7
Cha̠tum ni̠n niaj lakchá̠n ma̠kantaxti̠y para túcu li̠ma̠peksí̠n
Nata̠lán judíos, hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit pi̠ a̠má xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés caj xma̠nhuá tla̠n li̠ma̠­peksi̠y hua̠ntu̠ xli̠t­lá­huat cha̠tum cris­tiano li̠huán lamajcú nac ca̠quilh­ta­macú, porque para aya ni̠ni̠t a̠má chixcú niaj lak­chá̠n nama̠­kan­taxti̠y para túcuya̠ li̠ma̠­peksí̠n. Aquit camá̠n ca̠ta̠­ma̠­la­cas­tuc­niyá̠n aktum takalh­chu­huí̠n huá la̠ta aquinín quin­tas­ma­ni̠ncán o nahua­ná̠hu nac aktum tamaka­xtókot: nac xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés huan pi̠ cha̠tum pusca̠t hua̠nti̠ tá̠hui cha̠tum chixcú, caj luu xma̠nhuá tapek­si̠niy porque ta̠ta­maka­xtokni̠t li̠huán eé chixcú lama xas­tacná, pero para nani̠y xta̠­ko̠lú entonces xlá tla̠n nata̠­ta­maka­xtoka la̠tachá tícu xlá chuná nalac­pu­huaniy y ni̠ tla­huay tala̠­ka­lhí̠n caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ nat­la­huay. Pero para eé pusca̠t nata̠­tza̠lay y nata̠­ta­huilay a̠túnuj chixcú ma̠squi lamajcú xta̠­ko̠lú, pus xli̠­ca̠na pi̠ lanca tala̠­ka­lhí̠n tla­huay; pero para aya ni̠ni̠t xta̠­ko̠lú xlá tla̠n nata̠­ta­huilay a̠túnuj chixcú para chuná lac­pu­huán y ni̠ tla­huay tala̠­ka­lhí̠n, ni̠para ti̠ cati­li̠­huá­nilh.
Nata̠lán, na̠chuná chú hui­xinín ca̠qui̠­tax­tu­niyá̠n hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Jesús, porque xapu̠lh huá xta­pek­si̠­ni­yá̠tit xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés y juerza mili̠­xo­ko̠­nutcán xuani̠t para ni̠ xti­ma̠­kan­tax­tí̠tit hua̠k hua̠ntu̠ huan mili̠­ma̠­kan­tax­ti̠tcán xuani̠t. Pero acxni̠ Cristo ni̠lh hui­xinín lac­xtum ta̠ní̠tit, huá xpa̠­la­cata pi̠ niaj lay ca̠ma̠­pek­si̠yán tamá li̠ma̠­peksí̠n. Hui­xinín hua­tiyá tapek­si̠­ni­yá̠tit Cristo hua̠nti̠ lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n la̠qui̠ mila­ta­ma̠tcán nali̠s­cuj­ni­yá̠tit Dios. Hasta acxni̠ huacu xquin­ca̠­ma̠­pek­si̠yá̠n a̠má xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ xquin­ca̠­ma̠t­la­hui̠yá̠n tala̠­ka­lhí̠n, aya xuijá li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ xquin­ca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ xtla­hua­ma̠­náhu, pero huata caj kalha­kax­ma­ta­ma­káhu y a̠má hua̠ntu̠ xtla­hua­ma̠­náhu xamá̠n quin­ca̠­ma̠­lak­tzan­ke̠yá̠n nac ca̠li̠ní̠n. Pero cumu aya ta̠ni̠­ni̠­táhu Cristo pus aya ti̠tax­tu­ni­ni̠­táhu tamá xli̠t­li­hueke li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ xamaká̠n xquin­ca̠­li̠­lamá̠n cumu la̠ xta­chí̠n. Aquinín niaj aka­tiyuj lama̠­náhu xla­cata para ni̠ hua̠k nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu a̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ caj tatzok­ta­hui­lani̠t, porque chú huá Espíri­tu Santo quin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n la̠ li̠pa̠­xúhu y aksti̠tum nala­ta­ma̠­yá̠hu xla­cata namaka­pa̠­xu­hua­yá̠hu Dios.
Tala̠kalhí̠n quinca̠makatlajayá̠n
¿Lak­chá̠n chi̠nchú nahua­ná̠hu pi̠ huá xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés quin­ca̠­ma̠t­la­hui̠yá̠n tala̠­ka­lhí̠n? ¡Oh, ni̠chuná xlá! Porque para ni̠ huá cahuá tamá li̠ma̠­peksí̠n ni̠ xac­ti­cá­tzi̠lh túcu a̠má tala̠­ka­lhí̠n, ni̠ xac­ti­cá­tzi̠lh para ni̠tlá̠n catu̠huá nala­ka­ti̠­la­ca­pina hua̠ntu̠ ni̠ milá para ni̠huá cahuá xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés xquin­ti­huá­nilh anta­nícu chiná huan: “Ni̠tu̠ tila­ka­ti̠­la­ca­pina hua̠ntu̠ kalhi̠y min­ta̠­cris­tiano.” Pero huata a̠má xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni qui­maka­tlá­jalh y qui­ma̠­lac­pu­huá̠­ni̠lh xla­cata catu̠huá xac­ká­lhi̠lh hua̠ntu̠ aquit ni̠tu̠ cka­lhi̠y, a̠má hua̠ntu̠ xli̠­ma̠­peksí̠n Dios ni̠ lacas­quín nat­la­hua­yá̠hu. Pero para nitu̠ cahuá li̠ma̠­peksí̠n ma̠squi xtáhui tala̠­ka­lhí̠n ni̠tu̠ xli̠­ma­cuán y ni̠ti̠ aka­tiyuj xlalh para naxo­ko̠nún xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tla­huani̠t. Maktum quilh­ta­macú aquit akpuntum xac­lama, cumu ni̠ xac­la­ka­pasa xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés ni̠ xac­ca­tzi̠y para xac­lak­tzan­ka̠­ta̠­yama, pero acxni̠ chú cli̠­kalh­ta­huá­kalh li̠ma̠­peksí̠n ccá­tzi̠lh pi̠ li̠xcáj­nit xac­lama y lhu̠hua tala̠­ka­lhí̠n xac­tla­huama hua̠ntu̠ Dios ni̠ lacas­quín nac­tla­huay. 10 Pero huata a̠má li̠ma̠­peksí̠n hua̠ntu̠ xac­ca­tzi̠y pi̠ naqui­ma̠x­qui̠y li̠pa̠­xúhu latáma̠t para tla̠n nac­ma̠­kan­taxti̠y antá qui­ma̠aka­tá̠k­ni̠lh pi̠ aquit ni̠ luu li̠huana̠ cma̠­kan­tax­ti̠ma hua̠ntu̠ quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n, y xafuerza pi̠ nac­xo­ko̠nún y nac­lak­tzanka̠y nac ca̠li̠ní̠n. 11 Porque a̠má xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ xqui­ma̠­lac­pu­hua̠ni̠y xla­cata nac­tla­huay tala̠­ka­lhí̠n, ni̠ qui­má̠x­qui̠lh tala­cas­quín nac­tla­huay hua̠ntu̠ huan nac xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, hua­tachá caj lí̠huaca qui­ma̠­lac­pu­huá̠­ni̠lh xla­cata nac­tla­huay hua̠ntu̠ naqui­ma̠­lak­tzan­ke̠­ya̠­huay.
12 Xli̠­ca̠na pi̠ hua̠n­tamá xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés luu xta­chu­huí̠n Dios y luu tla̠n porque antá laca­tancs huan hua̠ntu̠ qui­li̠t­la­huatcán y la̠ta lácu tancs nala­ta­ma̠­yá̠hu nac xla­catí̠n. 13 Bueno, para huá xli̠­ma̠­peksí̠n Dios luu tancs hua̠ntu̠ huan, ¿túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata aquit qui­li̠­ma̠­lak­tzanke̠y xla­cata nacni̠y? ¡Oh, xli̠­ca̠na xlá pi̠ ni̠chuná! Porque huá a̠má xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ qui­ma̠t­la­hui̠y tala̠­ka­lhí̠n quiak­ská­huilh y ma̠s qui­ma̠t­lá­hui̠lh hua̠ntu̠ huan nac li̠ma̠­peksí̠n pi̠ ni̠ qui­li̠t­lá­huat, y chuná li̠ta­lú­lokli pi̠ xli̠­ca̠na huá ma̠lak­tzan­ke̠ná a̠má tala̠­ka­lhí̠n, pero huá xli̠­ma̠­peksí̠n Dios laca­tancs ma̠siyuy pi̠ huá luu li̠xcáj­nit la̠ta ma̠lak­tzan­ke̠nán tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ cka­lhi̠y nac qui­la­táma̠t.
14 Catzi̠­yá̠hu pi̠ xli̠­ma̠­peksí̠n Dios luu tla̠n porque laca­tancs quin­ca̠­hua­niyá̠n la̠ta lácu luu qui­li̠­la­ta­ma̠tcán, pero huata huá chú xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni chu hua̠ntu̠ caj que̠cstu quin­ta­pa̠­xu­huá̠n qui­ma̠­lac­pu­hua̠ni̠y pi̠ cac­tlá­hualh tala̠­ka­lhí̠n y huata huá cka­lha­kax­mata. 15 Aquit ni̠para tzinú caka­ta̠ksa hua̠ntu̠ quiak­spulay, porque ni̠ huá ctla­huay hua̠ntu̠ aquit clac­pu­huán, y na̠ chuná hua̠ntu̠ aquit clac­pu­huán niaj xac­tlá­hualh, acxni̠ cca­tzi̠­paray pi̠ hua­tiyá ctla­hua­pa­rani̠t nac qui­la­táma̠t. 16 Pero para aquit cli̠­pu­huán acxni̠ ctla­huay hua̠ntu̠ clac­pu­huán pi̠ niaj xac­tlá­hualh porque li̠huán Dios, eé huam­putún pi̠ xli̠­ca̠na cca­tzi̠y pi̠ huá xli̠­ma̠­peksí̠n Dios pi̠ luu tlán. 17 Xli̠­ca̠na pi̠ acxni̠ ctla­huay hua̠ntu̠ niaj ctla­hua­putún qui̠­taxtuy cumu lá̠m­para ni̠ aquit ma̠n ctla­huama sinoque huá xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni qui­ma̠t­la­hui̠y. 18 Aquit sta­lanca cca­tzi̠y pi̠ eé xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ cka­lhí̠y qui­maka­tla­jani̠t porque nac qui­la­táma̠t xli̠­ca̠na pi̠ ni̠túcu cka­lhi̠y hua̠ntu̠ tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni. Ma̠squi aca­tunu cla­ca­pa̠s­tacma xla­cata pi̠ xac­tlá­hualh hua̠ntu̠ tla̠n ta­scújut, xli̠­ca̠na pi̠ ni̠lay cma̠­kan­taxti̠y. 19 Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ clac­pu­huán xac­tlá­hualh hua̠ntu̠ tla̠n, ni̠lay ctla­huay que̠cstu, pero huata luu pí a̠ctla­huay hua̠ntu̠ clac­pu­huán pi̠ niaj xac­tlá­hualh. 20 Bueno, para aquit ctla­hua­paray hua̠ntu̠ clac­pu­huán pi̠ niaj xac­tlá­hualh, luu laca­tancs cta­lu­loka pi̠ niaj huá antá nac qui­nacú mina̠chá quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni xla­cata chuná nac­tla­huay, sinoque huá xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni tu̠ qui­maka­tla­jani̠t qui­ma̠t­la­hui̠y tala̠­ka­lhí̠n.
21 Aquit luu sta­lanca cca­tzi̠y pi̠ ma̠squi mak­lhu̠­huatá clac­pu­huán xla­cata pi̠ xac­tlá­hualh hua̠ntu̠ tla̠n ta­scújut, pero acxni̠ chuná cla­ca­pa̠s­taca huá tuncán quiacta­hua­ca­pa­ra­ya̠chi xla­cata pi̠ cac­tlá­hualh hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n. 22 Aquit la̠ta nac qui­nacú luu xli̠­ca̠na cla­kati̠y hua̠ntu̠ huan xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, 23 pero huí pu̠lactum nac qui­macni hua̠ntu̠ qui­sa­ka̠li̠y xla­cata nac­ma̠­kan­taxti̠y, huá tamá xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ qui­ma̠­lac­pu­hua̠ni̠y xla­cata nac­tla­huay tala̠­ka­lhí̠n, xlá qui­maka­tla­jani̠t y qui­li̠­lama cumu la̠ xta­chí̠n.
24 ¡Pa̠x­ca­tacu cti­huán porque cha̠­ca­tzi̠ya pi̠ aya clak­tzan­ka̠­ta̠­yani̠t! ¿Tícu cahuá tla̠n naqui­lak­ma̠xtuy xla­cata ni̠ naqui­ma̠t­la­hui̠y tala̠­ka­lhí̠n tamá xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ cka­lhi̠y? 25 Ca̠na̠ cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios pi̠ xma̠nhuá Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo tla̠n naqui­lak­ma̠xtuy. Huá xpa̠­la­cata aquit xli̠­hua̠k quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni cli̠­ta̠­ya­putún pi̠ xac­ma̠­kan­táx­ti̠lh xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, pero aka­tiyuj clay porque huá qui­maka­tla­jani̠t xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni y lá̠m­para xta­chí̠n qui­li̠­lama tala̠­ka­lhí̠n.