3
Hui̠nti̠ nalac­pu­huán: ¿Ni̠tu̠ chá li̠ma­cuán ma̠squi luu judío cahuáhu osuchí ma̠squi cacir­cun­ci­dar­láhu, cumu para huá Dios ni̠tu̠ quin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n? Pero aquit tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hui­xinín judíos luu ma̠n ca̠lac­sac­ni̠tán Dios porque ca̠ma­ca­ma̠x­qui̠­ni̠tán xli̠­ma̠­peksí̠n la̠qui̠ nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit nac mila­ta­ma̠tcán. Bueno, cumu para maka­pi­tzí̠n hui­xinín judíos tapa̠­tzan­ka̠ni̠t hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠­lac­nu̠­nini̠t y niaj taca̠­najlay, ¿apoco lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ Dios na̠chu­natá nata­mak­xteka y napa̠­tzanka̠y niaj cati­ma̠­kan­táx­ti̠lh hua̠ntu̠ xlá lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t? Aquit tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ Dios juerza nama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ xlá lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t; pus mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ ma̠squi xli̠­hua̠k cris­tianos aksa­ni̠­naní̠n catáhua, pero Dios ne̠c­xnicú catiaksa­ní̠­nalh. Porque chuná tatzok­ta­hui­lani̠t lacatum nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu chiné huan:
Huix tali̠­pa̠hu Dios, cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú naca­tzi̠cán pi̠ huá min­ta­chu­huí̠n xta­lu­lóktat,
y para tícu li̠ya̠­huayá̠n pi̠ ni̠ ma̠kan­tax­ti̠ya hua̠ntu̠ ma̠lac­nu̠ya
xli̠­ca̠na pi̠ namaka­tla­jaya porque hua̠k ma̠kan­tax­ti̠ya.
Pero huí ti̠ nalac­pu­huán, pi̠ acxni̠ tla­hua­yá̠hu li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n laca­tancs li̠ta­siyuy y naca­tzi̠­yá̠hu pi̠ Dios quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n porque ni̠ quin­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠yá̠n. Xli̠­ca̠na chuná qui̠­tax­tuma la̠nchú quilh­ta­macú pero acxni̠ nalak­chá̠n a̠má quilh­ta­macú acxni̠ Dios juerza naquin­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠yá̠n xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhí̠n, ¿apoco entonces nahua­ná̠hu pi̠ huá Dios ni̠tlá̠n catzi̠y porque quin­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠yá̠n? (Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ maka­pi­tzí̠n chuná nata­lac­pu­huán.) Ni̠tlá̠n para chuná lac­pu­hua­ná̠tit porque xli̠­ca̠na pi̠ Dios xlianka­lhí̠n tla̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni y luu xlí̠lat pi̠ xlá nama̠­xo­ko̠­ni̠nán xpa̠­la­cata tala̠­ka­lhí̠n y para Dios ni̠tlá̠n xuá xta­la­ca­pa̠s­tacni, ¿lácu chú nat­la­huay xla­cata naca̠­ma̠­ka­lha­pali̠y xli̠­hua̠k cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú?
Na̠chu­na­li̠túm huí ti̠ nalac­pu­huán; cumu para huá quin­taaksaní̠n hua̠ntu̠ aquit cuan a̠tzinú ma̠lan­qui̠y Dios porque antá sta­lanca tasiyuy pi̠ xlá ni̠ aksa­ni̠ná, ¿túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata aquit qui­li̠­ya̠­huacán pi̠ ctla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n? Maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ luu quin­ta­si̠­tzi̠niy hasta tahuán pi̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠ma xli̠­hua̠k cris­tianos xla­cata pi̠ catat­lá­hualh hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n la̠qui̠ chú Dios tla̠n naca̠­ma̠­tzan­ke̠­naniy, pero xli̠­hua̠k hua̠nti̠ chuná taqui­lhuamá̠­nalh luu ca̠mi­ni̠niy naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tahuán.
Xli̠hua̠k cristianos tatlahuani̠t tala̠kalhí̠n
¿Lácu chi̠nchú lac­pu­hua­ná̠tit? ¿Pi̠ aquinín hua̠nti̠ judíos tlak lacuán cris­tianos nali̠­tax­tu­yá̠hu nac xla­catí̠n Dios ni̠xa­chuná cumu la̠ xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos? ¡Cumu para chuná lac­pu­hua­ná̠tit, pus aktzan­ka̠­ni̠­tátit! Porque aya li̠huana̠ cma̠­lu­lokni̠t pi̠ chuná judíos cumu la̠ ti̠ ni̠ judíos lac­xtum tat­la­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n. 10 Porque hasta mismo nac li̠kalh­ta­huaka chiné huan:
Ni̠ti̠ aksti̠tum lama nac xla­catí̠n Dios,
ni̠para cha̠stum cris­tiano.
11 Ni̠para cha̠tum tícu kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios,
y ni̠cha̠­tumá tícu xli̠­ca̠na xpú­tzalh Dios.
12 Xli̠­hua̠k cris­tianos tachi­pani̠t xali̠xcáj­nit latáma̠t,
xli̠­hua̠k taaktzan­ka̠­ta̠­yani̠t.
Ni̠ anán cris­tiano hua̠nti̠ xli̠­ca̠na aksti̠tum xla­ta­ma̠­pú­tulh, ¡ni̠para cha̠stum!
13 Xaka­pix­nicán cumu la̠m­para tali̠­ko­tuay xta̠­cris­tianoscán, cumu la̠ tahuaxni antaní ca̠ma̠c­nu̠cán ni̠n,
xa̠huachí luu xaaksa­ni̠na csi̠­ma­ka̠tcán,
nac xquilh­nicán tama̠­tze̠kni̠t cumu la̠ xve­neno lu̠hua.
14 Porque caj xma̠nhuá xquilh­nicán taca­tzi̠y tali̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tachu­huí̠n.
15 Pero lá̠m­para ni̠ lac­tzinca xtan­tu̠ncán la̠ta takosnún acxni̠ taán tamakníy hua̠nti̠ luu tasi̠­tzi̠niy.
16 Xli̠­hua̠k anta­nícu xlacán tati̠­tax­tuni̠t la̠ta tat­la̠­huani̠t tasiyuy xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tat­la­huani̠t y la̠ta tama̠­lak­tzan­ke̠­nani̠t.
17 Porque ne̠c­xnicú tala­kati̠y hua̠ntu̠ aksti̠tum nata­la­tama̠y.
18 Xlacán ni̠ tape̠­cuaniy Dios para naca̠­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tat­la­hua­má̠­nalh.
19 Aquinín catzi̠­yá̠hu pi̠ a̠má xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka, hui­xinín ca̠ma­ca­ma̠x­qui̠­ca­ni̠­tátit la̠qui̠ nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ antá huan, pero cumu ni̠chuná qui̠­tax­tuni̠t pus chú ni̠lay cati­ta­la­cat­la̠n­tí̠tit huata caj nacac­squi­lhuaná̠tit acxni̠ Dios naca̠­ta̠t­la­huay cuenta xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh ca̠quilh­ta­macú caj xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán y na̠ mac­xtum namak­pa̠­ti̠­na­ná̠tit. 20 Dios ni̠ cati­li̠­má­ca̠lh cha̠tum cris­tiano para ni̠ tla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n caj xpa̠­la­cata cumu para lak­tzak­sani̠t nama̠­kan­taxti̠y nac xla­táma̠t hua̠ntu̠ huan nac li̠ma̠­peksí̠n, sinoque huá eé li̠ma̠­peksí̠n anka­lhi̠ná quin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠má̠n pi̠ aquinín hua̠k mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n.
Jesús ca̠ta̠pa̠ti̠y xtala̠kalhi̠ncán cristianos
21 Cumu Dios sta­lanca xca­tzi̠y pi̠ aquinín ni̠lay li̠huana̠ ma̠kan­tax­ti̠­yá̠hu xli̠­ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán y hua̠k mak­la̠­ka­lhi̠­na­ni̠­táhu, pus huá quin­ca̠­li̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n tunu lak­táxtut lácu tla̠n quin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n cumu la̠ ni̠tu̠ kalhi̠­yá̠hu quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán nac xla­catí̠n, y tla̠n ma̠lu­lo­ká̠hu para li̠kalh­ta­hua­ka­yá̠hu a̠má xlibro Moisés anta­nícu tatzok­ta­hui­lani̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Dios xa̠hua xli̠b­rojcán xalak­maká̠n pro­fetas xla­cata pi̠ chuná xámaj tla­huay. 22 Dios hua̠k ma̠kan­táx­ti̠lh hua̠ntu̠ tima̠­lac­nu̠chá xamaká̠n quilh­ta­macú porque aya quin­ca̠­lac­xa­canín xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán para li̠pa̠­hua­ná̠hu Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo, hua̠k xca­maná̠n ca̠li̠­ma̠xtuy y ni̠tu̠ caj lac­sac­pa̠x­qui̠nán. 23 Porque xli̠­ca̠na pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos tat­la­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n y niajpara cha̠tum mini̠niy nali̠­taxtuy tla̠n cris­tiano nac xla­catí̠n Dios. 24 Pero cumu Dios quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n xlá quin­ca̠t­la­huanín aktum lanca li̠tlá̠n y quin­ca̠­li̠­ma­ca̠ná̠n cumu la̠ lacuán cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tat­la­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n caj xpa̠­la­cata cumu huá Jesús aya xoko̠­nuni̠t hua̠ntu̠ aquinín xlac­le̠­ni­yá̠hu. 25 Dios aya xlac­lhca̠­hui­li̠­ni̠ttá pi̠ huá Jesús naxo­ko̠­nuniy xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán acxni̠ nani̠y. Chuná xla­ca­pa̠s­tacni̠t porque Dios anka­lhi̠ná tla­huay hua̠ntu̠ xli̠lat y xca­tzi̠y pi̠ a̠má tala̠­ka­lhí̠n juerza naxo­ko̠­nuncán. Xamaká̠n quilh­ta­macú caj tili̠­ká­lhi̠lh ni̠ ca̠ma̠­xo­kó̠­ni̠lh cris­tianos xta­la̠­ka­lhi̠ncán, hasta namín hua̠nti̠ naxo­ko̠nún xpa̠­la­ca­tacán. 26 Chuná tlá­hualh porque tla̠n catzi̠y, pero ca̠lacchú quilh­ta­macú maktum ca̠ta̠­la­ca̠x­la­putún cris­tianos xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán, y chuná ma̠si­yu­ma̠pá pi̠ caj xma̠nhuá xli̠lat hua̠ntu̠ tla­huay acxni̠ ca̠li̠­mak­lhti̠nán cumu la̠ tan­csua cris­tiano cha̠tum mak­la̠­ka­lhi̠na chixcú porque catzi̠y pi̠ Cristo xoko̠­nulhá xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhí̠n.
27 ¿Tícu cahuá chú luu nali̠­la­ca­ta̠­qui̠nán caj xpa̠­la­cata pi Dios nata̠­pa̠ti̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xti̠t­la­huani̠t xta­la̠­ka­lhí̠n? ¡Xli̠­ca̠na pi̠ ni̠tu̠ quin­ca̠­li̠­ma­cuaniyá̠n ma̠squi nala­ca­ta̠­qui̠­na­ná̠hu! ¿Túcu xpa̠­la­cata? Porque sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ nac xla­catí̠n Dios ni̠tu̠ li̠ma­cuán para caj huá li̠mac­la­ca̠­ná̠hu cumu lak­tzak­sáhu nac qui­la­ta­ma̠tcán xli̠­ma̠­peksí̠n, sinoque huá li̠ma­cuán nac xla­catí̠n pi̠ ca̠naj­la­yá̠hu hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­niyá̠n. 28 Pus huá eé luu cma̠­lu­lok­putún xla­cata pi̠ cha̠tum mak­la̠­ka­lhi̠na chixcú tla̠n nalak­ta­la­ca­tzu­hui̠y Dios xta̠­chuná cumu lá̠m­para ni̠tu̠ kalhi̠y xta­la̠­ka­lhí̠n, ni̠ xla­cata cumu para ma̠kan­tax­ti̠ni̠t nac xla­táma̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Dios sino porque li̠pa̠­huán Dios y ca̠najlay pi̠ xlá ca̠ma̠­tzan­ke̠­na­nini̠t xta­la̠­ka­lhí̠n.
29 ¿Lac­pu­hua­ná̠tit hui­xinín pi̠ Dios caj xma̠nhuá judíos ca̠lac­sacni̠t xla­cata nata­li̠­pa̠­huán? ¿Ma̠x na̠ lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ ni̠ xca­maná̠n ca̠li̠­ma̠xtuy cati­huan­ko̠chá cris­tianos? ¡Pero cca̠­ma̠­lu­lok­niyá̠n pi̠ Dios ca̠la­ka­lhamán xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú! 30 Porque ni̠ anán a̠túnuj Dios sinoque caj xma̠nhuá cha̠tum, huá eé Dios hua̠nti̠ quin­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán para li̠pa̠­hua­ná̠hu hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y, porque xlá ni̠ huá cuentaj tla­huay para cir­cun­ci­dar­la­ni̠ta o ni̠ cir­cun­ci­dar­la­ni̠ta. 31 Bueno, cumu para aquinín talu­lo­ká̠hu pi̠ caj xma̠nhuá xta­la­ka­lha­maní̠n Dios ma̠squi quin­ca̠­ta̠­pa̠­ti̠yá̠n xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán, ¿lac­pu­hua­ná̠tit chú pi̠ niaj tu̠ li̠ma­cuán a̠má xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés? ¡Oh, ni̠chuná xla! Huata chá li̠huacá cumu li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo ma̠lu­lo­ká̠hu hua̠ntu̠ huan nac xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés.