2
Dios ámaj ca̠ma̠xoko̠ni̠y xli̠hua̠k xtala̠kalhi̠ncán cristianos
Aquit ni̠ quin­cuenta tícu huix, pero luu laca­tancs cuaniyá̠n pi̠ acxni̠ ca̠li̠­ya̠­huaya tat­la­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos y li̠pa̠­xu­huaya pi̠ Dios naca̠­ma̠­xo­ko̠ni̠y xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tat­la­huani̠t, pus cacatzi pi̠ na̠ ni̠para huix cati­ta̠­pa̠­tí̠­canti, porque acxni̠ ca̠ma̠­la­ca­pu̠ya xa̠maka­pi­tzí̠n qui̠­taxtuy pi̠ ma̠n tapú̠pa̠t nac lhcúya̠t porque na̠chuná li̠tax­tuya cumu la̠ xlacán. Dios hua̠k quin­ca̠­la­ka­pasá̠n la̠ta cha̠­tunu aquinín, y para tícu tla­huay li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n xlá ma̠xo­ko̠ni̠y pero la̠ta mini̠niy nama̠­xo­ko̠­ni̠cán xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tla­huani̠t. Huá xpa̠­la­cata huix hua̠nti̠ ca̠li̠­ya̠­huaya pi̠ li̠xcáj­nit tala­má̠­nalh xa̠maka­pi­tzí̠n min­ta̠­cris­tianos ma̠squi na̠chuná tla­huaya, ni̠ calac­pú­huanti para chuná nali̠­lak­tax­tuya y ni̠ cati­ma̠­pa­ti̠ní̠n Dios. Huix lak­makana lanca xta­pá̠x­qui̠t chu xta­la­ka­lha­maní̠n Dios la̠ta lácu xlá ta̠pa̠­ti̠yá̠n, huata lac­pu­huana pi̠ xlá luu ma̠t­la̠nti̠y hua̠ntu̠ huix ma̠n tla­huaya; ¡xli̠­ca̠na pi̠ ni̠para tzinú aka­ta̠ksa pi̠ caj xpa̠­la­cata xta­pá̠x­qui̠t ma̠squi ma̠x­qui̠má̠n quilh­ta­macú xla­cata pi̠ cali̠­pá̠­huanti y calak­pali xali̠xcáj­nit mila­táma̠t! Pero huix ni̠ kax­pata hua̠ntu̠ hua­ni­cana, luu lanca xú̠tax huix, y ni̠ lak­pa­li̠­pu­tuna xali̠xcáj­nit mila­táma̠t: pero tancs cuaniyá̠n pi̠ huix ma̠n ma̠ak­sto­kuilí̠pa̠t min­ta­la̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ nali̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­cana acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú la̠ta lácu Dios naca̠­ma̠­xo­ko̠­ni̠ko̠y xta­la̠­ka­lhi̠ncán xli̠­hua̠k cris­tianos, y cha̠­tunu cha̠­tunu naca̠­ma̠x­qui̠y hua̠ntu̠ ca̠lak­chá̠n caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tati̠t­la­huani̠t. Amá quilh­ta­macú Dios nacá̠­ma̠x­qui̠y xpu̠­ta­hui̠lhcán nac akapú̠n a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ anka­lhi̠ná talak­tzák­salh hua̠ntu̠ tla̠n y hua̠ntu̠ lakati̠y Dios nac xla­ta­ma̠tcán y naca̠­ma̠x­qui̠y li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa. Pero huatá ya̠ tasi̠tzi ámaj ca̠ma̠­pa̠­ti̠ni̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠xcáj­nit tati­la­tá­ma̠lh nac ca̠quilh­ta­macú hua̠nti̠ tati­lak­makani̠t y ni̠tu̠ taliucxilhni̠t Dios, huata huá tlak tala­ka­ti̠ni̠t tama̠­kan­taxti̠y xali̠xcáj­nit tala­ca­pa̠s­tacni. Xli̠­ca̠na pi̠ a̠má quilh­ta­macú lanca tapa̠tí̠n y tala­ka­pú­tzi̠t ámaj ca̠qui̠­tax­tuniy xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠xcáj­nit tati­ká­lhi̠lh xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, ni̠caj xma̠nhuá hua̠nti̠ ni̠ judíos y ni̠ tala­ka­pasa xli̠­ma̠­peksí̠n Dios naca̠­lak­chá̠n a̠má tapa̠tí̠n, pero na̠ xli̠­hua̠k ma̠squi hua̠nti̠ judíos hua̠nti̠ li̠xcáj­nit tati̠­la­tá­ma̠lh naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán. 10 Pero xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tla̠n xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, Dios lac­ta­li̠­pa̠hu ámaj ca̠li̠­ma̠xtuy nac akapú̠n la̠qui̠ hua̠k naca­tzi̠cán pi̠ laka­ti̠ni̠t hua̠ntu̠ tatit­la­huani̠t, y naca̠­ma̠x­qui̠y li̠pa̠­xúhu latáma̠t xli̠­hua̠k hua̠nti̠ lacuán cris­tianos, chuná judíos cumu la̠ ti̠ ni̠ judíos.
11 Porque Dios ni̠ caj lac­sac­pa̠x­qui̠nán sinoque xli̠­hua̠k nata­xo­ko̠nún xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán. 12 Nata­xo­ku̠nún hua̠nti̠ ni̠ judíos ma̠squi ni̠ xta­la­ka­pasa xli̠­ma̠­peksí̠n Dios hua̠ntu̠ timá̠x­qui̠lh Moisés xla­cata naca̠­huaniy lácu aksti̠tum nata­la­tama̠y, porque juerza xta­ca­tzi̠y pi̠ ni̠tlá̠n xtat­la­hua­má̠­nalh. Pero na̠chuna li̠túm nata­xo­ko̠nún xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ tala­ka­pasa xli̠­ma̠­peksí̠n y tat­la­hua­paray tala̠­ka­lhí̠n porque hua­tiyá a̠má li̠ma̠­peksí̠n naca̠­ma̠­la­capu̠y. 13 Ni̠ calac­pú­huanti para aksti̠tum cris­tiano nata­li̠­taxtuy nac xla­catí̠n Dios hua̠nti̠ caj xma̠n pi̠ takáx­matli xli̠­ma̠­peksí̠n, caj xma̠nhuá aksti̠tum cris­tiano naca̠­li̠­macá̠n Dios hua̠nti̠ nata­ma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ antá li̠ma̠­pek­si̠nán qui­li̠t­la­huatcán. 14 Y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ judíos y ni̠ tala­ka­pasa hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, hua­tiyá pi̠ xaakpuntum tama̠­kan­tax­ti̠­má̠­nalh nac xla­táma̠t hua̠ntu̠ huan nac xli̠­ma̠­peksí̠n pi̠ qui­li̠t­la­huatcán, qui̠­taxtuy pi̠ cha̠tum cha̠tum sac­stucán taca­tzi̠ni̠t hua̠ntu̠ tla̠n chu hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n. 15 Pus xli̠­hua̠k hua̠nti̠ ma̠squi ni̠ tala­ka­pasa hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, tancs talu­loka pi̠ huá Dios tzo­kuili̠ni̠t xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni nac xna­cujcán cha̠­tunu cris­tianos huá la̠ta lácu xlá lacas­quín nata­la­tama̠y. 16 Chuná nalay a̠má quilh­ta­macú acxni̠ Dios nali̠­ma̠­peksi̠y Jesu­cristo pi̠ caquin­ca̠­ma̠­ka­lha­palí̠n caj xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán hua̠ntu̠ aquinín ti̠t­la­hua­ni̠­táhu, hasta ma̠squi hua̠ntu̠ tze̠k tla­hua­ni̠­táhu. Xli̠­ca̠na pi̠ chuná nalay cumu la̠ aquit cma̠­siyuy acxni̠ cliakchu­hui̠nán xta­chu­huí̠n Dios.
Judíos talacata̠qui̠nán porque takalhi̠y xli̠ma̠peksí̠n Moisés
17 Pero chú camá̠n ca̠quilh­cha̠­niyá̠n xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ lac­pu­hua­ná̠tit cumu judíos, li̠la­ca­ta̠­qui̠­na­ná̠tit cumu laka­pa­sá̠tit y li̠pa̠­hua­ná̠tit xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés y li̠huaca cumu catzi̠­yá̠tit pi̠ huá Dios ma̠n ca̠lac­sac­ni̠tán. 18 Xli̠­ca̠na pi̠ chuná porque sta­lanca catzi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ xlá ma̠t­la̠nti̠y nat­la­hua­yá̠tit, chu hua̠ntu̠ ni̠ mili̠t­la­huatcán porque antá quilh­pa̠i̠yá̠tit nac xata­tzokni xli̠­ma̠­peksí̠n. 19 Hui­xinín ma̠lu­lo­ká̠tit pi̠ tla̠n naca̠­pu̠­la­li̠­pi­ná̠tit a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta̠­chuná cumu la̠ laka­tzí̠n tala­má̠­nalh nac ca̠quilh­ta­macú hua̠nti̠ taaktzan­ka̠­ta̠­yani̠t, y na̠ hua­ná̠tit pi̠ tla̠n nali̠­tax­tu­yá̠tit cumu la̠ tax­káket hua̠ntu̠ tla̠n nata­li̠­la­ca­hua̠nán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ cumu la̠ xala­ka­ca̠­pucsua tala­má̠­nalh nac xla­ta­ma̠tca̠n. 20 Li̠tax­tu­yá̠tit xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán hua̠nti̠ ni̠tu̠ taca­tzi̠y, hua­ná̠tit pi̠ caj xma̠n hui­xinín tla̠n naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­yá̠tit hua̠nti̠ luu lac­tonto, porque antá hui­xinín quilh­pa̠i̠yá̠tit hua̠ntu̠ ma̠si­yu­yá̠tit nac xata­tzokni xli̠­ma̠­peksí̠n Dios hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit. 21 Pus cumu hui­xinín li̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­na­ná̠tit pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos nata­ma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios, ¿túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata ni̠ ma̠n ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ca­ná̠tit xla­cata pi̠ ma̠n nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ liakchu­hui̠­na­ná̠tit? Hui­xinín hua­ná̠tit pi̠ ni̠ qui­li̠­ka­lha̠­natcán, ¿túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata na̠ ma̠n li̠ka­lha̠­nam­pa­ra­yá̠tit? 22 Hua­ná̠tit pi̠ ni̠tlá̠n naxa­kat­li̠ya a̠túnuj pusca̠t para kalhi̠ya puscá̠t, pero mismo chú hui­xinín ca̠xa­kat­li̠­yá̠tit a̠túnuj lac­pus­ca̠tní̠n ma̠squi huí mima̠­hui̠­nacán. Luu xli̠­ca̠na hua­ná̠tit pi̠ lak­ma­ka­ná̠tit tzincun y ni̠ ca̠ucxilh­pu­tu­ná̠tit, ¿túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata li̠ka­lha̠­na­ná̠tit anta­nícu ca̠t­la­hua­ni­cani̠t xpu̠­si­cu­lancán y hua̠ntu̠ xta­palh tumi̠n ucxi­lhá̠tit? 23 Luu li̠la­ca­ta̠­qui̠­na­ná̠tit cumu kalhi̠­yá̠tit xli̠­ma̠­peksí̠n Dios pero ma̠squi chuná calátit ni̠tu̠ ca̠li̠­ma­cuanimá̠n porque caj li̠kamá̠n li̠ma̠x­tu­pá̠tit Dios porque ni̠ ma̠kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ antá ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n. 24 Nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka chiné huán: “Ama̠­ko̠lh xaaktzanká̠n cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos tali̠­kalh­ka­ma̠nán Dios caj mim­pa̠­la­ca­tacán hui­xinín judíos.”
25 Hui­xinín hua̠nti̠ cir­cun­ci­dar­la­ni̠­tátit nac xmac­nicán la̠qui̠ naca̠­li̠­la­ka­pas­ca­ná̠tit pi̠ Dios ma̠n ca̠lac­sac­ni̠tán, xli̠­ca̠na pi̠ luu ca̠li̠­ma­cuaniyá̠n pero xma̠nhuá para ma̠kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n Dios, pero para ni̠ ma̠kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ huan nac xli̠­ma̠­peksí̠n ni̠tu̠ ca̠li̠­ma­cuaniyá̠n huata xta̠­chuná li̠tax­tu­yá̠tit cumu la̠m­para ni̠ cir­cun­ci­dar­la­ni̠­tátit nac xla­catí̠n. 26 Dios ca̠li̠­ma̠xtuy xca­maná̠n xli̠­hua̠k hua̠nti̠ aksti̠tum tama̠­kan­taxti̠y xli̠­ma̠­peksí̠n ma̠squi tícu ni̠ cir­cun­ci­dar­lani̠t. 27 Amá chixcú hua̠nti̠ ni̠ cir­cun­ci­dar­lani̠t porque ni̠ judío, pero para nac xla­táma̠t nama̠­kan­taxti̠y xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, pus tancs caca­tzí̠tit pi̠ huá chú naca̠­ma̠­ma̠­xa­ni̠yá̠n nac xla­catí̠n Dios xli̠­hua̠k hui­xinín judíos hua̠nti̠ li̠la­ca­ta̠­qui̠­na­ná̠tit pi̠ cir­cun­ci­dar­la­ni̠­tátit y kalhi̠­yá̠tit xata­tzokni xli̠­ma̠­peksí̠n pero ma̠squi chuná ni̠ ma̠kan­tax­ti̠­yá̠tit. 28 Judíos, ni̠ calac­pu­huántit para Dios ca̠li̠­ma̠x­tuyá̠n hua̠k xca­maná̠n caj cumu hua̠k judíos mili̠­ta­la­ka­pas­nicán, na̠ ni̠para caj cumu hui­xinín lac­chix­cu­huí̠n tasiyuy nac mimac­nicán pi̠ cir­cun­ci­dar­la­ni̠­tátit. 29 Porque Dios xma̠nhuá ca̠li̠­ma̠xtuy xca­maná̠n hua̠nti̠ xli̠­ca̠na kalhi̠y xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni nac xna­cujcán y hua̠nti̠ tata­lu­loka pi̠ huá ca̠lac­xa­ca­nini̠t xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. Porque ni̠chuná ma̠kan­tax­ti̠cán xli̠­ma̠­peksí̠n Dios caj cumu naca­tzi̠ya túcu antá huán, o caj nama̠­kan­tax­ti̠ya xli̠­hua̠k tas­maní̠n hua̠ntu̠ xtat­la­huay xalak­maká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán, sinoque nama̠­si­yuya nac mila­táma̠t pi̠ xli̠­ca̠na tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni kalhi̠ya, y chuná luu tali̠­pa̠hu nama̠x­tuyá̠n Dios ma̠squi hua­tuní̠n cris­tianos ni̠ tama̠t­la̠nti̠y pero Dios maka­pa̠­xu­huápa̠t.