16
Pablo ca̠xakatli̠lacá̠n xamigos hua̠nti̠ talamá̠nalh nac Roma
Aquit cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata pi̠ camak­ta̠­yátit cha̠tum quin­ta̠­lacán pusca̠t hua­nicán Febe, ca̠la­ka­ma̠­chá̠n porque xlá xli̠­ca̠na luu ca̠mak­ta̠­yani̠t y ca̠li̠s­cujni̠t cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Dios nac Cencrea. Acxni̠ nacha̠­na̠chá luu ca̠na̠ li̠pa̠­xúhu camaka­maklhti̠­nántit chuná cumu la̠ qui­li̠t­la­huatcán aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Quim­pu̠­chi­nacán Jesús, xa̠huachí cali̠­mak­ta̠­yátit la̠ta túcu xlá mac­la­cas­quín porque xlá na̠chuná ca̠mak­ta̠yay xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos y hasta mismo aquit qui­mak­ta̠­yani̠t.
Na̠chuná hua̠ntu̠ qui­la­cata cahua­ni­pítit pi̠ cxa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠chá Prisca y Aquila, huá xquin­ta­ta̠s­cuj­má̠­nalh acxni̠ lacaxtum xac­li̠­chu­hui̠­na­ma̠­náhu xta­chu­huí̠n Cristo Jesús. Actzú xuani̠t aya xca̠­li̠­mak­ni̠cán caj xpa̠­la­cata pi̠ aquit quin­ta­lak­ma̠x­tuni̠t, aquit chu xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ judíos y tali̠­pa̠­huán Jesús luu snu̠n cca̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠hu xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ quin­ta­li̠­mak­ta̠­yani̠t. Na̠chu­na­li̠túm caca̠­hua­ni­pítit pi̠ cca̠­xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠chá a̠ma̠ko̠lh nata̠lán hua̠nti̠ tata­mac­xtumi̠y nac xchic Prisca y Aquila xla­cata nata­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios. Na̠ cxa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠chá tamá tali̠­pa̠hu quiamigo Epeneto, porque antá nac xapu̠­la­tama̠n Asia huá eé chixcú hua̠nti̠ pu̠lh li̠pa̠­huani̠t Cristo. Na̠ caqui­la̠­xa­kat­li̠­ni­chá̠hu María porque mismo hui­xinín sta­lanca ucxilh­ni̠­tátit la̠ta lácu xlá ca̠li̠s­cuj­ni̠tán. Na̠chuná caqui­la̠­xa­kat­li̠­ni­chá̠hu qui­na­ta̠­chi­quí̠n ca̠hua­nicán Andró­nico y Junias hua̠nti̠ lac­xtum xac­ca̠­ta̠­ta­chi̠ni̠t y xac­ca̠­ta̠­pa̠­ti̠ma nac pu̠la̠­chi̠n, pu̠lh hua­tuní̠n tali̠­pa̠­huani̠t Cristo ni̠xa­chuná aquit y la̠nchú xlacán luu lac­ta­li̠­pa̠hu xlac­scujni Dios tali̠­tax­tuni̠t.
Na̠ cxa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠chá quiamigo Ampliato hua̠nti̠ luu snu̠n cpa̠x­qui̠y cumu la̠ quin­ta̠lá porque na̠ li̠pa̠­huán Cristo cumu la̠ aquit. Na̠chuná caqui­la̠­xa­kat­li̠­ni­chá̠hu Urbano hua̠nti̠ na̠ luu tapa̠­xu­huá̠n quin­ca̠­mak­ta̠yán acxni̠ xac­liakchu­hui̠­na­ma̠­náhu xta­chu­huí̠n Cristo xa̠hua tamá quiamigo Esta­quis. 10 Na̠ li̠pa̠­xúhu caqui­la̠­xa­kat­li̠­ni­chá̠hu Apeles, u̠má cris­tiano luu aya lhu̠hua hua̠ntu̠ li̠pa̠­ti̠ni̠t caj xpa̠­la­cata pi̠ li̠pa̠­huán Cristo; na̠chuná caqui­la̠­xa­kat­li̠­ni­chá̠hu xli̠­hua̠k xalac xchic Aris­tó­bulo. 11 Na̠ cxa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠chá quin­ta̠­chiqui Herod­ión, xa̠hua hua̠nti̠ xalac xchic y xli̠­ta­la­ka­pasni Nar­ciso xlacán na̠ tali̠­pa̠­huán Quim­pu̠­chi­nacán Jesús. 12 Na̠chuná cca̠­xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠chá tama̠­ko̠lh nata̠lán lac­pus­ca̠tní̠n hua̠nti̠ na̠ ni̠ tajaxni tala­má̠­nalh la̠ta tali̠s­cuj­má̠­nalh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo xlacán ca̠hua­nicán Tri­fena, Tri­fosa, xa̠hua Pér­sida. 13 Na̠ cxa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠chá tamá tali̠­pa̠hu xca̠­naj­lani Cristo hua­nicán Rufo xa̠hua xtzí, tamá pusca̠t xta̠­chuná cli̠­ma̠xtuy cumu la̠ quintzí. 14 Na̠chuná cca̠­xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠chá Asín­crito, Fle­gonte, Hermes xa̠hua Pat­robas, chu Hermas y xli̠­hua̠k hua̠nti̠ antá mac­xtum tala­ka­chix­cu­hui̠y Dios 15 Na̠ caqui­la̠­ma­ca­ti­ya­ni­chá̠hu Filó­logo y Julia, Nereo chu xta̠­la­tzuma̠t, na̠chuná Olimpas chu xli̠­hua̠k hua̠nti̠ antá lac­xtum tala­ka­chix­cu­hui̠y Dios nac xchic.
16 Chú cca̠­hua­niyá̠n pi̠ acxtum cala̠­la­ka­lha­mántit hasta cala̠s­náttit cala̠­tzú̠ctit pero hua̠ntu̠ aksti̠tum. Xli̠­hua̠k cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo la̠ta nac aka­tunu ca̠chi­quí̠n uú lacatzú hua̠k cca̠­xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n.
17 Nata̠lán, aquit cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata pi̠ hui­xinín cuentaj cat­la­huátit tícuya̠ chixcú ca̠ma̠­paj­pi­tziy hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, o para tícu ca̠lac­pu­tzaniy xla­cata pi̠ nata­li̠­ta­mo­kos­ta̠yay aktum tala̠­ka­lhí̠n. Huá chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n porque hua̠nti̠ chuná lama caj ni̠ aka­ta̠k­sni̠t a̠má xala­cuán tas­tac­ya̠hu hua̠ntu̠ hui­xinín ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ca­ni̠­tátit. Hua̠nti̠ chuná lama hui­xinín ni̠ cakax­páttit acxni̠ chuná ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­pu­tuná̠n y ni̠ amigoj cat­la­huátit. 18 Tama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n ni̠ huá tas­cuj­ni­má̠­nalh Quim­pu̠­chi­nacán huata caj huá tat­la­hua­má̠­nalh hua̠ntu̠ sacstu xta­pa̠­xu­hua̠ncán, y caj xpa̠­la­cata lacuán xta­chu­huí̠ncán hua̠ntu̠ tahuán taliak­ska­huimi̠y a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ xli̠­ca̠na tla̠n taka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. 19 Cani̠huá catzi̠cán pi̠ hui­xinín huá tla­hua­pá̠tit hua̠ntu̠ Dios ca̠ma̠­ca­tzi̠­ni̠­ni̠tán, pus caj huá xpa̠­la­cata aquit cli̠­pa̠­xu­huay hua̠ntu̠ tla­hua­yá̠tit, pero cla­cas­quín pi̠ cama̠­si­yútit nac mila­ta­ma̠tcán pi̠ kalhi̠­yá̠tit li̠s­ka­lala acxni̠ tla­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ tla̠n ta­scújut, pero ni̠tu̠ tit­la­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n. 20 Pus ni̠para tzinú maka̠s quilh­ta­macú Dios ámaj makat­lajay akska­huiní la̠qui̠ hui­xinín naacta̠­ya­pi̠­yá̠tit. Pus cla­cas­quín pi̠ Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit.
21 Na̠chuná quincompañero Timoteo hua̠nti̠ lac­xtum quin­ta̠s­cujma ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n, chu Lucio, Jasón xa̠hua Sosí­pater qui­na­ta̠­chi­quí̠n.
22 Y na̠chuná aquit hua̠nti̠ ctzok­nima eé xcarta Pablo qui­hua­nicán Tercio, li̠pa̠­xúhu cca̠­xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n porque acxtum li̠pa̠­hua­ná̠hu Quim­pu̠­chi­nacán Jesús.
23 Na̠chuná ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n xpu̠­chiná eé chiqui anta­nícu aquit Pablo cmakui, xlá hua­nicán Gayo y hua̠k antá tata­mac­xtumi̠y acxni̠ mac­xtum tala­ka­chix­cu­hui̠nán hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo. Y na̠chuná ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠­ma̠­chá̠n Erasto teso­rero xalac eé ca̠chi­quí̠n chu xta̠lá hua­nicán Cuarto.
24 Cla­cas­quín pi̠ Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo luu caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ aya li̠pa̠­hua­ná̠tit. Chuná calalh, amén.
25 Capa̠x­cat­ca­tzi̠­nítit Dios caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tla­huani̠t nac mila­ta­ma̠tcán, porque caj xma̠nhuá Dios tla̠n ca̠ma̠x­qui̠yá̠n li̠t­li­hueke xla­cata nata̠­ya­ni­yá̠tit nac min­ta­ca̠­naj­latcán la̠qui̠ xli̠­hua̠k mina­cujcán naca̠­naj­la­yá̠tit amá li̠pa̠­xúhu xta­chu­huí̠n Jesu­cristo hua̠ntu̠ aquit cliakchu­hui̠­nama y hua̠ntu̠ ca̠lak­ma̠x­tu­ni­ni̠tán mili̠s­tac­nicán. Xli̠­hua̠k u̠má xasa̠sti tala­ca­pa̠s­tacni huá la̠ta Dios ca̠lak­ma̠x­tu­putún xli̠­hua̠k hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán xlá tze̠k xuili̠ni̠t hasta la̠ta tima̠­la­ca­tzu­qui̠chá ca̠quilh­ta­macú. 26 Pero ca̠lacchú quilh­ta­macú eé xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios hua̠ntu̠ tze̠k xuili̠ni̠t aya laka­pas­má̠­calh porque lhu̠hua ti̠ tali̠­kalh­ta­huakay hua̠ntu̠ tita­tzokchá xalak­maká̠n pro­fetas nac xli̠b­rojcán. Xlá chuná li̠ma̠­pek­si̠­nani̠t la̠qui̠ xli̠­hua̠k cris­tianos acxni̠ nata­ca­tzi̠y hua̠ntu̠ ca̠ma̠­lac­nu̠niy nata­ca̠­najlay y nata­ma̠­kan­taxtíy xta­chu­huí̠n nac xla­ta­ma̠tcán.
27 ¡Pus huá Dios hua̠nti̠ xta̠stum huá kalhi̠y li̠s­ka­lala y tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni xma̠nhuá mini̠niy cane̠c­xni­cahuá cala­ka­chix­cu­huí̠­calh caj xpa̠­la­cata Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo! Chuná calalh, amén.