Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠
Ca̠tzoknilh Romanos
Xli̠­hua̠k xcarta hua̠ntu̠ San Pablo tzokli, xli̠­ca̠na pi̠ xma̠n huá u̠má hua̠ntu̠ luu lhu̠hua tala­ca­pa̠s­tacni ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos hua̠nti̠ aya tali̠­pa̠­huán Cristo la̠qui̠ a̠tzinú aksti̠tum nata­li̠­pa̠­huán y nata­la­tama̠y la̠ta lácu xlá xta­pa̠­xu­huá̠n.
San Pablo laca­tancs quin­ca̠­hua­niyá̠n nac u̠má li̠kalh­ta­huaka pi̠ cati̠­huan­ko̠chá cris­tiano, chuná hua̠nti̠ judío y xta­la­ka­pasa xli̠­ma̠­peksí̠n Dios osuchí hua̠nti̠ ni̠ judío y ni̠ xta­la­ka­pasa, hua̠k ca̠akchi­pa­hui­li̠ni̠t tala̠­ka­lhí̠n. Xla­cata tla̠n nata­mak­xtek­ta̠yay tamá tala̠­ka­lhí̠n xla­ca­squinca pi̠ Dios nama̠­tzan­ke̠­naniy y naca̠­li̠­ma̠xtuy cumu la̠ ti̠ ni̠tu̠ kalhi̠y xta­la̠­ka­lhí̠n nac xla­catí̠n. Umá lak­táxtut huá li̠ka­lhi̠­yá̠hu caj xpa̠­la­cata nali̠­pa̠­hua­ná̠hu Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo hua̠nti̠ xli̠­ca̠naj Xka­huasa Dios.
San Pablo huá luu tica̠­tzó̠k­nilh u̠má tas­tac­ya̠hu a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Cristo a̠má xamaká̠n quilh­ta­macú y xta­hui­lá̠­nalh nac xaca̠­chi­quí̠n Roma, pero u̠má xta­chu­huí̠n na̠ luu quin­ca̠­li̠­ma­cuaniyá̠n xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ lama̠­náhu ca̠lacchú quilh­ta­macú. Caj xla­cata nali̠­pa̠­hua­ná̠hu Cristo y ca̠naj­la­yá̠hu pi̠ huá xokó̠­nulh xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhí̠n, Dios tla̠n quin­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán y chuná chú tla̠n ma̠la­ca­tzu­hui̠­yá̠hu Dios porque qui̠­taxtuy niaj tu̠ lac­le̠­ni­yá̠hu.
Antiyá nícu xliakas­putni u̠má libro, San Pablo lhu̠hua hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos xla­cata xcha̠­liyá̠n y xli̠­hua̠k xla­ta­ma̠tcán cata­li̠­ma­cuánilh Dios, huá chuná ca̠li̠­huaniy y ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y la̠qui̠ a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo cata­lak­tzák­salh nac xla­ta­ma̠tcán y cata­li̠­la­tá­ma̠lh a̠má xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ ca̠liakchu­hui̠­na­ni­cani̠t.
1
Aquit Pablo hua̠nti̠ cma­ca­ma̠x­qui̠ni̠t qui­la­táma̠t Jesu­cristo la̠qui̠ xta­sa̠cua nac­li̠­taxtuy porque Dios qui­lac­sacni̠t, qui­li̠­ma̠x­tuni̠t xapóstol la̠qui̠ nacán liakchu­hui̠nán a̠má li̠pa̠­xúhu xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut.
Nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka huán la̠ta lácu Dios tica̠­ma̠­ca­tzí̠­ni̠lh pro­fetas pi̠ xlá xámaj ca̠lak­ma̠xtuy cris­tianos. Hua­tiyá xlacán xtaucxilh­la­ca­chi­má̠­nalh hua̠ntu̠ xámaj qui̠­taxtuy nac xla­táma̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo, porque xli̠­ca̠na xlá pi̠ qui̠­la­ca­chinchi uú nac ca̠quilh­ta­macú cumu la̠ cati̠hua̠ chixcú y huá xli̠­ta­la­ka­pasni qui̠­táx­tulh xamaká̠n koru­tzí̠n rey David. Pero na̠ ni̠caj chixcú xlá porque acxni̠ caj xpa̠­la­cata lanca xli̠t­li­hueke lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n, li̠huana̠ ma̠lú­lokli pi̠ xli̠­ca̠na Xka­huasa Dios xuani̠t hua̠nti̠ xmaka­maklhti̠­nani̠t xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo.
Pus caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tla­huani̠t Jesu­cristo nac qui­la­táma̠t Dios qui­la­ka­lha­mani̠t, y hasta qui­li̠­ma̠x­tuni̠t xapóstol la̠qui̠ nac­li̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n cani̠huá hasta nac xpu̠­la­ta­ma̠ncán hua̠nti̠ ni̠ judíos, y chuná lhu̠hua huij nahuán hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán y nata­ka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ xlá naca̠­li̠­ma̠­peksi̠y. Pus huá xpa̠­la­cata hasta maka­pi­tzí̠n hui­xinín xalac Roma hua̠nti̠ Dios ca̠ucxilh­la­ca­cha̠­ni̠tán y laca­squini̠t pi̠ lac­xtum naca̠­ta̠­pa̠­xu­hua­yá̠tit hua̠nti̠ Jesu­cristo ca̠lak­ma̠x­tuni̠t. Luu hui­xinín cca̠­tzok­nimá̠n eé carta porque cca­tzi̠y pi̠ Dios luu ca̠la­ka­lha­maná̠n, ca̠lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ luu xca­maná̠n nahua­ná̠tit hua̠nti̠ nata­la­tama̠y cumu la̠ xlá lacas­quín. Pus luu ca̠na̠ li̠pa̠­xúhu cala­ta­pá̠tit y camak­lhti̠­nántit a̠má tasi­cu­la­na̠lán hua̠ntu̠ Quin­tla̠­ticán ma̠sta̠y.
Pablo huan xlacata pi̠ amputún nac Roma
Pu̠lhá cca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠­pu­tuná̠n pi̠ anka­lhi̠ná cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ Jesu­cristo tla­huama nac mila­ta­ma̠tcán, porque xli̠­ca̠na pi̠ luu lacaxtum tla̠n ca̠li̠­chu­hui̠­nan­ca­ná̠tit la̠ta hui­xinín li̠pa̠­hua­ná̠tit. Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ aquit cscuj­nima xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke qui­nacú porque huá aquit cliakchu­hui̠­nama Xka­huasa hua̠nti̠ másta̠y lak­táxtut, xlá catzi̠y la̠ta lácu cha̠li cha̠lí cca̠­la­ca­pa̠s­tac­la­ca­cha̠ná̠n acxni̠ ckalh­ta­hua­kaniy. 10 Anka­lhi̠ná aquit cli̠­ma̠­ka­tzan­ke̠ma Dios, para huá chuná lacas­quín pus caqui­má̠x­qui̠lh li̠tlá̠n la̠qui̠ tla̠n nac­ca̠­la­ka­na̠­chá̠n antaní hui­xinín hui­la­pítit. 11 Porque aquit cca̠ucxilh­pu­tuná̠n la̠qui̠ tla̠n nac­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n nac min­ta­ca̠­naj­latcán, y ma̠s naakpu­huan­ti­ya­yá̠tit y aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit. 12 Huá chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n porque luu acxtum la̠ hui­xinín chu aquit mac­la­cas­qui­ná̠hu u̠má tamakta̠y xla­cata nala̠­ma̠akpu­huan­ti­ya­ni̠­yá̠hu la̠ta li̠pa̠­hua­ná̠hu Jesús.
13 Nata̠lán, aquit cla­cas­quín xca­tzí̠tit pi̠ mak­lhu̠­huatá clac­pu­huani̠t xac­ca̠­la­kan­chá̠n, pero la̠ta makli̠t clac­pu­huani̠t naca­na̠chá ni̠ tzanka̠y hua̠ntu̠ cli̠­ta­maka­pali̠y y ni̠lay cana̠chá. Aquit cam­pu­tu­na̠chá la̠qui̠ xac­ca̠­ma̠aka­tá̠k­sni̠lh lhu̠hua mili̠­ta̠­chi­quicán xalac Roma xla­cata na̠ cata­li̠­pá̠­hualh Jesús cumu la̠ cca̠­ma̠aka­ta̠k­ni̠ni̠t maka­pi­tzí̠n cris­tianos xala a̠laca­tunuj ca̠chi­qui̠ní̠n. 14 Pus aquit juerza que nac­má­kan­taxtíy hua̠ntu̠ Dios qui­ma̠­cuentaj­li̠ni̠t xla­cata pi̠ nac­ca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xli̠­hua̠k cris­tianos, chuná hua̠nti̠ lak­ska­lalán chu xli̠­hua̠k hua̠nti̠ ni̠tu̠ taca­tzi̠y, chuná hua̠nti̠ ni̠tu̠ xka­satcán chu hua̠nti̠ lac­ta­li̠­pa̠huá cris­tianos. 15 Pus huá xpa̠­la­cata luu juerza cliampu­tu­na̠chá nac min­ca̠­chi­qui̠ncán Roma la̠qui̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ antá tahui­lá̠­nalh nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y a̠má li̠pa̠­xúhu xta­chu­huí̠n Jesús hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y lak­táxtut.
Amá xasa̠sti tama̠catzi̠ní̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y laktáxtut kalhi̠y lanca li̠tlihueke
16 Aquit ni̠para tzinú cli̠­ma̠­xanán xla­cata nac­liakchu­hui̠nán a̠má li̠pa̠­xúhu xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Jesu­cristo hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y lak­táxtut, porque aquit cca­tzi̠y pi̠ xli̠­ca̠na huá xli̠t­li­hueke Dios naca̠­lak­ma̠xtuy xli̠­hua̠k hua̠nti̠ taca̠­najlay. Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ pu̠lh huá judíos hua̠nti̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ní̠­calh, pero chú aya ca̠ma̠x­qui̠­cani̠t quilh­ta­macú xla­cata hua̠k cata­li̠­pa̠­xú­hualh hua̠ntu̠ Cristo ma̠lacnu̠y ma̠squi ni̠ judíos. 17 Huá eé li̠pa̠­xúhu tama̠­ca­tzi̠ní̠n quin­ca̠­ma̠­si­yu­niyá̠n la̠ta lácu Dios quin­ca̠­lac­xa­ca­niyá̠n xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán cumu la̠ ni̠tu̠ tit­la­hua­ni̠­táhu; xli̠­ca̠na, chuná qui̠­taxtuy porque ca̠naj­la­yá̠hu hua̠ntu̠ xlá ma̠lacnu̠y. Pus hasta antá nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ maká̠n tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka chuná ma̠aka­ta̠k­sni̠­nam­putún acxni̠ chiné huan: “Hua̠nti̠ aksti̠tum kalhi̠­putún xla­táma̠t nac xla­catí̠n Dios, luu li̠pa̠­xúhu nala­tama̠y caj cumu ca̠najlay hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y.”
Ca̠ta catu̠huá talakachixcuhui̠y cristianos niaj huá Dios
18 Aquinín na̠ catzi̠­yá̠hu lácu Dios ma̠siyuy a̠má li̠pe̠­cuánit xta­si̠tzi nac akapú̠n caj xpa̠­la­ca­tacán hua̠nti̠ lac­li̠xcáj­nit xta­pu­hua̠ncán, porque huá u̠ma̠ko̠lh ni̠ lacuán cris­tianos hua̠nti̠ li̠xcáj­nit tala­má̠­nalh caj xpa̠­la­ca­tacán ma̠squi lhu̠hua cris­tianos ni̠lay tala­ka­pasa hua̠ntu̠ huí xta­lu­lóktat Dios. 19 Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ Dios ma̠si­yu­putún, xlacán ni̠lay nata­huán para ni̠ taca­tzi̠y, porque xli̠­ca̠na pi̠ ni̠tu̠ tze̠k hui­li̠­má̠­calh huata Dios pu̠tum ca̠ma̠x­qui̠ni̠t la̠qui̠ hua̠k nata­la­ka­pasa. 20 Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ Dios ni̠ tasiyuy o ni̠lay ucxilhcán, pero tla̠n laka­pascán para luu li̠huana̠ laca­pa̠s­taccán xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xlá tla­huani̠t. Xli̠­ca̠na pi̠ hasta la̠ta tima̠­la­ca­tzú­qui̠lh ca̠quilh­ta­macú luu laca­tancs ma̠lu­lokni̠t pi̠ xli̠­ca̠na huá Dios hua̠nti̠ kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠xcáj­nit tala­má̠­nalh ni̠ cati­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­ní­calh para nata­huán pi̠ ni̠ xta­ca­tzi̠y eé tachu­huí̠n. 21 Uma̠­kó̠lh cris­tianos xta­ca­tzi̠y pi̠ xlama Dios, pero ma̠squi xta­ca­tzi̠y ni̠para tzinú xta­la­ka­chi­cu­hui̠­putún cumu la̠ xDioscán, na̠ ni̠para xta­pa̠x­cat­ca­tzi̠niy xli̠­hua̠k li̠tlá̠n hua̠ntu̠ xlá xca̠t­la­hua­nini̠t, huata caj catu̠huá hua̠ntu̠ ni̠ xla­ca­squinca tzú­culh talak­tzaksay. Luu lac­ta­li̠­pa̠hu y lak­ska­lalán xca̠­maklh­ca­tzi̠cán, pero a̠má xli̠­ton­tujcán hua̠ntu̠ tat­lá­hualh luu xala­ka­ca̠­pucsua ca̠qui̠­tax­tú­nilh. 22 Ma̠squi xlacán tahuán pi̠ luu lak­ska­lalán, ni̠ ca̠na huata caj luu xalac­tonto, 23 porque ni̠ tala­ka­chix­cú­hui̠lh Dios hua̠nti̠ cane̠c­xni­cahuá lama xas­tacná, huata caj ma̠n tama­ca­ni̠t­lá­hualh hua̠ntu̠ tala­ka­chix­cú­hui̠lh cumu la̠ xdioscán. Huí tu̠ tat­lá­hualh cumu la̠ cha̠tum chixcú, y maka­pi­tzí̠n cumu la̠ lactzu̠ spitu hua̠ntu̠ takosa nac ca̠u̠ní̠n, maka­pi­tzí̠n cumu la̠ lu̠hua hua̠ntu̠ tasa­kaán nac ca̠ti­yatni.
24 Huá xpa̠­la­cata Dios ca̠li̠­pa̠x­tekni̠t u̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ chuná xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán la̠qui̠pi̠ cata­ma̠­kan­táx­ti̠lh hua̠ntu̠ tala­ca­pa̠s­tac­tla̠­huán, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ luu ca̠na̠ li̠ma̠­xaná hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit la̠t­la­huaniy nac xmac­nicán. 25 Xlacán luu mákat tataak­ská­huilh porque tali̠­pá̠­hualh y tala­ka­chix­cú­hui̠lh hua̠ntu̠ Dios xca̠­ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t y ni̠ tas­tacnán, huata talak­má­kalh y ni̠ tama̠t­lá̠n­ti̠lh xta­lu­lóktat Dios hua̠nti̠ xli̠­ca̠na cane̠c­xni­cahuá lama xas­tacná y hua̠nti̠ caj xma̠nhuá mini̠niy nala­ka­chix­cu­hui̠cán y nali̠­pa̠­huancán cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú. Chuná calálh, amén.
26 Cumu xlacán ni̠ tali̠­pa̠­huam­pú­tulh Dios xlá ca̠pá̠x­tekli la̠qui̠pi̠ cata­li̠­la­ta­ma̠­ke̠lh hua̠ntu̠ sac­stucán xta­pa̠­xu­hua̠ncán, porque hasta xalac­chaján mákat taaktzán­ka̠lh y sac­stucán lac­chaján tzú­culh tala̠­la­kati̠y. 27 Y na̠ chuná maka­pi­tzí̠n lac­chix­cu­huí̠n niaj huá tali̠­pa̠­huani̠t para caj xma̠nhuá nata­ta̠­la­tama̠y cha̠tum pusca̠t, pero taaktzan­ka̠­ta­ma̠ni̠t porque hasta mismo sac­stucán lac­chix­cu­huí̠n tala̠­la­ka­ti̠ni̠t y tali̠t­la­hua­má̠­nalh xmac­nicán hua̠ntu̠ ni̠ lak­chá̠n y ni̠ xli̠t­la­huatcán porque luu li̠ma̠­xaná ca̠qui̠­tax­tuniy. Pero xli̠­hua̠k hua̠nti̠ chuná taaktzan­ka̠­ta­ma̠ni̠t sac­stucán tapa̠­ti̠­na­ma̠­nampá caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n tat­la­hua­má̠­nalh.
28 Cumu xlacán ni̠tu̠ taliúcxilhli Dios huata caj talak­má­kalh pus Dios na̠chuná ca̠pá̠x­tekli la̠qui̠ pi̠ cata­ma̠­kan­tax­ti̠­ke̠lh a̠má xali̠xcáj­nit latáma̠t hua̠ntu̠ xlacán tat­la­hua­má̠­nalh y hua̠ntu̠ ni̠ xli̠t­la­huatcán. 29 Nac xla­ta­ma̠tcán ti̠pa̠­lhu̠hua hua̠ntu̠ tat­la­huay y luu laca­tancs tama̠­siyuy pi̠ talak­tzan­ka̠­ta̠­yani̠t, porque hua̠ntu̠ la̠mak­lhti̠y niaj la̠ma̠x­qui̠y, sac­stucán ni̠ la̠ucxilh­putún, para tícu tlak lhu̠hua kalhi̠y xmac­la­cas­quínit talak­si̠­tzi̠niy, tala­kati̠y tamak­ni̠nán, tala­kati̠y taaklhu̠­hua̠tnán, luu tala­kati̠y taak­ska­huinán, luu lac­xú̠tax, tala̠aksán cha̠tum a̠cha̠tum. 30 Cala̠huá tali̠­kalh­chu­hui̠nán xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos, y ni̠ tama̠­tla̠nti̠y xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, luu lak­ska­kalán ca̠maklh­ca­tzi̠cán y tala­cas­quín pi̠ hua̠k lac­ta­li̠­pa̠hu naca̠­li̠­ma̠x­tucán, sac­stucán talac­sac­xtuy lácu natat­la­huay lac­li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n y hua̠ntú ca̠li̠­ma̠­peksi̠y xtla̠tcán caj taka­lha­kax­mat­makán. 31 Xlacán ni̠ taaka­ta̠k­sputún hua̠ntu̠ xala­cuán tala­ca­pa̠s­tacni, hua̠ntu̠ tali̠­ta̠yay nata­ma̠­kan­taxti̠y o natat­la­huay ni̠ tama̠­kan­taxti̠y, xlacán ni̠ talak­ca­tza­ni̠nán, ni̠para tapa̠x­qui̠nán, y para tícuya̠ cris­tiano ca̠t­la­huaniy hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n xlacán ni̠ tama̠­tzan­ke̠­na­ni̠nán. 32 Xlacán sta­lanca taca­tzi̠y hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠­nani̠t Dios xla­cata pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ natat­la­huay hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n luu lanca tapa̠tí̠n tala­ca­yá̠na; pero ma̠squi taca­tzi̠y pi̠ chuná li̠huaca tat­la­huay li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n y hasta tali̠­pa̠­xu­huay pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos chuná catat­lá­hualh.