26
Pablo huaniy Agripa hua̠ntu̠ li̠ma̠lacapu̠má̠calh
Y Rey Agripa chiné huá­nilh Pablo:
—Pus cachu­huí̠­nanti la̠qui̠ nac­kax­ma­tá̠hu hua̠ntu̠ huix akspu­lamá̠n.
Xlá tzú­culh chu­hui̠nán y chiné ca̠huá­nilh:
—Rey Agripa, ca̠na̠ li̠pa̠­xúhu maklh­ca­tzi̠y qui­nacú pi̠ tla̠n nac­chu­hui̠nán nac mila­catí̠n la̠qui̠ nac­ta­mak­ta̠yay porque xli̠­ca̠na pi̠ luu lhu̠hua hua̠ntu̠ quin­ta­li̠­ya̠­hua­má̠­nalh taaksaní̠n tama̠­ko̠lh judíos. Huix sta­lanca catzi̠ya la̠ta lácu taka­lhíy xtas­ma­ni̠ncán judíos, y aya catzi̠ya hua̠ntu̠ aquinín cli̠­taaklhu̠­hui̠­ma̠­náhu, pus huá chú xpa̠­la­cata cli̠­ma̠­ka­tzan­ke̠yá̠n y csqui­niyá̠n li̠tlá̠n pi̠ luu li̠huana̠ xquin­kax­patni quin­ta­chu­huí̠n la̠qui̠ naaka­ta̠ksa hua̠ntu̠ aquit nacuaniyá̠n.
Pablo li̠chuhui̠nán lácu xlama acxni̠ nia̠ xli̠pa̠huán Jesús
’Xli̠­hua̠k judíos taca­tzi̠y la̠ta lácu aquit xac­lama acxni̠ actzu̠cú xacuani̠t nac quin­ca̠­chi­quí̠n Tarso chu nac Jeru­salén anta­nícu cstac­ta­pu̠­li̠­ko̠lh. Lhu̠hua xlacán quin­ta­la­ka­pasa y para xta­huam­pú­tulh tla̠n tama̠­lu­loka pi̠ aquit xac­ca̠­najlay hua̠ntu̠ taca̠­najlay tama̠­ko̠lh fariseos, porque xlacán hua̠nti̠ tancs tama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n nac xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés. Pero huá chú qui­li̠­ma̠­la­ca­pu̠­cani̠t caj xpa̠­la­cata porque cca̠­najlay pi̠ Dios nama̠­kan­taxti̠y a̠má xta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ tica̠­ma̠­lac­nu̠­nichá xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán, pi̠ namín quilh­ta­macú acxni̠ xlá naca̠­ma̠­laca­stac­uani̠y xli̠­hua̠k xca­maná̠n nac ca̠li̠ní̠n. Lhu̠hua judíos hua̠nti̠ tamin­ti̠­lha­ni̠­tanchá nac a̠ma̠ko̠lh pu̠lac­cu̠tiy pu̠la­tama̠n hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­peksi̠y Israel na̠chuná taca̠­naj­lani̠t pi̠ Dios naca̠­ma̠­kan­tax­ti̠niy a̠má xta­ma̠­lacnú̠n, y huá xpa̠­la­cata tali̠­la­ka­chix­cu­hui̠ni̠t y tapu­tzani̠t la̠ta lácu nata­li̠­ma­cuaniy, pero caj huá chú xpa̠­la­cata lhu̠hua judíos quin­ta­ma̠­la­ca­pu̠­má̠­nalh cumu aquit cca̠­najlay pi̠ Dios naca̠­ma̠­laca­stac­uani̠y ni̠n nac ca̠li̠ní̠n. Y chi̠nchú hui­xinín, ¿lácu lac­pu­hua­ná̠tit? ¿Pi̠ tuhua cahuá naca̠­naj­la­yá̠hu xla­cata pi̠ Dios tla̠n ca̠ma̠­laca­stac­uani̠y ni̠n nac ca̠li̠ní̠n?
Pablo li̠chuhui̠nán la̠ta lácu xapu̠lh xca̠putzasta̠lay hua̠nti̠ xtali̠pa̠huán Jesús
’Xapu̠lh acxni̠ aquit xaaktzanká̠n xac­lama xac­lac­pu­huán pi̠ xafuerza nac­ca̠­ma̠­lak­sputuy a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Jesús xalac Naza­ret. 10 Nac Jeru­salén lhu̠hua cris­tianos cca̠­ta­mác­nu̠lh nac pu̠la̠­chi̠n y caj xac­li̠­pa̠­xu­huay acxni̠ xca̠­mak­ni̠cán maka­pi­tzí̠n ca̠naj­laní̠n; chuná aquit xac­tla­huay porque huá xana­puxcun cura xquin­ta­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t. 11 La̠n cca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠ni̠t nac xpu̠­si­cu­lancán judíos xla­cata pi̠ cata­lak­má­kalh Jesús hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huán, luu li̠pe̠cua xac­ca̠­si̠­tzi̠niy porque hasta ma̠squi lhu̠hua tatzá̠­lalh nac a̠laca­túnuj ca̠chi­qui̠ní̠n aquit ni̠ cca̠­mák­xtekli catáalh huata cca̠­pu­tzas­tá̠­lalh la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y.
Pablo li̠chuhui̠nán la̠ta lácu Jesús xakatli̠pá̠xtokli nac tiji
(Hechos 9.1‑19; 22.6‑16)
12 ’Y maktum quilh­ta­macú cca̠s­quí­nilh li̠tlá̠n xana­puxcun cura pi̠ caquin­ta­má̠x­qui̠lh tala­cas­quín nacán ca̠chipay a̠ma̠ko̠lh ca̠naj­laní̠n hua̠nti̠ xta­la­ma̠­nanchá nac Da­masco. 13 Antá chú xacama aquit chu maka­pi­tzí̠n quincompañeros, actzú xuani̠t aya xac­cha̠­ná̠hu, luu tas­túnut xuani̠t, acxni̠ caj xamaktum lam minchá aktum tax­káket nac akapú̠n y qui­la­ca­ta­hua­ca­ko̠lh a̠má tax­káket, luu tli­hueke xuani̠t ni̠xa­chuná cumu la̠ chi­chiní. 14 Aquit chu xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xac­ca̠­ta̠ama lhken cta­mo­kosui y cta­ma̠­chá̠hu nac tíyat, acxni­tiyá ckáx­matli pi̠ xqui­li̠­xa­kat­li̠­má̠­calh nac xata­chu­huí̠n hebreo y chiné xqui­hua­nima: “Saulo, Saulo, ¿túcu xpa̠­la­cata qui­li̠­pu­tza­sta̠­lápa̠t?” 15 Aquit cka­lhás­quilh: “¿Tícu huix hua̠nti̠ quin­ta̠­chu­hui̠­námpa̠t?” Xlá quin­ka̠lh­ti̠lh: “Aquit Jesús hua̠nti̠ huix putza­sta̠­lápa̠t. 16 Pero la̠li̠­huán cata̠qui, porque huá cli̠­ta­si­yu­ni­ni̠tán la̠qui̠ naqui­lac­scuj­niya, huix nali̠­chu­hui̠­nana nac xla­catí̠n cris­tianos hua̠ntu̠ ucxilh­ni̠ta la̠nchú chu hua̠ntu̠ naucxi­lhacú aca­li̠stá̠n hua̠ntu̠ aquit nac­ma̠­si­yu­niyá̠n. 17 Aquit nac­mak­ta̠­yayá̠n la̠qui̠ ni̠tu̠ natat­la­hua­niyá̠n a̠ma̠ko̠lh judíos chu hua̠nti̠ ni̠ judíos porque aquit camá̠n ma̠la­ka­cha̠yá̠n nac xca̠­chi­qui̠ncán. 18 Xlacán tala­má̠­nalh cumu la̠ xala­ka­ca̠­pucsua pero huix naca̠­lak­pina y naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ya quin­ta­chu­huí̠n naca̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠ya y niaj cata­la­tá­ma̠lh xala­ka­ca̠­pucsua huata cata­ká­lhi̠lh tax­káket; y na̠chuna li̠túm huix pim­pa̠ttá ca̠mak­ta̠­yaya la̠qui̠ niaj huá natat­la­huaniy xta­pa̠­xu­huá̠n akska­huiní huata huá natat­la­huay xta­pa̠­xu­huá̠n Dios; y tancs caca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni la̠qui̠ naquin­ta­li̠­pa̠­huán y tla̠n nac­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­naniy xta­la̠­ka­lhi̠ncán y nata­mak­lhti̠nán a̠má lanca tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ cca̠­ma̠x­qui̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xca­maná̠n Dios tali̠­tax­tuni̠t.”
Pablo huán pi̠ hua̠k tláhualh hua̠ntu̠ Dios huánilh
19 ’Tancs cuaniyá̠n rey Agripa, pi̠ aquit ni̠ caj cka­lha­kax­mat­máka a̠má xta­chu­huí̠n Jesús hua̠ntu̠ minchá nac akapú̠n, 20 huata pu̠lh huá cca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­huí̠­nalh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac Da­masco xla­cata pi̠ cata­lak­má­kalh xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán y huá cata­li̠­pá̠­hualh Jesús, y tancs cata­la­tá­ma̠lh la̠qui̠ nata­ta­siyuy pi̠ xli̠­ca̠na talak­makanít hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n. Aca­li̠stá̠n chú calh nac Jeru­salén y cca̠­li̠­xa­kát­li̠lh eé xatlá̠n tama̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ antá xta­hui­lá̠­nalh chu hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh xli̠­ca̠­lanca nac xapu̠­la­tama̠n Judea, xli̠­hua̠k cris­tianos cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­nilh ma̠squi ti̠ ni̠ judíos. 21 Caj xpa̠­la­cata cumu huá eé xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ aquit tancs cli̠­chu­hui̠­nani̠t o cli̠­chu­hui̠­nama tama̠­ko̠lh judíos pu̠tum quin­ta­chí­palh nac lanca xpu̠­si­culan Dios nac Jeru­salén y hasta xquin­ta­mak­ni̠­putún. 22 Pero xli̠­ca̠na pi̠ huá Dios qui­mak­ta̠­yani̠t y ni̠tu̠ quiak­spu­lani̠t hasta u̠cyá chú, aquit ni̠ cquilh­pe̠­cuán cli̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos chuná hua̠nti̠ lac­ta­li̠­pa̠hu cumu la̠ hua̠nti̠ ni̠tu̠ xka­satcán, na̠ ni̠para túcu cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y hua̠ntu̠ para ni̠chuná tili̠­chu­huí̠­nalh Moisés xa̠hua xalak­maká̠n pro­fetas hua̠ntu̠ xámaj kan­taxtuy, 23 xla­cata pi̠ a̠má Cristo hua̠nti̠ xámaj mín la̠n nama̠­pa̠­ti̠­ni̠cán y hasta namak­ni̠cán, pero acxni̠ namak­ni̠­ko̠cán juerza xama̠paj lacas­ta­cuanán nac ca̠li̠ní̠n, y xlá xámaj liakchu­hui̠nán aktum lak­táxtut, y cumu aya xla­cas­ta­cuana­ni̠ttá nahuán pus ni̠ xma̠nhuá judíos sinoque xli̠­hua̠k cris­tianos cani̠hua xalaní̠n la̠ta xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú nata­li̠­la­ca­hua̠nán xtax­káket chu xlak­táxtut.
Pablo xma̠akata̠ksni̠putún Agripa xlacata pi̠ cali̠pá̠hua Jesús
24 Acxni̠ Pablo chuná chu­hui̠­nan­ko̠lh eé tachu­huí̠n, gober­nador Festo chiné qui­lhá­nilh:
—¡Pablo, huix ma̠x caj niaj acsta­lanca lápa̠t! Porque caj la̠ta ma̠rí kalh­ta­hua­kaya a̠huayu para huá ma̠la­ka­hui­timá̠n.
25 Y Pablo chiné kálh­ti̠lh:
—Tali̠­pa̠hu gober­nador Festo, aquit ni̠tu̠ cla­ka­hui­tima porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ cchu­hui̠­nani̠t tancs taaka­ta̠ksa y huá xta­lu­lóktat.
26 Pablo lak­lá­ca̠lh antaní xuí rey Agripa y chiné huá­nilh:
—Huix tali̠­pa̠hu rey Agripa, luu li̠huana̠ laka­pasa hua̠ntu̠ aquinín cka­lhi̠­yá̠hu quin­tas­ma­ni̠ncán, pus caj huá xpa̠­la­cata luu ni̠para tzinú cquilh­pu­huán cchu­hui̠nán nac mila­catí̠n porque cca­tzi̠y pi̠ hua̠k catzi̠ya hua̠ntu̠ kan­tax­tuni̠t nac quim­pu̠­la­ta­ma̠ncán, porque hua̠ntu̠ antá kan­tax­tuni̠t ni̠tu̠ caj tze̠k lani̠t. 27 Rey Agripa, huí tu̠ cka­lhas­quim­pu­tuná̠n: ¿Pi̠ ca̠naj­laya huix hua̠ntu̠ tita­li̠­chu­huí̠­nalh xalak­maká̠n pro­fetas? Aquit cca­tzi̠y pi̠ huix ca̠naj­laya.
28 Rey Agripa kálh­ti̠lh:
—Huata mejor cacs caquí­lhuanti. ¿Huix ma̠x lac­pu­huana pi̠ naqui­ma̠aka­ta̠k­sni̠ya xla­cata cac­li̠­pá̠hua Jesús caj cumu luu tancs chu­hui̠­na­ni̠ta?
29 Pablo hua­nipá:
—Pus para tancs o ni̠ tancs cchu­hui̠­nani̠t, Dios xla­cás­quilh pi̠ xka­lhí̠tit hui­xinín cha̠­tunu cha̠­tunu hua̠nti̠ qui­la̠­kax­mat­ni­ma̠­náhu eé tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ aquit cka­lhi̠y caj cumu cli̠­pa̠­huán Jesús, ma̠squi hui­xinín ni̠chuná xca̠­li̠­ma­ca­chi̠­cántit cadenas cumu la̠ aquit.
30 Rey Agripa huakaj tá̠yalh chu Berenice xa̠hua gober­nador Festo y tatáx­tulh, na̠ pu̠tum tatáx­tulh hua̠nti̠ antá xta­mak­la­hui­lá̠­nalh. 31 Aca­li̠stá̠n Festo y Agripa laca­tunu tze̠k tzú­culh tali̠­chu­hui̠nán eé taaklhú̠­hui̠t, y chiné xta­la̠­huaniy:
—Xli̠­ca̠na pi̠ tamá chixcú ni̠tu̠ tla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n, ni̠para tzinú lak­chá̠n namak­ni̠cán y ni̠para cpu̠­la̠­chi̠n mini̠niy natanu̠y.
32 Agripa huá­nilh Festo:
—Hasta tla̠n xti­mak­xtekui eé chixcú para ni̠ huá ma̠n xtíhua pi̠ mejor lacas­quín ma̠n cama̠­ka­lha­pá­li̠lh lanca quim­pux­cucán emper­ador nac Roma.