18
Pablo akchuhui̠nán nac Corinto
Aca­li̠stá̠n chú Pablo táca̠xli nac Atenas y alh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Corinto. Antá ta̠tá­nok­lhli cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xla­ca­chini̠t nac xapu̠­la­tama̠n hua̠ntu̠ hua­nicán Ponto, eé chixcú xuanicán Aquila y xpusca̠t xuanicán Pris­cila. Ni̠ naj maka̠s xta­mi­ni̠­tanchá nac Italia porque antá xta­hui­la̠­nanchá, huá talí̠­milh cumu a̠má lanca ma̠pek­si̠ná xuanicán Clau­dio li̠ma̠­pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ judíos cata­táx­tulh nac Roma y niaj antá cata­táhui. Pus maktum quilh­ta­macú Pablo alh ca̠la­ka­pa­xia̠lhnán nac xchiccán, pero cumu Pablo na̠ huá xli̠s­cuja hua̠ntu̠ na̠ xli̠s­cuja Aquila xca̠t­la­huay lactzu̠ chiqui xla xu̠hua nac xak­stí̠n hua̠ntu̠ tla̠n xca̠­pu̠­ca̠s­nancán la̠ta nícu, pus cumu aktumá ta­scújut xta­ka­lhi̠y xlá antá ca̠ta̠­ta­mák­xtekli nac Corinto la̠qui̠ lac­xtum natas­cuja. Y tzi̠maj tzi̠má sábado Pablo xan akchu­hui̠nán nac xpu̠­si­cu­lancán judíos, pero xlá luu xli̠­taaka­tzanke̠y xla­cata pi̠ li̠huana̠ caca̠­ma̠aka­tá̠ks­ni̠lh hua̠nti̠ xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma y cata­li̠­pá̠­hualh Jesús a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ judíos xa̠huá hua̠nti̠ ni̠ judíos.
Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú Silas y Timoteo tatá­ca̠xli nac Mace­donia y talák­cha̠lh Pablo nac Corinto. Entonces xlá niaj lí̠s­cujli hua̠ntu̠ xtat­la­hua­má̠­nalh lactzu̠ chiqui huata caj luu xma̠n huá li̠ta­mák­xtekli naliakchu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios y nama̠­lu­loka xla­cata pi̠ huá Jesús a̠má hua̠nti̠ qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán xquin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­cani̠t. Pero acxni̠ a̠ma̠ko̠lh judíos niaj takax­mat­ni­pú­tulh, caj cala̠huá tzú­culh tali̠­kalh­ka­ma̠nán y xta­ta̠­la̠­huaniy, Pablo mac­tá̠c­talh xalac xkalhni clháka̠t y nac xla­ca­ti̠ncán tzú­culh tincxa y chiné ca̠huá­nilh:
—Aquit aya cma̠­kan­tax­ti̠ni̠t quin­ta­scújut nac milak­sti̠­pa̠ncán, huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ niaj quin­cuentajcán huata me̠c­stucán li̠pi­ná̠tit cuenta para nalak­tzan­ka̠­yá̠tit, cumu hui­xinín ni̠ kax­pat­pu­tu­ná̠tit hasta la̠ ca̠lacchú aquit cca̠­la­káma a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ní judíos la̠qui̠ nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xta­chu­huí̠n Jesús.
Acxni̠ táx­tulh nac pu̠si­culan ti̠tum alh nac xchic Ticio Justo, eé chixcú ni̠ judío pero na̠ xli̠­pa̠­huán Dios y antá xyá xchic lacatzú nac xpu̠­si­cu­lancán judíos. Pero ni̠ xli̠­hua̠k judíos talak­má­kalh xta­chu­huí̠n porque cha̠tum chixcú hua̠nti̠ na̠ xmak­puxcún nac xpu̠­si­cu­lancán xuanicán Crispo chu xli̠­hua̠k xli̠­ta­la­ka­pasni tali̠­pá̠­hualh Quim­pu̠­chi­nacán Jesús, y na̠chuná lhu̠hua maka­pi­tzí̠n cris­tianos antá xalac Corinto acxni̠ takáx­matli xta­chu­huí̠n Jesús tali̠­pá̠­hualh y tataakmú­nulh. Maktum tzi̠sní Quim­pu̠­chi­nacán Jesús ma̠ma̠­níx­ni̠lh Pablo y chiné huá­nilh:
—Huix ni̠ capé̠­cuanti y chu­nacú cakalhi li̠ca­mama xla­cata nali̠­chu­hui̠­nana quin­ta­chu­huí̠n. 10 Porque aquit cmak­ta­kalhmá̠n y ni̠para cha̠tum chixcú cati­ma̠t­lá̠n­ti̠lh para túcu nat­la­hua­ni­pu­tuná̠n; catu̠x­ca̠ni, cali̠­chu­huí̠­nanti quin­ta­chu­huí̠n porque luu lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac eé ca̠chi­quí̠n hua̠nti̠ aquit cca̠­lac­sacni̠t la̠qui̠ naquin­ta­li̠­pa̠­huán.
11 Pablo hua̠k kalha­káx­matli hua̠ntu̠ huá­nilh Jesús y antá nac Corinto latá­ma̠lh aktum ca̠ta a̠íta̠t y chuná tancs xli̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios.
12 Nac xapu̠­la­tama̠n Acaya tzú­culh ma̠pek­si̠nán cha̠tum gober­nador xuanicán Galión, y cumu lhu̠hua judíos hua̠nti̠ ni̠ xtaucxilh­putún Pablo pu̠tum tachí­palh y tále̠lh nac xpu̠­ma̠­peksí̠n Gober­nador la̠qui̠ nata­ma̠­la­capu̠y nac xla­catí̠n, 13 y chiné tahuá­nilh:
—Eé chixcú ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma cris­tianos túnuj xasa̠sti tala­ca­pa̠s­tacni la̠ta lácu luu tla̠n nata­ca̠c­ni̠­naniy Dios, pero caj talac­ta̠­ya­mi̠­má̠­nalh a̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ca­ni̠tán.
14 Aya xámaj chu­hui̠nán Pablo pero Galión chiné ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh judíos:
—Para eé chixcú huij cahuá hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tla­huani̠t para xti­mak­ní̠­nalh, o para xti­ka­lhá̠­nalh, aquit xac­káx­matli hua̠ntu̠ hui­xinín judíos xqui­la̠­hua­níhu y aquit ma̠n xac­ma̠­ka­lha­pá­li̠lh. 15 Pero cumu caj xpa̠­la­cata xta­chu­huí̠n y tas­tac­ya̠hu hua̠ntu̠ xlá li̠chu­hui̠nán hui­xinín ni̠ ma̠t­la̠n­ti̠­yá̠tit porque ni̠ kax­pat­pu­tu­ná̠tit hua̠ntu̠ mili̠t­la­huatcán pus tamá aquit ni̠ quin­cuenta huata ma̠n cala­ca̠x­tla­hua­pítit.
16 Acxni̠ chuná ca̠hua­ni­ko̠lh ca̠ta­mác­xtulh nac xpu̠­ma̠­peksí̠n. 17 Pero a̠ma̠ko̠lh lhu̠hua griegos hua̠nti̠ na̠ antá xta­mini̠t huakaj tachí­palh cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xmak­puxcún nac xpu̠­si­cu­lancán judíos xuanicán Sós­tenes, y anta tuncán nac pu̠ma̠­peksí̠n tzú­culh tahui­li̠niy. Pero huata Galión ni̠ huá cuentaj tlá­hualh hua̠ntu̠ xlacán xtat­la­hua­má̠­nalh.
Pablo amparay nac Antioquía
18 Juerza aklhu̠hua quilh­ta­macú lata­ma̠lhcú Pablo nac a̠má ca̠chi­quí̠n, pero aca­li̠stá̠n ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huani̠t Jesús xalac Corinto xla­cata pi̠ aya naán, entonces ca̠ta̠­tá­ju̠lh Aquila y Pris­cila nac aktum barco y táalh pekán nac Siria. Acxni̠ tácha̠lh nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Cencrea tatá̠c­talh nac barco, porque lacás­quilh Pablo pi̠ antá caaksít­calh la̠qui̠ chuná tla̠n nali̠­ma̠­kan­táxti̠y hua̠ntu̠ xma̠­lac­nu̠­nini̠t Dios nala­ka­chix­cu­hui̠y. 19 Aca­li̠stá̠n tata­ju̠pá nac barco y taampá. Acxni̠ tácha̠lh nac Efeso antá tata­mák­xtekli Pris­cila y Aquila, pero Pablo ni̠tuncán táx­tulh y pu̠lh alh nac xpu̠­si­cu­lancán judíos la̠qui̠ naca̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán cris­tianos ánta xalaní̠n hua̠nti̠ antá xta­ta­mac­xtumi̠y. 20 Xlacán tahuá­nilh pi̠ cata­mák­xtekli nac xca̠­chi­qui̠ncán ca̠na̠caj nícu akli̠t quilh­ta­macú. 21 Pero Pablo ni̠ tamak­xtek­pú­tulh y chiná ca̠huá­nilh:
—La̠nchú ni̠lay cca̠­ta̠­ta­mak­xteká̠n, pero para Dios lacas­quín nac­ca̠­lak­mim­pa­rayá̠n ni̠maka̠s quilh­ta­macú.
Aca­li̠stá̠n chú taca̠xpá, táju̠lh nac barco y alh pekán nac Cesarea. 22 Acxni̠ cha̠lh nac Cesarea ti̠tum chí­palh tiji hua̠ntu̠ an nac Jeru­salén la̠qui̠ naca̠­la­ka­pa­xia̠lhnán hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús antá, y aca­li̠stá̠n chú tas­pitpá nac Antioquía. 23 Juerza na̠ maka̠s quilh­ta­macú chú antá xlama, aca­li̠stá̠n chú taca̠xpá y alh ca̠la­ka­tza̠lay lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n nac Gali­cia y Frigia. La̠ta nícu xcha̠n xlá xca̠­ma̠uxca̠ni̠y y xca̠­ma̠akpu­huan­ti­yani̠y ca̠naj­laní̠n y li̠huana̠ xca̠­ma̠­si­yuniy la̠ta lácu luu xli̠­la­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tali̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Jesús.
Apolos li̠chuhui̠nán xtachuhuí̠n Jesús nac Efeso
24 Li̠huán xta­hui­lá̠­nalh Aquila y Pris­cila nac Efeso chilh antá cha̠tum ska­lala chixcú xalac Ale­jan­dría xuanicán Apolos. Xlá luu tla̠n xli̠­ma̠­kalh­ta­hua­ke̠­cani̠t xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ maká̠n tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka y luu tancs ca̠akchu­hui̠­ná­nilh cris­tianos. 25 Xlá na̠ luu li̠huana̠ xli̠­ma̠­kalh­ta­hua­ke̠­cani̠t la̠ta lácu Quim­pu̠­chi­nacán Jesús xma̠­tzu­qui̠ni̠t xta­scújut nac xlak­sti̠­pa̠ncán judíos y túcu xpa̠­la­cata xli̠­mini̠t nac ca̠quilh­ta­macú, pero cumu xma̠n huá xma̠­ca­tzi̠­ni̠­cani̠t hua̠ntu̠ xli̠­chu­hui̠­nani̠t Juan Bau­tista xpa̠­la­cata acxni̠ xca̠akmunuy cris­tianos, pus ni̠naj xca­tzi̠y la̠ta túcua kan­tax­tulhcú aca­li̠stá̠n nac xla­táma̠t. 26 Apolos ni̠ xquilh­pu­huán y xlá tzú­culh akchu­hui̠nan nac xpu̠­si­cu­lancán judíos xalac Efeso, pero Pris­cila y Aquila xta­kax­mat­nini̠t hua̠ntu̠ xlá xli̠­chu­hui̠­nama pus huata xlacán tamak­ta̠­ya­pú­tulh nac xta­la­ca­pa̠s­tacni, acxni̠ táx­tulh nac pu̠si­culan tále̠lh nac xchiccán y li̠huana̠ tali̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh hua̠ntu̠ xkan­tax­tuni̠t nac xla­táma̠t Jesús. 27 Aca­li̠stá̠n acxni̠ Apolos ca̠huá­nilh ca̠naj­laní̠n xalac Efeso xla­cata pi̠ xlá xam­putún nac Acaya xlacán tatzók­nilh mactum carta a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ na̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús anta xalaní̠n la̠qui̠ acxni̠ nachá̠n li̠pa̠­xúhu nata­kax­matniy. Acxni̠ chú xlá cha̠lh nac Acaya luu ca̠mak­tá̠­yalh cris­tianos antá xalaní̠n hua̠nti̠ Dios xca̠­la­ka­lha­mani̠t y na̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Jesús. 28 Porque Dios má̠x­qui̠lh li̠t­li­hueke la̠qui̠ tla̠n naca̠­ma̠­lu­lokniy judíos pi̠ xli̠­ca̠na huá Jesús hua̠nti̠ xta­li̠­chu­hui̠­nani̠t xalak­maká̠n pro­fetas y hua̠nti̠ xámaj min la̠qui̠ naca̠­lak­ma̠xtuy cris­tianos, hasta a̠ma̠ko̠lh judíos cacs xta­la­ca­huán hua̠nti̠ xta­ta̠­la̠­hua­ni­putún.