8
Xespíritu Dios quinca̠ma̠xqui̠yá̠n talacapa̠stacni la̠qui̠ tla̠n nalatama̠yá̠hu
Cumu la̠ aya cca̠­huanín, xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo niaj aka­tiyuj catá­lalh porque niaj cati­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ní̠­calh xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhí̠n, huata chú cumu tapek­si̠­ni­yá̠hu Jesu­cristo aya tla̠n nata̠­ya­ni­yá̠hu nac qui­la­ta­ma̠tcán porque a̠má Xes­pí­ritu Dios hua̠nti̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠t­li­hueke xlá quin­ca̠­lak­ma̠x­tu­ni̠tán nac xla­catí̠n xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ juerza quin­ca̠­ma̠t­la­hui̠­pu­tuná̠n tala̠­ka­lhí̠n la̠qui̠ pi̠ maktum naquin­ca̠­ma̠­lak­tzan­ke̠yá̠n. Xli̠­ca̠na pi̠ Dios aya tla­huani̠t hua̠ntu̠ xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés ni̠lay tla­huachá, tamá li̠ma̠­peksí̠n ni̠lay xli̠­ma̠x­tu­ya̠chá tla̠n cris­tiano cha̠tum chixcú porque caj luu xma̠nhuá xmaka­tla­jani̠t xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tacni; pero Dios macá­milh xka­huasa la̠qui̠ xlá na̠chuná nali̠­taxtuy cumu la̠ cati̠hua̠ chixcú, la̠qui̠ chuná tla̠n naxo­ko̠­nuniy Dios xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhi̠ncán cris­tianos, y chuná xlá makat­lá­jalh tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ luu xak­chi­pa̠­nani̠t. Huá chuná li̠t­lá­hualh la̠qui̠ tla̠n nama̠­kan­tax­ti̠cán caj quim­pa̠­la­ca­tacán hua̠ntu̠ huan li̠ma̠­peksí̠n pi̠ qui­li̠­xo­ko̠­nutcán, huá xpa̠­la­cata niaj caj juerza li̠la­ta­má̠hu cumu la̠ cris­tianos hua̠nti̠ anka­lhi̠ná ca̠maka­tlajay xali̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n sinoque la̠nchú chuná nala­ta­ma̠­yá̠hu cumu la̠ lacas­quín Espíri­tu Santo.
Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ chu­nacú ni̠ talak­makaní̠t xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tacni caj xma̠nhuá tali̠­taaka­tzan­ke̠­tama̠y hua̠ntu̠ xala ca̠quilh­ta­macú, pero hua̠nti̠ tala­má̠­nalh chuná cumu la̠ lacas­quín Espíri­tu Santo xli̠­ca̠na pi̠ caj xma̠nhuá tali̠­taaka­tzanke̠y nata­ma̠­kan­taxti̠y xta­pa̠­xu­huá̠n Dios. Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ caj xma̠nhuá tali̠­taaka­tzan­ke̠­tama̠y hua̠ntu̠ lakati̠y catat­lá­hualh a̠má li̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ hua̠k kalhi̠­yá̠hu, caj chuná tali̠­lak­tzan­ka̠­ta̠yay, pero a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tali̠­taaka­tzanke̠y xla­cata nata­ma̠­kan­taxti̠y nac xla­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ nata­li̠­maka­pa̠­xu­huay Dios xli̠­ca̠na pi̠ luu li̠pa̠­xúhu y aka­tzi­yanca nala­tama̠y. Porque a̠má xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ xli̠­hua̠k aquinín kalhi̠­yá̠hu y quin­ca̠­ma̠t­la­hui̠­putún tala̠­ka­lhí̠n, xli̠­ca̠na pi̠ huá li̠ma­ka­si̠­tzi̠­yá̠hu Dios y acxni̠ quin­ca̠­maka­tla­jayá̠n niaj kax­ma­tá̠hu hua̠ntu̠ huan nac xli̠­ma̠­peksí̠n y ma̠squi lak­tzak­sa­yá̠hu anka­lhi̠ná huí tu̠ li̠lak­tzan­ka̠­yá̠hu. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tata­ma̠s­ta̠­má̠­nalh pi̠ caca̠­maka­tlá­jalh y caca̠­ma̠t­lá­hui̠lh tala̠­ka­lhí̠n a̠má li̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠hu, xli̠­ca̠na pi̠ ni̠lay cati­ta­maka­pa̠­xú­hualh Dios.
Pero para huí Xes­pí­ritu Dios nac mila­ta­ma̠tcán hui­xinín niaj chuná scuj­ni­pá̠tit li̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán cumu la̠ xta­chí̠n, huata huá hui­xinín ma̠kan­tax­ti̠­pá̠tit chuná cumu la̠ lacas­quín Espíri­tu nala­ta­pa̠­yá̠tit. Xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ taka­lhi̠y Xes­pí­ritu Cristo nac xla­tama̠t ni̠ huá tapek­si̠niy Cristo. 10 Pero para huá Cristo huí nac mina­cujcán, ma̠squi xli̠­ca̠na xlá pi̠ nani̠­yá̠tit cumu la̠ cati̠hua̠ cris­tiano pero qui­li̠s­tac­nicán cane̠c­xni­cahuá nala­tama̠y porque Dios aya ca̠lak­ma̠x­tu­ni̠tán xla­cata ni̠ naxo­ko̠­nu­ná̠tit xpa̠­la­cata min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. 11 Bueno, pus para huá Xes­pí­ritu Dios hua̠nti̠ ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh Cristo nac ca̠li̠ní̠n huí nac mila­ta­ma̠tcán, xli̠­ca̠na pi̠ na̠ namín quilh­ta­macú acxni̠ hua­tiyá tamá Dios hua̠nti̠ ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh Cristo naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n xasa̠sti mimac­nicán porque huá acxtum ca̠ta̠­lamá̠n nac mila­ta­ma̠tcán Xes­pí­ritu Dios.
12 Nata̠lán, ma̠squi lhu̠hua huí lacuán ta­scújut hua̠ntu̠ quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu pero niaj quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu hua̠ntu̠ quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n a̠má xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. 13 Porque para hui­xinín caj xma̠nhuá li̠taaka­tzan­ke̠­yá̠tit la̠ta lácu tla̠n nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, pus cha̠­ca­tzi̠ya pim­pá̠tit lak­tzan­ka̠­yá̠tit. Pero para hui­xinín huá xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo nali̠­maka­tla­ja­yá̠tit xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán xli̠­ca̠na pi̠ luu ca̠na̠ li̠pa̠­xúhu nala­ta­pa̠­yá̠tit.
14 Xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ca̠ma̠­lac­pu­hua̠ni̠y Espíri­tu Santo hua̠ntu̠ xli̠t­la­huatcán, xli̠­ca̠na pi̠ xca­maná̠n Dios tali̠­taxtuy. 15 Hui­xinín niaj ca̠mi­ni̠­niyá̠n aka­tiyuj nala­yá̠tit para nalac­pu­hua­ná̠tit pi̠ a̠maktum xta­chí̠n naca̠t­la­huayá̠n tala̠­ka­lhí̠n porque quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ca­ni̠tán Espíri­tu Santo hua̠nti̠ xca­maná̠n Dios quin­ca̠t­la­hua­ni̠tán, y na̠ hua­tiyá a̠má Espíri­tu Santo hua̠nti̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠ca­mama la̠qui̠ chú ya̠ tapa̠­xu­huá̠n nahua­ni­yá̠hu Dios: “Papá Dios, huix quin­tla̠t.” 16 Y hua­ti­ya­li̠túm chú tamá Xes­pí­ritu Dios hua̠nti̠ acxtum quin­ca̠­maka­pa̠­xu­huayá̠n y ma̠lu­loka nac qui­la­ta­ma̠tcán pi̠ xli̠­ca̠na aquinín xca­maná̠n Dios. 17 Cumu xli̠­ca̠na aquinín xca­maná̠n Dios, pus luu cha̠­ca­tzi̠ya namak­lhti̠­na­ná̠hu hua̠ntu̠ xlá ma̠lacnu̠y naca̠­ma̠x­qui̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán; y catzi̠­yá̠hu pi̠ hua̠k hua̠ntu̠ Dios ma̠x­qui̠ni̠t Cristo xla­cata nali̠­pa̠­xu­huay, na̠ acxtum naquin­ca̠­li̠­maka­pa̠­xu­huayá̠n. Para la̠nchú lhu̠hua hua̠ntu̠ li̠pa̠­ti̠­ma̠­náhu uú nac ca̠quilh­ta­macú caj cumu li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo chuná cumu la̠ xlá pa̠tí̠­nalh, pus luu laca­tancs caca­tzí̠tit pi̠ aca­li̠stá̠n na̠ napa̠­xu­hua­yá̠tit nac akapú̠n chuná cumu la̠ xlá aya pa̠xu­huama.
Xli̠hua̠k hua̠ntu̠ ma̠lacatzuqui̠ni̠t Dios takalhkalhi̠má̠nalh xlaktáxtut
18 Xli̠­ca̠na pi̠ ma̠squi luu lhu̠hua pa̠ti̠­ma̠­náhu nac ca̠quilh­ta­macú li̠huán antá uú lama̠­náhu, ni̠lay caj nali̠­si̠­tzi̠­yá̠hu porque tamá tapa̠tí̠n ni̠para tzinú xalhu̠hua para caj huá nata̠­ma̠­la­cas­tu­cá̠hu a̠má lanca tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ aca­li̠stá̠n naquin­ca̠­ma̠x­qui̠­caná̠n. 19 Pus hasta xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t la̠ta túcu tahui­lá̠­nalh tas­tacnán y ni̠ tas­tacnán hua̠k takalh­ka­lhi̠­má̠­nalh xla­cata pi̠ aya xlák­cha̠lh a̠má quilh­ta­macú acxni̠ Dios naca̠­ma̠x­qui̠y xpu̠­ta­hui̠lhcán xli̠­hua̠k xca­maná̠n. 20 Porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú tali̠­ta­la­ka­pu­tzi̠­má̠­nalh caj xpa̠­la­cata pi̠ niajlay tama̠­kan­taxti̠y la̠ta lácu xapu̠lh luu xca̠­li̠­ma­ca­min­cani̠t. Pero ni̠ huá chuná ca̠liak­spú­lalh cumu para caj sac­stucán xla­pu­tutcán, sinoque luu chuná Dios lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t calalh la̠qui̠ nata­kalh­ka­lhi̠­ta­huilay hasta nalak­chá̠n a̠má quilh­ta­macú acxni̠ xlá 21 tla̠n nama̠­kan­taxtíy xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ma̠lac­nu̠ni̠t. Pero ni̠ caj xma̠nhuá xca­maná̠n cati­ta­lak­táx­tulh nac xla­catí̠n xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ma̠lak­tzan­ke̠nán, sinoque Dios na̠ naca̠­lak­ma̠xtuy xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ma̠la­ca­tzu­qui̠ni̠t la̠qui̠ niaj tu̠ nata­lak­tzanka̠y o natani̠y, y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán nali̠­pa̠­xu­huay a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ xlá ca̠ma̠­lac­nu̠­nini̠t naca̠­ma̠x­qui̠y xca­maná̠n. 22 Pus catzi̠­yá̠hu pi̠ xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán nac ca̠quilh­ta­macú tapa̠­ti̠­má̠­nalh taca­tza­ná­juat y ya̠ tali̠­pu­huá̠n tahui­lá̠­nalh xta̠­chuná cumu la̠ cha̠tum pusca̠t ma̠rí ta̠lay xta­ca­tza­ná­juat acxni̠ ámaj ma̠la­ka­tun­cu­hui̠y cha̠tum cskata y aya xla­cá­chilh lac­pu­huán. 23 Pero ni̠ caj xma̠nhuá hua̠ntu̠ anán nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú chuná pa̠ti̠ma huata na̠ pu̠tum aquinín chuná mak­pa̠­ti̠­ma̠­náhu ma̠squi aya kalhi̠­yá̠hu Espíri­tu Santo, porque tihuijcú hua̠ntu̠ nati­mak­lhti̠­na­ná̠hu. Xli̠­ca̠na pi̠ luu li̠pe̠cua pa̠ti̠­ma̠­náhu caj la̠ta lac­pu­hua­ná̠hu aya xlák­cha̠lh a̠má quilh­ta­macú acxni̠ Dios naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n a̠ma̠ko̠lh xalac­sa̠sti qui­mac­nicán hua̠ntu̠ ni̠ tat­la­huay tala̠­ka­lhí̠n cumu la̠ ca̠mi­ni̠niy nata­ka­lhi̠y xca­maná̠n; porque acxni̠ chuná naqui̠­taxtuy xli̠­ca̠na pi̠ luu mak­tumá aya quin­ca̠­lak­ma̠x­tu­ni̠tán nahuán. 24 Hasta la̠ ca̠lacchú aquinín chu­na­tiyá ca̠naj­la­yá̠hu pi̠ namaklh­ti̠­na­ná̠hu hua̠ntu̠ Dios quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán, pero para tícu aya mak­lhti̠­nani̠t hua̠ntu̠ xma̠­lac­nu̠­ni­cani̠t niaj mini̠niy aka­tiyuj nalay xla­cata aya xmak­lhtí̠­nalh hua̠ntu̠ ma̠lac­nu̠­ni­cani̠t, y si para hua̠ntu̠ Dios xma̠­lac­nu̠ni̠t aquinín aya mak­lhti̠­na­ni̠­táhu entonces niaj quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n nalak­li̠­pu­hua­ná̠hu xla­cata naca­tzi̠­yá̠hu túcu cahuá naquin­ti­ca̠­ma̠x­qui̠­caná̠n. 25 Osuchí xamaktum para chuná lac­pu­hua­ná̠tit, porque tamá hua̠ntu̠ aquinín kalhi̠­ma̠­náhu naquin­ca̠­ma̠x­qui̠­caná̠n ni̠ tasiyuy pus huá xpa̠­la­cata luu xafuerza pi̠ anka­lhi̠ná laka­siyu nakalh­ka­lhi̠­ta­hui­la­yá̠hu.
26 Xa̠huachí huá li̠ka­lhi̠­yá̠hu Xes­pí­ritu Dios la̠qui̠ naquin­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n acxni̠ aquinín ta­xlaj­uani̠­yá̠hu, y na̠chuna li̠túm cumu aquinín ni̠lay kalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu Dios xla­cata nama̠t­la̠n­ti̠­yá̠hu pi̠ luu naquin­ca̠­kax­mat­niyá̠n, pus huata huá chú tamá Espíri­tu Santo quin­ca̠­pa̠­la­ca­chu­hui̠­naná̠n acxni̠ caj jalh­pa̠­ni̠­yá̠hu y ni̠ mac­la­yá̠hu tachu­huí̠n hua̠ntu̠ nahua­ná̠hu nac xla­catí̠n Dios. 27 Y cumu Dios hua̠k laka­pasa hasta hua̠ntu̠ huí nac xpu̠­lacni cha̠tum cris­tiano, xlá catzi̠y hua̠ntu̠ Espíri­tu Santo squiniy acxni̠ xlá chuná li̠ma̠aka­tzanke̠y caj quim­pa̠­la­ca­tacán.
Ni̠para cha̠tum tícu caquintica̠ma̠lactlahuí̠n quintaca̠najlatcán
28 Aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Dios y pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠hu xta­pá̠x­qui̠t, catzi̠­yá̠hu pi̠ cumu xlá lama nac qui­la­ta­ma̠tcán xlá nat­la­huay pi̠ la̠tachá túcu ma̠squi catu̠huá hua̠ntu̠ naak­spu­lanán hua̠k chuná naqui̠­taxtuy la̠qui̠ naquin­ca̠­ma­cuaniyá̠n porque hasta xamaká̠n quilh­ta­macú lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t pi̠ chuná nakan­taxtuy xta­pa̠­xu­huá̠n nac qui­la­ta­ma̠tcán. 29 Porque acxni̠ nia̠ xtla­huay ca̠quilh­ta­macú Dios xca­tzi̠yá la̠ta tícu xtaamá̠­nalh tali̠­pa̠­huán, y huá xpa̠­la­cata lac­lhca̠­huí­li̠lh pi̠ na̠ xca­maná̠n nata­li̠­taxtuy xta̠­chuná cumu la̠ xka­huasa Jesu­cristo la̠qui̠ chú xlá nali̠­taxtuy cumu la̠ xapuxcu quin­ta̠­lacán. 30 Huá xpa̠­la­cata a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ Dios ca̠lac­sacni̠t hasta la̠ta xlá nia̠ xma̠­la­ca­tzu­qui̠y ca̠quilh­ta­macú, chú ca̠ta­saniy xla­cata nata­li̠­pa̠­huán, y acxni̠ aya tali̠­pa̠­huán ca̠lac­xa­ca­niko̠y xta­la̠­ka­lhi̠ncán, y acxni̠ chú aya lacuán cris­tianos ca̠li̠­ma̠xtuy acxni̠ ca̠lac­xa­ca­niko̠y xta­la̠­ka­lhi̠ncán, pus hasta luu a̠huatá chú naca̠­ma̠x­qui̠y xpu̠­ta­hui̠lhcán nac akapú̠n la̠qui̠ antá nata­pa̠­xu­huay nac a̠má lanca tax­káket anta­nícu lama.
31 Bueno, cumu para huá Dios quin­ca̠­mak­ta̠­yamá̠n, ¿túcu cahuá chú naquin­ca̠­lac­tla­hua­ya̠­huayá̠n? 32 Cumu para Dios ni̠ quin­ca̠­lak­ca­tzanín y hasta quin­ca̠­ma­ca­minín Xka­huasa la̠qui̠ li̠mac­xtum naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, ¿pi̠ li̠huaca chú ni̠ caquin­ti­ca̠­ma̠x­quí̠n xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ mac­la­cas­qui­ná̠hu? 33 ¿Tícu cahuá tla̠n nahuán pi̠ taka­lhi̠y tala̠­ka­lhí̠n tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ Dios ca̠lac­sacni̠t si mismo Dios ca̠ma̠­tzan­ke̠­na­nini̠t y ca̠mak­lhti̠­na­ni̠ttá cumu la̠ tan­csua cris­tiano hua̠nti̠ nitú xta­la̠­ka­lhí̠n? ¡Xli̠­ca̠na pi̠ niajlay tícu naca̠­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán! 34 ¿Tícu cahuá tla̠n naquin­ca̠­ma̠­lak­tzan­ke̠yá̠n si Cristo quin­ca̠­pa̠­la­caní̠n, lacas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n y antá chú hui­lachá nac xpak­stácat xpa̠xtún Quin­tla̠­ticán Dios la̠qui̠ naquin­ca̠­pa̠­la­ca­chu­hui̠­na­na̠­chá̠n? 35 Pus ¿tícu cahuá chú tla̠n naquin­ca̠­mak­lhti̠yá̠n xta­pá̠x­qui̠t Cristo pi̠ niaj naquin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n? ¿Pi̠ tla̠n nali̠­lac­la­ta̠yay acxni̠ para huí tu̠ pa̠ti̠­ma̠­náhu, osuchí para acxni̠ kalhi̠­yá̠hu taaklhú̠­hui̠t, o para acxni̠ quin­ca̠­li̠­pu­tza­sta̠­la­caná̠n caj cumu li̠pa̠­hua­ná̠hu, chuná para ni̠tu̠ hua­yá̠hu o ni̠tu̠ li̠lha­ka̠­na­ná̠hu, o para quin­ca̠­ma­ke̠k­lha­caná̠n hasta quin­ca̠­li̠­mak­ni̠­pu­tun­caná̠n? Para xli̠­hua̠k u̠má hua̠ntu̠ cca̠­hua­ni­ni̠tán chuná quin­ca̠ak­spu­lamá̠n, ni̠ calac­pu­huántit para huá Dios quin­ca̠­pa̠x­tek­ni̠tán. 36 Porque antá nac li̠kalh­ta­huaka chiné tali̠­chu­hui̠nán xta­pa̠­ti̠ncán maka­pi­tzí̠n cris­tianos:
Caj cumu aksti̠tum cca̠­li̠­pa̠­huaná̠n aquinín anka­lhi̠ná quin­ca̠­lac­pu­tza­ni­ma̠cán la̠ta lácu tla̠n naquin­ca̠­mak­ni̠­caná̠n;
xta̠­chuná quin­ca̠­li̠­ma̠x­tu­caná̠n cumu la̠ bor­regos hua̠ntu̠ ca̠le̠ncán anta­nícu naca̠­mak­ni̠cán.
37 Pero ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ aquinín pa̠ti̠­ma̠­náhu catzi̠­yá̠hu pi̠ juerza nata̠­ya­ni­yá̠hu cumu huá naquin­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n Cristo hua̠nti̠ luu snún quin­ca̠­la­ka­lha­ma­ni̠tán. 38 Aquit aktum cca­tzi̠y pi̠ ni̠para cha̠tum y ni̠para pu̠lactum caquin­ti­ca̠­ma̠­lac­tla­huí̠n o caquin­ti­ca̠­mak­lhtí̠n xta­la­ka­lha­maní̠n Dios: ni̠para huá xpu̠­chiná ca̠li̠ní̠n, na̠ ni̠para lac­lanca li̠t­li­hueke hua̠ntu̠ tahui­lá̠­nalh nac ca̠u̠ní̠n, na̠ ni̠para ángeles, na̠ ni̠para xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ la̠nchú akspu­la­ma̠­náhu, na̠ ni̠para hua̠ntu̠ naak­spu­la­yá̠hu aca­li̠stá̠n, 39 na̠ ni̠para hua̠ntu̠ tahui­lá̠­nalh ta̠lhmá̠n nac akapú̠n, na̠ ni̠para hua̠ntu̠ tahui­lá̠­nalh uú tu̠tzú nac ca̠ti­yatni, ni̠para pu̠lactum hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t chuná tu̠ lactzú o hua̠ntu̠ lac­lanca. ¡Pus ni̠para pu̠lactum caquin­ti­ca̠­mak­lhti̠­chá̠n a̠ma̠ lanca tala­ka­lha­maní̠n hua̠ntu̠ Dios quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­niyá̠n y hua̠ntu̠ mak­lhti̠­na­ni̠­táhu nac xla­táma̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo!