24
Pablo chuhui̠nán nac xlacatí̠n gobernador Felix
Li̠qui­tzismá ta̠chilh nac Cesarea lhu̠hua ma̠pek­si̠­naní̠n judíos chu Ana­nías lanca xapuxcu cura, na̠ xta­ta̠­mini̠t cha̠tum licen­ciado hua̠nti̠ xuanicán Tér­tulo. Antá xlacá̠n ti̠tum talá̠k­cha̠lh gober­nador la̠qui̠ nata­ma̠­la­capu̠y Pablo. Acxni̠ li̠minca Pablo, Tér­tulo alh nac xla­catí̠n gober­nador la̠qui̠ nata­la­capu̠y y chiné tzú­culh chu­hui̠nán:
—Luu xli̠­ca̠na cca̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠­niyá̠n huix gober­nador Felix caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tla­hua­ni̠ta nac qui­la­ca­tacán, porque hasta la̠ta huix tzu­cu­ni̠ta ma̠pek­si̠­nana aquinín aka­tzi­yanca cla­ma̠­náhu nac quin­ca̠­chi­qui̠ncán. Xli̠­hua̠k aquinín judíos cca̠­pa̠x­qui̠yá̠n porque lhu̠hua hua̠ntu̠ huix qui­la̠­ta̠i̠ni̠­táhu. Pus huá xpa̠­la­cata chú hasta luu li̠tlá̠n csqui­niyá̠n xla­cata pi̠ xqui­la̠­kax­mat­níhu ca̠na̠caj puntzú quin­ta­la­ca­pu̠tcán hua̠ntu̠ cli̠­ya̠­hua­ma̠­náhu tamá chixcú. Huá tamá chixcú xpux­cucán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ca̠hua­nicán naza­renos, cani̠hua̠ ca̠chi­quí̠n huili̠y tasi̠tzi acxni̠ xlá ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos, xli̠­hua̠k judíos laka­pu̠­tiyú̠ tata­huilay. Acxni̠ chú cha̠lh nac Jeru­salén na̠chuná antá xámaj li̠ka­ma̠nán lanca quim­pu̠­si­cu­lancán, pero acxni̠ aquinín cuc­xi­lhui hua̠ntu̠ xlá xámaj tla­huay huakaj cchi­páhu y xaca­ma̠­náhu mak­ni̠­yá̠hu chuná cumu la̠ huan nac xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés. Pero quin­ca̠­lak­chín coman­dante Clau­dio Lisias xlá quin­ca̠­pek­tanú̠n, aquinín ni̠ xac­ma­ca­ma̠x­qui̠­pu­tu­ná̠hu pero luu xafuerza quin­ca̠­mak­lhtí̠n. Xlá quin­ca̠­huanín pi̠ para huí tu̠ aquinín cli̠­ma̠­la­ca­pu̠­yá̠hu eé chixcú pus mat huix cac­ca̠­lakmín la̠qui̠ nac­ca̠­ta­la­ca­pu̠­niyá̠n. Pus chú huix cama̠­ka­lha­pali la̠qui̠ xlá ma̠n nahua­niyá̠n pi̠ xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ aquinín cli̠­ma̠­la­ca­pu̠­ma̠­náhu.
Xli̠­hua̠k judíos hua̠nti̠ xca̠­ta̠­mini̠t na̠ luu tama̠­lú­lokli pi̠ xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ xchu­hui̠­nani̠t a̠má licen­ciado. 10 Gober­nador Felix maca­huá­nilh Pablo xla­cata cakalh­tí̠­nalh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xli̠­ma̠­la­ca­pu̠­má̠­calh para ca̠na o ni̠ca̠na. Pablo tá̠yalh y chiná chu­huí̠­nalh:
—Aquit luu ca̠na̠ li̠pa̠­xúhu camá̠n ca̠ta̠­kalh­chu­hui̠­naná̠n y ni̠ caj cquilh­pe̠­cuán, li̠huaca cka­lhi̠y tapa̠­xu­huá̠n nac­chu­hui̠nán nac mila­catí̠n, Gober­nador Felix, porque cca­tzi̠y pi̠ huix maka̠sá uú ma̠pek­si̠­námpa̠t y luu aksti̠tum li̠pímpa̠t mili̠­ma̠­peksí̠n. 11 Pero luu tapu­tzá̠n nat­la­huaya naca­tzi̠ya pi̠ xta­lu­lóktat hua̠ntu̠ camá̠n hua­niyá̠n. La̠nchú kalhi̠y aktiy xama̠na la̠ta ctí­cha̠lh nac Jeru­salén la̠qui̠ nac­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios nac lanca xpu̠­si­culan. 12 Pero ni̠tu̠ cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma cris­tianos xla­cata pi̠ cata­ma̠­tzú­qui̠lh tasi̠tzi, y ni̠ti̠ tu̠ cuanima hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n o para nac­ca̠­ma̠­la­kas­pita cris­tianos nac lanca xpu̠­si­culan Dios xalac Jeru­salén, na̠ ni̠para nac xpú­ta­mak­stok­nicán judíos, y na̠ ni̠para a̠laca­tunu nac a̠má ca̠chi­quí̠n. 13 Huá xpa̠­la­cata cli̠­huán pi̠ u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n ni̠lay caquin­ti­ta­ma̠­lu­lók­nilh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ quin­ta­li̠­ya̠­hua­má̠­nalh. 14 Pero huí pu̠lactum hua̠ntu̠ cli̠­ta̠yay nac mila­catí̠n, xli̠­ca̠na aquit cli̠­pa̠­huán y clac­scuj­nima a̠má xas­tacná Dios hua̠nti̠ tita­la­ka­chix­cú­hui̠lh xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán, pero aquit chuná clak­tzak­sama xata­scújut cumu la̠ ma̠sí­yulh tala­ca­pa̠s­tacni Jesús, y cca̠­najlay hua̠ntu̠ tita­li̠­chu­huí̠­nalh xalak­maká̠n pro­fetas xa̠huá xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés na̠chuná cumu la̠ xlacán taca̠­najlay, pero ma̠squi chuná ctla­huama u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n tahuán pi̠ aquit clak­tzan­ka̠­ta̠­yani̠t. 15 Aquit na̠ huá cca̠­najlay y cka­lhi̠ma hua̠ntu̠ xlacán taca̠­najlay xla­cata pi̠ Dios naca̠­ma̠­laca­stac­uani̠y xli̠­hua̠k cris­tianos nac ca̠li̠ní̠n y antá nata­ta­siyuy hua̠nti̠ tla̠n xuani̠t xta­pu­hua̠ncán chu hua̠nti̠ lanca xca̠­la­ka­yá̠­calh. 16 Pus huá xpa̠­la­cata aquit cli̠­lac­pu­tzay nac­tla­huay lacuán ta­scújut la̠qui̠ chuná ni̠tu̠ nac­li̠­ta­mo­kos­ta̠yay nac xla­catí̠n Dios y ni̠para nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos.
17 ’Maka̠sá quilh­ta­macú aquit ctá­ca̠xli nac Jeru­salén y calh lata­pu̠li̠y nac a̠laca­túnuj ca̠chi­qui̠ní̠n, pero chú cti­tás­pitli la̠qui̠ nac­ma̠sta̠y actzu̠ limos­nas hua̠ntu̠ naca̠­li̠­mak­ta̠­yacán judíos hua̠nti̠ lak­li̠­ma̠x­kení̠n y ni̠tu̠ taka­lhi̠y y la̠qui̠ nac­la­ka­chix­cu­hui̠nán nac lanca xpu̠­si­culan Dios xalac Jeru­salén. 18-19 Aquit chu kalha­ta̠ti lac­chix­cu­huí̠n xac­ma̠­kan­tax­ti̠­ma̠­náhu hua̠ntu̠ lactzu̠ lactzú cli̠s­ma­ni̠­ni̠­táhu aquinín judíos la̠qui̠ tla̠n nac­la­ka­chix­cu­hui̠­na­ná̠hu ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ qui­lhu̠­huacán, pero ni̠ti̠ tu̠ li̠kalh­ka­ma̠­nama y ni̠ti̠ aklhu̠­huá̠t­nalh, na̠ ni̠para ti̠ tat­lan­ca̠­ni̠ni̠t aquinín. Chuná chú aquinín xac­tla­hua­ma̠­náhu acxni̠ maka­pi­tzí̠n judíos hua̠nti̠ xta­mi­ni̠­tanchá nac Asia quin­taúcxilhli nac pu̠si­culan, pus para huí hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n cca̠t­la­hua­nini̠t o cli̠t­lá­hualh tala̠­ka­lhí̠n pus hua­tuní̠n tama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n catá­milh quin­ta­ma̠­la­capu̠y. 20 Pero cumu xlacán ni̠ti̠ tamini̠t pus aquit cla­cas­quín pi̠ huá u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n cata­huanín para túcu ni̠tlá̠n cca̠­huá­nilh o túcuya̠ tala̠­ka­lhí̠n quin­ta­ma̠­lu­lók­nilh acxni̠ quin­ta­ma̠­ka­lha­pá­li̠lh lak­ko̠­lu­tzi̠nni nac Jeru­salén. 21 Caj xma̠nhuá aktum huí tachu­huí̠n hua̠ntu̠ aquit luu palha cca̠­huá­nilh y ma̠x ni̠ tama̠t­lá̠n­ti̠lh, chiné cca̠­huá­nilh: “Hui­xinín qui­la̠­ma̠­la­ca­pu̠­ma̠­náhu cumu aquit cca̠­najlay pi̠ Dios naca̠­ma̠­laca­stac­uani̠y ni̠n nac ca̠li̠ní̠n.”
22 Cumu a̠má gober­nador Felix xca­tzi̠y lácu xta­ta­ta̠ksa a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús y na̠ xca­tzi̠y pi̠ xlacán ni̠ xta­la­kati̠y tasi̠tzi, huá xpa̠­la­cata chiné ca̠huá­nilh a̠ma̠ko̠lh judíos:
—Ma̠x ni̠ cac­ti­ca̠­la­ca̠x­tlanín u̠má min­taaklhu̠­hui̠tcán la̠nchú, huata mejor camin­ke̠lh coman­dante Lisias la̠qui̠ tancs naqui­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán lácu luu qui̠­tax­tuni̠t.
23 Felix ma̠pék­si̠lh capitán xla­cata pi̠ tachí̠n cahui­lí̠­calh Pablo pero cama̠x­quí̠­calh tala­cas­quín para túcu nat­la­huay, para natamín tala­ka­pa­xia̠lhnán xamigos cata­ta̠­chu­huí̠­nalh y na̠ ni̠ caca̠­li̠­hua­ní­calh para tícu nata­li̠­miniy hua̠ntu̠ namac­la­cas­quín.
24 Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú Felix ma̠ta­sa­ní̠­nalh Pablo la̠qui̠ xlá naca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán lácu luu li̠pa̠­huancán Jesús, y lac­xtum xla­cas­quín nata̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán xpusca̠t hua̠nti̠ xuanicán Dru­sila, u̠má pusca̠t na̠ judía xuani̠t. 25 Pablo tzú­culh ca̠li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios pero acxni̠ huá­nilh la̠ta lácu luu xli̠­la­ta­ma̠tcán cris­tianos, xla­cata pi̠ nalak­makán xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tacni porque Dios naca̠­ma̠­xo­ko̠ni̠y xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhi̠ncán xli̠­hua̠k cris­tianos, acxni̠ chuná li̠ta̠­kalh­chu­huí̠­nalh, gober­nador Felix ni̠ tila­ká­ti̠lh y chiné huá­nilh Pablo:
—Aya tla̠n huanke̠y min­ta­chu­huí̠n, acxni̠ naqui­li̠­ma­kuaniy nacuaniyá̠n la̠qui̠ naqui­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nam­pa­raya.
26 Pero huata Felix xla­cas­quín pi̠ Pablo cama̠­lac­nú̠­nilh tumi̠n la̠qui̠ namak­xteka, huá xpa̠­la­cata ni̠ caj maktum li̠ma̠­ta­sa­ní̠­nalh la̠qui̠ nata̠­chu­hui̠nán. 27 Aktiy ca̠ta laca­tzá̠­lalh la̠ta xta­chi̠ni̠t Pablo, y maktum quilh­ta­macú nac a̠má ca̠chi­quí̠n talak­pá­li̠lh ma̠pek­si̠ná, táx­tulh li̠go­ber­nador Felix y hua̠nchú ta̠la̠­lak­má̠x­tulh Porcio Festo. Y cumu Felix ni̠ xla­cas­quín nata­si̠­tzi̠niy judíos ni̠ tamác­xtulh Pablo nac pu̠la̠­chi̠n.