14
Huix ni̠ mini̠niyá̠n nali̠huaniya hua̠nti̠ ni̠naj luu catzi̠y hua̠ntu̠ li̠pa̠huán
Para cha̠tum cris­tiano hua̠nti̠ a̠cu tzu­cuni̠t li̠pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán y xlajua kalhi̠y xta­ca̠­nájlat, hui­xinín hua̠ntu̠ laca­ti̠tum cata̠­kalh­chu­hui̠­nántit y ni̠ caj cata̠­la̠­hua­nítit para xamaktum ni̠ ma̠t­la̠nti̠y hua̠ntu̠ hui­xinín hua­ná̠tit. Huá chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n porque maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ aya aksti̠tum tahui­li̠ni̠t xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán nac xla­catí̠n Dios, xlacán taca­tzi̠y pi̠ ma̠squi la̠ta túcu ya̠ li̠hua tla̠n nata­li̠­hua̠yán ni̠ tat­la­huay tala̠­ka­lhí̠n; pero maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ ni̠naj tli­hueke xta­ca̠­naj­latcán aka­tiyuj talay y caj xma̠nhuá tali̠­hua̠yán xta­huácat qui­huí̠n osuchí lactzu̠ palhma. Aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ hua̠nti̠ ti̠pa̠­katzi li̠hua̠yán ni̠ calak­má­kalh a̠má hua̠nti̠ aka­tiyuj lay y ni̠ kam­pa̠­katzi li̠hua̠yán; na̠chuná chú a̠má hua̠nti̠ ni̠ quilh­pa̠xtum li̠hua̠yán hua̠ntu̠ anán para li̠hua o para túcu, ni̠ cali̠­huá­nilh a̠má hua̠nti̠ quilh­pa̠xtum li̠hua̠yán, porque Dios chuná ca̠ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t xla­cata lac­xtum nata­la­ka­chix­cu­hui̠y. ¿Túcu huix min­kásat xla­cata tla̠n naca̠­li̠­hua­niya hua̠ntu̠ tat­la­hua­má̠­nalh xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ na̠ tali̠­pa̠­huán Dios? Porque caj xma̠nhuá Dios tla̠n naca̠­li̠­huaniy para tla̠n o ni̠tlá̠n tala­ka­chix­cu­hui̠­má̠­nalh. Pero hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Dios xli̠­ca̠na nata­ca­tzi̠y hua̠ntu̠ xlá lacas­quín catat­lá­hualh porque Dios ni̠ tzan­ka̠niy li̠t­li­hueke para chuná naquin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n cha̠­tunu.
Na̠chu­na­li̠túm, maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Dios tahuán pi̠ luu huí aktum quilh­ta­macú acxni̠ mini̠niy nala­ka­chix­cu­hui̠cán Dios. Pero maka­pi­tzí̠n tahuán pi̠ la̠tachá túcu ya̠ quilh­ta­macú hua̠k tla̠n laka­chix­cu­hui̠cán Dios. Xli̠­ca̠na pi̠ huix tla̠n nala­ka­chix­cu­hui̠ya Dios la̠ta lácu ca̠naj­laya pi̠ chuná lak­chá̠n. Amá cris­tiano hua̠nti̠ lac­pu­huán pi̠ tla̠n nala­ka­chix­cu­hui̠y Dios aktumá quilh­ta­macú xli̠­ca̠na pi̠ Dios ma̠t­la̠nti̠y hua̠ntu̠ xlá tla­huay, y hua̠nti̠ lac­pu­huán pi̠ tla̠n nala­ka­chix­cu­hui̠y Dios la̠tachá túcu ya̠ quilh­ta­macú xli̠­ca̠na pi̠ Dios hua̠k ma̠t­la̠nti̠y hua̠nti̠ chuná tla­huay. Y na̠chuná a̠má hua̠nti̠ quilh­pa̠xtum li̠hua̠yán li̠hua y la̠ta túcu huacán xli̠­ca̠na pi̠ tla̠n hua̠ntu̠ tla­huay porque pa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios; pero na̠chuná hua̠nti̠ ni̠ quilh­pa̠xtum li̠hua̠yán, pus na̠ li̠la­ka­chix­cu­hui̠ma Dios cumu ni̠ huama, pero pa̠x­cat­ca­tzi̠­nima Dios.
Li̠huán uú lama̠­náhu nac ca̠quilh­ta­macú ni̠ que̠c­stucán tapek­si̠­yá̠hu para nahua­ná̠hu lácu tla̠n nala­ta­ma̠­yá̠hu, y na̠chuná acxni̠ nani̠­yá̠hu ni̠ aquinín catzi̠­yá̠hu xla­cata nahua­ná̠hu lácu tla̠n nani̠­yá̠hu. Pus li̠huán xas­tacná lata­ma̠­yá̠hu chuná nali̠­la­ta­ma̠­yá̠hu cumu la̠ ma̠s tla̠n namaka­pa̠­xu­hua­yá̠hu Quim­pu̠­chi­nacán Jesús, y hasta acxni̠ nani̠­yá̠hu chuná nani̠­yá̠hu cumu la̠ ma̠s tla̠n namaka­pa̠­xu­hua­yá̠hu. Pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ ma̠squi acxni̠ lata­ma̠­yá̠hu xas­tacná osuchí acxni̠ ni̠yá̠hu hua̠k hua­tiyá tapek­si̠­ni­yá̠hu Quim­pu̠­chi­nacán. Huá xpa̠­la­cata lí̠ni̠lh Cristo y na̠ huá li̠la­cas­ta­cuánalh nac ca̠li̠ní̠n la̠qui̠ a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tala­má̠­nalh xas­tacná chuná cumu la̠ ti̠ aya tani̠ni̠t nata­ka­lhi̠y cha̠tum xas­tacná Xpu̠­chi­nacán hua̠nti̠ nata­ta­pek­si̠niy.
10 Bueno, ¿túcu chi̠nchú xpa̠­la­cata ca̠li̠­hua­niya, o ca̠li̠­lak­makana a̠ma̠ko̠lh maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ na̠ tali̠­pa̠­huán Cristo cumu la̠ huix li̠pa̠­huana caj xpa̠­la­cata ni̠ laka­ti̠ya hua̠ntu̠ tat­la­huay? Huá chuná cli̠­hua­niyá̠n porque cha̠­tunu aquinín que̠c­stucán naaná̠hu kalha­pa­la­yá̠hu nac xla­catí̠n Dios la̠qui̠ xlá naquin­ca̠­hua­niyá̠n para tla̠n osu ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ tla­hua­ni̠­táhu nac qui­la­ta­ma̠tcán. 11 Porque nac li̠kalh­ta­huaka chiné tatzokni̠t:
Xli̠­ca̠na pi̠ aquit Dios laca­tancs cuan
pi̠ juerza namín quilh­ta­macú acxni̠ xli̠­hua̠k cris­tianos naquin­ta­la­ka­ta­tzo­kostay,
y nata­ma̠­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na aquit clama Dios xas­tacná.
12 Pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ cha̠­tunu la̠ aquinín hua̠k nama­ca­ma̠s­ta̠­yá̠hu cuenta xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ tit­la­hua­ni̠­táhu nac qui­la­ta­ma̠tcán.
Luu cuentaj quili̠tlahuatcán ni̠tu̠ tima̠tlahui̠yá̠hu tala̠kalhí̠n xa̠makapitzí̠n
13 Aquit cla­cas­quín pi̠ hui­xinín niaj xca̠­liaksántit caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tat­la­huay xa̠maka­pi­tzí̠n quin­ta̠­cris­tianoscán, huata hui­xinín anka­lhi̠ná calac­pu­tzátit xla­cata ni̠tu̠ nat­la­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n la̠qui̠ ni̠ naca̠­lac­tla­hua­ya̠­hua­yá̠tit xta­ca̠­na­lacán a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ aya tali̠­pa̠­huán Cristo. 14 Aquit cca­tzi̠y pi̠ ni̠para pu̠lactum ni̠tlá̠n hua̠ntu̠ Dios quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán xla­cata nali̠­hua̠­ya­ná̠hu porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ Dios tla­huani̠t hua̠k tla̠n, pero para huí ti̠ lac­pu­huán pi̠ ni̠tlá̠n pus xli̠­ca̠na pi̠ ni̠tlá̠n porque huá ni̠tlá̠n tla­huama. 15 Pero para caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ huix quilh­pa̠xtum li̠hua̠­yana xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ xlajua taka­lhi̠y xta­ca̠­naj­latcán tali̠­taaklhu̠­hui̠y y tali̠­lac­la­ta̠yay, mejor niaj cahuat porque ni̠tlá̠n cati­qui̠­táx­tulh para naca̠­ma̠­lak­tzan­ke̠ya a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ na̠ ca̠pa̠­la­ca­ni̠ni̠t Cristo. 16 Ma̠squi hui­xinín tancs catzi̠­yá̠tit pi̠ la̠ta túcu hua̠k tla̠n porque huá Dios chuná ca̠t­la­huani̠t, pero ni̠ cama̠s­tá̠tit tala­cas­quín xla­cata caj naaka­tiyuj tali̠lay xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠ntu̠ hui­xinín tla­hua­yá̠tit. 17 Porque Dios ni̠ huá quin­ca̠­li̠­lac­sac­ni̠tán caj para tla̠n quilh­pa̠xtum catu̠huá nali̠­hua̠­ya­ná̠hu o nali̠­kot­nu­ná̠hu, sinoque huá quin­ca̠­li̠­lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ caj xpa̠­la­cata xta­makta̠y Espíri­tu Santo tla̠n nala̠­li̠­ca­tzi̠­ni­yá̠hu, nala̠­li̠­la­ka­lha­ma­ná̠hu y nala̠­li̠­ka­lhi̠­ni­yá̠hu tapa̠­xu­huá̠n. 18 Amá cris­tiano hua̠nti̠ chuná aksti̠tum li̠la­ka­chix­cu­hui̠y Cristo nac xla­táma̠t xli̠­ca̠na luu maka­pa̠­xu­huay Dios y na̠chuná cris­tianos tala­kati̠y hua̠ntu̠ xlá tla­huay.
19 Cumu chuná mejor huá cali̠s­cujui hua̠ntu̠ aksti̠tum la̠qui̠ ni̠ti̠ nali̠­taaklhu̠­hui̠y hua̠ntu̠ tla­hua­yá̠hu y chuná tla̠n nala̠­li̠­mak­ta̠­ya­le̠­ná̠hu quin­ta­ca̠­naj­latcán. 20 Huix ni̠ calac­tla­hua­ya̠hua a̠má ta­scújut hua̠ntu̠ Dios ma̠la­ca­tzu­qui̠ni̠t nac xla­ta­ma̠tcán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ aya tatzu­cuni̠t tali̠­pa̠­huán caj xpa̠­la­cata cumu luu quilh­pa̠xtum li̠hua̠­yam­pu­tuna hua̠ntu̠ xa̠maka­pi­tzí̠n aka­tiyuj tali̠lay. 21 Huata xatlá̠n ma̠squi ni̠ cahuat li̠hua o ni̠ cahuat actzu̠ cuchu y ni̠ catu̠hua cat­lahua hua̠ntu̠ huix tla̠n lac­pu­huana, pero para huá xa̠maka­pi­tzí̠n tali̠­lak­tzan­ka̠­ta̠yay nac xta­ca̠­naj­latcán. 22 Para huix laca­tancs catzi̠ya pi̠ Dios ni̠ li̠huán xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ huix ca̠naj­laya pi̠ ni̠ tala̠­ka­lhí̠n, luu mini̠­niyá̠n pi̠ tla̠n nali̠­la­ta­pa̠ya hua̠ntu̠ ca̠naj­laya porque luu li̠pa̠­xúhu qui̠­tax­tuniy a̠má cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ aka­tiyuj li̠lay caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tla­huay porque talu­loka pi̠ ni̠ tala̠­ka­lhí̠n. 23 Pero a̠má cris­tiano hua̠nti̠ aka­tiyuj lay acxni̠ hua­putún para li̠hua o para túcuya̠ tahuá porque pe̠cuán chicá para li̠huán Dios, xli̠­ca̠na pi̠ acxni̠ chú huay tala̠­ka­lhí̠n qui̠­tax­tuniy porque xlá tlá­hualh hua̠ntu̠ xta­la­ca­pa̠s­tacni ni̠ ma̠t­la̠nti̠y, cumu para hua̠ntu̠ tla­huaya ni̠ ma̠t­la̠nti̠y min­ta­la­ca­pa̠s­tacni pus laca­tancs cacatzi pi̠ tala̠­ka­lhí̠n qui̠­tax­tu­niyá̠n.