21
Pablo cha̠n nac Jerusalén
Acxni̠ chú cta­ju̠­kó̠hu nac barco cca̠ak­xtek­ya̠­huáhu a̠ma̠ko̠lh nata̠lán xalac Efeso, ti̠tum cáhu nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Cos, y li̠cha̠lí cchá̠hu nac Rodas, li̠tu̠­xama chú cchá̠hu nac Pátara. Acxni̠ antá cchá̠hu, cuc­xi­lhui aktum barco hua̠ntu̠ xama pekán nac Feni­cia, antá cta­jú̠hu la̠qui̠ huá nac­pu̠aná̠hu. Acxni̠ chú aya xtla̠­huama barco hua̠ntu̠ xac­pu̠ama̠­náhu a̠li̠mákat cuc­xi­lhui cxa­pu̠­la­tama̠n Chipre, pero ni̠ cta­cho­kóhu huata ti̠tum cáhu nac chú­chut hasta nac Siria. Pero a̠má barco hua̠ntu̠ xac­pu̠ama̠­náhu xli̠­mak­xteknit xuani̠t tacuca nac Tiro, pus hasta antá quin­ca̠­le̠ncán. Acxni̠ cchá̠hu, cta̠c­táhu nac barco y cca̠­la­ka­pa­xia̠lhnáhu a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xala a̠má ca̠chi­quí̠n hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús, y kasijua aktum xama̠na antá xac­la­ma̠­náhu. Aca­li̠stá̠n maka­pi­tzí̠n ca̠naj­laní̠n tahuá­nilh Pablo xla­cata pi̠ ni̠ juerza cat­la­huá­nilh naán nac Jeru­salén porque chuná xca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ni̠t Espíri­tu Santo. Pero acxni̠ taká­tzi̠lh aktum xama̠na la̠ta antá xac­la­ma̠­náhu juerza cta­ca̠xui y pu̠tum cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús chuná lac­chix­cu­huí̠n, lac­chaján, xa̠hua lactzu̠ camán pu̠tum támilh quin­ca̠­la­kax­teká̠n hasta nac xquilhtú̠n pupunú; antá chú mac­xtum cta­tzo­kos­táhu y ckalh­ta­hua­ka­níhu Dios. Aca­li̠stá̠n chú mac­xtum cla̠­ma­ca­ti­yáhu y cca̠­hua­níhu a̠ma̠ko̠lh cris­tianos tacha̠lí, aquinín cta­jú̠hu nac barco y xlacán taalhá nac xchiccán.
Acxni̠ chú cta­ca̠xui nac Tiro ti̠tum cchá̠hu nac Tole­maida, antá chú cta̠c­táhu nac barco y antá na̠ cca̠­la­ka­pa­xia̠lhnáhu a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ na̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús y kasijua aktum quilh­ta­macú antá cta­mak­xtekui. Li̠cha̠lí Pablo y aquinín hua̠nti̠ lac­xtum xac­ta̠­la­pu̠­la­yá̠hu cta­ca̠xui nac Tole­maida y ctla̠­huaáhu hasta nac aktum­li̠tum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Cesarea. Antá chú cla­ka­pa­xia̠lhnáhu Felipe hua̠nti̠ na̠ xliakchu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Cristo. Huá eé Felipe hua̠nti̠ xca̠­ta̠­ta­peksi̠y a̠ma̠ko̠lh kalha­tujún lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ talác­sacli após­toles la̠qui̠ nata­mak­ta̠­ya­ni̠nán nac xli̠­tas­cu­jutcán xalac Jeru­salén; antá chú cta­mak­xtekui nac xchic. Felipe xka­lhi̠y kalha­ta̠ti xlac­tzu­maján hua̠nti̠ nia̠ xta­ta­maka­xtoka, y Dios xca̠­ma̠x­qui̠ni̠t xta­la­ca­pa̠s­tacni la̠qui̠ nata­liakchu­hui̠nán. 10 Juerza aklhu̠hua quilh­ta­macú antá xac­la­ma̠­náhu y maktum quilh­ta­macú minchá nac Judea cha̠tum pro­feta xuanicán Agabo. 11 Milh quin­ca̠­la­ka­pa­xia̠lhnaná̠n y acxni̠ quin­ca̠­lak­chín huakaj mák­lhti̠lh csin­turón Pablo, sacstu li̠huana̠ li̠lac­chí̠­calh y li̠ma­ca­chí̠­calh, y chiné huá:
—Espíri­tu Santo qui­ma̠­ca­tzí̠­ni̠lh xla­cata nac­ca̠­hua­niyá̠n pi̠ nac Jeru­salén a̠ma̠ko̠lh judíos chiné nata­chi̠y xpu̠­chiná eé cin­turón, y aca­li̠stá̠n nata­ma­ca­ma̠sta̠y nac xla­ca­ti̠ncán ma̠pek­si̠­naní̠n ro­manos.
12 Acxni̠ a̠má pro­feta chu­hui̠­nan­ko̠lh, xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Dios nac Cesarea y na̠chuná aquinín hua̠nti̠ xac­ta̠­la­pu̠­la­yá̠hu ni̠tlá̠n cmaklh­ca­tzí̠hu caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xlá naak­spulay, luu lanca li̠tlá̠n csqui­níhu Pablo xla­cata pi̠ ni̠ caalh nac Jeru­salén; caj la̠ta cli̠­pu­huáhu hasta cta­sáhu. 13 Pero Pablo chiné quin­ca̠­kalhtí̠n:
—¿Túcu xpa̠­la­cata qui­la̠­li̠­lak­ta­sa­yá̠hu y li̠huaca qui­la̠­li̠­ma­ka­li̠­pu­hua­ná̠hu? Aquit ni̠ cpe̠­cuán, aktum cca­tzi̠y ma̠squi caquin­ta­mac­nú̠­calh nac pu̠la̠­chi̠n osuchí ma̠squi caqui­mak­ní̠­calh nac Jeru­salén caj xpa̠­la­cata Quim­pu̠­chi­nacán Jesús.
14 Pero cumu ni̠láy cma̠aka­ta­ní̠hu xla­cata pi̠ ni̠ caalh nac Jeru­salén pus chu­natá cmak­xtekui y cuaníhu:
—Calalh xta­pa̠­xu­huá̠n Quim­pu̠­chi­nacán Dios.
15 Caj li̠puntzú ctzu­cúhu taca̠­xá̠hu y cáhu pekán nac Jeru­salén. 16 Na̠ quin­ca̠s­ta̠­lanín maka­pi­tzí̠n ca̠naj­laní̠n xalac Cesarea, y na̠ antá xmima cha̠tum chixcú xalac Chipre xuanicán Mnasón, xlá na̠ maka̠sá xli̠­pa̠­huani̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesús y antá xaca­ma̠­náhu lak­tun­cu­hui­yá̠hu nac xchic.
Pablo lakapaxia̠lhnán San­tiago
17 Acxni̠ chú cchá̠hu nac Jeru­salén a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús luu li̠pa̠­xúhu támilh quin­ca̠­ma­ca­ti­yayá̠n y quin­ca̠­xa­katlí̠n. 18 Li̠cha̠lí Pablo alh quin­ca̠­ta̠­la­ka­pa­xia̠lhnaná̠n San­tiago y antá pu̠tum xta­hui­la̠­nanchá lak­ko̠­lu­tzi̠nni. 19 Acxni̠ chú cca̠­ma­ca­ti­ya­kó̠hu Pablo tzú­culh ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán la̠ta lácu Dios xmak­ta̠­yani̠t y xma̠t­la­hui̠ni̠t lac­lanca li̠cá̠cni̠t ta­scújut nac xlak­sti̠­pa̠ncán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos. 20 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh lak­ko̠­lu­tzi̠nni takax­mat­ni­ko̠lh xta­chu­huí̠n Pablo xlacán hua̠k tapa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios hua̠ntu̠ xtla­huani̠t. Pero aca­li̠stá̠n chiné tahuá­nilh:
—Huix catzi̠ya pi̠ lhu̠hua judíos xala uú na̠ tali̠­pa̠­huani̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesús pero xlacán la̠tiyá tala­kati̠y tama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ tali̠s­ma­ni̠ni̠t y xafuerza xlacán tama̠­kan­taxti̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ huan nac xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés. 21 Chú aya ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nan­cani̠t pi̠ huix ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ya xli̠­hua̠k judíos hua̠nti̠ makattá tahui­la̠­nanchá, mat huix ca̠hua­niya xla­cata pi̠ niaj cuentaj catat­lá­hualh xla­cata nata­ma̠­kan­taxti̠y xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, xa̠huachí mat niaj cata­cir­cun­ci­dar­tlá­hualh xalak­skatá̠n xla­ka­huasán, y niaj catat­lá­hualh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ aquinín cka­lhi̠­yá̠hu quin­tas­ma­ni̠ncán. 22 Pus ¿túcu chú nat­la­hua­yá̠hu? Acxni̠ xli̠­hua̠k cris­tianos nata­ca­tzi̠y pi̠ huix chi­ta­ni̠ta uú nac Jeru­salén catu̠huá nata­huán y lhu̠hua hua̠ntu̠ nata­li̠­ya̠­huayá̠n. 23 Pero ni̠tu̠ capú­huanti, tla̠n nala­ca̠x­tla­hua­yá̠hu, porque uú tahui­lá̠­nalh kalha­ta̠ti lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ aya tali̠­ta̠­yani̠t pi̠ nata­la­ka­chix­cu­hui̠nán nac lanca pu̠si­culan xalac Jeru­salén. 24 Huata mejor huá lac­xtum caca̠­ta̠pi y caca̠­ta̠­la­ka­chix­cu­huí̠­nanti, xa̠huachí huix caca̠­pa̠­la­ka­xo­kó̠­nunti xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ naca̠­ma̠­ta̠­ji̠cán la̠ta naca̠ak­stan­ta­ra­sitcán, y xli̠­hua̠k cama̠­kan­tax­tí̠tit hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠­nani̠t Moisés nat­la­hua­yá̠hu la̠qui̠ tla̠n nata­nu̠­ya̠pi nac pu̠si­culan, y nataucxilha judíos pi̠ ni̠ xli̠­ca̠na huantú ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nan­cani̠t. Chuná tla̠n nata­ta­lu­loka pi̠ huix na̠ ma̠kan­tax­ti̠ya hua̠ntu̠ aquinín quin­tas­ma­ni̠ncán y ni̠ lak­makana xta­péksi̠t Moisés. 25 Pero a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos pero aya tali̠­pa̠­huani̠t Jesús, niaj caca̠­hua­níhu para juerza cata­ma̠­kan­táx­ti̠lh xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, caj xma̠nhuá cata­ma̠­kan­táx­ti̠lh hua̠ntu̠ aya cca̠­tzok­ni­ni̠­táhu nac mactum carta y cca̠­ma­ca̠­ni­ni̠­táhu y antá cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ní̠hu pi̠ ni̠ catá­hualh tahuá hua̠ntu̠ li̠la­ka­chix­cu­hui̠­cani̠t tzincun, ni̠para huá catá­hualh xali̠hua lactzu taka­lhí̠n hua̠ntu̠ ca̠ak­xton­kcani̠t y ni̠ tas­taj­makani̠t xkalhni, na̠ ni̠para huá catá­hualh hua̠ntu̠ tajic­suani̠t, chu kalhni ni̠ nata­huay, na̠chuna li̠túm ni̠ti̠ caxa­kát­li̠lh a̠tunuj pusca̠t para huí o ni̠ kalhi̠y xpusca̠t.
Atzinú aya xmakni̠cán Pablo nac pu̠siculan
26 Pablo tla̠n tlá­hualh hua̠ntu̠ tahuá­nilh a̠ma̠ko̠lh lak­ko̠lun, y li̠cha̠lí ca̠tá̠alh a̠ma̠ko̠lh kalha­ta̠ti lac­chix­cu­huí̠n la̠qui̠ naca̠­ta̠­la­ka­chix­cu­hui̠nán nac lanca pu̠si­culan, pero acxni̠ nia̠ xtanu̠y antá, pu̠lh tama̠­kan­tax­ti̠­ko̠lh la̠ta túcu lactzu̠ lactzú xta­la­cas­quín natat­la­huay y aca­li̠stá̠n chú tatá­nu̠lh la̠qui̠ nata­ma̠­ca­tzi̠­ni̠nán o nata­li̠­ta̠yay pi̠ li̠tzi̠má natalé̠n xli̠­la­ka­chix­cu­hui̠ncán hua̠ntu̠ nata­li̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios.
27 Xliaktujún quilh­ta­macú acxni̠ a̠huatá nataán tala­ka­chix­cu­hui̠nán nac pu̠si­culan, maka­pi­tzí̠n judíos hua̠nti̠ xta­mi­ni̠­tanchá nac xapu̠­la­tama̠n Asia taúcxilhli Pablo pi̠ xta­nu̠ma, tzú­culh taakas­tac­ya̠­huay cris­tianos la̠qui̠ nata­si̠­tzi̠niy Pablo y pu̠tum taca̠­naj­lá­nilh. 28 Y chiné tzú­culh tama̠­ta­si̠nán:
—¡Hui­xinín lac­chix­cu­huí̠n xalac Israel, cat­la­huátit li̠tlá̠n caqui­la̠­mak­ta̠­yáhu! Pu̠tum cachi­páhu eé chixcú porque huá eé hua̠nti̠ an nac catu̠hua̠ pu̠la­tama̠n ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos xla­cata pi̠ niaj cata­ma̠­kan­táx­ti̠lh hua̠ntu̠ quin­ti­ca̠­li̠­ma̠­peksí̠n Moisés, y na̠chuna li̠túm huan pi̠ mat niaj cala­ka­chix­cu­hui̠­náhu uú nac lanca xpu̠­si­culan Dios xalac Jeru­salén, pero huata la̠nchú ca̠ta̠­ta­nu̠­ni̠­tanchi u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ ni̠ judíos y chuná la̠n li̠ka­ma̠­nama xpu̠­si­culan Dios.
29 Huá chuná xta­li̠­qui­lhuamá̠­nalh porque xali̠­tzi̠sa xtaucxilhni̠t nac Jeru­salén pi̠ xta̠­la­pu̠lay cha̠tum chixcú xalac Efeso xuanicán Trófimo, y xta­lac­pu­huán pi̠ Pablo xma̠­nu̠ni̠t chú nac pu̠si­culan a̠má chixcú hua̠nti̠ ni̠ judío.
30 Xli̠­hua̠k judíos hua̠nti̠ takáx­matli hua̠ntu̠ xli̠­ya̠­hua­má̠­calh Pablo la̠n tasí̠­tzi̠lh, pu̠tum tachilh anta­nícu xlá xyá y mac­xtum tachí­palh, tasa­káx­tulh nac pu̠si­culan y tama̠­lac­chú­hualh cxa­má̠­lacchi antaní xlac­ta­nu̠cán hua̠ntu̠ xli̠­pa­ca­hui­li̠­cani̠t. 31 Actzú xuani̠t aya xta­makni̠y acxni̠ cha̠tum alh huaniy xaco­man­dante tropa pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos tachí­palh cha̠tum chixcú y xta­hui­li̠­ni­má̠­nalh. 32 Caj li̠puntzú a̠ma̠ko̠lh tropa pu̠tum tácha̠lh antaní xtza­macán y acxni̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos taúcxilhli pi̠ tácha̠lh tropa niaj tahui­lí̠­nilh Pablo. 33 Acxni chilh coman­dante ma̠pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ cachi­pá­calh Pablo y cali̠­ma­ca­chí̠­calh kantiy cadenas, aca­li̠stá̠n chú ca̠ka­lhás­quilh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos nícu xmi­ni̠­tanchá a̠má chixcú, túcu xtla­huani̠t y túcu xuanicán. 34 Pero a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hui̠ntí tunu xta­huán y maka­pi­tzí̠n tunu xta­huán, akmuluj tatáhui y coman­dante ni̠ aká­ta̠ksli hua̠ntu̠ xta­li̠­ya̠­hua­má̠­nalh, huata mejor ma̠pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ calé̠n­calh nac cuartel. 35 Actzú xtzanka̠y aya xta­chá̠n nac cuartel acxni̠ xli̠­lhu̠hua cris­tianos pu̠tum lhuilek tata­hua­ca­nichá a̠ma̠ko̠lh tropa hua̠nti̠ xta­le̠­má̠­nalh Pablo, pero huata xlacán maktum la̠ta chex tat­lá­hualh hasta ta̠lhmá̠n la̠qui̠ ni̠tu̠ natat­la­huaniy. 36 Xli̠­hua̠k cris­tianos xta­si̠­tzi̠ni̠t y palha chiné xta­qui­lhuamá̠­nalh:
—¡Maktum camak­ní̠hu, camak­ní̠hu!
Pablo ca̠ta̠kalhchuhui̠nán a̠ma̠ko̠lh cristianos hua̠nti̠ xtasi̠tzi̠ni̠t
37 Acxni̠ Pablo li̠chá̠n­calh nac cuartel chiné huá­nilh coman­dante:
—¿Pi̠ naqui­ma̠x­qui̠ya quilh­ta­macú caj tzinú cta̠­chu­hui̠­nam­pu­tuná̠n?
Y cumu nac xata­chu­huí̠n griego xakát­li̠lh, amá coman­dante chiné kálh­ti̠lh:
—¡Lácu! ¿Pi̠ tla̠n huix chu­hui̠­nana cxa­ta­chu­huí̠n griego? 38 Aquit xac­lac­pu­huán pi̠ ma̠x huix a̠má chixcú xalac Egipto hua̠nti̠ ni̠naj maka̠s quilh­ta­macú tima̠­la­ca­tzú­qui̠lh tasi̠tzi, xlá ca̠ma̠­ké̠s­tokli akta̠ti mi̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠k mak­ni̠­naní̠n y pu̠tum ca̠tá̠alh nac desierto. ¡Oh, pus pi̠ ni̠ huix!
39 Pablo chiné huá­nilh:
—Oh, ni̠ aquit hua̠nti̠ huix hua­nípa̠t. Aquit xlá judío, cla­ca­chini̠t nac aktum tali̠­pa̠hu ca̠chi­quí̠n hua­nicán Tarso xmu­ni­cipio Cilicia. ¿Pi̠ ni̠ xqui­ma̠xqui tala­cas­quín para xac­ca̠­ta̠­chu­huí̠­nalh u̠ma̠ko̠lh cris­tianos?
40 Coman­dante má̠x­qui̠lh tala­cas­quín xla­cata pi̠ caca̠­ta̠­chu­huí̠­nalh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos, Pablo tatu̠­huá­calh nac xata̠lhmá̠n escalón y chexli xmacán xla­cata pi̠ cacs cata­quí­lhua. Acxni̠ chú pu̠tum cacs taquí­lhua xlá tzú­culh ca̠li̠­ta̠­chu­hui̠nán nac xata­chu­huí̠n hebreo y chiné ca̠huá­nilh: