28
Tantum lu̠hua macaxcay Pablo pero ni̠tu̠ laniy
Acxni̠ chú hua̠­katá xac­ta­cut­ni̠­tan­chá̠hu nac xquilhtú̠n chú­chut ni̠ xli̠­maka̠s cqui̠­ca­tzí̠hu pi̠ a̠má pu̠la­tama̠n xuanicán isla de Malta. Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ antá xta­la­má̠­nalh nac a̠má isla la̠li̠­huán tzú­culh tata­mac­xtumi̠y; cumu luu tla̠n xta­pa̠­xu­huá̠n xta­huani̠t la̠li̠­huán tama̠­mac­xtú­mi̠lh quihui, tama̠lh­cú­yulh xla­cata nac­sko­ná̠hu porque luu li̠pe̠cua la̠ta xlon­knuma. Pero cumu Pablo na̠ quí̠­sacli pa̠tzú xas­ca­huahua quihui acxni̠ chú xca̠­ma̠­quin­ca­pu̠ma nac lhcúya̠t antá kos­tax­tuchi tantum lu̠hua, li̠ta­ma­kás­natli Pablo y macáx­calh. Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xalac Malta taúcxilhli pi̠ Pablo li̠ta­ma­kás­natli lu̠hua y macáx­calh, chiné tzú­culh tahuán:
—Tamá chixcú ma̠x mak­ni̠­nani̠t, porque ma̠squi ni̠ mú̠x­tulh nac pupunú pero cumu lhu̠hua tala̠­ka­lhí̠n tla­huani̠t Dios ni̠ ma̠x­qui̠y quilh­ta­macú cala­tá­ma̠lh.
Pero Pablo lhken ma̠kó­sulh a̠má lu̠hua y antá poklh tamac­pu̠chá nac lhcúya̠t, y ni̠para tzinú túcu lánilh. Xlacán xta­lac­pu­huán pi̠ la̠n nali̠­ma­cacún y ni̠para xali̠­ta­ca­tzí̠n acxni̠ nama̠­lak­chu̠­hui̠y, maktum nata­ma̠­ya̠chá xaní̠n. Pero cumu maka̠s la̠ta laca­tzá̠­lalh quilh­ta­macú y nítú xla­nima huata chiné tzu­cupaj tahuán:
—¡Tamá chixcú ma̠x cha̠tum Dios porque ni̠para tzinú túcu tla­huá­nilh xve­neno lu̠hua!
Nac Malta xuí cha̠tum gober­nador xuanicán Publio, cumu xlá xka­lhíy xpu̠­cuxtu nac xquilhtú̠n pupunú pus antá chú nac xpu̠­cuxtu cta­cut­chá̠hu. Acxni̠ cátzi̠lh hua̠ntu̠ xquin­ca̠ak­spu­la­ni̠tán xlá luu tla̠n quin­ca̠­ca­tzi̠nín y aktutu quilh­ta­macú quin­ca̠­ta̠­hua̠yán. Quin­ca̠­hua­nicán pi̠ xtla̠t Publio xka­lhi̠y palha lhcúya̠t y xli̠­lama takalh­ni̠sti. Pablo alh laka­ta̠yay, acxni̠ chú xlá kalh­ta­hua­ka­ni­ko̠lh Dios, liacchí­palh xmacán y tuncán ma̠t­lá̠n­ti̠lh. Acxni̠ xli̠­hua̠k cris­tianos tacá­tzi̠lh hua̠ntu̠ xtla­huani̠t Pablo la̠li̠­huán tzú­culh tamín xli̠­hua̠k ta̠tat­laní̠n hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac a̠má ca̠chi­quí̠n y hua̠k ca̠ma̠t­la̠n­tí̠­calh. 10 Caj la̠ta hua̠ntu̠ xtla­huani̠t Pablo lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ xta­pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­má̠­nalh, y acxni̠ chú aya cta­ca̠x­kó̠hu xla­cata nac­quilh­ta̠­ya­pa­ra­yá̠hu quin­ti­jicán luu lhu̠hua hua̠ntu̠ quin­ca̠­ta̠i̠cán la̠qui̠ ni̠tu̠ naquin­ca̠­tzan­ka̠­niyá̠n nac tiji hasta nac­cha̠­ná̠hu anta­nícu xaca­ma̠­náhu.
Pablo cha̠n nac Roma
11 Aya xle̠ma xliaktutu papá la̠ta xac­la­ma̠­náhu nac a̠má pu̠la­tama̠n y acxni̠ chú cta­ca̠xui antá cta­jú̠hu nac aktum barco xuanicán Los Ge­melos xalac Ale­jan­dría, xlá na̠ antá xta­mak­xtekni̠t nac Malta li̠huán ti̠tax­tu­ko̠lh a̠má xquilhta ca̠lonkni, pus huá chú cpu̠­háhu. 12 Luu caj laca­pala cchá̠hu nac Sira­cusa, y antá cta­mak­xtekui aktutu quilh­ta­macú. 13 Acxni̠ chú antá cta­ca̠x­pa­ráhu cli̠­ta­mak­spitui eé pu̠la­tama̠n y cchá̠hu nac Regio, li̠cha̠lí chú tzu­cupaj u̠nún pero huata caj quin­ca̠­mak­ta̠yán porque la̠li̠­huán tzú­culh sakalé̠n qui­bar­cucán y caj li̠cha̠lí cchá̠hu nac aktum ca̠chi­quí̠n hua­nicán Puteoli. 14 Antá chú nac eé ca̠chi­quí̠n ca̠ma̠­nok­lhúhu maka­pi­tzí̠n nata̠lán hua̠nti̠ na̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús xlacán quin­ca̠­huanín xla­cata pi̠ antá cac­ta­mak­xtekui ca̠na̠caj aktum xama̠na; aca­li̠stá̠n chú cta­ca̠x­pa­ráhu, caj ctla̠­huaáhu y cchá̠hu nac Roma. 15 Xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xalac Roma hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Jesús, acxni̠ xlacán tacá­tzi̠lh pi̠ aya xac­cha̠­ma̠­náhu nac xca̠­chi­qui̠ncán, pu̠tum támilh quin­ca̠­pa̠x­toká̠n; maka­pi­tzí̠n xquin­ca̠­ka­lhi̠má̠n lacatum anta­nícu hua­nicán Foro de Apio, y maka­pi­tzí̠n antá tachinchá lacatum anta­nícu hua­nicán Las Tres Tabernas. Acxni̠ Pablo ca̠úcxilhli pi̠ xli̠­ca̠na xta­pa̠x­qui̠y la̠n pa̠xú­hualh y pa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh Dios caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xlá xtla­huani̠t y li̠huaca kálhi̠lh li̠ca­mama. 16 Acxni̠ chú cchá̠hu nac Roma capitán Julio ca̠ma­ca­má̠s­ta̠lh tachí̠n nac xla­catí̠n hua̠nti̠ naca̠­mak­ta­kalha, pero huata xlá má̠x­qui̠lh tala­cas­quín Pablo xla­cata pi̠ laca­tunu xlá catáhui anta­nícu ma̠t­la̠nti̠y, pero ma̠squi chuná anka­lhi̠ná xmak­ta­kalhma cha̠tum tropa.
Pablo ca̠ta̠chuhui̠nán judíos xalac Roma
17 Li̠tu̠­xama xli̠­cha̠n­cani̠t Pablo nac Roma acxni̠ xlá ca̠ma̠­ta­sa­ní̠­nalh xana­puxcun judíos antá xalaní̠n nac Roma, y acxni̠ aya pu̠tum xta­hui­lá̠­nalh Pablo chiné ca̠huá­nilh:
—Xli̠­hua̠k hui­xinín nata̠lán, aquit camá̠n ca̠ta̠­kalh­chu­hui̠­naná̠n y nac­ca̠­hua­niyá̠n xla­cata pi̠ ni̠tu̠ cca̠t­la­hua­nima judíos na̠ ni̠para caj xac­ka­lha­kax­mat­makán a̠má quin­tas­ma­ni̠ncán hua̠ntu̠ aquinín judíos quin­ca̠­ma̠­si­yu­ni­ni̠tán xta­ma̠­kan­taxti̠y xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán. Pero ma̠squi ni̠tu̠ ctla­huama hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, nac Jeru­salén quin­chi­pa­canchá y qui­ma­ca­ma̠s­tá̠­calh nac xmacancán ma̠pek­si̠­naní̠n ro­manos. 18 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n quin­ta­ma̠­ka­lha­pa­li̠­ko̠lh xlacán xquin­ta­mak­xtek­putún porque ni̠ quin­ta­mac­lá­nilh tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ naquin­ta­li̠­ya̠­huay la̠qui̠ naqui­mak­ni̠cán. 19 Pero huata xana­puxcun judíos ni̠ tala­cás­quilh naqui­mak­xtekcán, pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­huá­nilh pi̠ huá aquit cla­cas­quín naqui­ma̠­ka­lha­pali̠y emper­ador uú xalá, pero ni̠tu̠ nalac­pu­hua­ná̠tit para caj cca̠­si̠­tzi̠niy o huí tú cca̠­li̠­ma̠­la­ca­pu̠­putún a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ qui­na­ta̠­chi­quí̠n judíos. 20 Pus huá chú xpa̠­la­cata aquit cca̠­li̠­ma̠­ta­sa­ni̠nán la̠qui̠ hui­xinín naqui­la̠­la­ka­pa­sá̠hu y naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ aquit cli̠­ta­chi̠ni̠t caj xpa̠­la­cata ckalh­ka­lhi̠ma y cca̠­najlay hua̠ntu̠ na̠ xli̠­hua̠k qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán israel­itas xta­ca̠­najlay pi̠ Dios naca̠­ma̠­laca­stac­uani̠y ni̠n nac ca̠li̠ní̠n, pus huá chú xpa̠­la­cata ma̠squi chuná qui­li̠­ma­ca­chi̠­cani̠t cadenas.
21 Ama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n chiné takalh­tí̠­nalh:
—Aquinín ni̠tu̠ quin­ca̠­lak­chimá̠n carta xalac Judea anta­nícu naquin­ca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nan­caná̠n tícu huix, y ma̠squi na̠ tami­ni̠­tanchá nac Jeru­salén maka­pi­tzí̠n cris­tianos ni̠tu̠ quin­ca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­namá̠n para túcu ni̠tlá̠n tla­hua­ni̠­tampi antá. 22 Aquinín cla­cas­qui­na̠huá naqui­la̠­hua­ni­yá̠hu xanícu huix luu mak­ta­pek­si̠ya y túcuya̠ tala­ca­pa̠s­tacni huix kalhi̠ya, porque aquinín cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Jesús la̠tachá nícu ma̠rí ca̠si̠­tzi̠­nicán y ni̠ ca̠ucxilh­pu­tuncán.
23 Xlacán tali̠lh­cá̠­nilh aktum quilh­ta­macú la̠qui̠ naca̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán, acxni̠ lák­cha̠lh a̠má quilh­ta­macú luu lhu̠hua cris­tianos tata­mac­xtú­mi̠lh anta­nícu xuí Pablo. Xlá tzú­culh ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos, chu­natá la̠ta tix­ká­kalh hasta tzi̠­suanko̠lh xca̠­ma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠­nima la̠ta lácu Dios xma̠­la­ca­tzu­qui̠­putún xasa̠sti xli̠­ma̠­peksí̠n nac xla­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán, y antá xquilh­pa̠i̠ma nac li̠kalh­ta­huaka hua̠ntu̠ xamaká̠n titzokchá Moisés xa̠hua pro­fetas xla­cata hua̠ntu̠ xámaj tla­huay Jesús. 24 Lhu̠hua hua̠nti̠ tali̠­pá̠­hualh Jesús caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xca̠­hua­nima Pablo, pero maka­pi­tzí̠n ni̠ taca̠­náj­lalh. 25 Ama̠­ko̠lh cris­tianos ni̠ acxtum tacá­tzi̠lh y tata­paj­pí­tzilh, tam­pu̠tiy tatáx­tulh, y acxni̠ aya xta­tax­tu­má̠­nalh la̠qui̠ nataaná nac xchiccán Pablo chiné ca̠huá­nilh:
—Hua̠ntu̠ Espíri­tu Santo tima̠­lac­pu­huá̠­ni̠lh pro­feta Isaías la̠nchú nac eé quilh­ta­macú aya kan­tax­tu­pa­rani̠t. 26 Porque Isaías chiné tica̠­huá­nilh xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán:
Hui­xinín pim­pá̠tit kax­pa­tá̠tit quin­ta­chu­huí̠n, pero ni̠túcu catiaka­tá̠k­stit;
ma̠squi laca­hua̠­na­ná̠tit qui̠­taxtuy cumu la̠m­para ni̠tu̠ ucxilh­pá̠tit.
27 Porque huá mina­cujcán luu lanca xtá̠yat,
ma̠squi kalhi̠­yá̠tit min­ta­ke̠ncán pero ni̠ li̠kax­pa­tá̠tit,
kalhi̠­yá̠tit mila­kas­ta­pucán pero ni̠tu̠ tla̠n li̠la­ca­hua̠­na­ná̠tit,
ma̠squi kalhi̠­yá̠tit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán pero ni̠lay aka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ xatlá̠n tapu­huá̠n,
chuná qui̠­tax­tuma porque hui­xinín ni̠ qui­la̠­kax­mat­ni­pu­tu­ná̠hu
y ni̠ qui­la̠­lak­mim­pu­tu­ná̠hu xla­cata aquit nac­ca̠­ma̠t­la̠n­ti̠yá̠n.
28 Pus na̠ mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ Dios ma̠lacnu̠y na̠ naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán cati̠hua̠ cris­tiano ma̠squi ni̠ judíos, porque xli̠­ca̠na pi̠ hua­tuní̠n nata­ca̠­naj­laniy y nata­li̠­pa̠­huán.
29 Acxni̠ takax­mat­ko̠lh eé tachu­huí̠n a̠ma̠ko̠lh judíos la̠li̠­huán tatáx­tulh y sac­stucán tzú­culh tala̠­huaniy para ca̠na o ni̠ca̠na hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ní̠y Pablo.
30 Pablo sá̠cualh aktum chiqui y antá latá­ma̠lh nac Roma aktiy ca̠ta, xlá li̠pa̠­xúhu xca̠­maka­maklhti̠nán hua̠nti̠ xlá xta­la­ka­pa­xia̠lhnán. 31 Chu­na­tiyá la̠ta xli̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios, li̠huana̠ xma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠y túcu xpa̠­la­cata xli̠­ma­ca­min­cani̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo nac ca̠quilh­ta­macú, y ni̠para tícu xuá para ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ tla­huama o para nalac­tla­hua­nicán xta­scújut.