15
Para li̠pa̠huana Cristo xli̠ca̠na pi̠ mili̠makapa̠xúhuat minta̠cristianos
Xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ maklh­ca­tzi̠­yá̠hu pi̠ tli­hueke kalhi̠­yá̠hu quin­ta­ca̠­naj­latcán, pus qui­lacán cat­la­huáhu xta­xlaj­uanitcán xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ ni̠naj li̠huana̠ tali̠­pa̠­huán Dios, xa̠huachí ni̠ caj xma̠nhuá calac­pu­tzáhu hua̠ntu̠ aquinín ma̠t­la̠n­ti̠­yá̠hu. Xli̠­hua̠k aquinín qui­li̠­maka­pa̠­xu­huatcán xa̠maka­pi­tzí̠n quin­ta̠­cris­tianoscán y quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n nat­la­hua­yá̠hu hua̠ntu̠ xlacán a̠tzinú tama̠t­la̠nti̠y la̠qui̠ chuná li̠huaca aksti̠tum nata­li̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán. Porque hasta mismo Cristo acxni̠ qui̠­lachi ni̠ pútzalh hua̠ntu̠ caj sacstu nali̠­maka­pa̠­xu­huacán o para ni̠tu̠ nalaniy, huata xlá ca̠mak­tá̠­yalh cris­tianos y chuná kan­táx­tulh nac xla­táma̠t hua̠ntu̠ tatzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu chiné huan: “Aquit cpá̠­ti̠lh la̠ta lácu xta­li̠­kalh­ka­ma̠­namá̠n hua̠nti̠ tasi̠­tzi̠­niyá̠n.” Xli̠­ca̠na pi̠ xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xamaká̠n quilh­ta­macú tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka chuná ma̠si­yuni̠t Dios la̠qui̠ la̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú antá naquilh­pa̠i̠yá̠hu la̠ta lácu aksti̠tum nala­ta­ma̠­yá̠hu y naka­lhi̠­ta­hui­la­yá̠hu hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­niyá̠n y quin­ca̠­li̠­ka­lhi̠má̠n pi̠ nalak­cha̠­ná̠hu. Y cumu huá Dios ma̠sta̠y li̠ca­mama xa̠hua li̠t­li­hueke aquit anka­lhi̠ná cli̠­ma̠­ka­tzanke̠y xla­cata pi̠ caca̠­ma̠x­quí̠n tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni la̠qui̠ luu li̠pa̠­xúhu naca̠­ta̠­la­ta­pa̠­yá̠tit xli̠­hua̠k cris­tianos chuná cumu la̠ quin­ca̠­li̠­pu̠­la­ni­ni̠tán Cristo Jesús, la̠qui̠ chuná li̠mac­xtum cumu la̠ cha̠­tumá chixcú nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu Dios hua̠nti̠ xtla̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo.
Jesús ca̠lakma̠xtuputún pu̠tum cristianos ma̠squi ni̠ judíos
Ni̠para cha̠tum cris­tiano calak­ma­kántit hua̠nti̠ na̠ tali̠­pa̠­huam­putún Jesús ma̠squi ni̠naj luu aksti̠tum lama, chuná cumu la̠ Cristo ni̠ ca̠lak­makán acxni̠ hui­xinín tzu­cútit li̠pa̠­hua­ná̠tit, huata luu li̠pa̠­xúhu camaka­maklhti̠­nántit chuná cumu la̠ Cristo ca̠maka­maklhti̠­na­ni̠tán. Aquit tla̠n nac­ca̠­ma̠­lu­lok­niyá̠n pi̠ Cristo ca̠qui̠­li̠s­cujchi judíos la̠qui̠ chuná hua̠k ma̠kan­táx­ti̠lh hua̠ntu̠ Dios tica̠­ma̠­lac­nu̠­nichá xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pas­nicán, xa̠huachí antá sta­lanca tasiyuy pi̠ Dios hua̠k ma̠kan­taxti̠y hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y. Pero na̠chuna li̠túm xlá qui̠­lachi la̠qui̠ naca̠­lak­ma̠xtuy hua̠nti̠ ni̠ judíos y chuná lac­xtum nata­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n, chuná cumu la̠ tatzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu chiné huan:
Huá xpa̠­la­cata cli̠­la­ka­chix­cu­hui̠yá̠n nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ ni̠ judíos la̠qui̠ nac­ma̠­siyuy min­ta­la­ka­lha­maní̠n,
y tla̠n li̠pa̠­xúhu nac­quilh­tli̠­niyá̠n.
10 Lacatum chiné tatzok­pa­rani̠t:
Xli̠­hua̠k hui­xinín cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos
chú luu lac­xtum caca̠­ta̠­pa̠­xu­huátit a̠ma̠ko̠lh judíos xca­maná̠n Dios hua̠nti̠ maká̠n ca̠lac­sacni̠t.
11 Pero hui­lapá lacatum anta­nícu chiné huan:
Xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos y hua̠nti̠ hui­látit nac xli̠­ca̠­lanca ca̠quilh­ta­macú,
acxtum cala­ka­chix­cu­huí̠tit Dios.
12 Pro­feta Isaías na̠ chiné titzók­nulh nac xlibro:
Cha̠tum xli̠­ta­la­ka­pasni Isaí ámaj laca­chín
y natu̠x­ca̠ni̠y la̠qui̠ naca̠­pux­cuniy y naca̠­pu̠­lalé̠n xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos,
y xli̠­hua̠k cris­tianos nata­li̠­pa̠­huán pi̠ tla̠n naca̠­lak­ma̠xtuy.
13 Aquit cli̠­ma̠­ka­tzanke̠y Dios hua̠nti̠ quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­niyá̠n xatlá̠n latáma̠t nac akapú̠n, pi̠ caca̠­ma̠x­quí̠n tapa̠­xu­huá̠n chu taak­sti̠­tu­mí̠li̠t nac mila­ta­ma̠tcán hui­xinín hua̠nti̠ aya li̠pa̠­hua­ná̠tit, xa̠huachí caca̠­li̠­mak­ta̠yán Espíri­tu Santo xli̠t­li­hueke la̠qui̠ ne̠cxni nata­xlaj­uani̠­yá̠tit nac min­ta­ca̠­naj­latcán la̠ta kalh­ka­lhi̠­ta­hui­la­yá̠tit hua̠ntu̠ Dios tancs ma̠lac­nu̠ni̠t naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n.
14 Nata̠lán, aquit cca­tzi̠y pi̠ hui­xinín áya kalhi̠­yá̠tit tapa̠x­qui̠t, tala­ka­lha­maní̠n xa̠hua tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni xla­cata tla̠n naca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­yá̠tit xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ ni̠najtú taca­tzi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios, 15 pero aquit cca̠­tzok­nimá̠n eé carta la̠qui̠ a̠tzinú laca­tancs nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n hua̠ntu̠ xlá lacas­quín nat­la­hua­yá̠tit, y chuná naca̠­mak­ta̠­yayá̠n ne̠cxni napa̠­tzan­ka̠­yá̠tit. Huá chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n porque caj xpa̠­la­cata pi̠ qui­la­ka­lha­mani̠t Dios xlá chuná qui­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ judíos. 16 Porque Dios qui­lac­sacni̠t la̠qui̠ nac­liakchu­hui̠nán amá li̠pa̠­xúhu xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ ni̠ judíos, y hua̠nti̠ nata­ca̠­najlay nata­li̠­pa̠­huán caj xpa̠­la­cata pi̠ nata­kax­mata xta­ma̠­lacnú̠n, aca­li̠stá̠n aquit nac­ca̠­ma­ca­ma̠sta̠y nac xla­catí̠n Dios xta̠­chuná cumu la̠ aktum li̠la­ka­chix­cu­huí̠n hua̠ntu̠ Espíri­tu Santo ca̠ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t.
17 Caj xpa̠­la­cata cumu aquit cli̠­pa̠­huán Dios xli̠­ca̠na pi̠ luu cli̠­pa̠­xu­huay pi̠ tla̠n qui­ma̠­lac­scu­juni̠t la̠qui̠ nac­li̠­ma­cuaniy. 18 Acxni̠ cli̠­chu­hui̠nán quin­ta­scújut aquit xma̠n huá nac­li̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ tla­huani̠t Cristo nac qui­la­táma̠t porque caj xpa̠­la­cata cumu qui­ma̠­lac­scu­juni̠t nac xlak­sti̠­pa̠ncán hua̠nti̠ ni̠ judíos lhu̠hua hua̠nti̠ tla̠n tala­ka­pasni̠t xta­péksi̠t y tali̠­pa̠­huani̠t. Pero huá tali̠­pa̠­huani̠t porque takax­matni̠t xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ cliakchu­hui̠­nani̠t y taucxilhní̠t quin­ta­scújut, 19 porque Dios qui­má̠x­qui̠lh xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo la̠qui̠ tla̠n nac­tla­huay lac­lanca ta­scújut xla­cata naca­tzi̠cán pi̠ xli̠­ca̠na Dios lama xas­tacná. Cma̠­tzu­qui̠ni̠t nac Jeru­salén la̠ta cliakchu­hui̠­nama xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n la̠ta Cristo lak­ma̠x­tunún, y hasta antiyá cqui̠­ta̠­yani̠t nac a̠má mákat pu̠la­tama̠n hua­nicán Iliria. 20 Aquit antá cli̠­chu­hui̠­nani̠t Cristo anta­nícu laka­ma­katni ca̠chi­qui̠ní̠n y anta­nícu nia̠ xli̠­chu­hui̠­nancán xta­chu­huí̠n, porque ni̠ cla­kati̠y nac­li̠­chu­hui̠nán anta­nícu aya tali̠­chu­hui̠­nani̠t xa̠maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ na̠ taani̠t tali̠akchu­hui̠nán. 21 Huata aquit chuná cma̠­kan­tax­ti̠ma cumu la̠ huán nac li̠kalh­ta­huaka:
Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ nia̠ ca̠ma̠­ca­tzi̠­ni̠cán pi̠ huí hua̠nti̠ tla̠n naca̠­lak­ma̠xtuy, huata xlacán chú nata­ca­tzi̠y,
y hua̠nti̠ nia̠ takax­mata xta­chu­huí̠n chú nata­kax­mata y nataaka­ta̠ksa pi̠ xli̠­ca̠na ca̠la­ka­lhamán.
Pablo lacpuhuán naán ca̠lakapaxia̠lhnán hua̠nti̠ xalac Roma
22 Pus caj huá xpa̠­la­cata pi̠ ni̠para tzinú qui­li̠­ma­kuaniy nac­ca̠­la­ka­na̠­chá̠n, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ mak­lhu̠­huatá clac­pu­huán pi̠ naca­na̠chá. 23 Pero cumu aya cca̠­la­ka­tza̠­la­ko̠ni̠t u̠ma̠ko̠lh ca̠chi­qui̠ní̠n nac u̠má pu̠la­tama̠n, clac­pu­huán pi̠ aya cxla­jani̠t quin­ta­scújut pus chú ma̠x juerza nac­ca̠­la­ka­na̠­chá̠n cumu maka̠sá quilh­ta­macú chuná cli̠­lac­pu̠lh­ca̠ni̠t. 24 Cumu aya cli̠­lac­pu̠lh­ca̠ni̠t pi̠ nacán hasta nac España, huata mejor pu̠lh hui­xinín nac­ca̠­ti̠­lak­tax­tuyá̠n la̠qui̠ acxni̠ chú aya li̠pa̠­xúhu la̠la­ka­pas­ni̠­táhu nahuán aver para tla̠n hui­xinín naqui­la̠­mak­ta̠­ya­yá̠hu acxni̠ chinej naca­na̠chá hasta nac España. 25 Pero la̠nchú pu̠lh cámaj xteka actzu̠ tumi̠n nac Jeru­salén la̠qui̠ nata­li̠­ta­mak­ta̠yay maka­pi­tzí̠n nata̠lán hua̠nti̠ antá tahui­lá̠­nalh. 26 Porque a̠ma̠ko̠lh nata̠lán hua̠nti̠ xalac Mace­donia y Acaya súluj tat­lá­hualh actzu̠ tumi̠n la̠qui̠ naca̠­li̠­mak­ta̠­yacán a̠ma̠ko̠lh lak­li̠­ma̠x­kení̠n nata̠lán xalac Jeru­salén. 27 Uma̠­kó̠lh cris­tianos luu aktum tapa̠­xu­huá̠n súluj tat­lá­hualh xtu­mi̠ncán, xli̠­ca̠na pi̠ tla̠n hua̠ntu̠ tat­lá­hualh porque chuná tali̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­putún judíos porque xlacán na̠ tamá̠s­ta̠lh quilh­ta­macú xla­cata nata­li̠­pa̠­xu­huay a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ Dios xca̠­ma̠x­qui̠ni̠t. Cumu para chuná tala­ka­lha­ma­ní̠­nalh judíos pus na̠ luu ca̠mi­ni̠niy hua̠nti̠ ni̠ judíos nata­li̠­mak­ta̠yay a̠ma̠ko̠lh lak­li̠­ma̠x­kení̠n judíos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo hua̠ntu̠ xlacán taka­lhi̠y aca­tzuní̠n. 28 Pus hua­tiyá cac­ma̠­kan­táx­ti̠lh eé ta­scújut hua̠ntu̠ cámaj tla­huay nac Jeru­salén, entonces tuncán nac­ta­ca̠xa la̠qui̠ nacán nac España, pero ni̠ cali̠­pu­huántit porque a̠má tiji hua̠ntu̠ clac­sacni̠t xla­cata nac­lacán, antá ti̠taxtuy nac Roma y pu̠lh hui­xinín nac­ca̠­ti̠­lak­tax­tuyá̠n. 29 Aquit sta­lanca cca­tzi̠y pi̠ acxni̠ nac­ca̠­la­ka­na̠­chá̠n Cristo ámaj qui­ma̠x­qui̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni la̠qui̠ tancs nac­ca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n y acxtum nala̠­maka­pa̠­xu­hua­yá̠hu.
30 Nata̠lán, cumu hui­xinín na̠ li̠ma­cuani­pu­tu­ná̠tit Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo y kalhi̠­yá̠tit tapa̠x­quí̠tit hua̠ntu̠ Espíri­tu Santo ca̠ma̠x­qui̠­ni̠tán xla­cata acxtum nala̠­la­ka­lha­ma­ná̠hu, pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n pi̠ acxtum caqui­la̠­ta̠s­cujui y caqui­la̠­mak­ta̠­yáhu nac miora­cioncán la̠qui̠ pi̠ Dios caqui­má̠x­qui̠lh li̠t­li­hueke. 31 Cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios xla­cata pi̠ acxni̠ nac­cha̠n nac Judea anta­nícu lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ taca­naj­la­putún xta­chu­huí̠n Cristo quin­ta­si̠­tzi̠niy, ni̠ti̠ caquin­tla­huá­nilh hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n; y na̠chuná a̠ma̠ko̠lh nata̠lán xalac Jeru­salén li̠pa̠­xúhu cata­maka­maklhtí̠­nalh hua̠ntu̠ ca̠li̠­mak­ta̠­ya­má̠­calh ca̠na̠caj actzú. 32 Cumu para huá Dios chuná lacas­quín li̠pa̠­xúhu aquit xac­ca̠­la­kan­chá̠n y acxni̠ chú xla̠ucxi­lhui acxtum xka­lhí̠hu tapa̠­xu­huá̠n. 33 Pus huá tamá Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ ma̠sta̠y tapa̠­xu­huá̠n, cli̠­ma̠­ka­tzanke̠y xla­cata pi̠ xlianka­lhi̠ná caca̠­mak­ta̠yán. Chuná calalh, amén.