10
Nata̠lán, xli̠­cána luu li̠pu­huán qui­nacú, y la̠ta anka­lhí̠n ckalh­ta­hua­kaniy Dios cli̠­ma̠­ka­tzanke̠y xla­cata pi̠ xli̠­hua̠k judíos xta­lak­táx­tulh. Ma̠squi xli̠­ca̠na luu tla̠n xac­ca̠­li̠­chu­huí̠­nalh pi̠ lhu̠hua judíos li̠huana̠ talak­tzak­sa­má̠­nalh xla­cata lacuán cris­tianos nata­li̠­taxtuy nac xla­catí̠n Dios, pero xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ talak­tzak­sa­má̠­nalh ni̠ li̠huana̠ taaka­ta̠ksa la̠ta lácu Dios lacas­quín cata­li̠­pá̠­hualh. Porque ni̠ taca̠­naj­la­putún pi̠ xma̠nhuá Dios hua̠nti̠ tla̠n ca̠li̠­ma̠xtuy mak­la̠­ka­lhi̠­naní̠n cris­tianos cumu la̠ hua̠nti̠ ni̠tu̠ taka­lhi̠y xta­la̠­ka­lhi̠ncán, pus huá xpa̠­la­cata xlacán ma̠n juerza tat­la­huaniy talak­tzaksay natat­la­huay lacuán ta­scújut la̠qui̠ lacuán cris­tianos nata­li̠­taxtuy y chuná nata­lak­ma̠xtuy xli̠s­tac­nicán nac xla­catí̠n Dios. Xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés kan­tax­tuko̠y nac xla­táma̠t Jesu­cristo, porque xli̠­hua̠k hua̠nti̠ taca̠­najlay xla­cata Cristo ca̠lac­xa­ca­nini̠t xta­la̠­ka­lhi̠ncán y chuná lacuán cris­tianos ca̠li̠­má̠x­tulh nac xla­catí̠n Dios, pus xlacán niaj luu xafuerza nata­lak­tzaksay nata­ma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ huan xli̠­ma̠­peksí̠n Moisés xla­cata nata­ka­lhíy lak­táxtut.
Amá cris­tiano hua̠nti̠ nama̠­kan­tax­ti̠ko̠y nac xla­táma̠t xli̠­hua̠k xli̠­ma̠­peksí̠n Dios xli̠­ca̠na pi̠ chuná xca̠­li̠­má̠x­tulh cumu la̠ lacuán cris­tiano hua̠nti̠ ni̠tu̠ kalhi̠y xta­la̠­ka­lhí̠n, porque Moisés chiné títzokli nac xli̠­ma̠­peksí̠n: “Amá cris­tiano hua̠nti̠ li̠huana̠ nama̠­kan­taxti̠y xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ huán nac xli̠­ma̠­peksí̠n Dios xli̠­ca̠na pi̠ nalak­ma̠xtuy xli̠s­tacni.” Pero cumu ni̠ti̠ lay aksti̠tum nama̠­kan­taxtiy huata chiné tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka xpa̠­la­cata la̠ta lácu Dios quin­ca̠­lac­xa­ca­niyá̠n quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán y quin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n lacuán cris­tianos caj cumu para aquinín ca̠naj­la­yá̠hu hua̠ntu̠ ma̠lacnúy: “Ni̠ calac­pú­huanti para xla­ca­squinca napina nac akapú̠n y antá napu­tzaya Cristo la̠qui̠ nata̠ctay y nalak­ma̠x­tuyá̠n, osuchí antá napina nac ca̠li̠ní̠n y antá napu­tzaya porque xlá aya lacas­ta­cuanani̠t.” Xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ xla­ca­squinca para mákat napu­tzaya la̠ta lácu tla̠n nalak­tax­tuya, porque chiné huam­paray: “Xli̠­ca̠na pi̠ huá a̠má xta­chu­huí̠n Dios luu lacatzú lak­chi­ni̠tán, porque antá kalhi̠ya nac min­quilhni y huí nac minacú.” Aquit laca­tancs cuaniyá̠n pi̠ huá eé tachu­huí̠n hua̠ntu̠ luu qui­li̠­ca̠­naj­latcán porque huá xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ aquinín cliakchu­hui̠­na­ma̠­náhu. Porque para huá min­quilhni li̠ma̠­lu­loka pi̠ huá Cristo Mim­pu̠­chiná y nac minacú ca̠naj­laya pi̠ xli̠­ca̠na Dios ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n, pus chuná tla̠n namac­laya lak­táxtut nac xla­catí̠n Dios. 10 Porque tala­cas­quín pi̠ huá mina­cujcán nali̠­ca̠­naj­la­yá̠hu hua̠ntu̠ Dios ma̠lacnu̠y la̠qui̠ xlá naquin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n cumu lá̠m­para ni̠tu̠ quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán, y quin­quilh­nicán nali̠­ma̠­lu­lo­ká̠hu pi̠ xma̠nhuá Jesu­cristo hua̠nti̠ tla̠n lak­ma̠x­tunún la̠qui̠ chuná tla̠n naka­lhi̠­yá̠hu lak­táxtut xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán.
11 Xa̠huachí antá nac li̠kalh­ta­huaka chiné tatzokni̠t: “Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ nali̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán y naca̠­naj­laniy ni̠tu̠ caj ámaj tama̠­xani̠y aca­li̠stá̠n.” 12 Xlá acxtum ca̠li̠­macá̠n hua̠k cris­tianos, chuná hua̠nti̠ judíos cumu la̠ ti̠ ni̠ judíos; porque xli̠­ca̠na pi̠ caj xma̠nhuá cha̠tum Quim­pu̠­chi­nacán, hua̠nti̠ nali̠­pa̠­hua­ná̠hu y xli̠­ca̠na luu lanca xta­la­ka­lha­maní̠n ca̠ma̠x­qui̠y hua̠nti̠ tali̠­ma̠aka­tzanke̠y pi̠ naca̠­ma̠­tzan­ke̠­naniy xta­la̠­ka­lhí̠ncán. 13 Porque nac li̠kalh­ta­huaka chiné huan: “Xli̠­hua̠k cati̠hua̠ cris­tianos hua̠nti̠ nata­li̠­ma̠­ka­tzanke̠y Quim­pu̠­chi­nacán pi̠ caca̠­la­ka­lhá­malh, xli̠­ca̠na pi̠ naca̠­la­ka­lhamán y naca̠­lak­ma̠x­tuniy xli̠s­tac­nicán.” 14 Pero ¿lácu chú nata­li̠­ma̠aka­tzanke̠y pi̠ naca̠­la­ka­lhamán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huani̠t? Pero ¿lácu nata­li̠­pa̠­huán si nia̠ takax­mata la̠ta lácu xlá laka­lha­ma­ni̠nán y lak­ma̠x­tunún? Y ¿lácu chú nata­li̠­kax­mata si nia̠ ca̠liakchu­hui̠­na­nicán? 15 Na̠chu­na­li̠túm, ¿lácu chú naancán liakchu­hui̠­nancán xta­chu­huí̠n Jesús hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut si ni̠ti̠ li̠ma̠­pek­si̠­má̠­calh xla­cata caalh liakchu­hui̠nán? Pero nac li̠kalh­ta­huaka chiné tatzokni̠t: “Ca̠na̠ li̠pa̠­xúhu tata­siyuy acxni̠ tachín a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tamín taliakchu­hui̠nán a̠má xasa̠sti tama̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut.” 16 Pero ma̠squi liakchu­hui̠­na­má̠­calh a̠má li̠pa̠­xúhu tachu­huí̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut ni̠ lhu̠hua hua̠nti̠ taca̠­naj­lani̠t, y chuná kan­tax­tuma hua̠ntu̠ xamaká̠n quilh­ta­macú tíhua Isaías acxni̠ chiné huá­nilh Dios: “Quim­pu̠­chi­nacán Dios, la̠ta cli̠­chu­hui̠nán min­ta­chu­huí̠n luu lhu̠hua hua̠nti̠ ni̠ taca̠­naj­la­putún.” 17 Xli̠­ca̠na chuná qui̠­taxtuy pero ne̠cxni napa̠­tzan­ka̠­yá̠hu pi̠ cris­tianos xma̠nhuá tla̠n nata­li̠­pa̠­huán Cristo para nata­kax­matniy hua̠ntu̠ taliakchu­hui̠nán xta­chu­huí̠n.
18 Caj la̠ta aquit clac­pu­huán: ¿Pi̠ huá cahuá chuná tali̠lay u̠ma̠ko̠lh judíos cumu para caj nia̠ takax­mata xta­chu­huí̠n Cristo? ¡Oh, xli̠­ca̠na pi̠ ni̠chuná, porque aya hua̠­katá takax­matni̠t! Huá chuná cli̠­huán porque antá nac xta­chu­huí̠n Dios chiné tatzokni̠t:
Xta­chu­hui̠ncán akchu­hui̠­naní̠n xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú kax­mat­cani̠t,
y la̠ta tu̠ xlacán taliakchu­hui̠­na­má̠­nalh tala­ka­pun­tu­mi̠ni̠t hasta anta­nícu a̠tzinú tan­ke̠nu̠y anta­nícu tala­má̠­nalh cris­tianos.
19 Pero caj la̠ta chú aquit clac­pu­huán: ¿Lácu pi̠ ni̠ taaka­ta̠k­sni̠t cahuá a̠ma̠ko̠lh judíos xla­cata pi̠ Dios ca̠la­ka­lhamán y ca̠lak­ma̠x­tu­putún xli̠­hua̠k cris­tianos? Aquit clac­pu­huán pi̠ hua̠k taca­tzi̠y, porque hasta maka̠sá quilh­ta­macú ko̠lu­tzí̠n Moisés tica̠­ma̠­ca­tzí̠­ni̠lh acxni̠ chiné ca̠huá­nilh:
Xla­cata pi̠ nasi̠­tzi̠­ni­yá̠tit, aquit cámaj ca̠pa̠x­qui̠y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ hui­xinín ni̠ ca̠ucxilh­pu­tu­ná̠tit;
y na̠chuná a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ hui­xinín ca̠lac­pu­hua­ni­yá̠tit pi̠ ni̠túcu taaka­ta̠k­smá̠­nalh,
hua̠k cámaj ca̠la­ka­lhamán la̠qui̠ chuná la̠n nali̠­si̠­tzi̠­yá̠tit.
20 Y na̠chuna li̠túm pro­feta Isaías luu li̠huana̠ tima̠­sí­yulh xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios acxni̠ chiné títzokli nac xlibro:
Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ xquin­ta­pu­tza­má̠­nalh xla­cata naquin­ta­li̠­pa̠­huán,
huata xlacán pála quin­ta­mac­lani̠t;
y a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ xta­ka­lhas­qui­ni̠­na­má̠­nalh xla­cata naquin­ta­la­ka­pasa tícu aquit,
huata huá cca̠­ma̠­si­yú­nilh quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni.
21 Pero acxni̠ Dios ca̠li̠­chu­huí̠­nalh a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ judíos, chiné huá xpa̠­la­ca­tacán: “Aquit tan­tacú y tan­tas­caca ctzák­salh xla­cata xac­ca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­putún u̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aquit ma̠n xac­ca̠­lac­sacni̠t, pero xlacán caj talo̠­cujnún y ni̠ takax­mat­putún.”