5
Dios quinca̠lacxacanini̠tán quintala̠kalhi̠ncán
Cumu ca̠naj­la­yá̠hu pi̠ Jesu­cristo xokó̠­nulh xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán huá xpa̠­la­cata Dios quin­ca̠­li̠­ma̠­tzan­ke̠­na­ni­ni̠tán y quin­ca̠­li̠­mak­lhtí̠nan cumu la̠ cris­tianos hua̠nti̠ ni̠tu̠ kalhi̠­yá̠hu quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán, niaj aka­tiyuj layá̠hu huata luu cha̠­pa̠­xu­hua̠na̠ ma̠la­ca­tzu­hui̠­yá̠hu Dios. Aquinín kalhi̠­yá̠hu eé tapa̠­xu­huá̠n porque ca̠naj­la­yá̠hu hua̠ntu̠ xlá ma̠lacnu̠y xpa̠­la­cata Jesu­cristo, y chu­nacú kalh­ka­lhi̠­ma̠­náhu a̠má quilh­ta­macú la̠ta lácu xlá naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠pa̠­xúhu latáma̠t nac xpa̠xtú̠n. Y ni̠ caj xma̠nhuá li̠pa̠­xu­hua­yá̠hu cumu xlá quin­ca̠­la­ka­lha­ma­ni̠tán, huata tlak li̠pa̠­xu­hua­yá̠hu pi̠ chuná li̠pa̠­ti̠­ma̠­náhu, porque catzi̠­yá̠hu pi̠ huá eé tapa̠tí̠n hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠hu uú nac ca̠quilh­ta­macú quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠t­li­hueke y li̠ca­mama xla­cata pi̠ aksti̠tum nali̠­pa̠­hua­ná̠hu. Cumu aksti̠tum nali̠­pa̠­hua­ná̠hu y ni̠ natat­la­ji̠­yá̠hu nac qui­la­ta­ma̠tcán chuná nali̠­ta­lu­lo­ká̠hu pi̠ Dios quin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n lac­ta­li̠­pa̠hu, y acxni̠ catzi̠­yá̠hu pi̠ lac­ta­li̠­pa̠hu li̠tax­tu­yá̠hu nac xla­catí̠n tlak li̠pa̠­xúhu nakalh­ka­lhi̠­yá̠hu a̠má latáma̠t nac akapú̠n hua̠ntu̠ naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n. Hua̠k aquinín hua̠nti̠ chuná kalh­ka­lhi̠­ma̠­náhu hua̠ntu̠ Dios amá̠n quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n catzi̠­yá̠hu pi̠ ni̠ caj ama̠­náhu tama̠­xa­ni̠­yá̠hu, porque a̠má Espíri­tu Santo hua̠ntu̠ Dios quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán quin­ca̠­ma̠­lu­lok­nimá̠n lácu Dios xli̠­ca̠na quin­ca̠­pa̠x­qui̠má̠n.
Porque acxni̠ aquinín ni̠para tzinú xca­tzi̠­yá̠hu lácu nala­yá̠hu xla­cata ni̠ napa̠­ti̠­na­ná̠hu caj xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán Cristo quin­ca̠­la­ka­lhamán y ni̠lh caj quim­pa̠­la­ca­tacán xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠xcáj­nit xla­ma̠­náhu. Calac­pu­huántit, ni̠ ca̠ta cati̠huá cati­ta­má̠s­ta̠lh camak­ní̠­calh xla­cata nalak­ma̠xtuy a̠túnuj cris­tiano, ma̠squi ma̠x xtáx­tulh cha̠tum hua̠nti̠ aktum xcá­tzi̠lh xpa̠­la­cá­ni̠lh cha̠tum chixcú hua̠nti̠ luu tla̠n xta­pu­huá̠n. Pero Dios sta­lanca ma̠si­yuma pi̠ xli̠­ca̠na quin­ca̠­pa̠x­qui̠yá̠n porque acxni̠ aquinín chu­nacú xti­li̠­lak­tzan­ka̠­ta̠­ya­ma̠­náhu quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán Cristo milh ni̠y caj quim­pa̠­la­ca­tacán la̠qui̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n. Pus chú Dios aya quin­ca̠­lac­xa­ca­ni­ni̠tán xli̠­hua̠k quin­cuentajcán caj xpa̠­la­cata Cristo hua̠nti̠ quin­ca̠­pa̠­la­ca­ni̠­ni̠tán. Pus chú luu cha̠­ca­tzi̠ya pi̠ niaj caquin­ti­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán caj xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán acxni̠ nalak­chá̠n a̠má a̠huata quilh­ta­macú. 10 Caj luu li̠huana̠ cala­ca­pa̠s­táctit, acxni̠ aquinín xta̠­la̠­ma­ka­si̠­tzi̠­ya̠hucú Dios caj xpa̠­la­cata li̠xcáj­nit quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán xquin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n pi̠ juerza naxo­ko̠­nu­ná̠hu, pero Cristo xoko̠­nú­nilh hua̠ntu̠ aquinín xlac­le̠­ni­yá̠hu. Cumu Cristo quin­ca̠­ma̠t­la̠ntí̠n nac xla­catí̠n Dios acxni̠ xlá ni̠lh, pus cumu chú aya lama xas­tacná li̠huaca kalhi̠y li̠t­li­hueke xla­cata naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n. 11 Luu ca̠na̠ li̠pa̠­xúhu lama̠­náhu nac xla­catí̠n Dios caj xpa̠­la­cata Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo porque xli̠­ca̠na pi̠ caj xpa̠­la­cata Cristo ma̠squi aquinín tla̠n ma̠la­ca­tzu­hui̠­ni̠­táhu Dios.
Adán tláhualh tala̠kalhí̠n y hua̠k macasta̠layá̠hu pero Cristo quinca̠lakma̠xtuyá̠n
12 Amá xapu̠lh chixcú hua̠nti̠ Dios tima̠­la­ca­tzu­qui̠chá xuanicán Adán, acxni̠ xlá xlama nac ca̠quilh­ta­macú kalha­kax­mat­má­kalh Dios y tlá­hualh tala̠­ka­lhí̠n, huá xpa̠­la­cata lí̠ni̠lh y chuná chú tanu̠chi li̠ní̠n nac ca̠quilh­ta­macú. Y xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tzú­culh tata­lhu̠­hui̠y ni̠lay tala­ca­tzá̠­lalh li̠ní̠n porque hua̠k tat­lá­hualh tala̠­ka­lhí̠n, na̠ hua̠k táni̠lh. 13 Maka̠n quilh­ta­macú xuijá tala̠­ka­lhí̠n, Dios nia̠ xma­camín xli̠­ma̠­peksí̠n, y cumu ni̠najtu̠ xuani̠t li̠ma̠­peksí̠n pus ni̠tícu lay xuan para napa̠­ti̠nán caj xpá­la­cata hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n xtla­huani̠t. 14 Chu­natá la̠ta xla­ma̠chá Adán hasta acxni̠ tila­tá­ma̠lh ko̠lu­tzí̠n Moisés xli̠­hua̠k cris­tianos xca̠akchi­pa­hui­li̠ni̠t li̠ní̠n porque hua̠k xtat­la­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ huá xta­la̠­ka­lhi̠ncán u̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠ntu̠ tatit­lá­hualh ni̠ xta̠­chuná cumu la̠ tu̠ tit­lá­hualh Adán porque xlá caj kalha­kax­mat­má­kalh aktum xli̠­ma̠­peksí̠n Dios; y caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tlá­hualh Adán luu xafuerza xuani̠t namín Cristo hua̠nti̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n.
15 Pero xta­la̠­ka­lhí̠n Adán hua̠ntu̠ tit­lá­hualh xamaká̠n quilh­ta­macú ni̠lay ta̠ta­la­cas­tuca xta­la­ka­lha­maní̠n Dios hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán. Porque caj xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhí̠n a̠má xapu̠lh chixcú huá talí̠­ni̠lh xli̠­hua̠k xli̠­ta­la­ka­pasni hua̠nti̠ tala­cá­chilh aca­li̠stá̠n, pero xta­la­ka­lha­maní̠n hua̠ntu̠ quin­ca̠­ta̠i̠yá̠n nac xla­táma̠t Jesu­cristo huá tali̠­lak­tax­tuni̠t lhu̠hua cris­tianos. 16 Xli̠­ca̠na a̠má xta­la̠­ka­lhí̠n Adán hua̠ntu̠ tit­lá­hualh ni̠lay ta̠ta­la­cas­tuca lanca xta­la­ka­lha­maní̠n Dios hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán. Huá chuná cli̠­huán porque para xta­la̠­ka­lhí̠n cha̠tum chixcú tla̠n ca̠ma̠­lak­tzan­ke̠ni̠t hua̠k cris­tianos xla­cata natat­la­huay tala̠­ka­lhí̠n y chuná nata­xo­ko̠nún, na̠chuna li̠túm xpa̠­la­cata Cristo, Dios tla̠n ca̠lac­xa­ca­niko̠y xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhi̠ncán cris­tianos hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán y chuná niaj tu̠ nata­xo­ko̠nún. 17 Para xta­la̠­ka­lhí̠n Adán lí̠milh lanca tali̠­pu­huá̠n y li̠ní̠n nac xla­ta­ma̠tcán xli̠­ta­la­ka­pasni hua̠nti̠ tala­cá­chilh aca­li̠stá̠n, pus na̠chuna li̠túm a̠má caj cha̠tum chixcú Jesu­cristo li̠mimpá lanca tapa̠­xu­huá̠n y lak­táxtut nac qui­la­ta­ma̠tcán, porque Dios quin­ca̠­li̠­la­ka­lha­ma­ni̠tán y caj li̠tlá̠n ma̠squi quin­ca̠­li̠­ma̠x­tu­ni̠tán cumu la̠ xca­maná̠n hua̠nti̠ niaj tu̠ quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán.
18 Cumu caj xpa̠­la­cata a̠má xapu̠lh xta­la̠­ka­lhí̠n Adán ca̠ma̠­lak­tzán­ke̠lh xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tamaca­stá̠­lalh y chuná chú naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán, na̠chuna li̠túm caj xpa̠­la­cata a̠má tla̠n xta­scújut Jesu­cristo hua̠ntu̠ tlá­hualh acxni̠ ca̠lac­xa­cá­nilh xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhi̠ncán cris­tianos nac cruz, pus niaj cati­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ní̠­calh hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán. 19 Umá qui̠­taxtuy pi̠ cumu a̠má cha̠tum xapu̠lh chixcú kalha­kax­mat­má­kalh hua̠ntu̠ tili̠­ma̠­pék­si̠lh Dios xli̠­hua̠k hua̠nti̠ aca­li̠stá̠n tala­cá­chilh na̠ mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n tali̠­táx­tulh, na̠chuna li̠túm caj xpa̠­la­cata pi̠ a̠má cha̠tum chixcú Cristo hua̠k kalha­káx­matli hua̠ntu̠ li̠ma̠­pék­si̠lh Dios lhu̠hua cris­tianos ca̠li̠­má̠x­tulh cumu la̠m­para ni̠tu̠ xta­la̠­ka­lhi̠ncán.
20 Dios macá­milh xli̠­ma̠­peksí̠n la̠qui̠ xli̠­hua̠k cris­tianos nata­ca­tzíy acxni̠ nata­li̠­kalh­ta­huakay eé li̠ma̠­peksí̠n pi̠ lhu̠hua tat­la­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n, pero ma̠squi Dios xla­cas­quín pi̠ cris­tianos nata­ca­tzi̠y pi̠ xtat­la­hua­má̠­nalh lhu̠hua tala̠­ka­lhí̠n, pus na̠ laca­tancs tima̠­lác­nu̠lh lácu naquin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n xla­cata naquin­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n. 21 Cumu caj xpa̠­la­cata tala̠­ka­lhí̠n tanu̠chi li̠ní̠n nac ca̠quilh­ta­macú pus na̠ caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n Dios ta̠ta­nu̠chi Jesu­cristo lak­táxtut nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ naquin­ca̠­lac­xa­ca­niyá̠n xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán y naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa.