23
Pablo cha̠­tunu cha̠­tunu ca̠lak­lá­ca̠lh a̠ma̠ko̠lh mak­ma̠­pek­si̠­naní̠n hua̠nti̠ xta­ma̠­peksi̠y judíos, y hua̠nti̠ chú xtaamá̠­nalh tama̠­ka­lha­pali̠y, aca­li̠stá̠n chiné ca̠huá­nilh:
—Nata̠lán, aquit aksti̠tum cuili̠ni̠t quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni nac xla­catí̠n Dios y ni̠tu̠ aka­tiyuj clama.
Hasta ni̠para chu­hui̠­nan­ko̠lh a̠má xapuxcu cura xuanicán Ana­nías ma̠pék­si̠lh cha̠tum hua̠nti̠ lacatzú xla­ka­láya Pablo pi̠ caloks quilh­tlá­hualh la̠qui̠ nali̠­ca­tzi̠y. Pero Pablo chiné huá­nilh:
—Dios amá̠n quilh­ma̠x­qui̠yá̠n hua̠ntu̠ huix luu quilh­la­cas­químpa̠t, aksa­ni̠na chixcú, porque ni̠ ma̠kan­tax­tí̠pa̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Dios hua̠ntu̠ títzokli Moisés. Huix tanú hui­lapi cumu la̠ juez la̠qui̠ laca­ti̠tum naquim­pu­tza̠­na­niya hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n ctla­huani̠t, ¿túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata li̠ma̠­pek­si̠­námpa̠t naquin­quilh­lascán?
—¡Cacs caquí­lhuanti! ¿Túcu xpa̠­la­cata chuná li̠kalh­ti̠­pa̠x­toka cha̠tum xapuxcu cura hua̠nti̠ Dios lac­sacni̠t xla­cata pi̠ nas­cuj­naniy? —tahuá­nilh hua̠nti̠ lacatzú xta­la­ka­yá̠­nalh Pablo.
Pablo ca̠huá­nilh:
—Caqui­la̠­ma̠­tzan­ke̠­na­níhu hua̠ntu̠ cuá, porque aquit ni̠ xac­ca­tzi̠y para huá lanca xapuxcu cura. Porque nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka chiné huan: “Ni̠ cali̠­kalh­ka­má̠­nanti ma̠pek­si̠ná hua̠nti̠ pux­cuni̠t nac mim­pu̠­la­tama̠n.”
Cumu Pablo cátzi̠lh pi̠ a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­ta­mac­xtu­mi̠ni̠t maka­pi­tzí̠n fariseos xta­huani̠t y maka­pi­tzí̠n sadu­ceos, entonces xlá ca̠xa­kát­li̠lh y palha chiné ca̠huá­nilh:
—Nata̠lán, aquit fariseo porque quin­tla̠t y quintzí xli̠­hua̠k xli̠­ta­la­ka­pas­nicán hua̠k fariseos xta­huani̠t, pus caj huá xpa̠­la­cata cli̠­ma­ka­si̠­tzi̠­nani̠t porque aquit cca̠­najlay pi̠ xli̠­ca̠na ni̠n tala­cas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n.
Acxni̠ chú a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n tacá­tzi̠lh pi̠ Pablo na̠ fariseo xuani̠t, fariseos y sadu­ceos sac­stucán tzú­culh tala̠­ma̠aklhu̠­hui̠y y tunuj tunu xta­huán. Porque sadu­ceos ni̠ taca̠­najlay para ni̠n tala­cas­tac­uanán nac ca̠li̠ní̠n, y na̠ tahuán pi̠ mat ni̠ti̠ anán ángeles y ni̠para huá espí­ritu lama. Pero Fari­seos hua̠k taca̠­najlay pi̠ xli̠­ca̠na ni̠n tala­cas­tac­uanán nac ca̠li̠ní̠n. Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n luu li̠pe̠cua la̠ta akmuluj xta­hui­lá̠­nalh, caj xalán tatá̠­yalh maka­pi­tzí̠n xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán judíos hua̠nti̠ xta­ta̠­ta̠yay fariseos, tzú­culh takalh­mak­ta̠yay Pablo y chiné táhua:
—Eé chixcú ni̠tu̠ tla­huanít para túcu ni̠tlá̠n. ¿Túcu chú li̠la­yá̠tit li̠si̠­tzi̠­ni­yá̠tit y hasta ma̠la­ca­pu̠­yá̠tit caj xpa̠­la­cata cumu para ta̠chu­huí̠­nalh cha̠tum ángel o para cha̠tum espí­ritu?
10 Pero cumu a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n ni̠ taaká­ta̠ksli hua̠ntu̠ ca̠hua­ní­calh huata caj li̠huaca xta­si̠­tzi̠ni̠t, a̠má coman­dante pé̠cualh chicá nata­makni̠y Pablo, pus huá xpa̠­la­cata ca̠li̠­ma̠­pék­si̠lh xtropa xla­cata pi̠ caqui̠­ti­yá­calh Pablo anta­nícu xyá y cata­mac­nú̠­calh nac cuartel.
11 Acxni̠ li̠huana̠ ca̠tzi̠­suanko̠lh a̠má quilh­ta­macú Quim­pu̠­chi­nacán Jesús tasi­yú­nilh Pablo y chiné huá­nilh:
—Catu̠x­ca̠ni Pablo, ni̠ capé̠­cuanti; pus chuná la̠ kalhi̠­ni̠ta li̠ca­mama qui­li̠­chu­hui̠­na­ni̠ta uú nac Jeru­salén na̠chuná naqui­li̠­chu­hui̠­na­na̠pi nac Roma cxla­ca­ti̠ncán lac­lanca ma̠pek­si̠­naní̠n.
Li̠lacchuhui̠nancán lácu namakni̠cán Pablo
12 Li̠cha̠lí chú acxni̠ xka­ka­ko̠lh maka­pi­tzí̠n judíos lac­xtum tali̠­cá­tzi̠lh xla­cata nata­makni̠y Pablo, kalhtum tali̠­tá̠­yalh pi̠ ni̠para kalhtum tahuá cati­tá­hualh y na̠ ni̠para cati­ta­kót­nulh hasta caní nataucxilha pi̠ má xaní̠n Pablo. 13 Luu clhu̠­huacán xta­huani̠t a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n ma̠x li̠huacay ti̠puxam hua̠nti̠ chuná xta­li̠­ta̠­yani̠t natat­la­huay. 14 Acxni̠ chú chuná tala­ca̠x­la­ko̠lh la̠li̠­huán talá­kalh xana­puxcún cura chu lak­ko̠­lu­tzi̠nni ma̠pek­si̠­naní̠n, y chiné tahuá­nilh:
—La̠ta cha̠­tunu aquinín cli̠­ta̠­ya­ni̠­táhu pi̠ ni̠ cac­ti­hua̠­yáhu hasta caní nac­mak­ni̠­yá̠hu Pablo. 15 Pus huá chú cca̠­li̠­lak­mimá̠n la̠qui̠ ca̠na̠caj tzinú xqui­la̠­mak­ta̠­yáhu, xuanítit coman­dante xla­cata pi̠ cha̠lí calí̠­milh Pablo uú nac mim­pu̠­ma̠­pek­si̠ncán porque huí actzu̠ tachu­huí̠n hua̠ntu̠ kalhas­quim­pu­tu­ná̠tit la̠qui̠ luu li̠huana̠ naca­tzi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ li̠si̠­tzi̠­nicán y hua̠ntu̠ li̠ya̠­hua­má̠­calh. Pero acxni̠ chú nia̠ tachín nahuán aquinín nac­ca̠­li̠­pa̠­tax­tu­yá̠hu nac tiji y anta tuncán nac­mak­ni̠­yá̠hu.
16 Pero xpux­nímit Pablo, xka­huasa xpi̠pi cátzi̠lh hua̠ntu̠ xta­lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t a̠ma̠ko̠lh judíos, xlá la̠li̠­huán alh nac cuartel la̠qui̠ nahuaniy xcucu hua̠ntu̠ xca­tzi̠y. 17 Pablo tuncán tasá­nilh cha̠tum capitán y huá­nilh xla­cata pi̠ cale̠lh xpux­nímit nac xla­catí̠n coman­dante porque xlá xca­tzi̠y aktum tachu­huí̠n hua̠ntu̠ xlá xli̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nam­putún. 18 Amá capitán le̠lh a̠má kahuasa nac xla­catí̠n coman­dante chuná cumu la̠ huá­nilh Pablo, acxni̠ chú lí̠cha̠lh nac xpu̠­ma̠­peksí̠n chiné huá­nilh coman­dante:
—Amá chixcú hua̠nti̠ tanu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n hua­nicán Pablo qui­huá­nilh pi̠ cac­li̠­minín eé kahuasa porque mat catzi̠y aktum tachu­huí̠n hua̠ntu̠ li̠ta̠­chu­hui̠­nam­pu­tuná̠n.
19 Coman­dante peke­chí­palh a̠má kahuasa, tá̠alh lacatum anta­nícu ni̠ti̠ naca̠­ka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ nata­li̠­chu­hui̠nán y antá kalhás­quilh:
—¿Túcuya̠ tachu­huí̠n xqui­hua­ni­pu­tuna?
20 Amá kahuasa kálh­ti̠lh:
—Maka­pi­tzí̠n judíos luu lac­xtum tata̠­la­ca̠x­lani̠t xana­puxcún cura xla­cata pi̠ cha̠lí nata­hua­niyá̠n cali̠pi Pablo nac xpu̠­ma̠­pek­si̠ncán la̠qui̠ mat nata­ma̠­kalh­pu­tza̠ni̠y aktum tachu­huí̠n hua̠ntu̠ taca­tzi̠­putún caj xla­cata hua̠ntu̠ li̠ma̠­la­ca­pu̠­cani̠t. 21 Pero huix ni̠ caca̠­najla porque li̠huacay ti̠puxam lac­chix­cu­huí̠n tze̠k taka­lhi̠­má̠­nalh nahuán nac tiji porque tali̠­ta̠­yani̠t pi̠ ni̠ cati­ta­huá̠­yalh y ni̠ cati­ta­kót­nulh hasta caní nata­makni̠y Pablo. Xlacán aya li̠huana̠ tali̠­ca­tzi̠y hua̠ntu̠ nata­hua­niyá̠n a̠huatá tala­cas­qui­má̠­nalh pi̠ huix caca̠­li̠­kalhti hua̠ntu̠ natas­qui­niyá̠n.
22 Acxni̠ chú chuná takalh­chu­hui̠­nan­ko̠lh, a̠má coman­dante huá­nilh a̠má kahuasa xla­cata pi̠ ni̠tícu cali̠­ta̠­chu­huí̠­nalh hua̠ntu̠ xlá xca­tzi̠y, aca­li̠stá̠n chú huá­nilh xla­cata pi̠ caalhá nac xchic.
Pablo ma̠lakacha̠cán nac xlacatí̠n gobernador
23 Amá coman­dante ca̠ta­sá­nilh cha̠tiy capitán y ca̠huá­nilh xla­cata pi̠ cata­má̠­ca̠xli aktiy ciento tropa hua̠nti̠ caj natat­la̠­huaán, na̠ aktiy ciento hua̠nti̠ natalé̠n xlan­zajcán, y tutum­pu­xa­ma­cá̠hu hua̠nti̠ a̠cahua̠yu, xla­cata pi̠ hua­tiyá a̠má quilh­ta­macú ca̠mak­na­ja̠tza hora xala ca̠tzi̠sní nata­taxtuy y nataán nac Cesarea. 24 Na̠ ca̠huá­nilh pi̠ cata­ma̠­cá̠x­nilh tantum cahua̠yu hua̠ntu̠ napu̠án Pablo porque ni̠ xla­cas­quín para túcu nala­ni­ta̠yay nac tiji la̠qui̠ tla̠n nali̠­cha̠ncán nac xla­catí̠n gober­nador Felix. 25 Acxni̠ chú aya tata­ca̠x­ko̠lh, ca̠ma̠­lé̠­ni̠lh mactum carta anta­nícu chiné xuan:
26 “Aquit Clau­dio Lisias hua̠nti̠ ctzok­nu­nimá̠n huix tali̠­pa̠hu gober­nador Felix: luu ca̠na̠ li̠pa̠­xúhu cxa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n. 27 Umá chixcú hua̠nti̠ aquit cma̠­la­ka­cha̠­nimá̠n xta­chi­pani̠t judíos y xtaamá̠­nalh tamakni̠y, ma̠x a̠huayu xti­ta­mak­ni̠ni̠t pero cumu aquit ccá­tzi̠lh la̠li̠­huán cca̠­tá̠alh qui­sol­dados y cca̠­mák­lhti̠lh. Acxni̠ chú aquit clí̠­chilh nac cuartel xlá qui­huá­nilh pi̠ na̠ antá nac Roma tapeksi̠y. 28 Aca­li̠stá̠n chú aquit cca̠­ma̠­mac­xtú­mi̠lh xli̠­hua̠k ma̠pek­si̠­naní̠n judíos la̠qui̠ hua­tuní̠n nata­ma̠­ka­lha­pali̠y. 29 Acxni̠ chú aquit cca̠­li̠­chá̠­nilh nac xla­ca­ti̠ncán ccá­tzi̠lh pi̠ huá xta­li̠­si̠­tzi̠niy y xta­ma̠­la­ca­pu̠ni̠t caj xpa̠­la­cata ni̠ tama̠t­la̠nti̠y la̠ta xlá laka­chix­cu­hui̠­putún xDioscán, pero aquit ni̠ cmac­laniy xta­la̠­ka­lhí̠n xla­cata para mini̠niy namak­ni̠cán o nata­mac­nu̠cán nac pu̠la̠­chi̠n. 30 Pero chú aquit ccá­tzi̠lh pi̠ maka­pi­tzí̠n judíos luu lac­xtum tali̠­cá­tzi̠lh pi̠ nata­makni̠y, pus huá chú xpa̠­la­cata huix cli̠­ma̠­la­ka­cha̠­ni­ma̠­chá̠n la̠qui̠ antá nac mila­catí̠n cata­ma̠­la­cá­pu̠lh eé chixcú xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ uú tali̠­ya̠­hua­má̠­nalh.”
31 Chuná cumu la̠ xca̠­li̠­ma̠­pek­si̠­cani̠t, a̠ma̠ko̠lh tropa ca̠mak­na­ja̠tza hora tamá̠­ca̠xli Pablo tas­ca­cat­lá̠hua, hasta nac Antí­patris tala­kax­ka­kachá. 32 Antá chú nac eé ca̠chi­quí̠n akta̠ti ciento tropa hua̠nti̠ caj xtat­la̠­hua­má̠­nalh, tatás­pitli nac cuartel xalac Jeru­salén, caj xma̠nhuá hua̠nti̠ a̠cahua̠yu chinej tale̠nchá Pablo. 33 Acxni̠ chú tácha̠lh nac Cesarea talák­cha̠lh gober­nador, tama­ca­má̠x­qui̠lh carta y na̠ antá tama­ca­má̠s­ta̠lh Pablo. 34 Acxni̠ li̠kalh­ta­hua­ka­ko̠lh carta gober­nador kalhás­quilh Pablo:
—¿Nícu xalá huix?
Pablo kálh­ti̠lh:
—Aquit xalac Cilicia.
Cumu gober­nador aya cátzi̠lh pi̠ xalac Cilicia xuani̠t Pablo 35 chiné huá­nilh:
—Hasta acxni̠ nata­chín hua̠nti̠ tama̠­la­ca­pu̠má̠n nac­kax­mat­niyá̠n hua̠ntu̠ huix naqui­hua­niya.
Aca­li̠stá̠n chú li̠ma̠­pek­sí­nalh xla­cata pi̠ cata­mac­nú̠­calh nac a̠má lanca chiqui hua̠ntu̠ xya̠­huani̠t Herodes, pero na̠ huá pi̠ cata­mak­tá­kalhli tropa la̠qui̠ ni̠ natza̠lay.