17
Jasón tamacnu̠cán nac pu̠la̠chi̠n caj xpa̠lacata Pablo
Acxni̠ chú tatax­tuchá nac Filipos Pablo y Silas tati̠­táx­tulh nac Anfí­polis y Apo­lonia y tácha̠lh nac Tesa­ló­nica; cumu antá lhu̠hua xta­hui­lá̠­nalh judíos xyá aktum xpu̠­si­cu­lancán anta­nícu xta­kalh­ta­hua­kaniy Dios. Cumu Pablo chuná xli̠s­ma­ni̠ni̠t acxni̠ lák­chá̠n sábado naán cxpu̠­si­cu­lancán judíos la̠qui̠ antá naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos xta­chu­huí̠n Dios chuná tzú­culh tlá­huay nac a̠má ca̠chi­quí̠n, aktutu xama̠na chuná latá­ma̠lh. Xlá xca̠­ma̠­lac­ti̠­tu­mi̠niy hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka, y xca̠­huaniy pi̠ luu juerza xli̠­pá̠ti̠t xuani̠t Cristo hua̠nti̠ xta­kalh­ka­lhi̠­má̠­nalh namín ca̠ma̠aka­pu̠­taxti̠y, y acxni̠ namak­ni̠cán aca­li̠stá̠n nala­cas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n. Y chiné ca̠huá­nilh;
—Amá Cristo hua̠nti̠ Dios tima̠­lác­nu̠lh maká̠n quilh­ta­macú xli̠­ca̠na pi̠ huá Jesús.
Lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ takax­mát­nilh xta­chu­huí̠n tali̠­pá̠­hualh Quim­pu̠­chi­nacán Jesús chuná hua̠nti̠ judíos cumu la̠ griegos hua̠nti̠ xta­mini̠t tala­ka­chix­cu­hui̠y Dios, xa̠hua maka­pi­tzí̠n xpus­ca̠tcán hua̠nti̠ luu lac­ta­li̠­pa̠hu lac­chix­cu­huí̠n. Pero huata xana­puxcun judíos hua̠nti̠ ni̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús xlacán tasí̠­tzi̠lh y takalh­xó­kolh maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ ni̠ xta­la­kati̠y tas­cuja la̠qui̠ chuná pu̠tum natalay y aka­tiyuj natat­la­huay cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac a̠má ca̠chi­quí̠n. Y pu̠tum taquí̠­lalh nac xchic Jasón, taqui̠­pú­tzalh Pablo y Silas la̠qui̠ nata­sa­kaxtuy y chuná nata­ma­ca­ma̠sta̠y nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n. Pu̠tum tatá­nu̠lh nac chiqui, pero cumu ni̠ tamác­lalh antá Pablo huata Jasón tasa­káx­tulh chu maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ na̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús, tále̠lh nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n y palha antá tzú­culh tata­la­capu̠y, chiné xta­huán:
—Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ ca̠hua­nicán Pablo y Silas luu tama̠aka­pek­si̠­má̠­nalh cris­tianos xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú y tali̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y aktum xasa̠sti tala­ca­pa̠s­tacni, pero chú aya tachini̠t uú nac quin­ca̠­chi­qui̠ncán. Pero huá u̠má Jasón ca̠ma̠x­qui̠ni̠t quilh­ta­macú nata­chín nac xchic y tunuj­cu­li̠túm xli̠­hua̠k hua̠nti̠ ca̠pek­tanu̠y niaj tama̠t­la̠nti̠y la̠ta lácu huí xli̠­ma̠­peksí̠n lanca qui­ma̠­pek­si̠­nacán romano, porque xlacán tahuán pi̠ mat hui­lapá cha̠tum túnuj rey hua̠nti̠ ca̠ma̠­peksi̠y hua­nicán Jesús.
Acxni̠ chuná takáx­matli eé tachu­huí̠n hua̠ntu̠ xlacán xta­qui­lhuamá̠­nalh xli̠­hua̠k cris­tianos akmuluj tatáhui y na̠chuná ma̠pek­si̠­naní̠n porque xlacán ni̠ xta­ma̠t­la̠nti̠y para nata­huilay a̠tunuj rey. Pero acxni̠ chuná ca̠ma̠­ka­lha­pa­li̠­kó̠­calh Jasón y xa̠maka­pi­tzí̠n taxó­kolh aca­tzuní̠n xmu̠lh­tajcán y ca̠mak­xték­calh.
Pablo y Silas taán nac Berea
10 Hua­tiyá a̠má tzi̠sní a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús nac Tesa­ló­nica tahuá­nilh Pablo y Silas xla­cata pi̠ catas­ca­cáalh nac xaca̠­chi­quí̠n Berea. Acxni̠ chú tácha̠lh nac Berea anta tuncán ti̠tum táalh nac xpu̠­si­cu­lancán judíos. 11 Uma̠­kó̠lh judíos hua̠nti̠ antá xta­hui­lá̠­nalh nac Berea xlacán tlak tla̠n xta­ca­tzi̠y ni̠ xta̠­chuná a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac Tesa­ló­nica, porque xlacán luu li̠pa̠­xúhu xta­la­kati̠y xta­kax­matniy hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma Pablo y acxni̠ xta­kax­mat­niko̠y tuncán xtzucuy tali̠­kalh­ta­huakay hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t xta­chu­huí̠n Dios nac li̠kalh­ta­huaka para xli̠­ca̠na chuná huan hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán. 12 Y ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú lhu̠hua cris­tianos tali̠­pá̠­hualh Jesús; y hasta maka­pi­tzí̠n lac­ta­li̠­pa̠hua lac­chaján chu lac­chix­cu­huí̠n xala a̠má ca̠chi­quí̠n hua̠nti̠ ni̠ judíos na̠ tali̠­pá̠­hualh Jesús. 13 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh judíos xalac Tesa­ló­nica tacá­tzi̠lh pi̠ Pablo antá nac Berea xliakchu­hui̠­nama xta­chu­huí̠n Dios, la̠li̠­huán antá táalh y tzú­culh tama̠­la­kas­pit­ya̠­huay cris­tianos porque caj xta­si̠­tzi̠niy. 14 Pero huata hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús nac Berea tahuá­nilh Pablo xla­cata pi̠ tuncán catá­ca̠xli y caalh pekán nac pupunú, pero huata Silas y Timoteo ni̠ tatzá̠­lalh y antá xlacán tata­mák­xtekli nac Berea. 15 Pero huata a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ táalh tala­kax­teka Pablo tatá̠­cha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ hua­nicán Atenas. Acxni̠ xlacán aya xtaamá̠­nalh tatas­pita nac Berea Pablo chiné ca̠huá­nilh:
—Cat­la­huátit li̠tlá̠n caca̠­hua­nítit Silas y Timoteo xla­cata pi̠ tuncán caquin­ta­lák­milh uú nac Atenas.
Pablo liakchuhui̠nán xtachuhuí̠n Dios nac Atenas
16 Acxni̠ Pablo xca̠­ka­lhi̠ma nac Atenas Silas y Timoteo, xlá luu li̠pe̠cua ca̠lak­li̠­púhua cris­tianos antá xalaní̠n porque lacaxtum xca̠ucxilha nac xli̠­ca̠­lanca ca̠chi­quí̠n la̠ta lácu xca̠­la­ka­chix­cu­hui̠cán tzincun. 17 Pero cumu na̠ xyá antá aktum xpu̠­si­cu­lancán judíos antá xlá xan ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos, y na̠chuná xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y a̠ma̠ko̠lh griegos hua̠nti̠ na̠ antá xtaán tala­ka­chix­cu­hui̠y Dios, y na̠ luu cha̠li cha̠lí xca̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ caj chu­natá xta­la­ta­huilay y xca̠­ma̠­nok­lhuy nac plaza. 18 Maktum quilh­ta­macú Pablo xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma la̠ta lácu Jesús lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n, pero maka­pi­tzí̠n lak­ska­lala lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­li̠­kalh­ta­huakay xta­la­ca­pa̠s­tacni hua̠nti̠ xca̠­hua­nicán epicú­reos xa̠huá maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ xca̠­hua­nicán estoicos, acxni̠ xlacán takax­mát­nilh hua̠ntu̠ xli̠­chu­hui̠­nama caj tzú­culh tali̠­kalh­ka­ma̠nán y chiné xta­huán:
—¡Já! Tamá chixcú ma̠x caj laka­huitiy porque luu li̠pe̠cua la̠ta chu­hui̠nán.
Pero maka­pi­tzí̠n chiné xta­huán:
—Tamá chixcú caj mini̠t li̠chu­hui̠nán a̠tunuj dios hua̠nti̠ aquinín ni̠ laka­pa­sá̠hu.
Huá chuná xlacán xta­li̠­huán porque Pablo xliakchu­hui̠­náma Jesús lácu tla̠n naca̠­ma̠aka­pu̠­taxti̠y cris­tianos caj xpa̠­la­cata cumu lacas­tac­uánalh nac ca̠li̠ní̠n. 19 Entonces tahuá­nilh Pablo xla­cata pi̠ caca̠­tá̠alh lacatum anta­nícu hua­nicán Areó­pago porque antá xta­li̠s­ma­ni̠ni̠t xta­ta­mac­xtumi̠y hua̠nti̠ xta­li̠­lac­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ natat­la­huay. Acxni̠ antá tatá̠­cha̠lh chiné taka­lhás­quilh:
—Aquinín ni̠ luu li̠huana̠ caka­ta̠ksui hua̠ntu̠ huix xqui­la̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­na­ma̠­náhu, ¿ni̠tlá̠n cahuá para antá uú luu laka­siyu xqui­la̠­ma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠­níhu tamá xasa̠sti tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ huix catzi̠ya? 20 Porque lhu̠hua hua̠ntu̠ aquinín ni̠ cla­ka­pa­sa̠hua huix xqui­la̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­na­ma̠­náhu, pero aquinín na̠ luu cca­tzi̠­pu­tu­ná̠hu lácu tamá luu qui̠­taxtuy.
21 Huá chuná tali̠­huá­nilh porque xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ antá xalaní̠n xa̠huá hua̠nti̠ xta­mini̠t tapa­xia̠lhnán nac a̠má ca̠chi­quí̠n hua­nicán Atenas caj luu xma̠n huá xta­la­kati̠y xta­li̠­chu­hui̠nán para tícu tlak makaacchá̠n tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ xlacán ni̠ xta­ca­tzi̠y.
22 Entonces nac a̠má Areó­pago Pablo tá̠yalh nac xla­ca­ti̠ncán a̠ma̠ko̠lh lak­ska­lala lac­chix­cu­huí̠n chiné chu­huí̠­nalh:
—¡Cris­tianos xalac Atenas! Luu li̠huana̠ xkax­páttit hua̠ntu̠ nac­ca̠­hua­niyá̠n. Aquit cca­tzi̠y pi̠ hui­xinín ca̠ca̠­naj­la­ni­yá̠tit y ca̠la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠tit a̠ma̠ko̠lh tzincun hua̠ntu̠ hui­xinín ca̠li̠­pu̠lh­ca̠­yá̠tit cumu la̠ midioscán. 23 Luu aklhu̠hua ca̠t­la­hua­ni­ni̠­tátit anta­nícu ca̠la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠tit, acxni̠ aquit xac­ca̠ucxilh­tla̠­huán ccha̠lh lacatum anta­nícu tla­hua­ni̠­tátit aktum xpu̠­si­culan pero antá ni̠tu̠ tanu̠ma tzincun, huata caj chiné tatzokni̠t nac pu̠santu: “Uú cla­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu a̠má Dios hua̠nti̠ para lámaj cahuá ni̠ cla­ka­pa­sá̠hu.” Pus hua̠n­tamá Dios hua̠nti̠ hui­xinín laka­chix­cu­huí̠­yá̠tit ma̠squi ni̠ laka­pa­sá̠tit, pus huá chú xta­chu­huí̠n aquit cli̠­chu­hui̠­nama y cmi­ni̠tán ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n.
24 ’Xli̠­ca̠na pi̠ huá u̠má Dios hua̠nti̠ lanca xla­ca­tzúcut porque huá ca̠t­la­huani̠t ca̠quilh­ta­macú chu xli̠­hua̠k la̠ta túcu anán, huá xpu̠­chiná akapú̠n chu ca̠ti­yatni, xa̠huachí xlá ni̠ antá luu huí nac aktum pu̠si­culan hua̠ntu̠ caj tama­ca­ni̠t­la­huani̠t lac­chix­cu­huí̠n. 25 Na̠ ni̠para xlá mac­la­cas­quima para tícuya̠ cris­tianos cata­li̠­la­ka­pú­tzalh hua̠ntu̠ xlá ni̠tu̠ kalhi̠y para hua̠ntu̠ nahuay o hua̠ntu̠ nali̠­kotnún, porque xli̠­ca̠na pi̠ huá quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n la̠tachá túcu aquinín mac­la­cas­qui­ma̠­náhu, quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n qui­la­ta­ma̠tcán y lhu̠hua hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n cha̠li cha̠lí.
26 ’Huá eé Dios hua̠nti̠ ma̠la­ca­tzú­qui̠lh xapu̠lh chixcú hua̠nti̠ xuanicán Adán, y chuná xlá tzú­culh lhu̠­huán y tata­la­ka­pun­tú­mi̠lh nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú; pero hua̠k huá xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t xatú­cuya̠ pu̠la­tama̠n nata­la­tama̠y la̠ta pu̠la­ca­tunu xli̠­hua̠k cris­tianos, 27 y chuná tla̠n nata­pu­tzay Dios y ma̠squi la̠ laka­tzí̠n tala­má̠­nalh juerza que nata­ca­tzi̠y tícu luu xpu̠­chi­nacán, porque xli̠­ca̠na pi̠ Dios ni̠ mákat quin­ca̠lh­ka̠­ma­ka­ni̠tán huata luu lacatzú quin­ca̠­ta̠­lamá̠n cha̠­tunu cha̠­tunu aquinín. 28 Xli̠­ca̠na chuná nama̠­lu­lo­ká̠hu porque huá Dios quin­ca̠­ma̠­sa­ka̠­li̠yá̠n, y quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n qui­la­ta­ma̠tcán y ni̠ quin­ca̠­mak­xteká̠n xla­cata nalak­tzan­ka̠­yá̠hu. Uú nac milak­sti̠­pa̠ncán xca̠­ta̠­lamá̠n cha̠tum poeta hua̠nti̠ sacstu cátzi̠lh hua̠ntu̠ xta­pu­huá̠n Dios y chiné huá: “¡Aquinín na̠ hua̠k xli̠­ta­la­ka­pasni Dios!” 29 Luu xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ huá a̠má poeta porque aquinín xca­maná̠n Dios, pus para chuná chú qui̠­taxtuy, ¿túcu xpa̠­la­cata aquinín ca̠li̠­la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu tzincun hua̠ntu̠ caj ca̠li̠­ma­ca­ni̠t­la­hua­cani̠t oro, plata o chí­huix, y chuná li̠ma­ca̠­ná̠hu pi̠ huá Dios? 30 La̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú Dios ca̠ta̠­pá̠­ti̠lh xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhi̠ncán cris­tianos hua̠ntu̠ tatit­lá­hualh porque caj ni̠ xta­ca­tzi̠y hua̠ntu̠ xtat­la­hua­má̠­nalh, pero la̠nchú ca̠ma̠­ca­tzi̠­ni̠ma xla­cata pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos cani̠­huaj xalaní̠n la̠ta nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú cata­lak­pá­li̠lh xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán y cata­la­ká­pasli tícu luu xDioscán. 31 Porque juerza ámaj lak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ Dios li̠lh­ca̠ni̠t la̠ta lácu xli̠­hua̠k cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú naca̠­ta̠t­la­huay taxokó̠n nac xla­catí̠n cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xlá ma̠n lac­sacni̠t, y xla­cata xli̠­hua̠k cris­tianos nata­ca­tzi̠y pi̠ xli̠­ca̠na huá li̠ma̠­la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n.
32 Acxni̠ Pablo huá pi̠ Dios ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n cha̠tum chixcú, maka­pi­tzí̠n caj tzú­culh tali̠­kalh­ka­ma̠nán, y maka­pi­tzí̠n chiné tahuá­nilh:
—Aver túcuya̠ quilh­ta­macú naqui­la̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­pa­ra­yá̠hu min­ta­chu­huí̠n.
33 Entonces Pablo niaj tu̠ ca̠huá­nilh huata caj ca̠ak­xtek­yá̠­hualh y alhá. 34 Pero huí ti̠ taca̠­naj­lá­nilh hua̠ntu̠ xli̠­chu­hui̠­nama y ta­sta̠­lá­nilh la̠qui̠ li̠huana̠ naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y y hasta na̠ ca̠náj­lalh cha̠tum ma̠pek­si̠ná hua̠nti̠ xuanicán Dio­nisio y xmak­ta­peksi̠y nac Areó­pago, na̠ ca̠náj­lalh cha̠tum pusca̠t xuanicán Dámaris y lhu̠hua maka­pi­tzí̠n.