11
Lhu̠hua hua̠nti̠ caj taliakskahuinán pi̠ tali̠chuhui̠nán Cristo
Cumu huancán pi̠ mat caj cla­ka­hui­tima, pus para cla­ka­hui­tima o ni̠tu̠ cla­ka­hui­tima hua­tiyá pi̠ caqui­la̠­kax­mat­níhu hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n. Aquit cca̠­pa̠x­qui̠yá̠n y li̠pe̠cua cca̠­lak­ca­tzaná̠n, pero u̠má talak­ca­tzaní̠n hua̠ntu̠ aquit cmaklh­ca­tzi̠y huá Dios qui­ma̠x­qui̠y, porque aquit aya cca̠­kalh­ti̠­na­ni­ni̠tán xla­cata nata̠­ta­maka­xto­ká̠tit Cristo y cla­cas­quín pi̠ xma̠nhuá xlá mili̠i̠tcán nat­la­hua­yá̠tit la̠qui̠ aquit tla̠n nac­ca̠­ma­ca­ma̠s­ta̠yá̠n cumu la̠ cha̠tum tzuma̠t hua̠nti̠ ni̠tu̠ tit­la­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ nali̠­ma̠­xa­naniy xlí̠i̠t hua̠nti̠ ámaj ta̠ta­maka­xtoka. Aquit cla­cas­quín pi̠ xma̠nhuá napa̠x­qui̠­yá̠tit y nali̠­pa̠­hua­ná̠tit Cristo, pero aca­tunu clac­pu­huán pi̠ chuná cumu la̠ akska­huiní tiak­ska­huí­mi̠lh a̠má xapu̠lh pusca̠t hua̠nti̠ xuanicán Eva xla­cata naka­lha­kax­mat­makán Dios, hui­xinín ni̠tu̠ tika­lha­kax­pat­ma­ka­ná̠tit y ni̠tu̠ naca̠ak­ska­hui­mi̠yá̠n tamá akska­huiní. Chuná cca̠­hua­niyá̠n porque hui­xinín hua̠k ma̠t­la̠n­ti̠­yá̠tit naca̠­lak­chiná̠n cati̠­huaj chixcú y natzu­cuyá̠n ca̠liakchu­hui̠­na­niyá̠n tunu lak­táxtut pero ni̠chuná cumu la̠ aquinín cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ni̠tán lak­táxtut hua̠ntu̠ ma̠sta̠y Jesús, na̠ ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ca­ná̠tit pu̠lactum espí­ritu hua̠ntu̠ naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠t­li­hueke mat ni̠xa­chuná hua̠ntu̠ ca̠ma̠x­qui̠yá̠n Espíri­tu Santo, y tuncán li̠pa̠­hua­ná̠tit xta­chu­huí̠ncán ni̠xa­chuná cumu la̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit a̠má xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ aya maka­mak­lhti̠­na­ni̠­tátit. Pero cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠ clac­pu­huán para a̠tzinú taka­lhi̠y tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni tama̠­ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n hua̠nti̠ tali̠­taxtuy lac­lanca após­toles y hua̠nti̠ hui­xinín ca̠li̠­pa̠­hua­ná̠tit. Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ lhu̠hua hua̠nti̠ tahuán pi̠ aquit ni̠lay cchu­hui̠nán, pero tla̠n li̠huana̠ cma̠­la­ca­pu̠­tun­cu­hui̠y hua̠ntu̠ cli̠­chu­hui̠­nama xatlá̠n tala­ca­pa̠s­tacni, y hui­xinín tla̠n ma̠lu­lo­ká̠tit porque acxni̠ xac­la­ma̠­náhu nac milak­sti̠­pa̠ncán chuná xac­li̠s­cuj­ma̠­náhu cumu la̠ xac­chu­hui̠­na­ma̠­náhu.
Acxni̠ aquit ctzú­culh ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n xta­chu­huí̠n Dios ni̠ xac­lac­pu­huán para luu lac­ta­li̠­pa̠hu naca̠­maklh­ca­tzi̠­ca­ná̠tit, ¿osuchí huá chuná ca̠li̠­maklh­ca­tzi̠­cántit porque ni̠tu̠ cca̠­ma̠­ta̠jí̠n la̠ta cca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ní̠n? ¿Apoco lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ ctlá­hualh tala̠­ka­lhí̠n cumu aquit ni̠ tali̠­pa̠hu cli̠­táx­tulh nac milak­sti̠­pa̠ncán? Huata aquit cma̠t­lá̠n­ti̠lh naquin­ta­li̠­mak­ta̠yay hua̠ntu̠ taka­lhi̠y cris­tianos a̠laca­túnuj xalaní̠n la̠qui̠ ni̠tu̠ naquin­tzan­ka̠niy y tla̠n aksti̠tum nac­ca̠­li̠s­cujá̠n nac­ca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n. Y acxni̠ xacuilachá nac milak­sti̠­pa̠ncán para túcu xquin­tzan­ka̠niy hua̠ntu̠ xac­mac­la­cas­quín, ni̠para cha̠tum tícu hui­xinín cca̠­li̠­ma̠aka­tzanké̠n, porque acxni̠ tachilh a̠ma̠ko̠lh nata̠lán xalac Mace­donia xlacán quin­ta­má̠x­qui̠lh actzu̠ tumi̠n hua̠ntu̠ naqui­li̠­ma­cuaniy, y acxni̠ cma­kás­putli hua̠ntu̠ xlacán xquin­ta­ma̠x­qui̠ni̠t aquit ni̠tu̠ cca̠­mak­squín para túcu naqui­la̠­li̠­mak­ta̠­ya­yá̠hu; y clac­pu­huán pi̠ ne̠c­xnicú cac­ti­ca̠­li̠­ma̠aka­tzanké̠n para naqui­la̠­li̠­mak­ta̠­ya­yá̠hu tumi̠n. 10 Chuná cumu la̠ cta­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na cli̠­pa̠­huán Jesús na̠chuná cta­lu­loka pi̠ ni̠para cha̠tum cris­tiano caquin­ti­lac­tla­huá­nilh quin­ta­pa̠­xu­huá̠n la̠ta cca̠­liakchu­hui̠­naniy cris­tianos xalac Acaya xta­chu­huí̠n Cristo y ni̠para aktum cen­tavo cca̠­ma̠­ta̠ji̠y. 11 Xamaktum para nalac­pu­hua­ná̠tit pi̠ caj ni̠ cca̠­la­ka­lha­maná̠n huá xpa̠­la­cata chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠ cla­cas­quín naqui­la̠­ma̠s­ka­hui̠­yá̠hu, pero Dios sta­lanca catzi̠y pi̠ aquit xli̠­ca̠na snún cca̠­la­ka­lha­maná̠n.
12 Pero cca̠­hua­niyá̠n pi̠ chu­na­tiyá nac­ca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos xalac min­ca̠­chi­qui̠ncán y ni̠ cac­ti­ca̠­ma̠­tá̠­ji̠lh, la̠qui̠ ni̠ nata­lac­pu­huán tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ tali̠­taxtuy após­toles pi̠ aquit ctla­huay xta­scújut Dios cumu la̠ xlacán tat­la­hua­má̠­nalh. 13 Pero tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ ni̠ huá Dios ca̠ma­ca­mini̠t tama̠­ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ ca̠hua­niyá̠n pi̠ na̠ huá xapós­toles Cristo, caj xaaksa­ni̠­naní̠n hua̠nti̠ taliak­ska­huinín xta­chu­huí̠n Dios. 14 Ni̠para tzinú calac­pu­huántit para ni̠ ca̠na hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n porque hasta mismo akska­huiní acxni̠ ca̠lac­tla­hua­yá̠­huay lacuán cris­tianos li̠taxtuy cumu la̠ cha̠tum xángel Dios hua̠nti̠ ma̠x­qui̠ni̠t xtax­káket. 15 Cumu mismo akska­huiní li̠taxtuy cumu la̠ xángel Dios, pus xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tata̠s­cuj­má̠­nalh akska­huiní na̠ tla̠n tali̠­taxtuy cumu la̠ lacuán cris­tianos, pero tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ nachá̠n quilh­ta­macú nata­lak­tzan­ka̠­ta̠yay chuná cumu la̠ nalak­tzanka̠y xtas­cu­jutcán.
Pablo li̠chuhui̠nán xtali̠puhuá̠n hua̠ntu̠ kalhi̠y cha̠tum apóstol nac xtascújut
16 La̠nchú cca̠­hua­ni­pa­rayá̠n pi̠ ni̠para cha̠tum tícu calac­púhua para aquit caj cla­ka­hui­tima; pero ma̠squi chuná calac­pu­huántit pi̠ aquit cla­ka­hui­tima pus caqui­la̠­kax­mat­níhu tzinú quin­ta­chu­huí̠n porque na̠ tla̠n nac­li̠­la­ca­ta̠­qui̠nán quin­ta­scújut chuná cumu la̠ xlacán tat­la­huay. 17 Umá hua̠ntu̠ camá̠n ca̠hua­niyá̠n ni̠ huá qui­li̠­ma̠­pek­si̠ni̠t Quim­pu̠­chi­nacán, pero chuná camá̠n ca̠hua­niyá̠n cumu hui­xinín hua­ná̠tit pi̠ aquit caj cla­ka­hui­tima y na̠ tla̠n chú nac­la­ca­ta̠­qui̠nán 18 chuná cumu la̠ tali̠­la­ca­ta̠­qui̠nán maka­pi­tzí̠n hua̠ntu̠ tat­la­huay xtas­cu­jutcán. 19 Koxu­tacú tihua­ná̠tit hui­xinín, porque li̠tax­tu­yá̠tit pi̠ luu lak­ska­lalán pero ma̠t­la̠n­ti̠­yá̠tit la̠ta ca̠ka­lha­kax­pa­tá̠tit hua̠ntu̠ tali̠­chu­hui̠nán tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ tali̠­la­ka­hui­tit­la̠­huán xta­chu­huí̠n Dios, 20 hua̠k ma̠t­la̠n­ti̠­yá̠tit la̠ta ca̠li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n naca̠­li̠s­cu­já̠tit y ca̠ma̠x­qui̠­yá̠tit min­tu­mi̠ncán la̠qui̠ nata­li̠­pa̠­xu­huay, pero ni̠tu̠ hua­ná̠tit ma̠squi ca̠mak­ka­lha̠­nan­ca­ná̠tit, y hasta ca̠la­ka­ka­xi­ca­ná̠tit nac mila­cancán. 21 Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ aquit ni̠ cká­lhi̠lh li̠t­li­hueke xla­cata chuná nac­ca̠­liak­ska­hui­mi̠yá̠n cumu la̠ xlacán tat­la­hua­má̠­nalh.
Pero para tama̠­ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n tali̠­la­ca­ta̠­qui̠nán hua̠ntu̠ tahuán pi̠ tali̠s­cuj­ni̠ttá pus aquit na̠ cámaj li̠la­ca­ta̠­qui̠nán cumu la̠ cha̠tum laka­huiti hua̠ntu̠ aya cti­li̠s­cujni̠t chu hua̠ntu̠ cti­li̠­pa̠­ti̠ni̠t. 22 Para xlacán tali̠­la­ca­ta̠­qui̠nán cumu judíos pus aquit na̠ judío; para tlancaj ca̠maklh­ca­tzi̠cán cumu israel­itas pus aquit na̠ israel­ita; osuchí huá tali̠­chix­cujnún cumu huá xli̠­ta­la­ka­pas­nicán xamaká̠n ko̠lu­tzí̠n Abraham pus na̠ xli̠­ta­la­ka­pasni Abraham aquit. 23 Para huá tali̠­la­ca­ta̠­qui̠nán cumu talac­scuj­ni­má̠­nalh Cristo pus a̠tzinú aquit tlak clac­scuj­ni­ni̠ttá ni̠xa­chuná cumu la̠ hua­tuní̠n. Ma̠squi cahuántit pi̠ cla­ka­hui­tima porque cli̠­la­ca­ta̠­qui̠­nama hua̠ntu̠ cti­li̠­pa̠­ti̠­ni̠ttá caj xpa̠­la­cata Cristo xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ mak­lhu̠­huatá qui­li̠­ta­mac­nu̠cán nac pu̠la̠­chi̠n ni̠xa­chuná cumu la̠ xlacán; cma­ka­si̠­tzi̠nán y qui­liak­lhcha̠s­nok­cani̠t caj huá xpa̠­la­cata Jesús, xa̠huachí mak­lhu̠hua qui­mak­ni̠­pu­tun­cani̠t. 24 Aya xli̠­mak­qui­tzis la̠ta xana­puxcun judíos quin­ta­ma­ca­má̠s­ta̠lh y tama̠­pek­sí̠­nalh la̠qui̠ mak­pu­xa­ma­cu̠­na­ja̠tza naqui­li̠­ke̠s­nokcán latigo. 25 Mak­tutu quiacnic­chi­pa­cani̠t, maktum caj qui­liacta­lan­chi­páca chí­huix. Xli̠­mak­tutu tala­kas­pita y lak­tzanka̠y nac chú­chut a̠má barco hua̠ntu̠ xac­pu̠ama̠­náhu, y maktum quilh­ta­macú aya xac­jic­suay, maktum nac pupunú tan­tacú y tan­tas­caca antá cpá̠­ti̠lh la̠ta caj xac­xqui­hua̠tnán xac­chi­pama paktum quihui. 26 Laca­lhu̠hua antá nícua cqui̠­cha̠ni̠t laka­chuní̠n aya cmu̠xtuy nac kalh­tu̠­choko; quin­ta­li̠­pa̠­taxtuy y quin­ta­mak­ni̠­putún kalha̠­naní̠n; quin­ta­si̠­tzi̠niy y quin­ta­mak­ni̠­putún qui­na­ta̠­chi­quí̠n xa̠hua hua̠nti̠ xala mákat. Ma̠squi nac ca̠chi­quí̠n aca­tunu quin­ta­mak­ni̠­putún, xa̠hua nac ca̠tu­huá̠n chu nac pupunú ni̠cajcu ca̠li̠ní̠n cqui̠­ta̠­yani̠t; y aca­tunu quin­ta­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y a̠ma̠ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n hua̠nti̠ tahuán pi̠ na̠ huá Cristo talac­scuj­ni­má̠­nalh. 27 Lhu̠­huatá la̠ta túcu cti­lí̠s­cujli, pero na̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ cli̠­taaklhu̠­hui̠y, aca­tunu hasta ni̠ clhtatay caj la̠ta cscujma; la̠ná cpa̠­ti̠ni̠t tatzin­csni xa̠hua takalh­pu̠ti; aca­tunu maka̠s ni̠ cua̠yán; la̠ná cpa̠­ti̠ni̠t ca̠lonkni; y aca­tunu hasta ni̠tu̠ qui­lháka̠t hua̠ntu̠ nac­li̠­lha­ka̠nán.
28 Pero ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ aquit cli̠­pa̠­ti̠ma caj huá u̠má xpa̠­la­cata chu­na­tiyá cha̠li cha̠lí aka­tiyuj cli̠lay la̠qui̠ li̠huana̠ y aksti̠tum xta­la­tá­ma̠lh a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo la̠ta nícuya̠ ca̠chi­quí̠n. 29 Para cha̠tum cris­tiano ta­xlaj­uani̠y nac xla­táma̠t aquit cli̠­li̠­pu­huán xtax­la­juánit, y para tícu lac­tla­hua­ya̠­huay cha̠tum cris­tiano hua̠nti̠ li̠pa̠­huán Cristo aquit na̠ qui­ma­ka­li̠­pu­huán. 30 Aquit ni̠ cla­kati̠y cla­ca­ta̠­qui̠nán pero acxni̠ cli̠­chu­hui̠nán hua̠ntu̠ aquit ctit­la­hua­ni̠ttá caj xma̠nhuá cli̠­chu­hui̠nán la̠ta Dios qui­mak­ta̠­yani̠t la̠qui̠ tla̠n nac­tla­huay hua̠ntu̠ que̠cstu ni̠lay xac­tla­huay. 31 Dios hua̠nti̠ xtla̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo y hua̠nti̠ caj xma̠nhuá sacstu mini̠niy cane̠c­xni­cahuá nala­ka­chix­cu­hui̠cán sta­lanca catzi̠y pi̠ hua̠ntu̠ aquit cqui­lhuama huá xta­lu­lóktat y ni̠tu̠ cak­sa­ni̠­nama. 32 Dios na̠ qui­mak­tá̠­yalh a̠má quilh­ta­macú acxni̠ xacani̠t nac Da­masco, porque a̠má gober­nador hua̠nti̠ lac­xtum xta̠­ma̠­pek­si̠nán rey Aretas ca̠ma̠­pék­si̠lh xtropa la̠qui̠ nata­mak­ta­kalhnán nac tlan­cá̠­tiji anta­nícu xlac­ta­nu̠­ca­na̠chá nac ca̠chi­quí̠n la̠qui̠ naquin­ta­chipay y naquin­ta­ta­macnu̠y nac pu̠la̠­chi̠n. 33 Pero acxni̠ tacá­tzi̠lh nata̠lán hua̠nti̠ antá xalaní̠n tuncán quin­ta­huá­nilh y quin­ta­mak­tá̠­yalh la̠qui̠ tla̠n nac­tza̠lay, xlacán quin­ta­má­ju̠lh nac pa̠tum lanca pekxu y laka­siyu quin­ta­lac­má̠c­ti̠lh nac aktum ven­tana xapá̠­tzaps hua̠ntu̠ xli̠s­ti­lim­pa­ca­cani̠t ca̠chi­quí̠n, aquit ctzá̠­lalh y ni̠ quin­ta­chí­palh a̠ma̠ko̠lh tropa.