6
Niaj huá tapeksi̠niyá̠hu tala̠kalhí̠n huata huá tapeksi̠niyá̠hu Cristo
Bueno, ¿lácu hui­xinín hua­ná̠tit? ¿Pi̠ quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n nat­la­hua­yá̠hu tala̠­ka­lhí̠n la̠qui̠ sta­lanca nata­siyuy pi̠ Dios laka­lha­ma­ni̠nán y ma̠s naquin­ca­ta̠­pa̠­ti̠yá̠n? ¡Oh, ni̠chuná! Porque qui̠­taxtuy pi̠ aquinín aya cumu la̠ ni̠ni̠­táhu y chuná lak­tax­tu­ni̠­táhu xpa̠­la­cata xli̠t­li­hueke quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán hua̠ntu̠ cumu la̠ xta­chí̠n quin­ca̠­ka­lhi̠yá̠n, pus huá xpa̠­la­cata niaj quin­ca̠­li̠­mi­ni̠­niyá̠n nati­li̠­la­ta­ma̠­yá̠hu quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. Porque tancs caca­tzí̠tit pi̠ acxni̠ aquinín quin­ca̠akmu­nu­ca­ni̠tán acxni­tuncán a̠má quilh­ta­macú ta̠ta­la­cas­tuc­ni̠­táhu Cristo y na̠chuná lac­xtum ta̠ní̠hu. Acxni̠ aquinín quin­ca̠akmu­nucán qui̠­taxtuy pi̠ luu lac­xtum ta̠ní̠hu y acxtum quin­ca̠­ta̠­ma̠c­nu̠cán Cristo, y cumu Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n y má̠x­qui̠lh xasa̠sti xla­táma̠t hua̠ntu̠ nali̠­la­tama̠y, pus na̠ luu xta̠­chuná cumu lá̠m­para quin­ca̠­ma̠­la­cas­ta­cuaní̠n nac ca̠li̠ní̠n y quin­ca̠­ma̠x­quí̠n xasa̠sti qui­la­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ nali̠­la­ta­ma̠­yá̠hu.
Cumu aquinín ta̠ta­la­cas­tuc­ni̠­táhu Cristo, qui̠­taxtuy pi̠ acxni̠ xlá ni̠lh nac cruz lac­xtum ta̠ni̠­ni̠­táhu, y acxni̠ lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n na̠ lac­xtum ta̠la­cas­ta­cuanáhu. Sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ a̠má xali̠xcáj­nit quin­ta̠­yatcán hua̠ntu̠ xapu̠lh xli̠­la­ma̠­náhu aya ta̠ta­pe­kex­to­ko­hua­cani̠t Cristo nac cruz la̠qui̠ niaj naquin­ca̠­maka­tla­jayá̠n naquin­ca̠­ma̠t­la­hui̠yá̠n tala̠­ka­lhí̠n, y niaj xta­sa̠cua tala̠­ka­lhí̠n nahua­ná̠hu. Xli̠­ca̠na pi̠ acxni̠ cha̠tum cris­tiano ni̠y niaj tu̠ ma̠t­la­hui̠y tala̠­ka­lhí̠n, pus aquinín xta̠­chuná cumu lá̠m­para aya ni̠ni̠­táhu. Para aquinín ca̠naj­la­yá̠hu pi̠ xli̠­ca̠na aya ta̠ni̠­ni̠­táhu Cristo, pus na̠ qui­li̠­ca̠­naj­latcán pi̠ lac­xtum nata̠­la­cas­ta­cuana­ná̠hu y nata̠­la­ta­ma̠­yá̠hu. Huá chuná cli̠­huán porque catzi̠­yá̠hu pi̠ cumu Cristo maktum ni̠lh y lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n, chú niaj ne̠cxni catí­ni̠lh porque tamá li̠ní̠n niajlay makat­lajay. 10 Maktum pi̠ ni̠lh Cristo y makat­lá­jalh xli̠t­li­hueke tala̠­ka­lhí̠n, niaj ne̠cxni catí­ni̠lh porque lacas­ta­cuanani̠t la̠qui̠ cane̠c­xni­cahuá nala­tama̠y nac xla­catí̠n Dios. 11 Pus na̠chuná chú hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Jesús qui̠­taxtuy pi̠ aya ni̠ni̠­tátit y niajlay túcu ca̠ma̠t­la­hui̠yá̠n tala̠­ka­lhí̠n, pero huata cala­ta­pá̠tit cumu la̠ lac­sa̠sti cris­tianos hua̠nti̠ caj xma̠n nata­maka­pa̠­xu­huay Dios chuná cumu la̠ Quim­pu̠­chi­nacán Cristo.
12 Cumu xalac­sa̠sti cris­tianos hui­xinín, pus luu ská­lalh cala­ta­pá̠tit y ni̠ cata­ma̠s­tá̠tit xla­cata naca̠­maka­tla­jayá̠n tala̠­ka­lhí̠n y huacu naca̠­ma̠­pek­si̠yá̠n nac mila­ta­ma̠tcán; pus niaj tu̠ tili̠t­la­hua­yá̠tit mimac­nicán hua̠ntu̠ caj me̠c­stucán min­ta­pa̠­xu­hua̠ncán. 13 Ni̠ cama̠s­tá̠tit quilh­ta­macú xla­cata pi̠ mimac­nicán nali̠t­la­hua­yá̠tit tala̠­ka­lhí̠n, huata anka­lhi̠ná cali̠­ta­mak­xtéktit pi̠ huá Dios naca̠­ma̠­pek­si̠yá̠n xta̠­chuná cumu la̠ hua̠nti̠ aya tani̠ni̠t y tala­cas­ta­cuanani̠t nac ca̠li̠ní̠n la̠qui̠ aksti̠tum nata­la­tama̠y, y cama­ca­ma̠x­quí̠tit mila­ta­ma̠tcán la̠qui̠ nali̠t­la­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ tla̠n ta­scújut. 14 Para chuná nat­la­hua­yá̠tit a̠má tala̠­ka­lhí̠n niajlay cati­ca̠­maka­tlaján nac mila­ta­ma̠tcán, porque hui­xinín niaj huá li̠pa̠­hua­ná̠tit xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés la̠qui̠ naca̠­hua­niyá̠n lácu lacuán cris­tianos nali̠­tax­tu­yá̠tit, sinoque porque ca̠naj­la­yá̠tit pi̠ caj xta­la­ka­lha­maní̠n Dios ma̠squi chuná qui̠­tax­tuni̠t.
Jesús ca̠lakma̠xtuputún xli̠hua̠k hua̠nti̠ cumu la̠ xtachí̠n tala̠kalhí̠n talamá̠nalh
15 Cumu xli̠­ca̠na pi̠ caj huá xta­la­ka­lha­maní̠n Dios ma̠squi xlá quin­ca̠­lak­ma̠x­tu­ni̠tán, ¿lácu chi̠nchú luu nala­ta­ma̠­yá̠hu? ¿Pi̠ tla̠n chú tit­la­hua­yá̠hu tala̠­ka­lhí̠n porque niaj huá tapek­si̠­ni­yá̠hu a̠má xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés? ¡Oh, ni̠chuná xlá qui­li̠t­la­huatcán! 16 Hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ para tícu anka­lhi̠ná ta̠s­cuja cha̠tum patrón ne̠c­xnicú kalha­kax­mat­makán, sta­lanca tasiyuy pi̠ hua­tiyá xpu̠­chiná tla­huani̠t. Pus na̠chuná chú qui̠­taxtuy hua̠nti̠ anka­lhi̠ná tla­huay tala̠­ka­lhí̠n, porque hua̠nti̠ xpu̠­chiná li̠ma̠xtuy tala̠­ka­lhí̠n caj cumu anka­lhi̠ná kalha­kax­mata, pus cha̠­ca­tzi̠ya pi̠ caj lak­tzan­ka̠­ta̠­yama, y ni̠chuná qui̠­taxtuy para huá kalha­kax­ma­tá̠hu Dios y Quim­pu̠­chi­nacán tla­hua­yá̠hu, huata quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n quilh­ta­macú pi̠ luu aksti̠tum nala­ta­ma̠­yá̠hu. 17 Luu ca̠na̠ cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios caj mim­pa̠­la­ca­tacán, porque xapu̠lh hui­xinín caj xma̠nhuá xka­lha­kax­pa­tá̠tit y mim­pu̠­chi­nacán xtla­hua­ni̠­tátit tala̠­ka­lhí̠n, pero la̠nchú xli̠­hua̠k mina­cujcán li̠ma̠­kan­tax­ti̠­pá̠tit hua̠ntu̠ Dios ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n acxni̠ ca̠liakchu­hui̠­na­ni­ca­ná̠tit xta­chu­huí̠n. 18 Cumu para maklh­ca­tzi̠­yá̠tit pi̠ aya ca̠lak­ma̠x­tu­ca­ni̠­tátit nac xmacán hua̠nti̠ la̠ xta­chí̠n xca̠­li̠­lamá̠n xla­cata nat­la­hua­yá̠tit tala̠­ka­lhí̠n, pus chú caj luu xma̠nhuá cali̠­la­ka­pu­tzátit pi̠ aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit chuná cumu la̠ lacas­quín hua̠nti̠ ca̠lak­ma̠x­tu­ni̠tán. 19 (Aquit huá cca̠­li̠­xa­kat­li̠má̠n hua̠ntu̠ laka­pa­sá̠tit porque maka­pi­tzí̠n hui­xinín chuná naaka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n.) Pus chuná la̠ xapu̠lh xma­ca­ma̠s­ta̠­ni̠­tátit mila­ta­ma̠tcán chu mimac­nicán xla­cata nali̠t­la­hua­yá̠tit tala̠­ka­lhí̠n y hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n ta­scújut, pus na̠chuna li̠túm cali̠­mak­xtéktit mila­ta­ma̠tcán chu mimac­nicán xla­cata huá nali̠t­la­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ tla̠n ta­scújut la̠qui̠ caj xma̠nhuá nata­pek­si̠­ni­yá̠tit quiDioscán.
20 Acxni̠ hui­xinín xta­sa̠­cuá̠n xuani̠­tátit tala̠­ka­lhí̠n porque xka­lha­kax­pa­tá̠tit, ni̠para tzinú xlac­pu­hua­ná̠tit hua̠ntu̠ aksti̠tum ta­scújut. 21 Ma̠squi̠ chuná xla­pá̠tit, ¿túcu chú ca̠li̠­ma­cuanín xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xtla­hua­yá̠tit? Huata chú caj li̠ma̠­xa­na­ná̠tit porque catzi̠­yá̠tit pi̠ huá xca̠­ma̠­lak­tzan­ke̠má̠n. 22 Cumu hui­xinín aya ca̠lak­ma̠x­tu­ca­ni̠­tátit pus na̠ aya pek­ta­nu̠­ni̠­tátit pi̠ nas­cuj­ni­yá̠tit Dios, xli̠­ca̠na pi̠ u̠má hua̠ntu̠ pek­ta­nu̠­ni̠­tátit luu naca̠­li̠­ma­cuaniyá̠n porque luu aksti̠tum lapá̠tit nahuán nac xla­catí̠n Dios, y aca­li̠stá̠n juerza naca̠­ma̠x­qui̠­ca­ná̠tit a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni lak­sputa. 23 Amá tala̠­ka­lhí̠n na̠ ma̠s­ka­hui̠nán para ti̠ kalha­kax­mata, pero hua̠ntu̠ xlá li̠ma̠s­ka­hui̠nán caj ma̠lak­tzan­ke̠nán, pero hua̠ntu̠ Dios ca̠ta̠i̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo xli̠­ca̠na pi̠ huá tla̠n latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠cxni nalak­sputa.