̠aná̠n —takálh­ti̠lh xa̠maka­pi­tzí̠n.
La̠li̠­huán tatá­ju̠lh nac barco y táalh. Pero la̠ta tan­tas­caca tacha­ká­nalh ni̠túcu tachí­palh. Acxni̠ aya cxka­ka­ti̠­lhayá a̠má ca̠tzi̠sní, Jesús ca̠ta­si­yú­nilh nac xquilhtú̠n chú­chut, pero cumu ni̠ naj luu li̠huana̠ xta­ca­tzi̠y a̠ma̠ko̠lh tama̠­kalh­ta­huaké̠n ni̠ tala­ká­pasli para huá Jesús. Xlá chiné ca̠ka­lhás­quilh:
—Lac­chix­cu­huí̠n, ¿pi̠ tlak chi­pátit squi̠ti?
—Ni̠túcu cchi­páhu —takalh­tí̠­nalh xlacán.
—Pus cama­ca­pítit min­tza̠lhcán nac xpek­stácat barco y chuná la̠n nachi­pa­yá̠tit.
Xlacán chuná tat­lá­hualh la̠ta ca̠hua­ní­calh, y luu lhúhua squi̠ti tachí­palh, hasta niaj lay xta­ma̠­cutuy xtza̠lhcán nac chú­chut. Y amá xdis­cí­pulo Jesús hua̠nti̠ luu xpa̠x­qui̠y xlá cátzi̠lh hua̠nti̠ xca̠­ta̠­chu­hui̠­nani̠t y chiné huá­nilh Pedro:
—¡Tamá hua̠nti̠ quin­ca̠­ta̠­chu­hui̠­naná̠n huá Quim­pu̠­chi­nacán!
Acxni̠ káx­matli Pedro pi̠ huá Quim­pu̠­chi­nacán, xlá la̠li̠­huán lha­ká̠­nalh porque xta­lak­xtu­nuni̠t, lhkén alh nac chú­chut tzú­culh xqui­hua̠tnán la̠qui̠ nalak­chá̠n antaní xya̠chá Jesús. Ma̠x cumu aktum ciento metro la̠ta xli̠­la­ka­mákat hasta nac xquilhtú̠n antaní xta­hui­la̠­nanchá, y xa̠maka­pi­tzí̠n dis­cí­pulos laka­siyu xta­sa­ka­li̠­mi­má̠­nalh xtza̠lhcán porque la̠n xta­ju̠ma squi̠ti y chu­na­tiyá xta­ta­ju̠­má̠­nalh nac barco hasta talí̠­cha̠lh nac xquilhtú̠n. Acxni̠ xlacán tácha̠lh nac xquilhtú̠n taúcxilhli pi̠ xma̠lh­cu­yuni̠t y cxpu­puma tantum squi̠ti y na̠ antá xuí mactum cax­ti­lá̠n­chahu. 10 Jesús chiné ca̠huá­nilh:
—Caca̠­li̠­tátit ca̠na caj tan­cli̠t squi̠ti hua̠ntu̠ a̠cu chi­pátit hui­xinín.
11 Simón Pedro la̠li̠­huán taju̠pá nac barco y saka­cú­tulh a̠má tza̠lh hasta nac xquilhtú̠n chú­chut, hua̠k lac­lanca squi̠ti hasta aktum ciento a̠ti̠pu­xa­ma­cu̠­tutu, pero ma̠squi luu lhu̠hua squi̠ti xuani̠t, a̠má tza̠lh ni̠ tala­cáx­ti̠tli.
12 —¡Cala­ca­pa­látit, uú catátit hua̠­ya­ná̠tit! —ca̠huá­nilh Jesús.
Y ni̠para cha̠tum xdis­cí­pulo xka­lhás­quilh para tícu xuani̠t a̠má chixcú, porque xlacán xta­ca­tzi̠y pi̠ xli̠­ca̠na huá Quim­pu̠­chi­nacán. 13 Jesús tala­ca­tzú­hui̠lh nac lhcúya̠t, tíyalh a̠má cax­ti­lá̠n­chahu y ca̠má̠x­qui̠lh la̠qui̠ nata­huay, y na̠chuna li̠túm ca̠má̠x­qui̠lh a̠má squi̠ti.
14 Chuná u̠má xli̠­mak­tutu ca̠ta­si­yú­nilh Jesús xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n hasta la̠ta tila­cas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n.
Jesús maktutu kalhasquín Pedro para xli̠ca̠na pa̠xqui̠y
15 Acxni̠ chú tahua̠­yan­ko̠lh, Jesús kalhás­quilh Simón Pedro:
—Simón xka­huasa Juan, ¿xli̠­ca̠na quim­pa̠x­qui̠ya ni̠ xachuná la̠ eé xa̠maka­pi­tzí̠n quin­ta­pa̠x­qui̠y?
Pedro kálh­ti̠lh:
—Quim­pu̠­chi­nacán, huix catzi̠ya pi̠ cpa̠x­qui̠yá̠n.
Jesús huá­nilh:
—Pus caca̠­mak­tá­kalhti hua̠nti̠ aquit cca̠­li̠­ma̠xtuy cumu la̠ lactzu̠ qui­bor­regos.
16 Xli̠­maktiy kalhas­quimpá:
—Simón xka­huasa Juan, ¿luu xli̠­ca̠na chi̠nchú quim­pa̠x­qui̠ya?
Xlá kálh­ti̠lh:
—Quim­pu̠­chiná, huix catzi̠ya pi̠ xli̠­ca̠na aquit cpa̠x­qui̠yá̠n y ni̠ caj cli̠­hua­nimá̠n.
Xlá hua­nipá:
—Pus caca̠­mak­tá­kalhti qui­bor­regos.
17 Xli̠­mak­tutu hua­nipá:
—Simón xka­huasa Juan, ¿xli̠­ca̠na chi̠nchú quim­pa̠x­qui̠ya?
Pedro luu snún li̠púhua porque aya xli̠­mak­tutu la̠ta xka­lhas­quima para luu xli̠­ca̠na xpa̠x­qui̠y, xlá chiné huá­nilh:
—Quim­pu̠­chiná, huix hua̠k catzi̠ya y luu sta­lanca catzi̠ya pi̠ aquit cpa̠x­qui̠yá̠n.
Jesús hua­nipá:
—Para xli̠­ca̠na la̠ qui­hua­niya, pus luu li̠huana̠ caca̠­mak­tá­kalhti qui­bor­regos. 18 Xli̠­ca̠na laca­tancs cuaniyá̠n, pi̠ acxni̠ huix kahua­sacú xuani̠ta luu ma̠n li̠huana̠ xta­ca̠x­ta̠­yaya xpina anta­nícu huix xlac­pu­huana y ni̠ti̠ xli̠­hua­niyá̠n, pero acxni̠ nako̠­luna chú ma̠n nachexa mimacán y tunu hua̠nti̠ nama̠­lha­ke̠yá̠n y nale̠ná̠n anta­nícu huix ni̠ pim­pu­tuna.
19 Acxni̠ chuná huá­nilh eé tachu­huí̠n, xlá luu laca­tancs xuani­putún la̠ta lácu Pedro xámaj ni̠y caj xpa̠­la­cata Jesús y chuná nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios, y na̠chuná xámaj li̠ma̠­siyuy pi̠ xli̠­ca̠na xli̠­pa̠­huán. Y acxni̠ chuná hua­ni­ko̠lh chiné hua­nipá:
—Huix anka­lhi̠ná caquis­ta̠­lani y caqui­li̠­pá̠­huanti.
20 Acxni̠ xtat­la̠­hua­má̠­nalh Pedro tala­kás­pitli y úcxilhli pi̠ na̠ xca̠s­ta̠­la­ni­ti̠­lhay a̠má xta­ma̠­kalh­ta­huaké̠n Jesús hua̠nti̠ luu xpa̠x­qui̠y, hua­tiyá a̠má xdis­cí­pulo hua̠nti̠ lac­xtum xtá̠hui nac xpa̠xtú̠n acxni̠ a̠huatá tica̠­ta̠­huá̠­yalh xapós­toles, xlá chiné tika­lhás­quilh: “Quim­pu̠­chi­nacán, ¿xatícu cahuá amá̠n liak­ska­hui­naná̠n?” 21 Y Pedro kalhás­quilh Jesús:
—Quim­pu̠­chi­nacán, chi̠nchú xlá eé ¿lácu ámaj ni̠y? ¿Túcu xlá naok­spulay?
22 Jesús huá­nilh:
—Para aquit xac­la­cás­quilh cala­tá­ma̠lh xas­tacná hasta acxni̠ aquit nac­mim­paray, tamá huix ni̠ min­cuenta; hua­tiyá huix pi̠ caquis­ta̠­lani y caqui­li̠­pá̠­huanti.
23 Amá quilh­ta­macú, lhu̠hua hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­hua­ni̠ttá Jesús tzú­culh tama̠akpun­tumi̠y a̠má tachu­huí̠n xla­cata pi̠ a̠má xdis­cí­pulo ne̠cxni catí­ni̠lh. Pero Jesús ni̠ huá para ni̠ catí­ni̠lh, huata xlá chiné huá: “Para aquit xac­la­cás­quilh cala­tá­ma̠lh xas­tacná hasta acxni̠ aquit nac­mim­paray, tamá huix ni̠ min­cuenta.”
24 Pus aquit a̠má xdis­cí­pulo Jesús hua̠nti̠ xpu­huancán pi̠ ni̠ catí­ni̠lh, y na̠ aquit ctzokni̠t eé libro hua̠ntu̠ hui­xinín li̠kalh­ta­hua­kátit, y chuná laca­tancs cli̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ aquit ma̠n cuc­xilhni̠t nac xla­táma̠t Jesús. Xa̠huachí aquit sta­lanca cca­tzi̠y pi̠ xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ cuan y ni̠tu̠ cak­sa­ni̠­nama.
25 Luu lhu̠hua lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut hua̠ntu̠ tit­la­huani̠t Jesús pero ni̠ hua̠k ca̠tzok­cani̠t, pero para hua̠k xtá­tzokli la̠ta kam­pa̠­tunu, clac­pu­huán pi̠ hasta ma̠x ni̠ anán anta­nícu xuilí̠ca nac ca̠quilh­ta­macú a̠má la̠ta xli̠­lhu̠hua li̠bros hua̠ntu̠ xca̠­tzók­calh.