12
Pablo ma̠siyuy lácu nali̠lakachixcuhui̠yá̠hu Dios quilatama̠tcán
Nata̠lán, cumu para xli̠­ca̠na hui­xinín pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠tit Dios pi̠ huá ca̠la­ka­lha­ma­ni̠tán, aquit cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata pi̠ cama­ca­ma̠x­quí̠tit mila­ta­ma̠tcán xta̠­chuná cumu la̠ xasa̠sti y xas­tacná mili̠­la­ka­chix­cu­hui̠ncán hua̠ntu̠ xlá nala­kati̠y acxni̠ naucxilha pi̠ aksti̠tum lapá̠tit, porque xli̠­ca̠na pi̠ caj xma̠n huá tla̠n nali̠­la­ka­chix­cu­huí̠­yá̠tit Dios. Hui­xinín niaj chuná cala­ta­pá̠tit cumu la̠ tala­má̠­nalh a̠ma̠ko̠lh cati̠hua̠ cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huán; mejor calak­pa­lí̠tit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ xapu̠lh xli̠­la­pá̠tit la̠qui̠ na̠ nalak­pa­li̠­yá̠tit mila­ta­ma̠tcán, la̠qui̠ naaka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ Dios kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni, huá la̠ta túcu xlá lakati̠y nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit nac mila­ta­ma̠tcán y hua̠ntu̠ aksti̠tum.
Aquit Dios qui­la­ka­lha­mani̠t y qui­lac­sacni̠t la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos, huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠para cha̠tum la̠ hui­xinín cali̠­la­ca­ta̠­quí̠­nalh para nalac­pu­huán pi̠ xlá a̠tzinú mak­ta̠­yani̠t Dios, huata capa̠x­cat­li̠­pítit camak­lhti̠­nántit hua̠ntu̠ Dios ca̠ta̠i̠yá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni caj cumu li̠pa̠­hua­ná̠tit. Cumu la̠ kalhi̠­yá̠hu qui­mac­nicán, lhu̠hua lactzu̠ lactzú hua̠ntu̠ tali̠­taxtuy cumu la̠ akxa̠ka, lakas­tapu, také̠n, quincán, quilhni, la̠ta pu̠la­ca­tunu hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠hu nac qui­mac­nicán hua̠k quin­ca̠­li̠­ma­cuaniyá̠n ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ tunuj túnu taka­lhi̠y xtas­cu­jutcán. Pus na̠chuná chú aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Cristo, ma̠squi tunuj túnu kalhi̠­yá̠hu quin­tas­cu­jutcán y ma̠squi luu qui­lhu̠­huacán la̠ta xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú xli̠­ca̠na pi̠ cha̠­tumá li̠tax­tu­yá̠hu porque xma̠n cha̠tum hua̠nti̠ tapek­si̠­ni­yá̠hu.
La̠ta cha̠­tunu aquinín Dios quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán tunuj túnu ta­scújut la̠ta xatúcu xlá quin­ca̠­ma̠x­qui̠­putún, y para xlá quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán tala­ca­pa̠s­tacni xla­cata nali̠­chu­hui̠­na­ná̠hu xta­chu­huí̠n, pus chuná cali̠­chu­hui̠­nan­chá̠hu la̠ta lácu ca̠naj­la­yá̠hu pi̠ Dios quin­ca̠­ma̠­la­ca­pa̠s­tac­ni̠yá̠n. Para Dios ma̠x­qui̠­ni̠tán tala­ca­pa̠s­tacni xla­cata naca̠­mak­ta̠­yaya xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos, pus luu aktum tapa̠­xu­huá̠n caca̠­li̠s­cujti. Y huix hua̠nti̠ ma̠x­qui̠­ni̠tán li̠s­ka­lala xla­cata naca̠­ma̠­kalh­ta­hua­ke̠ya xa̠maka­pi­tzí̠n, pus luu tancs caca̠­ma̠­si­yuni hua̠ntu̠ huix catzi̠ya. Y para Dios li̠ma̠x­tu­ni̠tán xla­cata naca̠­ma̠akpu­huan­ti­ya­ni̠ya xa̠maka­pi­tzí̠n xla­cata nata­li̠­pa̠­huán Dios, pus luu cali̠­pa̠­xuhu caca̠­ma̠akpu­huan­ti­yani. Para Dios rico li̠ma̠xtún, huix caca̠­li̠­mak­ta̠ya xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠ntu̠ kalhi̠ya y ni̠ caj calak­cá­tzanti y ni̠ cali̠­la­ca­ta̠­quí̠­nanti hua̠ntu̠ ma̠s­ta̠ya. Na̠chuná para Dios li̠lac­sac­ni̠tán xla­cata nata­hui­laya li̠ma̠­pek­si̠ná, pus hua̠ntu̠ aksti̠tum cama̠­pek­sí̠­nanti. Para Dios li̠lac­sac­ni̠tán pi̠ naca̠­mak­ta̠­yaya lak­li̠­ma̠x­kení̠n, pus ni̠ cala­ka­chi­pini ya̠ tapa̠­xu­huá̠n caca̠­la­ka­lhá­manti y caca̠­mak­ta̠ya.
Hua̠nti̠ tali̠pa̠huán Cristo ni̠ catalakachá̠nilh natama̠kantaxti̠y xtascújut
Hua̠ntu̠ aksti̠tum cala̠­pa̠x­quí̠tit, calak­ma­kántit xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tala­ca­pa̠s­tacni y calak­tzak­sátit nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut. 10 Acxtum cala̠­pa̠x­quí̠tit cha̠tum a̠cha̠tum la̠qui̠ nata­siyuy pi̠ xli̠­ca̠na la̠la­ka­lha­ma­ná̠tit, cala̠­ka­lha­kax­páttit y ni̠ti̠ calak­ma­kántit, acxtum caca­tzí̠tit cumu la̠ li̠na­ta̠lán.
11 Catu̠x­ca̠­ní̠tit xla­cata tamá ta­scújut hua̠ntu̠ laka­yá̠tit, ni̠ calh­qui­tit­níntit huata xli̠­hua̠k mina­cujcán cali̠s­cújtit la̠qui̠ nali̠­ma­cuani­yá̠tit Quim­pu̠­chi­nacán.
12 Cha̠­pa̠­xu­hua̠na̠ cala­ta­pá̠tit porque kalh­ka­lhi̠­ma̠­náhu hua̠ntu̠ Dios quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán; para lak­chiná̠n aktum tali̠­pu­huá̠n o tapa̠tí̠n ni̠ caca̠­maka­tlaján huata hui­xinín camaka­tla­játit; xa̠huachí ne̠c­xnicú cata­mak­xtek­nítit xla­cata nakalh­ta­hua­ka­ni­yá̠tit Dios.
13 Acxni̠ para túcu tamac­la­cas­qui­má̠­nalh hua̠nti̠ na̠ tali̠­pa̠­huán Dios y tata­pek­si̠niy cumu la̠ huix, pus acxtum cala̠­mak­ta̠­yátit; na̠chuná para tícu nala­ka­pa­xia̠lhnán hua̠ntu̠ li̠pa̠­xúhu cama̠­la­qui̠ni mín­chic cahuani catá­nu̠lh y catáhui.
14 Pero para tícu ca̠ta̠­ra̠t­la­huayá̠n hui­xinín ni̠ cata­maka­pu̠s­pit­nítit, xa̠huachí hui­xinín ni̠ cala̠huá cahua­nítit huata hua̠ntu̠ tla̠n y aksti̠tum caliakchu­huí̠­nanti.
15 Hua̠nti̠ tapa̠­xu­hua­má̠­nalh, na̠chuná caca̠­ta̠­pa̠­xu­huátit; pero hua̠nti̠ tali̠­pu­hua­má̠­nalh y tata­sa­má̠­nalh, hui­xinín na̠chuná caca̠­ta̠­li̠­pu­huántit y cata­sátit.
16 La̠ta cha̠­tunu cha̠­tunu cris­tianos hui­xinín acxtum caca̠­li̠­pu̠lh­cá̠tit pi̠ ni̠ti̠ li̠huacay; xa̠huachí ni̠ caj cala̠­la­ca­ta̠­quí̠tit huata acxtum caca̠­ta̠­ta­lak­xtu­pí̠tit hua̠nti̠ ni̠ lak­ska­lalán, y ni̠ caca̠­maklh­ca­tzi̠­cántit cumu la̠ lak­ska­lalán lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ hua̠k tala­ka­pasa la̠ta túcu.
17 Para tícu naca̠t­la­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n ni̠chuná hui­xinín cali̠­ma­ka­xo­kótit, huata aksti̠túm cala­ta­pá̠tit y calak­tzak­sátit nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut nac xla­catí̠n cris­tianos. 18 Hasta la̠ta lácu hui­xinín ta̠ya­ni­yá̠tit caca̠t­la­hua­nítit li̠tlá̠n cris­tianos la̠qui̠ ni̠ti̠ naca̠­si̠­tzi̠­niyá̠n. 19 Nata̠lán, para tícu ca̠t­la­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n ne̠c­xnicú cama̠­lak­xo­ke̠­pítit, huata cali̠­mak­xtéktit pi̠ huá Dios ca̠ma̠­xo­kó̠­ni̠lh hua̠ntu̠ tlá­hualh, porque nac li̠kalh­ta­huaka chiné huán: “Caj xma̠n aquit Dios hua̠nti̠ qui­mi­ni̠niy nac­ca̠­ma̠­xo­ko̠ni̠y hua̠ntu̠ tati̠t­la­huani̠t xta­la̠­ka­lhi̠ncán cris­tianos.” 20 Y lacatum chiné tatzok­pa­rani̠t: “Para cha̠tum cris­tiano hua̠nti̠ luu li̠pe̠cua si̠tzi̠­niyá̠n y huix ucxílhpa̠t pi̠ tzincs­ni̠ma y kalh­pu̠­ti̠x­ni̠ma, huix ni̠ cat­la­hua­li̠pi huata mejor cata̠­huá̠­yanti y cama̠­kotni. Acxni̠ chuná nat­la­huaya, a̠má hua̠nti̠ ni̠ xla­caucxilh­pu­tuná̠n naucxilha pi̠ huix ni̠ si̠tzi̠­niya, sacstu natzucuy li̠la­ca­ma̠­xanán caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tla­hua­niyá̠n.” 21 Ni̠ cama̠sta xla­cata namaka­tla­jayá̠n hua̠ntu̠ xali̠xcáj­nit tala­ca­pa̠s­tacni, huata huix camaka­tlaja porque cat­lahua hua̠ntu̠ lacuán ta­scújut nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ si̠tzi̠­niyá̠n.