19
Pablo cha̠n nac Efeso
La̠ta Apolos xak­chu­hui̠­nan­tla̠­huán nac xapu̠­la­tama̠n Acaya cha̠lh nac Corinto, pero acxni̠ antá cha̠lh Pablo aya xquilh­ta̠­ya­ni̠ttá tiji pekán nac Efeso. Acxni̠ chú antá cha̠lh xla̠ ca̠ta̠­tá­nok­lhli maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ mat na̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Jesús. Entonces Pablo chiné ca̠ka­lhás­quilh:
—Acxni̠ ca̠naj­la­nítit Jesús, ¿pi̠ maka­mak­lhti̠­nántit xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo?
—Hasta ni̠para tzinú cca­tzi̠­yá̠hu túcu tamá Espíri­tu Santo —takalh­tí̠­nalh xlacán.
Chiné xlá ca̠ka­lhas­quimpá:
—Y chi̠nchú acxni̠ ca̠akmu­nu­cántit, ¿tícu ca̠huanín pi̠ chuná nat­la­hua­yá̠tit?
—Aquinín huá cli̠­taakmu­núhu porque cca̠­naj­láhu hua̠ntu̠ xli̠­chu­hui̠­nama Juan Bau­tista —takalh­tí̠­nalh xlacán.
Entonces Pablo chiné ca̠huá­nilh:
—Xli̠­ca̠na Juan Bau­tista xca̠­liakmunuy chú­chut a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­lak­makán xali̠xcáj­nit xla­ta­ma̠tcán, pero na̠ xca̠­huaniy pi̠ xla­ca­squinca nata­li̠­pa̠­huán a̠má chixcú hua̠nti̠ xli̠­mínit xuani̠t aca­li̠stá̠n. Pus la̠nchú aquit tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ huá Jesús a̠má hua̠nti̠ quin­ca̠­qui̠­lak­ma̠x­tu­chín.
Acxni̠ taka­lha­kax­mat­ko̠lh hua̠ntu̠ ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n tataakmú­nulh nac xta­cu­huiní Quim­pu̠­chi­nacán Jesús. Acxni̠ chú Pablo ca̠liacchí­palh xmacán Espíri­tu Santo ta̠c­tachi nac xok­spu̠ncán y a̠túnuj tachu­huí̠n tzú­culh tali̠­chu­hui̠nán hasta hua̠ntu̠ xlacán ni̠ xta­la­ka­pasa, y chuná xta­li̠­chu­hui̠­na­má̠­nalh a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ Dios xca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ma. Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tataakmú­nulh xka­lha­cu̠­tiycán xta­huani̠t.
Aktutu papá ma̠ká­tzi̠lh la̠ta tzi̠maj tzi̠má xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos nac xpu̠­si­cu­lancán judíos xalac Efeso y tancs ca̠ma̠aka­tá̠k­sni̠lh la̠ta lácu lacas­quín Dios cata­li̠­pá̠­hualh y aksti̠tum cata­la­tá­ma̠lh. Pero xta­hui­lá̠­nalh maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ ni̠ taca̠­naj­la­pú­tulh y nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos hua̠nti̠ xta­ta­mac­xtumi̠y y xta­li̠­pa̠­huán Jesús cala̠huá xta­li̠­kalh­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Jesús. Pablo niaj lay xca̠­ta̠­pa̠ti̠y y pu̠tum ca̠ta̠­táx­tulh a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ xca̠­naj­la­nini̠t xta­chu­huí̠n Dios y antá cá̠le̠lh nac xpu̠s­cuela cha̠tum pro­fesor hua̠nti̠ xuanicán Tirano, y cha̠li cha̠lí antá xca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y. 10 Aktiy ca̠ta latá­ma̠lh Pablo nac eé ca̠chi­quí̠n, y cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­la̠­nanchá nac xli̠­ca̠­lanca a̠má lanca xapu̠­la­tama̠n Asia ni̠para cha̠tum tamák­xtekli hua̠nti̠ ni̠ káx­matli xta­chu­huí̠n Quim­pu̠­chi­nacán chuná cumu la̠ judíos y hua̠nti̠ ni̠ judíos. 11 Dios xma̠x­qui̠y li̠t­li­hueke Pablo la̠qui̠ naca̠t­la­huay lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut y nataucxilha cris­tianos. 12 Y hasta ma̠squi caj pa̠yu osuchí la̠ta túcuya̠ lháka̠t hua̠ntu̠ xlá xca̠­xamay xca̠­le̠­nicán ta̠tat­laní̠n y acxni̠ xlacán xca̠­li̠­mac­spalhcán tuncán xta­tat­la̠nti̠y; y na̠chuná xes­pí­ritu akska­hui­niní̠n tuncán xca̠­mak­xteka cris­tianos hua̠nti̠ xca̠­li̠t­la­huacán clháka̠t Pablo.
13-14 Pero cumu xta­la­má̠­nalh antá nac a̠má pu̠la­tama̠n maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ mat tla̠n xca̠t­la­kaxtuy akska­hui­ninín, na̠ xuí cha̠tum xapuxcu cura xuanicán Esceva xlá xta­hui­lá̠­nalh kalha­tujún xla­ka­huasán, pus huá chú xla­ka­huasán Esceva a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ na̠ xta­huán pi̠ xta­ca­tzi̠nán, y xtaán nac lactzu̠ ca̠chi­qui̠ní̠n la̠qui̠ nata­ma̠t­la̠nti̠y cris­tianos hua̠nti̠ xca̠­maka­tla­jani̠t xes­pí­ritu akska­huiní. Cumu xlacán xca̠­li̠­ta̠­chu­hui̠­nan­ca­ni̠ttá pi̠ Pablo xli̠­qui­lhán xta­cu­huiní Jesús y hua̠k ta̠tat­laní̠n xta­tat­la̠nti̠y, entonces xlacán na̠ tali̠­tzak­sa­pú­tulh para xli̠­ca̠na tla̠n chuná naca̠t­la­kax­tucán akska­hui­niní̠n. Pus aktum quilh­ta­macú acxni̠ tama̠­nók­lhulh cha̠tum hua̠nti̠ xmaka­tla­jani̠t xes­pí­ritu akska­huiní chiné tahuá­nilh:
—¡Nac xta­cu­huiní Jesús hua̠nti̠ liakchu­hui̠nán Pablo aquinín cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n pi̠ camak­xtéktit tamá chixcú!
15 Pero a̠má akska­huiní chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Aquit cla­ka­pasa Jesús y na̠ cca­tzi̠y tícu tamá Pablo, pero chi̠nchú hui­xinín, ¿túcu min­ka­satcán para tla̠n naqui­la̠­ma̠­pek­si̠­yá̠hu?
16 Acxni̠ chuná ca̠hua­ni­ko̠lh, a̠má chixcú hua̠nti̠ xmac­ta­nu̠ma xes­pí­ritu akska­huiní lhken ca̠li̠­kos­pá­salh a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n y lhtuluj ca̠ta̠­la̠­chí­palh, y cumu luu tli­hueke xuani̠t ni̠para tuhua ca̠maka­tlá­jalh, la̠n ca̠hui­li̠­ní­calh, ca̠mac­xti̠t­pu̠x­tu­kó̠­calh clha­ka̠tcán, a̠takalá tatza̠­la­táx­tulh nac a̠má chiqui xalh­tan­talán y la̠n xca̠­ma̠­ta­ka̠­hui̠­cani̠t. 17 Xli̠­pu̠tum cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac Efeso hua̠nti̠ ni̠ judíos chu hua̠nti̠ judíos tacá­tzi̠lh hua̠ntu̠ xca̠ak­spu­lani̠t a̠ma̠ko̠lh catzi̠­naní̠n laka­huasán y luu la̠n tapé̠­cualh, y por eso xli̠­ca̠­lanca nac a̠má pu̠la­tama̠n xli̠­chu­hui̠­nancán lácu xka­lhi̠y li̠t­li­hueke xta­cu­huiní Jesús.
18 Lhu̠hua hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huani̠t xta­chu­huí̠n Jesús pero la̠ta xapu̠lh cala̠huá xta­li̠­ca­tzi̠y y xta­lac­tla­hua­ya̠­huay xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos, pu̠tum xtamín y nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos xta­li̠­ta̠yay hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n xtat­la­huani̠t. 19 Y na̠chuná lhu̠hua hua̠nti̠ xta­ca­tzi̠nán talí̠­milh xlib­rojcán hua̠ntu̠ xta­li̠s­cu­huanán y mac­xtum talh­cú­yulh nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos. Aca­li̠stá̠n tat­lá­hualh xcuentajcán la̠ta xli̠­pu̠tum a̠má libros hua̠ntu̠ ca̠lh­cu­yú­calh, xta­palh xuani̠t li̠huacay cin­cuenta mi̠lh la̠ta xaokxu­tunu tumi̠n xla plata. 20 Y nac xli̠­ca̠­lanca a̠má pu̠la­tama̠n lí̠huaca xta­la­ka­pun­tu­mi̠ma xta­chu­huí̠n Jesús y xta­ta­li̠­hua­qui̠­má̠­nalh hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán.
21 Kam­pá̠alh tzinú quilh­ta­macú y Pablo aktum cátzi̠lh xla­cata pi̠ naca̠­la­ka­pa­xia̠lhnam­paray a̠ma̠ko̠lh ca̠naj­laní̠n hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac Mace­donia y Acaya y na̠ xla­ca­pa̠s­tacni̠t pi̠ nachá̠n nac Jeru­salén y hasta nac Roma. 22 Pero cumu xafuerza naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ko̠y cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac Asia, entonces ca̠huá­nilh Timoteo y Erasto xla­cata pi̠ cata­pu̠­lalhá nac Mace­donia y aca­li̠stá̠n xlá antá naca̠­lak­chá̠n.
Tzucuy taaklhú̠hui̠t nac Efeso
23 Amá quilh­ta­macú nac Efeso maka­pi­tzí̠n cris­tianos tzú­culh tali̠­si̠­tzi̠y y tali̠­taaklhu̠­hui̠y caj xpa̠­la­cata a̠má xasa̠sti latáma̠t hua̠ntu̠ xli̠­chu­hui̠­nama Pablo cani̠huá. 24 Huá ma̠actzú­qui̠lh cha̠tum chixcú xuanicán Demetrio, eé chixcú xca̠t­la­huay xla plata lactzu̠ xpu̠­si­culan Diana hua̠nti̠ xli̠­ma̠x­tucán cumu la̠ Dios nac a̠má ca̠chi­qui̠ní̠n porque lhu̠hua cris­tianos xta­ca̠c­ni̠­naniy; y Demetrio cha̠­lhu̠hua xta­sa̠­cuá̠n hua̠nti̠ xca̠­ma̠s­cujuy y lhu̠hua tumi̠n xtat­lajay hua̠ntu̠ xtat­la­huay. 25 Pus huá xpa̠­la­cata ca̠li̠­ma̠­mac­xtú­mi̠lh xta­sa̠­cuá̠n chu xli̠­hua̠k maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ na̠ huá xta­li̠s­cuja hua̠ntu̠ xlá xtla­huay, y chiné ca̠huá­nilh:
—¡Com­pa­ñeros, lac­chix­cu­huí̠n xalac Efeso! Hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ eé ta­scújut luu quin­ca̠­li̠­ma­cuanimá̠n porque antá mima hua̠ntu̠ li̠hua̠­ya­ma̠­náhu cha̠li cha̠lí. 26 Pero chú ma̠n hui­xinín ucxilh­pá̠tit y kax­pat­pá̠tit la̠ta lácu a̠má chixcú Pablo ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos y ca̠li̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠ni̠t xla­cata pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán a̠ma̠ko̠lh tzincun hua̠ntu̠ tama­ca­ni̠t­la­huani̠t lac­chix­cu­huí̠n y tali̠­macá̠n xdioscán, porque mat ni̠ xli̠­ca̠na Dios; lhu̠hua cris­tianos ca̠ma̠aka­ta̠k­sni̠­ni̠ttá uú nac Efeso, pero ni̠ caj xma̠n antá uú sino que na̠chuná xli̠­ca̠­lanca nac quim­pu̠­la­ta­ma̠ncán Asia. 27 Xli̠­ca̠na pi̠ luu tuhua y li̠pe̠cua naquin­ca̠­qui̠­tax­tu­niyá̠n porque niaj tu̠ cati­li̠­má­cualh quin­tas­cu­jutcán y niaj ti̠ quin­ti­ca̠­mak­ta­ma̠­huanán, y na̠chuna li̠túm a̠má lanca pu̠si­culan antaní tanu̠ma quim­pa̠x­ca­tzican Diana lhu̠hua hua̠nti̠ nata­lak­makán y niaj ti̠ cati­la­ka­chix­cú­hui̠lh xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac xapu̠­la­tama̠n Asia, y na̠chuná a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú niaj cati­ta­la­ka­chix­cú­hui̠lh.
28 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n takáx­matli hua̠ntu̠ ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­huí̠­nalh Demetrio xlacán luu tasí̠­tzi̠lh y chiné tzú­culh tama̠­ta­si̠nán:
—¡Cane̠c­xni­cahuá cala­tá­ma̠lh quim­pa̠x­ca­tzican Diana hua̠nti̠ ma̠pek­si̠nán uú nac Efeso!
29 Caj li̠puntzú lhu̠hua cris­tianos xala a̠má ca̠chi­quí̠n tata­mac­xtú­mi̠lh y li̠pe̠cua la̠ta tzú­culh taaklhu̠­hua̠tnán, huakaj tachí­palh cha̠tiy lac­chix­cu­huí̠n xalac Mace­donia hua̠nti̠ xta­ta̠­la­pu̠lay Pablo xlacán xca̠­hua­nicán Gayo y Aris­tarco, y tasa­ká­le̠lh hasta anta­nícu pu̠tum xta­ta­mac­xtu­mi̠ni̠t la̠qui̠ naca̠­ma̠­ka­lha­pa­li̠cán. 30 Pablo xta­nu̠­putún antaní pu̠tum xta­ta­mac­xtu­mi̠ni̠t cris­tianos la̠qui̠ naca̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán pero hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús ni̠ tala­cas­quí­nilh naca̠­lak­tanúy. 31 Xa̠huachí maka­pi­tzí̠n ma̠pek­si̠­naní̠n ro­manos hua̠nti̠ xamigos xta­huani̠t Pablo tama­ca­mí­nilh tachu­huí̠n xla­cata pi̠ ni̠ camak­tá­nu̠lh nac eé ta̠k­lhú̠­hui̠t. 32 Anta­nícu xca̠­li̠­cha̠n­cani̠t Gayo y Aris­tarco xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n li̠pe̠cua la̠ta xta­ca̠­ta­sa­má̠­nalh y tunuj túnu xta­huán cha̠tum cha̠túm, y maka­pi­tzí̠n na̠chuná xta­mak­qui­lhuamá̠­nalh ma̠squi ni̠ xta­ca­tzi̠y túcu xpa̠­la­cata luu xli̠­tzu­cuni̠t taaklhú̠­hui̠t. 33 Maka­pi­tzí̠n judíos hua̠nti̠ na̠ antá xta­mak­ta­nu̠­má̠­nalh antaní pu̠tum xta­tas­tokni̠t cris­tianos taúcxilhli cha̠tum tali̠­pa̠hu judío xuanicán Ale­jandro, xlacán tahuá­nilh pi̠ caca̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­ma̠actzu­qui̠ni̠t taaklhú̠­hui̠t, xlá tla̠n ca̠t­la­huá­nilh. Xlá chexli xmacán nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos xla­cata pi̠ cacs cata­qui­lhua tzinú. 34 Pero acxni̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­si̠­tzi̠ni̠t tacá­tzi̠lh pi̠ na̠ judío a̠má chixcú hua̠nti̠ xca̠­ma̠­cac­sa­putún li̠huaca palha tzú­culh tama̠­ca̠­tasi̠y, ma̠x cumu aktiy hora chuná akmuluj xta­hui­lá̠­nalh y chiné xta­quilh­uamá̠­nalh:
—¡Cane̠c­xni­cahuá cala­tá­ma̠lh quim­pa̠x­ca­tzican Diana y ni̠para cha̠tum tícu cati­lak­má­kalh!
35 Acxni̠ chilh cha̠tum csec­re­tario ma̠pek­si̠ná antá xalá, a̠ma̠ko̠lh cris­tianos ca̠hua­ní­calh xla­cata pi̠ cacs cata­qui­lhua; y acxni̠ chú takálh­xtekli tzinú xlá chiné ca̠huá­nilh:
—Com­pa­ñeros lac­chix­cu­huí̠n xalac Efeso, hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit pi̠ acxni̠ mini̠­tanchá nac akapú̠n Diana uú quin­ca̠­lak­chín, huá xpa̠­la­cata antá uú lí̠ya xpu̠­si­culan la̠qui̠ nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu y namak­ta­ka­lhá̠hu. 36 Y ni̠para cha̠tum tícu catíhua para ni̠ ca̠na. ¿Túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata hui­xinín li̠taaklhu̠­hui̠­yá̠tit? Mejor caj cacs cala­ca­huántit y ni̠tu̠ cala­ca­ta̠­quí̠tit. 37 Porque u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ hui­xinín uú ca̠li̠­ta­ni̠­tátit ni̠tu̠ tali̠­kalh­ka­ma̠­na­má̠­nalh xpu̠­si­culan qui­dioscán Diana y na̠ ni̠para huá Diana cala̠huá tali̠­chu­hui̠nán. 38 Pus para huá Demetrio chu xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ na̠ hua­tiyá ta­scújut tali̠s­cuj­má̠­nalh para túcu ca̠li̠­ma­ka­si̠­tzi̠­cani̠t o para túcu ni̠tlá̠n ca̠t­la­hua­ni­cani̠t, pus hua̠ntu̠ laca­ti̠tum cata­ma̠­la­cá­pu̠lh nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n porque huá xlacán tala­ka­hui­lá̠­nalh la̠qui̠ natat­la­huay jus­ticia y nata­ma̠­xo­ko̠ni̠y hua̠nti̠ chuná mini̠niy. 39 Y para hui̠ntú hui­xinín lacas­qui­ná̠tit xca̠t­la­hua­nicán, pus hua̠ntu̠ laca­ti̠tum catas­tóktit nac pu̠ma̠­peksí̠n la̠qui̠ antá naca̠­la­ca̠x­tla­hua­ni­ca­ná̠tit min­taaklhu̠­hui̠tcán. 40 Huá xpa̠­la­cata chuná aquit cca̠­li̠­hua­nimá̠n, porque para huá lac­ta­li̠­pa̠hu ma̠pek­si̠­naní̠n ro­manos nata­ca­tzi̠y pi̠ hui­xinín pu̠tum tas­tok­ni̠­tátit y hui­lhaj lapá̠tit natzu­cu­caná̠n quin­ca̠­li̠­ya̠­hua­caná̠n pi̠ ma̠la­ca­tzu­qui̠­ma̠­náhu guerra, acxni̠ chú naquin­ca̠­ka­lhas­quin­caná̠n túcu xpa̠­la­cata xli̠­tas­tok­ni̠­táhu y túcu xliaklhu̠­hua̠t­na­ma̠­náhu, ¿lácu chú nahua­ná̠hu nakalh­ti̠­na­ná̠hu?
41 Acxni̠ chuná ca̠ta̠­kalh­chu­hui̠­nan­ko̠lh a̠má sec­re­tario, xli̠­pu̠tum cris­tianos taaka­tá̠ks­nilh hua̠ntu̠ xca̠­hua­nima y aca­li̠stá̠n pu̠tum taalhá nac xchiccán.