13
Pu̠tum hui­xinín ca̠mi­ni̠­niyá̠n naka­lha­kax­pa­tá̠tit hua̠ntu̠ tali̠­ma̠­pek­si̠nán hua̠nti̠ ca̠hui­li̠­cani̠t li̠ma̠­pek­si̠­naní̠n nac min­ca̠­chi­qui̠ncán. Porque Dios lacas­quín pi̠ xli̠­hua̠k cris­tianos nata­ka­lhi̠y hua̠nti̠ naca̠­ma̠­peksi̠y nac aka­tunu ca̠chi­qui̠ní̠n, y ni̠para cha̠tum ma̠pek­si̠ná huí para ni̠ huá Dios chuná laca­squini̠t. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n, para cha̠tum tícu ni̠tlá̠n tla­huay o ni̠ kalha­kax­mata hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán ma̠pek­si̠ná xalac xca̠­chi­quí̠n, pus xli̠­ca̠na pi̠ kalha­kax­mat­makama xli̠­ma̠­peksí̠n Dios, y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ chuná taka­lha­kax­mat­makanán sac­stucán tapu­tzay pi̠ naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán. Dios ca̠hui­li̠ni̠t ma̠pek­si̠­naní̠n la̠qui̠ nata­ma̠­cacsay xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠xcáj­nit tala­má̠­nalh y hua̠nti̠ tat­la­hua­má̠­nalh hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, porque ma̠pek­si̠ná ni̠ huá putza­sta̠­lama hua̠nti̠ aksti̠tum tala­má̠­nalh. Cumu para huix ni̠ caj cha̠­pe̠­cuaj lata­pa̠­pu­tuna nac xla­catí̠n ma̠pek­si̠ná pus hua̠ntu̠ aksti̠tum cala­tapa, y hasta ma̠pek­si̠ná ni̠tu̠ cati­li̠­huanín para túcu ni̠tlá̠n tla­huápa̠t. Huá chuná cli̠­hua­niyá̠n porque Dios lacás­quilh pi̠ tama̠­ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n nata­ka­lhi̠y li̠ma̠­peksí̠n caj xpa̠­la­cata naca̠­li̠­ma­cuaniy cris­tianos, pero para huix ni̠ laca­ti̠tum scújpa̠t entonces cape̠­cuani ma̠pek­si̠ná porque xlá kalhi̠y li̠ma̠­peksí̠n xla­cata nama̠­xo­ko̠­ni̠yá̠n xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tla­huápa̠t cumu huá Dios scuj­nima y naca̠­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tat­la­hua­má̠­nalh hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n. Huá xpa̠­la­cata luu xla­ca­squinca pi̠ naka­lha­kax­ma­tá̠hu hua̠ntu̠ li̠ma̠­pek­si̠nán qui­ma̠­pek­si̠­nacán, ni̠ caj xpa̠­la­cata cumu pe̠cuani­yá̠hu para naquin­ca̠­ta­mac­nu̠yá̠n nac pu̠la̠­chi̠n sinoque luu anka­lhi̠ná qui­li̠­ka­lha­kax­mat­natcán porque mismo quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán quin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n pi̠ chuná qui­li̠t­la­huatcán. Na̠chu­na­li̠túm luu xla­ca­squinca hui­xinín nala­ka­xo­ko̠­nu­ná̠tit anta­nícu laka­hui­látit la̠qui̠ a̠ma̠ko̠lh ma̠pek­si̠­naní̠n tla̠n nata­ma̠­kan­taxti̠y xtas­cu­jutcán hua̠ntu̠ Dios ca̠li̠­lac­sacni̠t natat­la­huay.
La̠ta cha̠­tunu cha̠­tunu caca̠­ma̠x­quí̠tit hua̠ntu̠ lak­chá̠n y mini̠niy naca̠­ma̠x­qui̠­yá̠tit. Hua̠nti̠ ma̠ta̠­ji̠nán xla­cata li̠la­ka­xo­kó̠nut cama̠x­quí̠tit mili̠­la­ka­xo­ko̠ncán, chuná para huá gobier­no o gober­nador acxtum cala­ka­xo­ko̠­nu­nítit; na̠chuná cumu la̠ nac min­ca̠­chi­qui̠ncán hua̠nti̠ mini̠niy pi̠ naca̠c­ni̠­na­ni­yá̠tit hua̠ntu̠ laca­ti̠tum cata̠­kalh­chu­hui̠­nántit y caca̠c­ni̠­na­nítit.
Hui­xinín ni̠tícu cala­ka­ta­hui­la­nítit tumi̠n, para tícu xla­ka­hui­la­nítit tuncán caxo­ko̠­nu­nítit; pero a̠má tapa̠x­qui̠t hua̠ntu̠ hui­xinín mili̠­ma̠­si­yutcán ni̠ nali̠­ma̠x­tu­yá̠tit cumu la̠ tumi̠n y para tícu xla­ka­hui­lani caj maktum naxo­ko̠­nu­niya niaj tu̠ laka­hui­lani, pero tamá tapa̠x­qui̠t anka­lhi̠ná mila̠­li̠­ka­lhi̠­nitcán porque hua̠nti̠ xli̠­ca̠na ca̠pa̠x­qui̠y xta̠­cris­tianos xlá aya ma̠kan­tax­ti̠ma hua̠ntu̠ huan nac kam­pa̠­tunu a̠ma̠ko̠lh xakam­pa̠­cá̠hu xli̠­ma̠­peksí̠n Dios. Porque hui­xinín ma̠x catzi̠­yá̠tit lácu Dios tima̠­pek­sí̠­nalh acxni̠ chiné huá: “Ni̠ caxa­katli túnuj pusca̠t para huí mim­pusca̠t, ni̠tu̠ timak­ni̠ya min­ta̠­cris­tiano, ni̠tu̠ timak­ka­lha̠­nana min­ta̠­cris­tiano, ni̠tu̠ tila­ka­ti̠­la­ca­pina hua̠ntu̠ kalhi̠y minta̠cristiano.” Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ kam­pa̠­lhu̠hua hua̠ntu̠ Dios tima̠­pek­sí̠­nalh caj xma̠n kam­pa̠tum li̠ta­pu̠lhca̠y, huá eé hua̠ntu̠ hua­ni­putún: “Cala­ka­lhá­manti min­ta̠­cris­tiano chuná cumu la̠ me̠cstu laka­lha­man­cana.” 10 Amá cris­tiano hua̠nti̠ xli̠­ca̠na kalhi̠y tapa̠x­qui̠t ne̠c­xnicú laca­pa̠s­tacma para túcu nat­la­huaniy hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n xta̠­cris­tiano, porque caj xpa̠­la­cata quin­ta­la­ka­lha­ma­ni̠ncán li̠ma̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu hua̠ntu̠ Dios li̠ma̠­pek­si̠­nani̠t.
11 Pero cla­cas­quín pi̠ luu cuentaj xtla­huátit eé quilh­ta­macú hua̠ntu̠ aquinín li̠la­ma̠­náhu porque lhu̠hua hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n tasi­yuma. Chú aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ta nala­ka­hua­ná̠hu nac quin­talh­ta­tacán y naucxi­lhá̠hu hua̠ntu̠ lama porque cha̠li cha̠lí a̠tzinú tala­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú la̠ta namín Quim­pu̠­chi­nacán xla­cata naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n ni̠xa­chuná la̠ acxni̠ huacu tili̠­pa̠­huáhu xta­chu­huí̠n. 12 Lá ca̠lacchú quilh­ta­macú tla̠n li̠ma̠x­tu­yá̠hu cumu la̠ ca̠tzi̠sní porque lhu̠hua hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n lama tala̠­ka­lhí̠n, pero amajá xkakay acxni̠ namim­paray Jesús. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ maktum calak­ma­kántit tala̠­ka­lhí̠n y acxtum cali̠­lha­ka̠­náhu a̠má tax­káket hua̠ntu̠ kalh­ka­lhi̠­ma̠­náhu, xta̠­chuná cumu la̠ cha̠tum tropa li̠huana̠ li̠lha­ka̠nán hua̠ntu̠ namak­ta̠yay. 13 Xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ aksti̠tum cala­ta­má̠hu y tancs cas­cujui chuná cumu la̠ ti̠ tas­cuja nac ca̠cu­huiní, y ni̠ cat­la­huáhu hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit, ni̠ caakkot­ta­má̠hu, ni̠ caj xma̠nhuá cali̠­pa̠­xu­huátit mim­pa̠x­cuajcán hua̠ntu̠ tla­hua­yá̠tit cumu la̠ tat­la­huay hua̠nti̠ talak­tzan­ka̠­ta̠­yani̠t, na̠ ni̠para caca̠­ka­lhi̠­pútu a̠túnuj lac­chaján para huí mim­pusca̠t, ni̠ cala̠­ta̠­ra̠t­la­huátit, na̠ ni̠para calak­ca­tza­la­ca­pítit hua̠ntu̠ taka­lhi̠y a̠túnuj cris­tianos. 14 Huata mejor huá cas­cuj­nítit y cata­ma­ca­ma̠s­ta̠­nítit xla­cata naca̠­ma̠­pek­si̠yá̠n Quim­pu̠­chi­nacán, ni̠ cata­ma̠s­tá̠tit naca̠­maka­tla­jayá̠n hua̠ntu̠ xali̠xcáj­nit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ xka­lhi̠­yá̠tit.