22
Xli̠­hua̠k hui­xinín nata̠lán chu lak­ko̠lún hua̠nti̠ quin­ca̠­kax­mat­ni­ma̠­náhu, cuentaj cat­la­huátit y caaka­tá̠k­stit hua̠ntu̠ nac­ca̠­hua­niyá̠n xla­cata pi̠ tla̠n nac­ta­mak­ta̠yay nac mila­ca­ti̠ncán.
Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh judíos takáx­matli pi̠ nac xata­chu­huí̠n hebreo xchu­hui̠­nama a̠tzinú luu cacs taquí­lhua la̠qui̠ nata­kax­matniy hua̠ntu̠ nahuán, y Pablo chiné ca̠huá­nilh:
—Aquit na̠ judío chuná cumu la̠ hui­xinín, quin­ca̠­chi­quí̠n hua­nicán Tarso xmu­ni­cipio Cilicia, pero antá uú nac Jeru­salén qui­maka­stac­cani̠t xa̠huachí antá ckalh­ta­hua­kani̠t nac escuela antaní xma̠­kalh­ta­hua­ke̠nán Gama­liel, huá xlá qui­ma̠­si­yú­nilh tancs nac­ma̠­kan­taxti̠y a̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ Dios tica̠­má̠x­qui̠lh xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán. Hasta acxni tuncán aquit ctzu­cuni̠t lak­tzaksay la̠ta tla̠n nac­li̠­ma­cuaniy xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke qui­nacú y na̠chuná cumu la̠ hui­xinín lak­tzak­sa­pá̠tit la̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú. Xapu̠lh aquit xac­ca̠­pu­tzat­la̠­huán porque xac­ca̠­mak­ni̠­putún hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús y hua̠nti̠ xta­ca̠­najlay xta­chu­huí̠n, quilh­pa̠xtum xac­ca̠­si̠­tzi̠niy chuná lac­chix­cu­huí̠n cumu la̠ lac­pus­ca̠tní̠n, xac­ca̠­sa­kaxtuy nac xchiccán y xac­ca̠­ta­macnu̠y nac pu̠la̠­chi̠n. Xana­puxcun cura chu lak­ko̠­lu­tzi̠nni judíos sta­lanca taca­tzi̠y xlacán hua̠ntu̠ aquit ctit­la­huani̠t, porque hua­tuní̠n aquit cca̠s­quí­nilh li̠ma̠­peksí̠n y caquin­ta­fir­mar­tla­huá­nilh mactum oficio la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠x­qui̠­ya̠chá xana­puxcun judíos hua̠nti̠ xta­la­ma̠­nanchá nac Da­masco. Y maktum quilh­ta­macú antá chú xac­pe­kama la̠qui̠ nac­ca̠­pu­tzay antá a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús, nac­ca̠­chipay y nac­ca̠­li̠mín uú nac Jeru­salén la̠qui̠ la̠n nac­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­yá̠hu.
Pablo li̠chuhui̠nán la̠ta lácu lakpáli̠lh xali̠xcájnit xtapuhuá̠n
(Hechos 9.1‑19; 26.12‑18)
’Pero acxnicú xac­tla̠­huama nac xatiji Da­masco y aya xac­ma̠­la­ca­tzu­hui̠ni̠t ca̠chi­quí̠n luu tas­túnut xuani̠t, caj xamaktum acxni̠ lam minchá nac akapú̠n aktum tax­káket y antá chú macax­ka­ke̠­nan­ko̠lh anta­nícu aquit xacyá. Acxni̠ cúc­xilhli a̠má tax­káket maktum la̠ta lhken cta­mó­kosli nac quin­ca­hua̠yu y cta­ma̠chá nac ca̠ti­yatni, na̠ acxni­tiyá ckáx­matli pi̠ xqui­xa­kat­li̠­má̠­calh y chiné xqui­hua­nima: “¡Saulo, Saulo! ¿Túcu xpa̠­la­cata qui­li̠­pu­tza­sta̠­lat­la̠­huana?” “¿Tícu huix hua̠nti̠ qui­xa­kat­lí̠pa̠t?”, cka­lhás­quilh. Y a̠má tachu­huí̠n chiné qui­hua­nipá: “Aquit Jesús xalac Naza­ret hua̠nti̠ huix luu si̠tzi̠­niya y ni̠ ucxilh­pu­tuna, y hasta putza­sta̠­lápa̠t.” Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xquin­ta­ta̠amá̠­nalh, acxni̠ taúcxilhli a̠má tax­káke̠t la̠n tapé̠­cualh, pero xlacán ni̠ takáx­matli a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ xqui­hua­ni­má̠­calh. 10 Aquit cka­lhas­quimpá: “Quim­pu̠­chiná, ¿túcu chi̠nchú aquit qui­li̠t­lá­huat?” Quim­pu̠­chi­nacán Jesús chiné qui­hua­nipá: “La̠li̠­huán cata̠qui y juerza cachipi nac Da­masco anta­nícu xpímpa̠t; antá nahua­ni­ca­na̠pi hua̠ntu̠ huix mili̠t­lá­huat.” 11 Pero cumu a̠má tax­káket hua̠ntu̠ cúc­xilhli li̠pe̠cua la̠ta qui­ma̠­la­ka­chi̠­xi̠­ko̠lh chu­natá pi̠ qui­ma̠­la­ka­xó̠­ke̠lh, huata caj quin­ta­pe­ke­chi­pá­le̠lh quincompañeros hasta nac Da­masco.
12 ’Antá xuí cha̠tum chixcú xuanicán Ana­nías hua̠nti̠ luu xli̠­pa̠­huán Dios y xma̠­kan­tax­ti̠ma nac xla­táma̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, xli̠­hua̠k judíos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac Da­masco li̠pa̠­xúhu xta­li̠­chu­hui̠nán pi̠ tla̠n xta­pu­huá̠n xuani̠t y xta­pa̠x­qui̠y. 13 Maktum quilh­ta­macú Ana­nías qui­lák­milh anta­nícu aquit xacuí y acxni̠ qui­lák­chilh chiné qui­huá­nilh: “Saulo, la̠n­chuj tuncán huix cala­ca­hua̠­nam­para, cacá̠x­lalh mila­kas­tapu chuná cumu la̠ xla­ca­hua̠­nana xapu̠lh.” Acxni tuncán aquit cla­ca­hua̠­nampá y cúc­xilhli a̠má Ana­nías. 14 Xlá chiné qui­hua­nipá: “Huá a̠má Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ tita­li̠­pá̠­hualh xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán xlá lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ huix nala­ka­pasa hua̠ntu̠ xlá xta­la­ca­pa̠s­tacni y xta­pa̠­xu­huá̠n, y naucxilha a̠má aksti̠tum chixcú hua̠nti̠ xlac­sacni̠t naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, y ma̠n nakax­pat­niya xta­chu­huí̠n. 15 Xlá lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ huix napina li̠chu­hui̠­nana la̠tachá túcuya̠ ca̠chi­quí̠n hua̠ntu̠ ma̠n ucxilh­ni̠ta y kax­pat­ni̠ta. 16 Pus huá xpa̠­la­cata chú aquit cli̠­hua­niyá̠n pi̠ niaj cama̠­maka­pali quilh­ta­macú y cataakmunu, y acxnicú naquilh­chi­pi­niya Quim­pu̠­chi­nacán Jesús, nahua­niya pi̠ li̠pa̠­huana la̠qui̠ xlá nalac­xa­pa­ni­ko̠yá̠n xli̠­hua̠k min­ta­la̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ tla­hua­ni̠ta.”
Pablo li̠chuhui̠nán lácu macá̠ncalh nac xlacati̠ncán hua̠nti̠ ni̠ judíos
17 ’Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú aquit ctás­pitli nac Jeru­salén, y acxni̠ chú calh nac lanca xpu̠­si­culan Dios la̠qui̠ nac­kalh­ta­hua­kaniy caj xamaktum qui­ma̠­la­ca­hua̠­ní̠­calh cumu la̠ a̠ cama̠­nix­nímpi. 18 Cúc­xilhli Quim­pu̠­chi­nacán Jesús y chiné qui­huá­nilh: “La̠li̠­huán tuncán catá­ca̠xti porque uú nac Jeru­salén ni̠tícu cati­kax­mat­ni­putún min­ta­chu­huí̠n acxni̠ nali̠­chu­hui̠­nana hua̠ntu̠ ctla­huani̠t nac mila­táma̠t.” 19 Aquit ckálh­ti̠lh: “Quim­pu̠­chiná, ¿lácu ni̠ caquin­ti­ta­kax­mat­ni­pú­tulh? Pus xlacán hua̠k taca­tzi̠y la̠ta lácu aquit xac­li̠­ca­tzi̠y, xacán cani̠hua̠ ca̠chi­qui̠ní̠n y nac quim­pu̠­si­cu­lancán y xac­ca̠­chipay, xac­ca̠­chi̠­huili̠y y xac­ca̠lé̠n nac pu̠la̠­chi̠n xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huaná̠n. 20 Y na̠chuna li̠túm acxni̠ mak­ní̠­calh Esteban a̠má tla̠n chixcú hua̠nti̠ xli̠­chu­hui̠­naná̠n, pus aquit na̠ luu cmak­li̠­cá­tzi̠lh acxni̠ mak­ní̠­calh, porque hasta cca̠­mak­ta­kálh­nilh clha­ka̠tcán a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ taliacta­la­mák­ni̠lh chí­huix.” 21 Pero Quim­pu̠­chi­nacán Jesús qui­huá­nilh: “Aquit cla­cas­quín pi̠ la̠li̠­huán catá­ca̠xti, porque mákat camá̠n ma̠la­ka­cha̠yá̠n hasta nac xpu̠­la­ta­ma̠ncán hua̠nti̠ ni̠ judíos la̠qui̠ xlacán na̠ nata­kax­mata quin­ta­chu­huí̠n.”
Xcomandantejcán tropa ma̠kalhapali̠y Pablo
22 Acxni̠ chuná huan­ko̠lh Pablo, a̠ma̠ko̠lh cris­tianos niaj takax­mat­ni­pú­tulh huata caj li̠pe̠cua tzú­culh tama̠­ta­si̠nán, y chiné xta­huán:
—¡Tamá chixcú ni̠para tzinú mini̠niy nala­tama̠y, mejor maktum camak­ní̠hu!
23 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n luu li̠pe̠cua la̠ta xta­si̠­tzi̠ni̠t, cala̠huá xta­quilh­uamá̠­nalh y ca̠ta ma̠rí xta­li̠lay clha­ka̠tcán hasta lhken lhken xta­ma̠­kosuy pokxni nac ca̠u̠ní̠n. 24 Amá coman­dante ni̠ cátzi̠lh túcu xpa̠­la­cata luu ma̠rí xta­li̠­si̠­tzi̠­nini̠t Pablo, mejor ma̠ta­mac­nu̠­ní̠­nalh nac xpu̠­lacni cuartel y ma̠pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ cake̠s­nók­calh la̠qui̠ nahuán túcu ni̠tlá̠n xtla­huani̠t, hua̠ntu̠ xpa̠­la­cata ma̠rí xta­li̠­si̠­tzi̠­nini̠t a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n. 25 Acxni̠ chú aya li̠huana̠ xma­ca­chi̠­cani̠t la̠qui̠ nake̠s­nokcán aya xama̠­calhá chú ke̠s­nokcán, y cumu antá xla­káya cha̠tum capitán Pablo chiné huá­nilh:
—¿Pi̠ kalhi̠­yá̠tit hui­xinín li̠ma̠­peksí̠n xla­cata nake̠s­no­ká̠tit cha̠tum romano hasta ma̠squi ni̠ pu̠lh nama̠­ka­lha­pa­li̠­yá̠tit la̠qui̠ naca­tzi̠­yá̠tit túcu xpa̠­la­cata li̠ma̠­la­ca­pu̠­cani̠t?
26 Acxni̠ a̠má capitán kax­mát­nilh xta­chu­huí̠n Pablo la̠li̠­huán lákalh coman­dante y chiné huá­nilh:
—Amá chixcú hua̠nti̠ huix pímpa̠t ma̠ke̠s­nok­ni̠­nana xlá na̠ romano, pus huá xpa̠­la­cata aquit cli̠­hua­niyá̠n pi̠ luu cuentaj cat­lahua hua̠ntu̠ huix pimpa̠t tla­hua­niya.
27 Entonces coman­dante la̠li̠­huán lákalh Pablo y chiné kalhás­quilh:
—¿Pi̠ xli̠­ca̠na mat na̠ romano huix?
Pablo kálh­ti̠lh:
—Jeje, xli̠­ca̠na xlá, aquit na̠ antá nac Roma cta­peksi̠y.
28 Coman­dante hua­nipá:
¡Jé, ma̠x chuná! Pero aquit luu lhu̠hua tumi̠n cli̠­maka­sput­ni̠t xla­cata pi̠ aquit na̠ antá nac­ta­peksi̠y nac Roma.
Pablo kalh­ti̠pá:
—Ma̠x chuná xlá pero huix, porque hasta acxni̠ aquit cti­la­cá­chilh romano qui­ma̠x­tu­ní­calh nac quiacta acxni̠ quir­re­gis­trar­tla­huá­calh.
29 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh tropa tacá­tzi̠lh pi̠ Pablo na̠ romano xuani̠t laka­siyu tzú­culh tata­pa̠nu̠y y niaj také̠s­nokli, y na̠chuná coman­dante tzú­culh lak­lhpe̠­cuán chicá para nali̠­hua­nicán la̠ta xta­li̠­chi̠­hui­li̠ni̠t cadena y xta­ke̠s­nok­putún.
Pablo li̠chuhui̠nán nac xlacati̠ncán xanapuxcún judíos
30 Li̠cha̠li quilh­ta­macú a̠má coman­dante ca̠ma̠­mac­xtú­mi̠lh xana­puxcun cura chu xli̠­hua̠k lak­ko̠­lu­tzi̠nni judíos hua̠nti̠ xta­ma̠­pek­si̠nán, cumu xlá luu xca­tzi̠­putún túcu xpa̠­la­cata xta­li̠­si̠­tzi̠niy Pablo; entonces ma̠pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ cama̠x­tu­ni­kó̠­calh cadenas hua̠ntu̠ xli̠­ma­ca­chi̠­cani̠t y cali̠­mi­ní­calh nac xla­ca­ti̠ncán la̠qui̠ nata­ma̠­ka­lha­pali̠y.