11
Ni̠ xli̠hua̠k judíos talaktzanka̠ni̠t
Huí ti̠ tla̠n nalac­pu­huán caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ aquit cca̠­hua­nimá̠n: ¿Entonces Dios maktum pi̠ ca̠lak­makani̠t a̠ma̠ko̠lh xca­maná̠n israel­itas? ¡Oh, ni̠chuná xlá, ni̠tu̠ ca̠lak­ma­ka­má̠­calh! Huá chuná cli̠­huán porque ni̠tu̠ qui­lak­makama aquit na̠ judío israel­ita, huá qui­li̠­ta­la­ka­pasni xuani̠t a̠má xamaká̠n Ben­jamín hua̠nti̠ na̠ xli̠­ta­la­ka­pasni xamaká̠n ko̠lu­tzí̠n Abraham. Xlá ni̠tu̠ ca̠lak­makani̠t judíos, porque hasta xamaká̠n quilh­ta­macú Dios huá ca̠li̠­lác­sacli israel­itas la̠qui̠ xca­maná̠n nata­li̠­taxtuy y hasta ca̠lacchú quilh­ta­macú chu­nacú ca̠li̠­ma̠xtuy. Xa̠huachí cala­ca­pa̠s­táctit hua̠ntu̠ tatzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka caj xpa̠­la­cata a̠má quilh­ta­macú acxni̠ pro­feta Elías ca̠ta­li̠­pu­huá̠n xkalh­ta­hua­ka­nima Dios xca̠­ma̠­lak­si­yuma a̠ma̠ko̠lh judíos xalac Israel y chiné xuanima: “Quim­pu̠­chiná Dios, u̠ma̠ko̠lh lac­li̠xcáj­nit qui­na­ta̠­chi­quí̠n judíos tamak­ni̠ni̠t a̠ma̠ko̠lh pro­fetas hua̠nti̠ huix xca̠­ma­ca­ta­ni̠ta, na̠ talak­pon­ká­mi̠lh mialtar anta nícu clhcu­yucán ciensus acxni̠ xla­ka­chix­cu­hui̠­cána; a̠huata que̠cstu cta­mak­xtekni̠t, pero juerza quin­ta­pu­tza­sta̠­la­má̠­nalh xla­cata naquin­ta­makni̠y.” Pero huata Dios chiné huá­nilh: “Ni̠ hua̠k talak­tzan­ka̠­ta̠­yani̠t cumu la̠ huix lac­pu­huámpa̠t, porque tahui­lá̠­nalh aktujún mi̠lh judíos hua̠nti̠ aksti̠tum quin­ta­li̠­pa̠­huán y ni̠para maktum a̠ tala­ka­ta­tzo­kostay a̠má tzincun hua̠ntu̠ hua­nicán Baal.” Na̠chu­na­li̠tum la̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú, Dios ca̠lac­sacni̠t maka­pi­tzí̠n judíos ma̠squi caj tzinú hua̠nti̠ lacas­quín nata­lak­taxtuy caj xpa̠­la­cata cumu xlá ca̠la­ka­lha­mani̠t. Xli̠­ca̠na pi̠ ma̠squi ca̠la­ka­lhá­malh huá chuná li̠t­lá­hualh porque Dios tla̠n catzi̠y, y ni̠ huá ca̠li̠­lak­má̠x­tulh cumu para caj túcuya̠ tla̠n ta­scújut tama̠­kan­táx­ti̠lh; para huá xca̠­li̠­lak­má̠x­tulh ni̠tu̠ cahuá li̠ma­cuán ma̠squi Dios xca̠­huá­nilh pi̠ caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n ca̠lak­ma̠xtuy cris­tianos.
Bueno, ¿lácu chú la̠ eé qui̠­taxtuy? Porque judíos tita­tzák­salh nata­ma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ tita­lac­púhua pi̠ nata­li̠­lak­ma̠xtuy xli̠s­tac­nicán nac xla­catí̠n Dios, pero ni̠ tama̠­kan­táx­ti̠lh y ni̠ ca̠lak­ma̠x­tú­calh. Pero a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ Dios ca̠lac­sacni̠t xli̠­ca̠na pi̠ amá̠­calh ca̠lak­ma̠x­tucán porque taca̠­najlay xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ Dios ma̠lacnu̠y. Pero hua̠nti̠ sac­stucán talak­tzaksay talak­ma̠xtuy xli̠s­tac­nicán y talak­makán xta­la­ka­lha­maní̠n Dios xlacán caj li̠huaca talak­tzan­ka̠­ta̠­ya­má̠­nalh. Xa̠huachí aya chiné tatzok­ta­hui­lani̠t caj xpa̠­la­ca­tacán: “Dios aya ca̠mák­xtekli xla­cata pí cata­lak­tzan­ka̠­ke̠lh porque ni̠ takax­mata, ma̠squi taka­lhi̠y xla­kas­ta­pucán pero ni̠ tancs tali̠­la­ca­hua̠nán, taka­lhi̠y xta­ke̠ncán pero ni̠ tali̠­kax­mata hua̠ntu̠ tla̠n tachu­huí̠n, y hasta la̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú lhu̠hua tala­má̠­nalh hua̠nti̠ chuná tali̠­ca­tzi̠y.” Rey David na̠ chiné tica̠­li̠­chu­huí̠­nalh:
Amá la̠ kama xta­huajcán hua̠ntu̠ tali̠­hua̠yán chu xli̠­hua̠k xpa̠x­cuajcán hua̠ntu̠ xlacán tali̠­pa̠­xu­huay,
cata­li̠­lak­tzan­ka̠­tá̠­yalh y cata­liakchékxli,
la̠qui̠ chuná naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán nac xla­catí̠n Dios.
10 Y maktum pi̠ cata­la­ka­xó̠­ko̠lh nac xla­kas­ta­pucán y niaj cata­la­ca­huá̠­nalh,
na̠chuná csti̠­pu̠ncán, ne̠c­xnicú cata­ma̠­já­xalh y anka­lhí̠n cata­cu­cá­le̠lh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit tat­la­huay.
Dios hua̠k ca̠lakma̠xtuputún cristianos ma̠squi ni̠ judíos
11 Laka­chuní̠n clac­pu­huán: Acxni̠ judíos talak­má­kalh xta­la­ka­lha­maní̠n Dios hua̠ntu̠ ca̠ma̠­lac­nú̠­nilh, ¿pi̠ maktum cahuá talak­tzan­ka̠­tá̠­yalh y niaj lay cati­ta­lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh? ¡Oh, ni̠chuná xlá! Porque acxni̠ Judíos taka­lha­kax­mat­má­kalh Dios y ni̠ xta­ca̠­naj­la­ni­putún, xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos ca̠li̠­ma­cuánilh y tacá­tzi̠lh pi̠ xlacán na̠ ca̠lak­chá̠n a̠má lak­táxtut nac xla­catí̠n Dios hua̠ntu̠ judíos talak­makaní̠t; pero chuná qui̠­tax­tuni̠t la̠qui̠ judíos nata­lak­ca­tzán hua̠ntu̠ tama­ka­tzan­ka̠ni̠t. 12 Bueno, pus cumu a̠má lanca xta­la̠­ka­lhi̠ncán judíos hua̠ntu̠ tali̠­lak­tzan­ka̠­tá̠­yalh luu xli̠­ca̠na ca̠li̠­ma­cuánilh xli̠­hua̠k cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú hua̠nti̠ ni̠ judíos, pus para caj li̠huana̠ nala­ca­pa̠s­ta­cá̠hu xli̠­ca̠na pi̠ a̠tzinú ma̠s naca̠­li̠­ma­cuaniy xli̠­hua̠k cris­tianos xalac ca̠quilh­ta­macú para huá judíos a̠maktum nata­tzu­cuniy tali̠­pa̠­huán Dios y nata­ca̠­naj­laniy xta­ma̠­lacnú̠n.
13 Pero huí aktum tachu­huí̠n hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­pu­tuná̠n xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos. Hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ Dios qui­lac­sacni̠t y qui­ma̠­la­ka­cha̠ni̠t la̠qui̠ luu hui­xinín hua̠nti̠ nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n xta­chu­huí̠n Jesús, y aquit tancs cma̠­kan­tax­ti̠­putún hua̠ntu̠ qui­li̠­ma̠s­cu­ju­má̠­calh. 14 Xa̠huachí huá chuná cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠má̠n la̠qui̠ a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ qui­na­ta̠­chi­quí̠n nataucxilha la̠ta li̠pa̠­xu­hua­yá̠tit xta­la­ka­lha­maní̠n Dios nac mila­ta­ma̠tcán y xlacán na̠ nata­lak­ca­tzán hua̠ntu̠ tama­ka­tzan­ka̠ni̠t, naca̠­maca­sta̠­layá̠n la̠qui̠ na̠ nata­lak­ma̠xtuy xli̠s­tac­nicán nac xla­catí̠n Dios chuná cumu la̠ hui­xinín ca̠lak­ma̠x­tu­cántit.
15 Cumu para caj xpa̠­la­cata pi̠ Dios ca̠pá̠x­tekli judíos qui̠­táx­tulh pi̠ xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos chú tla̠n talak­ta­la­ca­tzu­hui̠y Dios la̠qui̠ naca̠­la­ka­lhamán, ¿lácu chi̠nchú naqui̠­taxtuy acxni̠ a̠ma̠ko̠lh judíos nata­lak­ta­la­ca­tzu­hui̠­paray Dios y xlá naca̠­la­ka­lhamán? ¡Xta̠­chuná naqui̠­taxtuy cumu la̠ a̠ cata­la­cas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n! 16 Para Dios lác­sacli a̠má xapu̠lh judío Abraham xla­cata nala­ka­lhamán, eé qui̠­taxtuy pi̠ xli̠­hua̠k xli̠­ta­la­ka­pasni na̠ naca̠­lak­chá̠n a̠má xta­la­ka­lha­maní̠n. Luu xta̠­chuná qui̠­taxtuy cumu la̠ acxni̠ hui­li̠cán pu̠lactum bastón xla harina, para hua̠ntu̠ pu̠lh tla­huacán xacax­ti­la̠n­chahu li̠la­ka­chix­cu­hui̠cán Dios, pus xli̠­hua̠k a̠maka­pi­tzí̠n cax­ti­lá̠n­chahu hua̠ntu̠ tla­huacán qui̠­taxtuy pi̠ na̠ li̠la­ka­chix­cu­hui̠­cani̠t Dios; na̠chuná para xtan­káxe̠k akatum tachaná̠n li̠la­ka­chix­cu­hui̠­cani̠t Dios, pus qui̠­taxtuy pi̠ xli̠­hua̠k xmak­xpi̠ní̠n li̠la­ka­chix­cu­hui̠­cani̠t Dios.
17 Huá a̠má xamaká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán Abraham tla̠n li̠ma̠­la­cas­tu­cá̠hu cumu la̠ xtan­kaxe̠k akatum lá̠xux y xli̠­hua̠k judíos tla̠n ca̠li̠­ma̠­la­cas­tu­cá̠hu cumu la̠ xmak­xpi̠ní̠n. Pero maka­pi­tzí̠n xmak­xpi̠ní̠n quihui hua̠ntu̠ luu antá xpulhni̠t ca̠pe­ke­ca̠c­tí̠­calh, y antá chú ca̠inger­tar­li̠­cántit hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos xpa̠­lak­xo­kocán hua̠ntu̠ ca̠pe­ke­ca̠c­tí̠­calh. Porque hui­xinín xax­cuta lá̠xux xuani̠­tátit, pero cumu aya ca̠cu­chi̠­ca­ni̠­tátit chú hui­xinín li̠pa̠­xu­hua­yá̠tit porque tla̠n li̠la­ta­pa̠­yá̠tit hua̠ntu̠ li̠lama a̠má lanca xaquihui lá̠xux. 18 Pero ma̠squi ca̠la­ka­lha­man­ca­ni̠­tátit ni̠ calac­pu­huántit hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos para a̠tzinú lacuán cris­tianos hui­xinín ni̠xa­chuná a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ luu judíos ti̠ cca̠­li̠­ma̠xtuy cumu la̠ xli­ca̠na̠ xmak­xpi̠ní̠n lá̠xux. Pero para xamaktum nalac­pu­hua­ná̠tit pi̠ hui­xinín a̠tzinú lac­ta­li̠­pa̠hu, li̠huana̠ cala­ca­pa̠s­táctit para hui­xinín ma̠x­qui̠­pá̠tit hua̠ntu̠ nali̠­la­tama̠y eé lanca tachaná̠n anta­nícu chú mak­ta­pek­si̠ya, porque xli̠­ca̠na pi̠ huá a̠má xtan­káxe̠k xatlá̠n la̠xux ma̠x­qui̠má̠n li̠t­li­hueke y latáma̠t la̠qui̠ tla̠n nala­ta­pa̠ya.
19 Pero xamaktum ma̠x nalac­pu­huana: “Xli̠­ca̠na xlá hua̠ntu̠ huana, pero Dios ca̠lak­má­kalh a̠ma̠ko̠lh judíos hua̠nti̠ xta­li̠­taxtuy cumu la̠ xax­li̠­ca̠na xmak­xpi̠ní̠n lá̠xux la̠qui̠ aquinín naquin­ca̠­li̠inger tar­tla­huayá̠n.” 20 Xli̠­ca̠na luu cuentaj cat­lahua lácu nakalh­chu­hui̠­nana y ni̠ caj cala­ca­ta̠­quí̠­nanti, porque huá ca̠li̠­pe­ke­ca̠c­tí̠­calh xmak­xpi̠ní̠n xatlá̠n lá̠xux cumu ni̠ takáx­matli hua̠ntu̠ xca̠­li̠­ma̠­pek­si̠cán y ni̠ taca̠­náj­lalh hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­lac­nu̠­nicán; y antá chú hui­xinín ca̠inger­tar­tla­hua­cántit porque ca̠naj­la­yá̠tit hua̠ntu̠ Dios ma̠lacnu̠y, huata tu̠ cuaniyá̠n pi̠ juerza cala­ca­pu­huani chicá para xamaktum naca̠­ma̠­ta­ke̠­nu̠­pa­ra­ca­ná̠tit. 21 Huá chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n, cumu Dios ni̠ ca̠lak­cá­tzalh y ca̠pe­ke­cá̠c­ti̠lh xmak­xpi̠ní̠n a̠má xatlá̠n lá̠xux hua̠ntu̠ luu ma̠n xchani̠t, ¿pi̠ li̠huaca chú hui­xinín naca̠­lak­ca­tzaná̠n cumu caj xax­cuta lá̠xux xuani̠­tátit y hasta aca­li̠stá̠n ca̠inger­tar­tla­hua­ni̠tán? 22 Xli̠­ca̠na luu cuentaj cat­la­huátit, ma̠squi xli̠­ca̠na lac­pu­hua­ná̠hu pi̠ Dios luu tla̠n catzi̠y y laka­lhamán cris­tianos, pero na̠ ni̠ ma̠tzan­ke̠­naniy hua̠nti̠ taka­lha­kax­mat­makán. Porque xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ ca̠ma̠­tzan­ke̠­naniy huata naca̠­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y judíos hua̠nti̠ ni̠ taca̠­najlay hua̠ntu̠ ca̠ma̠­lac­nu̠niy, pero huata hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos y hua̠nti̠ ca̠naj­la­yá̠tit ca̠la­ka­lha­ma­ni̠tán. Cumu huix aya ta̠pa̠­ti̠­ni̠tán, hua̠ntu̠ aksti̠tum cala­tapa cumu la̠ ti̠ xli̠­ca̠na pa̠x­cat­ca­tzi̠niy xta­la­ka­lha­maní̠n, porque para ni̠chuná nala­ta­pa̠ya tancs cacatzi pi̠ naca̠c­ti̠­pa­rayá̠n nac xquihui. 23 Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n, pi̠ para huá judíos xta­li̠­pá̠hua Dios y xta­ca̠­náj­lalh hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y xlá tuncán xca̠­má̠x­qui̠lh quilh­ta­macú nata­li̠­taxtuy xca­maná̠n y antá xca̠inger­tar­tla­huapá nac xmak­xpí̠n xatlá̠n lá̠xux; porque Dios kalhi̠y li̠t­li­hueke xla­cata nama̠­ta­ke̠nu̠y y naya̠­hua­paray antaní pu̠lh xta­hui­lá̠­nalh. 24 Si hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos Dios tla̠n ca̠t­la­huán y ca̠qui̠­tiyán nac xakán xax­cuta lá̠xux la̠qui̠ naca̠inger­tar­tla­huayá̠n nac xatlá̠n lá̠xux, ¿pi̠ ni̠ xali̠­huaca pála cati­ca̠­la­ka­lha­mampá a̠ma̠ko̠lh judíos y naca̠inger­tar­tla­hua­paray anta­nícu xlacán xapu̠lh xli̠­ca̠na xta­ta­peksi̠y?
Lakcha̠ma quilhtamacú acxni̠ xli̠hua̠k judíos natalaktaxtuy
25 Nata̠lán, tze̠k huí pu̠lactum xta­lu­lóktat Dios hua̠ntu̠ aquit cla­cas­quín naca­tzi̠­yá̠tit la̠ta lácu xlá lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t xpa̠­la­ca­tacán u̠ma̠ko̠lh judío, la̠qui̠ hui­xinín ni̠ luu lac­ta­li̠­pa̠hu naca̠­maklh­ca­tzi̠­ca­ná̠tit ni̠xa­chuná judíos. Tama̠­ko̠lh israel­itas o judíos la̠nchú talak­ma­ka­má̠­nalh a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠­lac­nu̠niy, pero xma̠n huá chuná natalay hasta acxni̠ a̠má quilh­ta­macú nalak­chá̠n la̠ta xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos hua̠nti̠ Dios lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t nata­li̠­pa̠­huán Jesús. 26 Acxni̠ chuná nakan­tax­tuko̠y, tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ acxnicú xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xalac Israel nata­ka­lhi̠y lak­táxtut, porque antá nac li̠kalh­ta­huaka chiné tatzokni̠t:
Nac a̠má lanca ca̠chi­quí̠n hua­nicán Sión natax­tu­ya̠chá cha̠tum xma̠­ka­pu̠­tax­ti̠­nacán
hua̠nti̠ nama̠­ta­ke̠­nu̠ko̠y xli̠­hua̠k xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ taka­lhi̠y a̠ma̠ko̠lh xli̠­ta­la­ka­pasni xamaká̠n ko̠lu­tzí̠n Jacob.
27 Acxni̠ aquit nac­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­niko̠y xli̠­hua̠k xta­la̠­ka­lhi̠ncán,
tancs nata­lu­loka pi̠ aquit cca̠­ta̠t­la­huani̠t nahuán aktum xasa̠sti tala­ca̠xlán.
28 Tama̠­ko̠lh judíos luu li̠pe̠cua tala­ca­ta̠­qui̠y Dios caj cumu ni̠tu̠ taliucxilha xta­chu­huí̠n Jesús, pero acxni̠ chuná talay huá ca̠li̠­ma­cuani­ni̠tán la̠qui̠ naca̠­lak­cha̠ná̠n a̠má tachu­huí̠n; pero Dios la̠tiyá ca̠pa̠x­qui̠y judíos y ca̠la­ka­lha­mam­putún porque hasta la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú xlá xca̠­lac­sac­ni̠­tanchá hua̠nti̠ xli̠­ta­la­ka­pas­nicán xuani̠t. 29 Xa̠huachí mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ hua̠ntu̠ Dios ma̠sta̠y niaj mak­lhti̠nán y ni̠ lak­ca­tza­lacá̠n, y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ xlá ca̠lac­sacni̠t chu­nacú ca̠ta­sa­nima cata­lak­ta­la­ca­tzú­hui̠lh. 30 La̠ta min­chitá maká̠n quilh­ta­macú hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos caj xka­lha­kax­pat­makam­pá̠tit hua̠ntu̠ Dios xca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n, pero acxni̠ milh Cristo a̠ma̠ko̠lh judíos ni̠ tama̠t­lá̠n­ti̠lh hua̠ntu̠ xlá xmini̠t ca̠ma̠­lac­nu̠niy, huá xpa̠­la­cata chú hui­xinín ca̠li̠­la­ka­lha­ma­ni̠tán. 31 Xli̠­ca̠na pi̠ tama̠­ko̠lh judíos la̠nchú taka­lha­kax­mat­ma­ka­má̠­nalh Dios pero acxni̠ chuná tat­la­hua­má̠­nalh li̠ma­cuanima Dios la̠qui̠ tla̠n nama̠­siyuy pi̠ xli̠­ca̠na ca̠la­ka­lhamán ma̠squi hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos xta̠­chuná cumu la̠ ca̠la­ka­lha­mam­putún judíos. 32 Dios ca̠li̠­mák­xtekli pi̠ catat­lá­hualh tala̠­ka­lhí̠n la̠qui̠ xli̠­hua̠k cris­tianos naca­tzi̠­yá̠hu pi̠ lac­ta̠­ya­ma­ka­ni­ni̠­táhu xli̠­ma̠­peksí̠n chuná ti̠ judíos cumu la̠ ti̠ ni̠ judíos, la̠qui̠ chú aca­li̠stá̠n lac­xtum naquin­ca̠­la­ka­lha­mam­pa­rayá̠n y tla̠n nali̠­pa̠­hua­ná̠hu y namaka­maklhti̠­na­ná̠hu xta­la­ka­lha­maní̠n.
33 ¿Tícu cahuá tla̠n nama­ca­ta̠x­tuca Dios xla­cata naca­tzi̠y hua̠ntu̠ xlá lac­lhca̠­hui­li̠ni̠t la̠ta kalhi̠y lanca xta­la­ka­lha­maní̠n xa̠hua xli̠s­ka­lala? ¿Tícu cahuá naaka­ta̠ksa y naca­tzi̠y túcu xpa̠­la­cata li̠t­la­huay hua̠ntu̠ tla­huama? 34 Ni̠para cha̠tum cris­tiano catzi̠y hua̠ntu̠ Dios laca­pa̠s­tacma. ¿Tícu cahuá tla̠n nama̠­kalh­chu­hui̠ni̠y Dios y nahuaniy hua̠ntu̠ xli̠t­lá­huat? 35 Huá chuná cli̠­hua­niyá̠n porque Dios ni̠para maktum squi­nini̠t li̠tlá̠n cha̠tum chixcú, pus ni̠para cha̠tum chixcú nali̠­la­ca­ta̠­qui̠y xla­cata nas­quiniy para túcu ma̠sa̠­cuani̠ni̠t, Dios ni̠ lak­lhpe̠­cuama xla­cata para tícu aya nama̠­ta̠ji̠y. 36 Porque la̠ta túcu anán chuná anán porque huá ca̠ma̠­la­ca­tzu­qui̠ni̠t. Xlá Xpu̠­chiná la̠ta túcu anán y para túcu aquinín kalhi̠­yá̠hu huá li̠ka­lhi̠­yá̠hu porque xlá quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán. ¡Cane̠c­xni­cahuá cala­ka­chix­cu­huí̠hu y capa̠x­cat­ca­tzi̠­níhu Dios xta­la­ka­lha­maní̠n! Chuná calalh, amén.