25
Pablo ni̠ lacasquín huá nama̠kalhapali̠y Porcio Festo
Li̠tu̠­xama quilh­ta­macú la̠ta Porcio Festo xmak­lhti̠­nani̠t xli̠­ma̠­peksí̠n nac Cesarea acxni̠ chú táca̠xli y alh nac Jeru­salén. Xana­puxcun cura, lak­ko̠­lu­tzi̠nni ma̠pek­si̠­naní̠n y xalac­ta­li̠­pa̠hu judíos acxni̠ tacá­tzi̠lh pi̠ Porcio Festo xmini̠t nac Jeru­salén, xlacán la̠li̠­huán táalh tama̠­la­capu̠y Pablo. Lanca li̠tlá̠n tas­quí­nilh xla­cata pi̠ cama̠­pek­sí̠­nalh calé̠n­calh Pablo nac Jeru­salén la̠qui̠ antá nama̠­ka­lha­pa­li̠­ca­na̠chá, pero huata xlacán aya li̠huana̠ xta­li̠­lac­chu­hui̠­nani̠t pi̠ nac tiji nata­mak­ni̠­ta̠yay. Festo chiné ca̠kálh­ti̠lh:
—Pablo antiyá tanu̠­ma̠chá cpu̠­la̠­chi̠n nac Cesarea y niaj maka̠s quilh­ta­macú nacaná antá. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ tama̠­pek­si̠nán nac milak­sti̠­pa̠ncán caquin­ta­sta̠­lá­nilh acxni̠ aya nacán nac Cesarea la̠qui̠ para huí tu̠ ni̠tlá̠n tla­huani̠t a̠má chixcú pus xlacán antá nata­ma̠­la­ca­pu̠­ya̠chá.
Xli̠­tzi̠má osuchí xliakcá̠hu quilh­ta­macú la̠ta maka­pá­lalh Festo nac Jeru­salén, aca­li̠stá̠n chú tás­pitli nac Cesarea. Li̠cha̠li tuncán chú tánu̠lh nac xpu̠­ma̠­peksí̠n anta­nícu xca̠­la­ca̠x­tla­huay hua̠nti̠ xca̠­ma̠­la­ca­pu̠­cani̠t, acxni­tuncán chú a̠má ma̠pek­sí̠­nalh xla­cata pi̠ cali̠­mi­ní­calh Pablo. Acxni̠ chú li̠chín­calh Pablo nac pu̠ma̠­peksí̠n a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ xta­mi­ni̠­tanchá nac Jeru­salén lhu̠hua catu̠huá hua̠ntu̠ tzú­culh tali̠­ya̠­huay ma̠squi ni̠ xta­ma̠­lu­lokniy hua̠ntu̠ xta­li̠­ma̠­la­ca­pu̠­má̠­nalh. Huata Pablo chiné xlá huá­nilh gober­nador:
—Aquit ni̠tu̠ ctla­huani̠t para túcu ni̠tlá̠n, ni̠tu̠ cli̠­kalh­ka­ma̠­nama lanca xpu̠­si­culan Dios xalac Jeru­salén, na̠ ni̠para huá xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, na̠ ni̠tu̠ cca̠­ma̠uxca̠­ni̠ma cris­tianos xla­cata cata­ta̠­la̠­la­ca­tá̠­qui̠lh ma̠pek­si̠ná romano.
Cumu gober­nador Festo xla­cas­quín pi̠ anka­lhí̠n cata­ta̠­tá̠­yalh y ni̠ cata­sí̠­tzi̠lh a̠ma̠ko̠lh judíos xalac Jeru­salén chiné kalhás­quilh Pablo:
—¿Pi̠ laca­squina nac­ca̠­le̠ná̠n nac Jeru­salén la̠qui̠ antá nac­ca̠­ma̠­ka­lha­pa­li̠yá̠n túcu luu tla­hua­ni̠ta?
10 Pablo kálh­ti̠lh:
—¡Pus ni̠ cla­cas­quín! Mejor caqui­ma̠­la­kacha nac xla­catí̠n emper­ador romano la̠qui̠ huá naqui­ma̠­ka­lha­pali̠y, porque aquit na̠ antá nac Roma cta­peksi̠y. Porque hasta huix sta­lanca catzi̠ya pi̠ ni̠tu̠ cca̠t­la­hua­nini̠t u̠ma̠ko̠lh judíos. 11 Para aquit xac­cá­tzi̠lh pi̠ xli̠­ca̠na hui̠ntú ni̠tlá̠n ctla­huani̠t y qui­mi­ni̠niy hasta xqui­li̠­mak­ní̠­calh caj huá xla­cata, pus ni̠para tzinú xac­tat­lan­cá̠­ni̠lh maktum xac­ta­má̠s­ta̠lh caqui­la̠­mak­ní̠hu, pero cumu ni̠tu̠ ctla­huama para túcu ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ quin­ta­li̠­ya̠­hua­má̠­nalh u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n pus ni̠para cha̠tum chixcú kalhi̠y dere­cho para naqui­la̠­ma­ca­ma̠s­ta̠­yá̠hu nac xla­ca­ti̠ncán judíos la̠qui̠ naquin­ta­makni̠y. Huata mejor chuná calalh cumu la̠ aquit cla­cas­quín xla­cata pi̠ huá caqui­ma̠­ka­lha­pá­li̠lh emper­ador romano.
12 Gober­nador Festo ca̠ta̠­kalh­chu­huí̠­nalh maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ xca̠­ta̠­ma̠­pek­si̠nán xla­cata lácu luu natat­la­huay, aca­li̠stá̠n chú chiné huá­nilh Pablo:
—Li̠huaca tla̠n, cumu luu ca̠na̠ lak­pim­pu­tuna emper­ador, pus antá chú nac­ma̠­la­ka­cha̠yá̠n nac xpu̠­ma̠­peksí̠n la̠qui̠ huá ma̠n nama̠­ka­lha­pa­li̠yá̠n.
Festo li̠ta̠chuhui̠nán rey Agripa xtaaklhú̠hui̠t Pablo
13 Ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú a̠má rey Agripa chu xta̠Berenice tachilh nac Cesarea la̠qui̠ nata­la­ka­pa­xia̠lhnán Festo. 14 Juerza aklhu̠hua quilh­ta­macú antá maka­pá­lalh Agripa nac Cesarea, y maktum Festo li̠ta̠­chu­huí̠­nalh Agripa a̠má taaklhú̠­hui̠t hua̠ntu̠ xka­lhi̠y Pablo, y chiné huá­nilh:
—Acxni̠ la̠ u̠táx­tulh Felix xlá quin­ta̠­mák­xtekli cha̠tum tachí̠n nac pu̠la̠­chi̠n la̠qui̠ aquit nac­la­ca̠x­tla­huay tu̠ li̠n. 15 Acxni̠ chú aquit huacu cquí̠­lalh nac Jeru­salén a̠ma̠ko̠lh xana­puxcún xcu­rajcán judíos chu lak­ko̠­lu­tzi̠nni xma̠­pek­si̠­nacán quin­ta­la­ca­pú̠­nilh xla­cata pi̠ aquit cac­ma̠­mak­ni̠­ní̠­nalh. 16 Pero aquit cca̠­kálh­ti̠lh pi̠ qui­li̠­ma̠­pek­si̠ncán aquinín ro­manos ni̠ ma̠sta̠y tala­cas­quín para tícu namak­ni̠cán cha̠tum tachí̠n para ni̠ pu̠lh nama̠­ka­lha­pa­li̠cán y nata­ta̠­la̠­huaniy hua̠nti̠ tama̠­la­ca­pu̠­má̠­nalh para ca̠na osuchí ni̠ ca̠na. 17 Pus acxni̠ chú xlacán támilh uú nac Cesarea aquit ni̠ cma̠­maka­pá­li̠lh quilh­ta­macú li̠cha̠li tuncán ctá­nu̠lh nac quim­pu̠­ma̠­peksí̠n y cma̠­ti­yá̠­nalh a̠má chixcú la̠qui̠ nac­ma̠­ka­lha­pali̠y. 18 Acxni̠ tzú­culh tama̠­la­capu̠y aquit xac­lac­pu­huama pi̠ ma̠x nata­li̠­ya̠­huay tamakní̠n o taka­lhá̠n. 19 Caj xma̠nhuá xta­li̠­ma̠­la­ca­pu̠­má̠­nalh porque Pablo mat niaj tancs ca̠najlay hua̠ntu̠ luu xli̠­ca̠­naj­latcán xli̠­hua̠k judíos y ma̠lu­loka pi̠ a̠má chixcú xalac Naza­ret hua̠nti̠ xuanicán Jesús y hua̠nti̠ xmak­ni̠­cani̠t nac Jeru­salén lama xas­tacná. 20 Aquit ni̠ ccá­tzi̠lh lácu nac­la­ca̠x­tla­huay xtaaklhú̠­hui̠t, huata mejor cka­lhás­quilh Pablo para xlá xma̠t­la̠nti̠y nac­macá̠n nac Jeru­salén la̠qui̠ antá nama̠­ka­lha­pa­li̠­ca­na̠chá. 21 Huata xlá chiné quin­kálh­ti̠lh: “Mejor caqui­ma̠­la­kacha nac xla­catí̠n emper­ador romano la̠qui̠ huá naqui­ma̠­ka­lha­pali̠y.” Aquit cli̠­ma̠­pek­sí̠­nalh pi̠ tachí̠n catáhui hasta acxni̠ nac­ma̠­la­ka­cha̠y nac Roma.
22 Acxni̠ chu­hui̠­nan­ko̠lh Festo, Agripa chiné huá­nilh:
—Xacúc­xilhli tamá chixcú la̠qui̠ xac­kax­mát­nilh xta­chu­huí̠n.
—Para ca̠na, cha̠li tuncán nac­ma̠­la­ka­pas­ni̠yá̠n la̠qui̠ naucxilha y nakax­pat­niya xta­chu­huí̠n —kálh­ti̠lh Festo.
23 Li̠cha̠li tzi̠sa tachilh nac pu̠ma̠­peksí̠n rey Agripa y Berenice luu li̠huana̠ xta­ca̠x­yá̠­nalh, y na̠ pu̠tum ca̠tá̠­chilh maka­pi­tzí̠n lac­ta­li̠­pa̠hu lac­chix­cu­huí̠n chu xana­puxcun tropa. Gober­nador Festo ma̠ti­yá̠­nalh Pablo, 24 y chiné ca̠huá­nilh hua̠nti̠ mac­xtum xta­hui­lá̠­nalh:
—Tali̠­pa̠hu rey Agripa y xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ la̠nchú qui­la̠­kax­mat­ni­ma̠­náhu, huá eé chixcú hua̠nti̠ la̠nchú hui­xinín ucxilh­pá̠tit, lhu̠hua judíos tama̠­la­ca­pu̠ni̠t, catu̠huá hua̠ntu̠ tali̠­ya̠­huay chuná nac Jeru­salén chu uú nac Cesarea. Xlacán tala­cas­quín pi̠ cac­ma̠­mak­ni̠­ní̠­nalh, 25 pero aquit ni̠tu̠ cmac­laniy tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ nac­li̠­ma­ca­ma̠sta̠y la̠qui̠ namak­ni̠cán. Pero cumu xlá ma̠n qui­huá­nilh pi̠ lacas­quín huá cama̠­ka­lha­pá­li̠lh emper­ador Augusto pus chú ma̠x juerza nac­ma̠­la­ka­cha̠y nac Roma. 26 Cumu aquit ni̠ cca­tzi̠y túcu nac­tzokniy quim­pux­cucán emper­ador caj xla­cata hua̠ntu̠ li̠ma̠­la­ca­pu̠­má̠­calh eé chixcú, porque juerza que nac­ta̠­ma̠­la­ka­cha̠y mactum carta, pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­ma̠­mac­xtu­mi̠­ni̠tán xli̠­hua̠k hui­xinín y na̠chuná huix rey Agripa la̠qui̠ ma̠n nama̠­ka­lha­pa­li̠ya y chuná chú huij nahuán hua̠ntu̠ nac­tzokniy emper­ador Augusto. 27 Porque aquit cca­tzi̠y pi̠ ni̠lay cma̠­la­ka­cha̠niy emper­ador cha̠tum tachí̠n para ni̠ nacuán hua̠ntu̠ li̠ma̠­la­ca­pu̠­má̠­calh.