9
Pablo li̠puhuán porque ni̠ xli̠hua̠k judíos taca̠najlaniy Dios
Aquit xli̠­ca̠na cli̠­pa̠­huán Jesús y huá catzi̠y pi̠ ni̠ cak­sa­ni̠­nama, na̠ xa̠huá Espíri­tu Santo hua̠nti̠ lama nac qui­la­táma̠t tla̠n ma̠lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ cca̠­hua­niyá̠n. Aquit cka­lhi̠y aktum lanca tali̠­pu­huá̠n nac qui­la­táma̠t, cmaklh­ca­tzi̠y cumu la̠ a̠ caca­tzanchá qui­nacú caj xpa̠­la­cata a̠ma̠ko̠lh quin­ta̠­ju­díos hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huán Jesús. Porque hua­tuní̠n luu qui­na­ta̠­chi­quí̠n y cumu la̠ qui­na­ta̠lán cca̠­li̠­ma̠xtuy, hasta aquit hua̠k tla̠n xac­tlá­hualh ma̠squi xacalh pa̠ti̠nán nac ca̠li̠ní̠n, o ma̠squi huá Cristo xqui­lak­máka para chuná tla̠n xta­lak­táx­tulh xli̠s­tac­nicán. Ma̠n Dios xca̠­lac­sacni̠t la̠qui̠ naca̠­li̠­ma̠xtuy cumu la̠ xca­maná̠n, porque hasta xamaká̠n quilh­ta­macú huá tima̠­la­ca­tzu­qui̠chá a̠má maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán Israel, y la̠qui̠ nata­ca­tzi̠y pi̠ xlá anka­lhi̠ná xca̠­ta̠­lama ca̠má̠x­qui̠lh tax­káket la̠qui̠ naca̠­pu̠­lalé̠n la̠tachá nícu xlacán nata­la­ta­pu̠li̠y nac desierto, y cumu xla­cas­quín pi̠ aksti̠tum nata­la­tama̠y, tla̠n nata­la­ka­chix­cu­hui̠y huá xpa̠­la­cata ca̠li̠­má̠x­qui̠lh xata­tzokni xli̠­ma̠­peksí̠n, y lhu̠hua hua̠ntu̠ ca̠ma̠­lac­nú̠­nilh naca̠­ma̠x­qui̠y para xlacán nata­li̠­pa̠­huán. Aquinín judíos xli̠­hua̠k hua̠nti̠ quin­quilh­tzu­cutcán a̠ma̠ko̠lh xalac­ta­li̠­pa̠hu qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán Abraham, Isaac y Jacob; y acxni̠ qui­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠­nacán Jesús qui̠­la­ca­chinchi uú nac ca̠quilh­ta­macú na̠ hua̠k judíos xli̠­ta­la­ka­pasni qui̠­táx­tulh, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ na̠ Dios y huá ca̠ma̠­peksi̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ anán y luu mini̠niy nala­ka­chix­cu­hui̠cán cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú. Chuná calalh, amén.
Xamaktum huí ti̠ nalac­pu­huán pi̠ ni̠ xli̠­ca̠na ma̠kan­táx­ti̠lh Dios hua̠ntu̠ tica̠­ma̠­lac­nú̠­nilh xamaká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán, huata huá chuná li̠ta­siyuy porque ni̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tahuán pi̠ huá xquilh­tzu­cutcán ko̠ru­tzí̠n Israel luu lacuán israel­itas, sinoque caj xma̠nhuá hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tali̠­pa̠­huán Dios. Na̠chu­na­li̠túm, Dios ni̠ ca̠li̠­macá̠n hua̠k xca­maná̠n hua̠nti̠ xli̠­ta­la­ka­pasni Abraham, porque Dios chiné tihuá­nilh: “Caj xma̠nhuá xli̠­ta­la­ka­pasni Isaac nata­li̠­taxtuy min­camán.” Antá uú luu laca­tancs quin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n xla­cata pi̠ ni̠lay li̠tax­tu­yá̠hu xca­maná̠n Dios caj cumu para huá quin­quilh­tzu­cutcán Abraham, huata Dios ca̠li̠­ma̠xtuy xca­maná̠n a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ nata­ma̠­kan­taxti̠y y nata­ca̠­najlay hua̠ntu̠ xlá ma̠lacnu̠y. Acxni̠ Dios ta̠chu­huí̠­nalh Abraham ma̠lac­nú̠­nilh hua̠ntu̠ xma̠x­qui̠­putún, chiné huá­nilh: “Ca̠lac­chiné a̠ca̠ta quilh­ta­macú acxni̠ aquit nac­mim­paray, tamá mim­pusca̠t hua­nicán Sara xlá aya huij nahuán cha̠tum actzu̠ cskata.”
10 Pero ni̠ caj xma̠nhuá eé ma̠lac­nu̠­ní­calh, huata na̠ cala­ca­pa̠s­táctit a̠ma̠ko̠lh stiyú̠n laka­huasán hua̠nti̠ xca­maná̠n Rebeca, xli̠­ca̠na pi̠ huá xtla̠tcán xuani̠t a̠má xamaká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán xuanicán Isaac. 11-12 Pero hasta xapu̠lhá acxni̠ a̠ma̠ko̠lh stiyú̠n laka­huasán nia̠ xta­la­ca­chín nac ca̠quilh­ta­macú y nia̠ xta­la­ka­pasa hua̠ntu̠ tla̠n o hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, pero Dios chiné tihuá­nilh Rebeca: “Huá xapuxcu min­ka­huasa xta­sa̠cua nali̠­taxtuy xataju la̠qui̠ nata̠s­cuja.” Acxni̠ chú uú laca­tancs ma̠lu­loka Dios xla­cata pi̠ huá ca̠lac­saca la̠tachá tícu chuná ca̠lac­pu­huaniy, y ni̠ ca̠ta cati̠huá xka­huasa ca̠t­la­huay, sinoque xlá laka­lhamán hua̠nti̠ laka­lha­mam­putún, y ni̠ caj huá xpa̠­la­cata cumu para túcuya̠ tla̠n ta­scújut nat­la­huay nac xla­táma̠t. 13 Aquit ni̠tu̠ cma̠­li̠­hua­qui̠ma quin­ta­chu­huí̠n porque antá nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka chiné huan: “Atzinú luu cla­ka­lhá­malh Jacob hua̠nti̠ xataju ni̠ xachuná cpá̠x­qui̠lh Esaú hua̠nti̠ xapuxcu.”
14 Xamaktum para hui­xinín nalac­pu­hua­ná̠tit: “¿Entonces Dios lanca laka­yá̠­calh porque ni̠ acxtum ca̠la­ka­lhamán xca­maná̠n?” ¡Oh, ni̠chuná! 15 Porque maktum quilh­ta­macú Dios chiné huá­nilh Moisés: “Aquit nac­la­ka­lhamán hua̠nti̠ nac­la­ka­lha­mam­putún, y nac­pa̠x­qui̠y hua̠nti̠ aquit chuná nac­lac­pu­huaniy.” 16 Por eso tla̠n li̠ta­lu­loka xla­cata pi̠ ni̠ caj cumu para cha̠tum chixcú luu tla̠n cris­tiano li̠taxtuy nac xla­catí̠n Dios cumu xlá chuná lakati̠y o porque luu juerza tla­hua­nini̠t xla­cata aksti̠tum nala­tama̠y, huata tla̠n chuná li̠taxtuy para huá Dios laka­lhamán y mak­ta̠yay hua̠nti̠ chuná lac­pu­huaniy. 17 Porque antá nac li̠kalh­ta­huaka tatzok­ta­hui­lani̠t pi̠ Dios chiné huá­nilh rey Faraón xalac Egipto: “Aquit cli̠­ma̠xtún lanca ma̠pek­si̠ná la̠qui̠ nac mila­táma̠t nac­ma̠­siyuy lanca qui­li̠t­li­hueke hua̠ntu̠ aquit cka­lhi̠y, y na̠chuna li̠túm la̠qui̠ nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú naqui­la­ka­pascán.” 18 Umá li̠kalh­ta­huaka hua̠ntu̠ li̠kalh­ta­hua­káhu quin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n pi̠ Dios laka­lhamán hua̠nti̠ chuná lac­pu­huaniy, pero na̠ tla̠n tla­huay para chuná lacas­quín pi̠ cha̠tum chixcú luu lanca xú̠tax cali̠­táx­tulh.
19 Xamaktum huí ti̠ nalac­pu­huán, o hasta naquin­ta̠­la̠­hua­ni­putún: “¿Túcu xpa̠­la­cata naquin­ca̠­li̠­ma̠­xo­ko̠­ni̠­pu­tuná̠n Dios acxni̠ tla­hua­yá̠hu tala̠­ka­lhí̠n para luu chuná xlá lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t nami­ná̠hu lata­ma̠­yá̠hu, y xa̠huachí cumu ni̠para cha̠tum lay kalha­kax­mat­makán hua̠ntu̠ aya lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t?” 20 ¡Pa̠x­ca­tacu tihuan a̠má chixcú hua̠nti̠ chuná lac­pu­huán! Huá chuná cli̠­hua­niyá̠n, ¿túcu huix min­kásat, osuchí maca­ta̠x­tuca xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios la̠qui̠ lac­pu­huana pi̠ tla̠n nali̠­hua­niya hua̠ntu̠ xlá tla­huama? ¿A poco pa̠tum tlá­manclh tla̠n chiné nahuaniy lhta­maná hua̠nti̠ tlá­hualh: “¿Túcu xpa̠­la­cata chiné qui­li̠t­lahua?” 21 Huá chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n porque cha̠tum lhta­maná xli̠­ca̠na pi̠ tla̠n li̠t­la­huay xli̠lh­támat la̠tachá túcu nali̠t­la­hua­putún y hua̠ntu̠ nali̠­ma­cuaniy; pu̠lac­tumá li̠lh­támat tla̠n nali̠t­la­huay pa̠tum li̠la­káti̠t tlá­manclh la̠qui̠ nali̠­ma­cuaniy, pero na̠ tla̠n li̠t­la­huay pektum lanca la̠ka la̠qui̠ na̠ nali̠­ma­cuaniy.
22 Antá chú luu li̠huana̠ liaka­ta̠k­sá̠hu pi̠ Dios na̠chuná tla­huani̠t nac xla­ta­ma̠tcán cris­tianos acxni̠ ni̠ maktum tuncán ca̠ma̠­xo­kó̠­ni̠lh xta­la̠­ka­lhi̠ncán hua̠nti̠ tat­lá­hualh hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n porque ca̠la­ka­lhá­malh, pero na̠ aka­ta̠k­spa­ra­yá̠hu pi̠ xlá na̠ tla̠n ma̠sí­yulh a̠má lanca xli̠­maka­tli­hueke nac xla­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ ni̠ xca̠­ta̠­pa̠­ti̠­putún xta­la̠­ka­lhí̠n acxni̠ chuná lacás­quilh. 23 Pero chú nac qui­la­ta­ma̠tcán li̠ma̠­si­yu­putún lanca xli̠t­li­hueke hua̠ntu̠ kalhi̠y y la̠ta lácu luu tla̠n catzi̠y, porque snu̠n quin­ca̠­la­ka­lha­ma­ni̠tán y quin­ca̠­lak­pa­li̠­ni­ni̠tán qui­la­ta­ma̠tcán la̠qui̠ aquinín tla̠n nali̠­pa̠­xu­hua­yá̠hu a̠má tla̠n latáma̠t hua̠ntu̠ lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t naka­lhi̠­yá̠hu. 24 Lhu̠hua aquinín hua̠nti̠ Dios quin­ca̠­lac­sac­ni̠tán maka­pi­tzí̠n judíos y maka­pi­tzí̠n ni̠ judíos. 25 Porque hasta antá nac li̠kalh­ta­huaka hua̠ntu̠ títzokli pro­feta Oseas tzokli hua̠ntu̠ huá­nilh Dios, chiné huan:
Lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ aquit ni̠ quin­ca­maná̠n xac­ca̠­li̠­macá̠n, la̠nchú huá quin­ca­maná̠n cca̠­li̠­ma̠xtuy;
y na̠chuná a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ nia̠ xta­ca­tzi̠y pi̠ aquit na̠ cca̠­pa̠x­qui̠y, chujcú nata­ca­tzi̠y pi̠ aquit luu snu̠n cca̠­la­ka­lhamán.
26 Xa̠huachí antiyá nac a̠má pu̠la­tama̠n anta­nícu aquit cti­ca̠­huá­nilh a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ judíos: “Hui­xinín ni̠ quincamaná̠n”,
juerza cámaj ma̠lak­cha̠ni̠y aktum quilh­ta­macú la̠qui̠ pi̠ antiyá naca̠­li̠­ma̠­pa̠­cu­hui̠cán xca­maná̠n Dios hua̠nti̠ lama xas­tacná.
27 Na̠ cala­ca­pa̠s­táctit la̠ta lácu huá pro­feta Isaías acxni̠ xca̠­li̠­chu­hui̠­nama a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ judíos: “Xli̠­ca̠na pi̠ ma̠squi chuná xli̠­lhu̠hua cumu la̠ mun­tzaya xalac pupunú xli̠­hua̠k xli̠­ta­la­ka­pas­nicán judíos, aquit tancs cca̠­hua­niyán pi̠ ni̠ lhu̠hua cati­ta­lak­táx­tulh. 28 Porque Dios ámaj ca̠ma̠­xo­ko̠ni̠y xli̠­hua̠k cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán, pero hua̠ntu̠ aksti̠tum nat­la­huay xta­scújut.” 29 Xa̠huachí anta­li̠túm nac li̠kalh­ta­huaka chiné titzokpá Isaías:
Para huá Dios ni̠ xti­ca̠­la­ka­lhá­malh y ni̠ xti­ca̠­lak­má̠x­tulh maka­pi­tzí̠n xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán hua̠nti̠ quin­ca̠­ma̠­lhu̠­hui̠­ni̠tán,
aquinín xtis­put­ta­hui­láhu cumu la̠ tas­put­ta­huí­lalh hua̠nti̠ maká̠n xta­la­má̠­nalh nac Sodoma y Go­morra.
Ni̠ lhu̠hua judíos tali̠pa̠huán xtachuhuí̠n Jesús
30 Bueno, ¿túcu chi̠nchú quin­ca̠­ma̠­si­yu­niyá̠n eé takalh­chu­huí̠n? Pus quin­ca̠­ma̠­si­yu­niyá̠n pi̠ a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ judíos caj xpa̠­la­cata tali̠­pá̠­hualh hua̠ntu̠ Dios ma̠lacnu̠y, xlá ca̠li̠­mak­lhtí̠­nalh cumu la̠ xalak­taxtún cris­tianos hua̠nti̠ ni̠tu̠ taka­lhi̠y xta­la̠­ka­lhi̠ncán, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ xapu̠lh xlacán ni̠ huá xta­pu­tza­má̠­nalh eé lak­táxtut. 31 Y chi̠nchú a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ xli̠­ca̠na xta­lak­tzak­sa­má̠­nalh nata­ma̠­kan­taxti̠y xli̠­ma̠­peksí̠n Dios porque xta­lac­pu­huán pi̠ chuná nata­li̠­lak­taxtuy xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán, ma̠squi tatzák­salh ni̠ tama̠t­lá̠n­ti̠lh. 32 ¿Lácu chuná taliak­spú­lalh? Huá chuná taliak­spú­lalh porque caj sac­stucán luu lacuán cris­tianos xta­li̠­tax­tu­putún o xta­li̠­ma̠­si­yu­putún nac xla­ta­ma̠tcán, pero ni̠ tama̠t­lá̠n­ti̠lh nata­ca̠­najlay pi̠ Cristo naca̠­ma̠x­qui̠y eé lak­táxtut. Por eso tali̠­lac­la­tá̠­yalh y huá taliákchekxli a̠má “lanca chí­huix hua̠ntu̠ liakchek­xnincán.” 33 Y na̠ antiyá nac li̠kalh­ta­huaka chiné tatzok­ta­hui­lani̠t:
Aquit cámaj macamín cha̠tum hua̠nti̠ naca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n,
pero lhu̠hua hua̠nti̠ caj nata­li̠­lac­la­ta̠yay porque huá li̠taxtuy aktum lanca chí­huix hua̠ntu̠ naliakchek­xnin­ta̠­yacán y nata­ta­li̠­ca̠­talay nac ca̠ti­yatni.
Pero hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ caj cati­ta­ma̠­xá­ni̠lh aca­li̠stá̠n.