16
Timoteo ca̠sta̠laniy Pablo y Silas
Pablo y Silas tácha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n xuanicán Derbe y aca­li̠stá̠n tácha̠lh nac Listra. Antá tama̠­nók­lhulh cha̠tum kahuasa xuanicán Timoteo. Eé kahuasa y na̠ chuná xtzí hua̠nti̠ judía xuani̠t xta­li̠­pa̠­huán Jesús, pero xtla̠t griego xuani̠t. Xli̠­hua̠k nata̠lán xalac Listra chu xalac Iconio xta­pa̠x­qui̠y Timoteo. Pus huá xpa̠­la­cata li̠huá­nilh Pablo pi̠ caca̠s­ta̠­lá­nilh la̠tachá nícu xlá xtiamajcú. Pero pu̠lh cir­cun­ci­dar­tla­huá­calh la̠qui̠ ni̠ nata­li̠­si̠­tzi̠y judíos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac a̠ma̠ko̠lh ca̠chi­qui̠ní̠n anta­nícu nataán tali̠­chu­hui̠nán Jesús porque xli̠­hua̠k xca­tzi̠cán pi̠ ni̠ judío xuani̠t xtla̠t. Acxni̠ chuná tat­la­hua­ko̠lh xlacán tatá­ca̠xli y la̠ta xanícu xlacán xta­ti̠­taxtuy xta­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos hua̠ntu̠ xta­la­ca̠x­tla­huani̠t tapéksi̠t a̠ma̠ko̠lh após­toles chu lak­ko̠­lu­tzi̠nni hua̠nti̠ xta­puxcún nac Jeru­salén hua̠ntu̠ naca̠­li̠­ma­cuaniy hua̠nti̠ ni̠ judíos. Ama̠­ko̠lh nata̠lán hua̠nti̠ ni̠ judíos luu xli̠­ca̠na ca̠li̠­ma̠uxca̠­ní̠­calh, y cha̠li cha̠lí ma̠s xta­li̠­hua­qui̠ma hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Jesús.
Pablo li̠ma̠lacahua̠ni̠cán cha̠tum chixcú xalac Macedonia
Espíri­tu Santo ca̠ma̠­lac­pu­huá̠­ni̠lh Pablo, Silas y Timoteo xla­cata pi̠ ni̠ cata­liakchu­huí̠­nalh xta­chu­huí̠n Jesús nac xapu̠­la­tama̠n Asia, huata caj tati̠­la­ca­tza̠­la­huí­li̠lh, tati̠­tax­tulh nac xamu­ni­cipio Frigia y Gala­cia. Aca­li̠stá̠n tácha̠lh anta­nícu tzucuy ma̠pek­si̠nán aktum pu̠la­tama̠n hua̠ntu̠ xuanicán Misia y antá xta­cha̠m­putún nac Bitinia, pero huata Espíri­tu Santo ni̠ ca̠má̠x­qui̠lh quilh­ta­macú antá nataán. Huata nac Misia na̠ caj ti̠tum tati̠­táx­tulh y tácha̠lh nac Troas. Hua­tiyá a̠má tzi̠sní nac Troas Pablo ma̠la­ca­hua̠­ní̠­calh xlá úcxilhli cha̠tum chixcú xalac Mace­donia antá xla­ka­láya y chiné xli̠­ma̠aka­tzan­ke̠ma: “Cat­lahua li̠tlá̠n, caqui­la̠­lak­míhu uú nac Mace­donia y caqui­la̠­mak­ta̠­yáhu.” 10 Acxni̠ chuná li̠ma̠­la­ca­hua̠­ni̠­ko̠lh Pablo, la̠li̠­huán ctzu­cúhu taca̠­xá̠hu la̠qui̠ naca­ná̠hu liakchu­hui̠­na­ná̠hu xta­chu­huí̠n Jesús hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut nac Mace­donia porque xac­ca­tzi̠­yá̠hu pi̠ huá Dios antá xquin­ca̠­ma­ca̠m­putún.
Pablo y Silas tali̠chuhui̠nán Jesús nac Filipos
11 Nac Troas cta­jú̠hu nac aktum barco y ti̠tum cáhu nac isla de Samot­racia y hasta li̠cha̠lí cchá̠hu nac xaca̠­chi­quí̠n Neapolis. 12 Aca­li̠stá̠n chú cchá̠hu nac Filipos, antá uú lhu̠hua xta­hui­lá̠­nalh cris­tianos ro­manos, xa̠huachí huá u̠má ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ tlak lanca la̠ta xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­peksi̠y Mace­donia; juerza aklhu̠hua quilh­ta­macú antá xac­la­ma̠­náhu. 13 Maktum quilh­ta­macú sábado acxni̠ xli̠­hua̠k judíos xta­jaxa cáhu nac xquilhtú̠n kalh­tu̠­choko hua̠ntu̠ lacatzú xti̠­taxtuy nac ca̠chi­quí̠n, porque quin­ca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nancán pi̠ antá xta­ta­mac­xtumi̠y cris­tianos la̠qui̠ nata­kalh­ta­hua­kaniy Dios. Antá xta­ta­mac­xtu­mi̠ni̠t maka­pi­tzí̠n lac­chaján, aquinín culucs cta­hui­láhu y ctzu­cúhu ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­yá̠hu xta­chu­huí̠n Jesús. 14 Nac xlak­sti̠­pa̠ncán a̠ma̠ko̠lh lac­chaján xuí cha̠tum pusca̠t xalac Tiatira xuanicán Lidia xlá xca̠sta̠y xala­cuán lháka̠t, u̠má pusca̠t luu xli̠­pa̠­huán Dios y acxni̠ xkax­mat­nima xta­chu­huí̠n Pablo Quim­pu̠­chi­nacán lak­pa­lí̠­nilh xnacú la̠qui̠ naca̠­najlay hua̠k hua̠ntu̠ xli̠­chu­hui̠­nama. 15 Acxni­tiyá a̠má quilh­ta­macú Lidia taakmú­nulh xa̠hua xli̠­hua̠k xli̠­ta­la­ka­pasni. Aca­li̠stá̠n Lidia chiné quin­ca̠­huanín:
—Para xli̠­ca̠na hui­xinín talu­lo­ká̠tit pi̠ aquit cli̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Jesús y li̠mac­xtum aquinín li̠na­ta̠lán pus la̠li̠­huán catátit nac quín­chic la̠qui̠ antá nahua̠­ya­ná̠tit y nata­mak­xte­ká̠tit ca̠na̠caj nícu akli̠t quilh­ta­macú.
Ma̠squi aquinín ni̠ xacam­pu­tu­ná̠hu, juerza quin­ca̠lé̠n nac xchic.
Pablo y Silas ca̠tamacnu̠cán nac pu̠la̠chi̠n
16 Antá nac eé ca̠chi­quí̠n xuí cha̠tum tzuma̠t hua̠nti̠ xak­chi­pa­nini̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni cha̠tum xes­pí­ritu akska­huiní hua̠nti̠ xca̠­ma̠­lak­cha̠ni̠y xca̠­ma̠x­tuniy csuertejcán cris­tianos, y cumu xlá xatastá̠n tasa̠cua xuani̠t xpu̠­chi­naní̠n tapa­ra̠xlá xta­ma̠­ta̠­ji̠nán y la̠ná xca̠­ma̠t­la­ji̠ni̠t tumi̠n. Maktum quilh­ta­macú acxni̠ xaca­ma̠­náhu kalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu Dios nac xquilhtú̠n kalh­tu̠­choko cma̠­nok­lhúhu a̠má tzuma̠t. 17 Xlá tzú­culh quin­ca̠s­ta̠­la­niyá̠n y chiné xqui­lhama la̠qui̠ hua̠k nata­kax­mata.
—¡Uma̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n huá talac­scuj­ni­má̠­nalh Dios hua̠nti̠ xta̠stum kalhi̠y lanca xla­ca­tzúcut, y mini̠t ca̠li̠akchu­hui̠­na­niyá̠n xasa̠sti latáma̠t la̠qui̠ tla̠n nalak­ma̠x­tu­yá̠tit mili̠s­tac­nicán!
18 Anka­lhí̠n chuná xuan acxni̠ antá xac­ti̠­tax­tu­yá̠hu y maktum quilh­ta­macú juerza maka­si̠­tzi̠lhá Pablo, la̠li̠­huán lak­tás­pitli y chiné huá­nilh a̠má espí­ritu hua̠ntu̠ xmaka­tla­jani̠t:
—¡Nac xta­cu­huiní Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo cli̠­ma̠­pek­si̠yá̠n pi̠ camák­xtekti tamá tzuma̠t!
Acxni­tuncán a̠má xes­pí­ritu akska­huiní mák­xtekli.
19 Pero huata xpu̠­chi­naní̠n a̠má tzuma̠t acxni̠ tacá­tzi̠lh hua̠ntu̠ xtla­hua­ni­cani̠t li̠pe̠cua la̠ta tasí̠­tzi̠lh porque niajlay cati­ta­li̠t­lá­jalh tumi̠n, huá xpa̠­la­cata tali̠­chí­palh Pablo y Silas y ca̠lé̠n­calh nac pu̠ma̠­peksí̠n. 20 Acxni̠ talí̠­cha̠lh nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n chiné tzú­culh tali̠­ma̠­la­capu̠y:
—¡Uma̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n judíos xlacán caj tamini̠t tama̠­la­kas­pit­ya̠­huay cris­tianos hua̠nti̠ uú tahui­lá̠­nalh nac quim­pu̠­la­ta­ma̠ncán! 21 Xlacán tama̠­si­yu­ni­má̠­nalh cris­tianos aktum xasa̠sti tala­ca­pa̠s­tacni la̠ta lácu luu xli̠­la­ta­ma̠tcán, pero aquinín ni̠ cma̠t­la̠n­ti̠­yá̠hu hua̠ntu̠ xlacán tahuán porque aquinín ro­manos.
22 Lhu̠hua cris­tianos antá xalaní̠n nac a̠má ca̠chi­quí̠n na̠ tata­la­ca­tzú­hui̠lh nac pu̠ma̠­peksí̠n y lac­xtum takalh­mak­tá̠­yalh a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ xta­ta­la­ca­pu̠­má̠­nalh. Ama̠­ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n tali̠­ma̠­pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ caca̠­ma̠­lak­xtú­calh clha­ka̠tcán y caca̠­li̠s­nók­calh lasasa. 23 Aca­li̠stá̠n chú acxni̠ Pablo y Silas ca̠li̠s­nok­kó̠­calh lasasa, ma̠pek­sí̠­calh cha̠tum tropa hua̠nti̠ xmak­ta­kalhnán nac pu̠la̠­chi̠n xla­cata pi̠ antá caca̠­ta­mác­nu̠lh y luu cuentaj caca̠t­lá­hualh xla­cata ni̠ naca̠­ma­ka­tza̠lay porque huata huá nama̠­pa̠­ti̠­ni̠cán. 24 Acxni̠ chuná li̠ma̠­pek­sí̠­calh a̠má tropa hua̠nti̠ xmak­ta­kalhnán nac pu̠la̠­chi̠n li̠huaca ca̠ta­mac­nu̠chá hasta nac xtanké̠n, porque xpe̠­cuán para naca̠­ma­ka­tza̠lay, y na̠ ca̠ma̠­tan­tu̠­nú̠­calh xtan­tu̠ncán lac­tu̠­lanca pák­lha̠t hua̠ntu̠ xuanicán cepo porque luu chuná xca̠­li̠­lak­xqui­ti­nu̠­nicán xtan­tu̠ncán tachí̠n.
25 Pero acxni̠ luu xita̠t­lani̠t tzi̠sní Pablo y Silas xta­kalh­ta­hua­ka­ni­má̠­nalh Dios y xta­quilh­tli̠­ni­má̠­nalh, y xa̠maka­pi­tzí̠n tachí̠n caj cacs xta­kax­mat­má̠­nalh. 26 Chuná a̠má xta­quilh­tli̠­má̠­nalh acxni̠ caj xamaktum tachí­quilh tíyat y xamá̠­lacchi a̠má pu̠la̠­chi̠n sac­stucán tata­lá­qui̠lh, na̠chuná cadenas hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ma­ca­chi̠­cani̠t sac­stucán lhken tata­mó­kosli la̠ta tatáx­cutli xli̠­hua̠k tachí̠n. 27 Amá tropa hua̠nti̠ xmak­ta­kalhnán nac pu̠la̠­chi̠n acxni̠ xlá lakáhua y úcxilhli pi̠ hua̠k xamá̠­lacchi pu̠la̠­chi̠n xta­ta­la­qui̠ni̠t, xtat tlá­hualh xma̠­chi̠ta y sacstu xámaj tacux­mu̠lh­tucuy porque xlá xlac­pu­huán pi̠ a̠ma̠ko̠lh tachi̠ní̠n hua̠k xta­tza̠­lani̠t y huá xamá̠­calh ma̠xo­ko̠­ni̠cán. 28 Pero Pablo úcxilhli hua̠ntu̠ xtla­huama, la̠li̠­huán qui­lhá­nilh y chiné huá­nilh:
—¡Ni̠ camak­ní̠­canti me̠cstu, porque ni̠tu̠ ctza̠­la­ma̠­náhu, uú pu̠tum cya̠­náhu!
29 Amá tropa ma̠pek­sí̠­nalh pi̠ cali̠­mi­ní­calh aktum li̠maksko, acxni̠ ma̠x­quí̠­calh tuncán tánu̠lh nac pu̠la̠­chi̠n pero la̠ta xpe̠­cuama li̠pe̠cua clhpi­pima, y acxni̠ ca̠lák­cha̠lh Pablo y Silas tuncán ca̠la­ka­ta­tzo­kós­talh. 30 Aca­li̠stá̠n ca̠ta­mác­xtulh nac quilhtí̠n y antá chiné ca̠ka­lhás­quilh:
—¿Túcu aquit qui­li̠t­lá­huat la̠qui̠ tla̠n nac­lak­ma̠xtuy qui­li̠s­tacni?
31 —Cali̠­pá̠­huanti Quim­pu̠­chi­nacán Jesúc­risto la̠qui̠ chuná naca̠­lak­ma̠x­tu­ca­ná̠tit huix chu xli̠­hua̠k mili̠­ta­la­ka­pasni —takalh­tí̠­nalh Pablo y Silas.
32 Ma̠squi luu íta̠t tzi̠sa xuani̠t a̠má chixcú cá̠le̠lh nac xchic y antá Pablo y Silas tzú­culh tali̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xta­chu­huí̠n Dios xli̠­hua̠k hua̠nti̠ antá xta­hui­lá̠­nalh nac a̠má chiqui. 33 Y cumu xli̠­pu̠tum tali̠­pá̠­hualh Jesús, hua­tiyá a̠má ca̠tzi̠sní a̠má chixcú chu xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xli̠­ta­la­ka­pasni tataakmú­nulh, pero pu̠lh ca̠che­ke̠­ní­calh anta­nícu xca̠­li̠­ma̠­ta­ka̠­hui̠­cani̠t lasasa acxni̠ ca̠s­nók­calh. 34 Aca­li̠stá̠n a̠má tropa cá̠le̠lh nac xchic y ca̠má̠­hui̠lh y xlá xa̠hua pu̠tum xli̠­ta­la­ka­pasni luu li̠pe̠cua la̠ta xta­pa̠­xu­hua­má̠­nalh porque na̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús.
35 Li̠tzi̠sa a̠ma̠ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n tali̠­ma̠­pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ catáalh maka­pi­tzí̠n poli­cias la̠qui̠ nata­huaniy a̠má tropa hua̠nti̠ xmak­ta­kalhnán nac pu̠la̠­chi̠n xla­cata pi̠ caca̠­ta­mac­xtulhá nac pu̠la̠­chi̠n y caca̠­mák­xtekli hua̠nti̠ xca̠­chi̠­cani̠t. 36 Entonces a̠má chixcú tuncán lákalh Pablo y chiné huá­nilh:
—Qui­ma­ca­mí­nilh li̠ma̠­peksí̠n a̠ma̠ko̠lh jueces xla­cata pi̠ cac­ca̠­mak­xtekni, pus chú aya tla̠n li̠pa̠­xúhu napi­ná̠tit.
37 Pero huata Pablo chiné ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh policia:
—Aquinín tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠caj chu­natá cati­lí̠­lalh hua̠ntu̠ quin­ca̠t­la­hua­nicán, porque na̠ antá cta­pek­si̠­yá̠hu nac Roma; porque pu̠lh la̠n quin­ca̠s­nokcán nac xla­ca­ti̠ncán xli̠­lhu̠hua cris­tianos y ni̠ pu̠lh quin­ca̠­pu­tza̠­na­nicán para túcu ctla­hua­ni̠­táhu, aca­li̠stá̠n chú quin­ca̠­ta­mac­nu̠cán nac pu̠la̠­chi̠n, y chú tala­cas­quín pi̠ tze̠k cac­tax­túhu la̠qui̠ ni̠ti̠ naca­tzi̠y. ¡Huata mejor aquinín cla­cas­qui­ná̠hu pi̠ ma̠n catá­milh quin­ca̠­ta­mac­xtuyá̠n!
38 Acxni̠ poli­cias tahuá­nilh a̠ma̠ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n pi̠ Pablo y Silas na̠ ro­manos xta­huani̠t xlacán la̠n tapé̠­cualh. 39 Y juerza talá­kalh, tas­quí­nilh li̠tlá̠n xla­cata pi̠ caca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­ní­calh para taaktzán­ka̠lh, y tahuá­nilh xla­cata pi̠ cata­táx­tulh nac pu̠la̠­chi̠n y catáalh nac a̠laca­túnuj ca̠chi­quí̠n. 40 Acxni̠ chú xlacán tatáx­tulh nac pu̠la̠­chi̠n ti̠tum ta̠alh nac xchic Lidia, y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Jesús tata­mac­xtú­mi̠lh xlacán tzú­culh tama̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xla­cata pi̠ ni̠ cata­tax­la­juáni̠lh nac xta­ca̠­naj­latcán y a̠tzinú tlak cata­tu̠x­cá̠­ni̠lh. Acxni̠ chuná ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ko̠lh tatá­ca̠xli nac Filipos y táalh.