4
Abraham quinca̠ma̠siyuniyá̠n lácu ca̠najlanicán Dios
Chi̠nchú a̠má xamaká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán hua̠nti̠ xuanicán Abraham, ¿túcu quin­ca̠­li̠­ma̠­si­yu­ni­pu­tuná̠n caj la̠ta lácu xlá tla̠n tila­tá­ma̠lh? Xli̠­ca̠na, para Dios xti­li̠­mak­lhtí̠­nalh Abraham cumu la̠ tan­csua cris­tianos hua̠nti̠ ni̠tu̠ xta­la̠­ka­lhí̠n caj xpa̠­la­cata lacuán xta­scújut hua̠ntu̠ xlá xtit­la­huani̠t, xli̠­ca̠na pi̠ Abraham luu tali̠­pa̠hu xli̠­táx­tulh nac qui­lak­sti̠­pa̠ncán, ma̠squi nac xla­catí̠n Dios ni̠chuná xqui̠­tax­tú­nilh. Porque nac li̠kalh­ta­huaka chiné huan: “Abraham ca̠náj­lalh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ma̠lac­nú̠­nilh Dios huá xpa̠­la­cata Dios li̠mak­lhtí̠­nalh cumu la̠ cha̠tum tan­csua chixcú hua̠nti̠ ni̠tu̠ kalhi̠y xta­la̠­ka­lhí̠n.” Cumu la̠ catzi̠­yá̠tit pi̠ acxni̠ ma̠s­ka­hui̠cán cha̠tum cris­tiano hua̠nti̠ xmak­scujma, ni̠ ma̠x­quí̠­calh xtumi̠n cumu para caj ta̠i̠má̠­calh, sinoque ma̠x­qui̠­má̠­calh porque xtat­lakua ma̠squi tla­jani̠t. Pero acxni̠ cha̠tum mak­la̠­ka­lhi̠na cris­tiano hua̠nti̠ ni̠tu̠ tla­huani̠t lacuán ta­scújut ca̠naj­laniy Dios acxni̠ xlá ma̠lac­nu̠niy lak­táxtut, ni̠tu̠ ma̠s­ka­hui­má̠­calh acxni̠ Dios caj cumu chuná li̠pa̠­huán ma̠tzan­ke̠­naniy xta­la̠­ka­lhí̠n y li̠mak­lhti̠nán cumu la̠ cha̠tum tan­csua cris­tiano hua̠nti̠ ni̠tu̠ tit­la­huani̠t xta­la̠­ka­lhí̠n. Hasta xamaká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán rey David tili̠­chu­hui̠­nan­chitá la̠ta lácu li̠pa̠­xúhu nala­tama̠y a̠má chixcú hua̠nti̠ tancs catzi̠y pi̠ Dios ma̠tzan­ke̠­naniy y li̠ma̠xtuy cumu lá̠m­para ni̠tu̠ kalhi̠y xta­la̠­ka­lhí̠n, porque niaj huá cuentaj tla­huaniy hua̠ntu̠ tit­la­huani̠t nac xla­táma̠t para tu̠ tla̠n o ni̠tlá̠n. Chiné tíhua ko̠ru­tzí̠n rey David:
¡Luu ca̠na̠ li̠pa̠­xúhu tala­tama̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ Dios ca̠ma̠­tzan­ke̠­na­nini̠t xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhi̠ncán y niaj tu̠ ca̠la­ca­pa̠s­tac­nima xla­cata naca̠­ma̠­xo­ko̠ni̠y caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tatit­la­huani̠t!
¡Xli̠­ca̠na pi̠ luu li̠pa̠­xúhu cala­tá­ma̠lh a̠má chixcú hua̠nti̠ Dios aya lac­xa­ca­nini̠t xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhí̠n!
Umá tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ tili̠­chu­huí̠­nalh koru­tzí̠n rey David, ¿puhua­ná̠tit hui­xinín pi̠ caj xma̠nhuá ca̠mi­ni̠niy nata­li̠­pa̠­xu­huay a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ tasiyuy nac xmac­nicán pi̠ tacir­cun­ci­dar­lani̠t, osuchí na̠tlá̠n tali̠­pa̠­xu­huay a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos? Pero si a̠cu cca̠­hua­nikó̠n pi̠ Dios li̠má̠x­tulh Abraham cumu la̠ cha̠tum chixcú hua̠nti̠ ni̠tu̠ tit­la­huani̠t xta­la̠­ka­lhí̠n caj xpa̠­la­cata cumu li̠pá̠­hualh Dios. 10 Bueno, pero ¿xani­co̠cxni luu tla̠n chixcú li̠má̠x­tulh? ¿Pi̠ acxni̠ nia̠ ccir­cun­ci­darlay, osuchí acxni̠ aya csir­cun­ci­dar­lani̠t? Pero aquit laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hasta acxni̠ Abraham nia̠ csir­cun­ci­darlay Dios li̠má̠x­tulh cumu la̠ cha̠tum tla̠n chixcú hua̠nti̠ ni̠tu̠ tla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n. 11 Acxni̠ Dios chuná li̠má­ca̠lh Abraham ni̠ li̠maka̠s quilh­ta­macú xlá cir­cun­ci­dár­lalh, chuná ma̠kan­táx­ti̠lh hua̠ntu̠ Dios xli̠­ma̠­pek­si̠ni̠t la̠qui̠ xli̠­hua̠k naca­tzi̠cán pi̠ xli̠­ca̠na Dios xla­ka­lha­mani̠t caj cumu xca̠­naj­lani̠t hua̠ntu̠ xlá xma̠­lac­nu̠­nini̠t. Caj huá chuná eé xpa̠­la­cata Abraham li̠taxtuy cumu la̠ xtla̠tcán xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ nata­ca̠­najlay hua̠ntu̠ Dios ma̠lacnu̠y y xlá naca̠­li̠­ma̠xtuy cumu lá̠m­para ni̠tu̠ tatit­la­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n ma̠squi ni̠tu̠ tacir­cun­ci­dar­lani̠t. 12 Y cumu Abraham na̠ ticir­cun­ci­dár­lalh xlá li̠taxtuy cumu la̠ xtla̠tcán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tacir­cun­ci­dar­lani̠t pero na̠ tali̠­pa̠­huán Dios cumu la̠ xli̠­pa̠­huán Abraham acxni̠ xlá nia̠ csir­cun­ci­darlay.
Dios ma̠kantaxti̠y hua̠ntu̠ xlá ma̠lacnu̠y
13 Dios tima̠­lac­nú̠­nilh Abraham chu xli̠­hua̠k xli̠­ta­la­ka­pasni pi̠ cumu ca̠la­ka­lhamán naca̠­si­cu­la­na̠t­la­huay y naca̠­ma̠x­qui̠y xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ nata­li̠­pa̠­xu­huay. Pero a̠má xta­si­cu­la­na̠t­láhu Dios ni̠ huá li̠má̠x­qui̠lh Abraham caj cumu ma̠kan­táx­ti̠lh nac xla­táma̠t xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, sino porque xlá xli̠­hua̠k xnacú xca̠­najlay pi̠ Dios nama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ xma̠­lac­nu̠­nini̠t. Huá xpa̠­la­cata Dios li̠má̠x­tulh cumu la̠ cha̠tum tali̠­pa̠hu cris­tiano hua̠nti̠ ni̠tu̠ xta­la̠­ka­lhí̠n. 14 Pus para caj xma̠nhuá ca̠lak­chá̠n xta­la­ka­lha­maní̠n y xta­si­cu­la­na̠t­láhu Dios hua̠nti̠ tama̠­kan­taxti̠y nac xla­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ huan nac xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés, entonces huam­putún pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán ma̠squi xca̠­naj­la­níhu hua̠ntu̠ Dios ma̠lacnu̠y, y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y Dios qui̠­taxtuy pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán. 15 Ma̠squi lak­tzak­sa­yá̠hu ma̠kan­tax­ti̠­yá̠hu xli̠­ma̠­peksí̠n Dios juerza tla­hua­yá̠hu tala̠­ka­lhí̠n y mismo li̠ma̠­peksí̠n huan pi̠ napa̠­ti̠­na­ná̠hu; xalí̠­huaca tla̠n pi̠ ni̠tu̠ xtáhui li̠ma̠­peksí̠n xla­cata chuná ni̠ xánalh hua̠nti̠ naquin­ca̠­ma̠­lak­si­yuyá̠n.
16 Dios lacás­quilh pi̠ ni̠tu̠ nat­la­huay Abraham huata caj xma̠nhuá naca̠­najlay hua̠ntu̠ tima̠­lac­nú̠­nilh y chuná xlá caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n ma̠squi tili̠­má̠x­tulh cumu la̠ xcamán hua̠nti̠ ni̠tu̠ xta­la̠­ka­lhí̠n. Chuná li̠táx­tulh la̠qui̠ ni̠ caj xma̠nhuá judíos hua̠nti̠ talak­tzaksay tama̠­kan­taxti̠y nac xla­ta­ma̠tcán xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés nata­li̠­pa̠­xu­huay hua̠ntu̠ Dios ma̠lacnu̠y, porque na̠ hua̠k nata­li̠­pa̠­xu­huay hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Dios chuná cumu la̠ li̠pá̠­hualh Abraham. Y Abraham chú li̠taxtuy cumu la̠ xapuxcu quin­tla̠tcán nac quin­ta­ca̠­naj­latcán. 17 Chuná cumu la̠ huan lacatum nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t: “Aquit cli̠­ma̠x­tuyá̠n pi̠ huix xtla̠tcán pu̠lac­lhu̠hua cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú.” Xli̠­ca̠na pi̠ huá Abraham quin­tla̠tcán hua̠nti̠ caj xma̠nhuá namaca­sta̠­la­yá̠hu porque xlá li̠pá̠hua Dios hua̠nti̠ tla̠n ca̠ma̠­laca­stac­uani̠y ni̠n, y lhu̠hua catu̠huá tla̠n ca̠ma̠­la­ca­tzu­qui̠y ma̠squi ni̠tu̠ anán.
18 Ma̠squi ni̠ luu xta­lu­loka Abraham hua̠ntu̠ xma̠­lac­nu̠­nini̠t Dios pi̠ naka­lhi̠y cha̠tum xka­huasa, pero xlá ni̠ aka­tiyuj lalh huata ca̠náj­lalh y anka­lhi̠ná xkalh­ka­lhi̠ma hua̠ntu̠ Dios xma̠­lac­nu̠­nini̠t. Y chuná xlá li̠táx­tulh “xatla̠t hua̠nti̠ naca̠­ma̠­la­ca­tzu­qui̠y ti̠pa̠­lhu̠hua cristianos”, porque chuná xuanini̠t Dios: “Luu pu̠lac­lhu̠hua nahuán mili̠­ta­la­ka­pasni hua̠nti̠ nata­la­ca­chincú.” 19 Abraham ni̠ aka­tiyuj xlay huata aksti̠tum xca̠­najlay hua̠ntu̠ Dios xma̠­lac­nu̠­nini̠t, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ ko̠lutá xuani̠t porque aya xka­lhi̠y aktum ciento ca̠ta y niaj maka̠s xlama, y na̠chuná Sara hua̠nti̠ xpusca̠t Abraham luu tzi­caná xuani̠t y ni̠lay xka­lhi̠y xca­mancán. 20 Pero ni̠para tzinú lac­púhua para ni̠ cati­ma̠­kan­táx­ti̠lh Dios hua̠ntu̠ xma̠­lac­nu̠­nini̠t y li̠huaca ca̠náj­lalh y li̠pá̠hua. Anka­lhi̠ná xpa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ xma̠­lac­nu̠­nini̠t. 21 Porque sta­lanca xca­tzi̠y pi̠ Dios kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke xla­cata nama̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ xma̠­lac­nu̠­nini̠t. 22 Caj huá xpa̠­la­cata xta­ca̠­nájlat, Dios li̠má̠x­tulh cumu la̠ cha̠tum xalak­taxtún cris­tiano hua̠nti̠ ni̠tu̠ xta­la̠­ka­lhí̠n.
23 Para Dios ma̠tzan­ke̠­ná­nilh Abraham y li̠má̠x­tulh cumu la̠ ni̠tu̠ xta­la̠­ka­lhí̠n caj xpa̠­la­cata xta­ca̠­nájlat, 24 ni̠ caj sacstu maka­pa̠­xu­hua­cani̠t porque na̠ xli̠­hua̠k aquinín quin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n cumu la̠ cris­tianos hua̠nti̠ ni̠tu̠ le̠ná̠hu quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán para ca̠naj­la­yá̠hu hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠ta̠n Dios hua̠nti̠ ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n Quim­pu̠­chi­nacán Jesús. 25 Porque xlá tama­ca­má̠s­ta̠lh nac ca̠li̠ní̠n xla­cata pi̠ naxokoy quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán y nala­cas­ta­cuánan nac ca̠li̠ní̠n la̠qui̠ tla̠n nacha̠­ná̠hu nac xla­catí̠n Dios cumu la̠ xalak­taxtún cris­tianos hua̠nti̠ ni̠tu̠ quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán.