10
Pablo kalhi̠y li̠ma̠peksí̠n porque xlá na̠ apóstol
Chú huí aktum lanca li̠tlá̠n hua̠ntu̠ aquit Pablo cca̠s­qui­ni­pu­tuná̠n, pero hua̠ntu̠ laca­ti̠tum porque cca̠­pa̠x­qui̠yá̠n chuná cumu la̠ ca̠pa̠x­qui̠yá̠n Quim­pu̠­chi­nacán Cristo, y ni̠chuná cla­putún cumu la̠ tahuán maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ quin­ta­li̠­ya̠­huay pi̠ acxni̠ cuilachá nac milak­sti̠­pa̠ncán ni̠ ma̠rí cchu­hui̠nán caj lá̠m­para cca̠­quilh­pe̠­cuaniyá̠n, pero acxni̠ caj cca̠­tzok­niyá̠n quin­carta hua̠ntu̠ cca̠­ma­ca̠­ni­ya̠­chán mat luu li̠pe̠cua la̠ta cca̠­hua­niyá̠n cumu mat caj mákat cuij. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n, acxni̠ aquit nac­ca̠­la­ka­na̠­chá̠n ni̠ cla­cas­quín para tícu caj natzucuy quin­ta̠­la̠­huaniy o naqui­li̠­tzak­sa­putún, porque aquit nac­ca̠­ta̠­la̠­huaniy xli̠­hua̠k hua̠nti̠ catu̠huá quin­ta­li̠­ya̠­hua­má̠­nalh porque tahuán pi̠ hua̠ntu̠ aquit cli̠­chu­hui̠nán caj que̠cstu quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni. Xli̠­ca̠na pi̠ aquit na̠ caj la̠ cati̠hua̠ chixcú hua̠nti̠ uú xalac ca̠quilh­ta­macú, pero ni̠tu̠ cli̠­chu­hui̠­na­ma̠­náhu hua̠ntu̠ caj que̠c­stucán quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán cumu la̠ tat­la­huay maka­pi­tzí̠n cris­tianos la̠qui̠ naca̠­li̠­pa̠­huancán. Umá qui­li̠­ma­cahucán hua̠ntu̠ aquinín cka­lhi̠­yá̠hu ni̠ antá uú xala ca̠quilh­ta­macú sinoque huá xli̠­maka­tli­hueke Dios aquit cli̠­ta̠­yaniy, porque huá tla̠n ca̠maka­tlajay xli̠­hua̠k hua̠nti̠ ni̠ tali̠­pa̠­huán y ni̠ taucxilh­putún. Y aquinín na̠ tla̠n nac­ca̠­li̠­maka­tla­ja­yá̠hu a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ quin­ca̠­ma̠x­tu­niyá̠n taaksaní̠n, y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ anka­lhi̠ná talac­pu­tza­má̠­nalh xla­cata ni̠ nali̠­pa̠­huancán y ni̠ nala­ka­pascán Dios, xa̠hua xli̠­hua̠k a̠má tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú, nac xmacán Cristo cmak­xte­ká̠hu la̠qui̠ huá naca̠­ma̠­ka­lha­pali̠y y na̠ nata­ka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ naca̠­li̠­ma̠­peksi̠y. Y aquinín aktum cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ nac­ca̠­li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­yá̠hu xli̠t­li­hueke Dios xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ caj taka­lha­kax­mat­ma­ka­ma̠­nalhcú xli̠­ma̠­peksí̠n Dios nac milak­sti̠­pa̠ncán. Pero ni̠ xaakpuntum chuná cac­ti­ca̠t­láhua huata pu̠lh laca­tancs nac­ca­tzi̠y tícu luu xli̠­ca̠na naquin­ka­lha­kax­mata y tícu caj naquin­ta­ta̠­la̠­la­ca­ta̠­qui̠y.
Maka­pi­tzí̠n hui­xinín ni̠tu̠ qui­la̠­liucxi­lhá̠hu porque caj xma̠nhuá ucxi­lhá̠tit huá la̠ta cta­si­yu­yá̠hu y ni̠ huá la̠ta cka­lhi̠­yá̠hu qui­na­cujcán, pero para xli̠­ca̠na talu­lo­ká̠tit pi̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Dios y huá tapek­si̠­ni­yá̠tit Cristo, na̠ mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ aquinín na̠ huá cta­pek­si̠­ni­yá̠hu Cristo. Porque ma̠squi calac­pu­huántit pi̠ aca­tunu aquit cli̠­la­ca­ta̠­qui̠nán cumu tla̠n cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n hua̠ntu̠ mili̠t­la­huatcán, ni̠para huá cli̠­ma̠­xanán; kalhtum cuan pi̠ ni̠ cli̠­ma̠­xanán porque Cristo ni̠ huá qui­li̠­ma̠x­qui̠ni̠t u̠má li̠ma̠­peksí̠n la̠qui̠ caj nac­ca̠­li̠­lac­tla­hua­ya̠­huayá̠n, huata huá qui­li̠­ma̠x­qui̠ni̠t la̠qui̠ caj nac­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n lácu li̠huaca aksti̠tum nali̠­pa̠­hua­ná̠tit. Ni̠ cla­cas­quín nalac­pu­hua­ná̠tit para caj cca̠­li̠­ma­ke̠k­lhamá̠n quin­ta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ cca̠­tzok­nimá̠n nac quin­carta. 10 Lhu̠hua hua̠nti̠ tahuán pi̠ acxni̠ cca̠­tzok­niyá̠n mactum carta lhu̠hua quin­ta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ caj cca̠­li̠­la­ca­quilh­ni̠yá̠n y cca̠­li̠­ma­ke̠k­lhayá̠n; pero mat acxni̠ chú cuilachá nac milak­sti̠­pa̠ncán ni̠ lhu̠hua quin­ta­chu­huí̠n, xa̠huachí mat ni̠ tli­hueke cuili̠y qui­li̠­ma̠­peksí̠n caj lá̠m­para mat cca̠­quilh­pe̠­cuaniyá̠n. 11 Pero xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ chuná quin­ta­li̠­chu­hui̠nán tancs cata­cá­tzi̠lh pi̠ chuná cumu la̠ acxni̠ mákat cuila̠­náhu y caj xma̠n cca̠­tzok­niyá̠n quin­carta ni̠para tzinú cquilh­pe̠­cuán hua̠ntu̠ cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n, pus na̠chuná ni̠ cac­ti­quilh­pé̠cua xla­cata nac­ca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n acxni̠ cuilachá nahuán nac milak­sti̠­pa̠ncán.
12 Aquit ni̠para tzinú clac­pu­huán para xac­ca̠­ta̠­ta­la­cás­tucli o hasta para xac­ma̠­li̠­huá­qui̠lh quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni ni̠xa­chuná cumu la̠ tama̠­ko̠lh hua̠nti̠ caj xma̠n sac­stucán talac­pu­tza­má̠­nalh la̠ta lácu tlak tali̠­pa̠hu xak­chu­hui̠­naní̠n Dios nata­li̠­taxtuy. Xli̠­ca̠na pi̠ luu lac­tonto porque caj xma̠n chuná tali̠­la­ca­ta̠­qui̠­nan­tla̠­huán para tícu tlak kalhi̠y o makaacchá̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni. 13 Porque aquinín ni̠tu̠ cama̠­náhu li̠la­ca­ta̠­qui̠­na­ná̠hu quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán sinoque huá tla̠n quin­ca̠­li̠­la­ka­pas­caná̠n quin­tas­cu­jutcán la̠ta xatúcu Dios laca­squini̠t nac­tla­hua­yá̠hu, chuná cumu la̠ xlá laca­squini̠t pi̠ nac­scu­já̠hu y nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n xta­chu­huí̠n hui­xinín xalac Corinto. 14 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ aquinín ni̠tu̠ cla­ca­tza̠­la­ma̠­náhu hua̠ntu̠ Dios quin­ti­ca̠­li̠­ma̠­peksí̠n nac­tla­hua­yá̠hu; osuchí ¿lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ ni̠ cka­lhi̠­yá̠hu li̠ma̠­peksí̠n xla­cata nac­ca̠­hua­niyá̠n hua̠ntu̠ mili̠t­la­huatcán? ¿Lácu pi̠ ni̠ aquinín hua̠nti̠ pu̠lh cca̠­li̠­xa­katlí̠n la̠ta lácu lacas­quín Cristo nali̠­pa̠­hua­ná̠tit y nala­ta­pa̠­yá̠tit? 15 Pero aquinín ni̠tu̠ cli̠­la­ca­ta̠­qui̠­na­ma̠­náhu xtas­cu­jutcán xa̠maka­pi­tzí̠n após­toles, o para túcu ctla­hua­má̠­náhu hua̠ntu̠ ni̠ quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠­ni̠tán Dios. Huata aquinín cla­cas­qui­ná̠hu pi̠ aksti̠tum cali̠­pa̠­huántit Quim­pu̠­chi­nacán la̠qui̠ a̠tzinú ma̠s tla̠n nac­ca̠­li̠s­cujá̠n chuná cumu la̠ quin­ca̠­li̠­ma̠­pek­si̠­ni̠tán Quim­pu̠­chi­nacán. 16 Xa̠huachí clac­pu­hua­ná̠hu pi̠ naca­ná̠hu liakchu­hui̠­na­ná̠hu u̠má li̠pa̠­xúhu xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut peka­na̠chá nac min­ca̠­chi­qui̠ncán Corinto, anta­nícu ni̠ti̠ a̠ tali̠­chu­hui̠nán xa̠maka­pi­tzí̠n akchu­hui̠­naní̠n la̠qui̠ ni̠tu̠ nac­li̠­la­ca­ta̠­qui̠­na­ná̠hu xtas­cu­jutcán xa̠maka­pi­tzí̠n.
17 Para tícuya̠ cris­tiano lakati̠y tali̠­pa̠hu maklh­ca­tzi̠cán, mejor tali̠­pa̠hu cali̠­má̠x­tulh Quim­pu̠­chi­nacán. 18 Pero ni̠ calac­pu­huántit para a̠má chixcú hua̠nti̠ caj li̠la­ca­ta̠­qui̠nán hua̠ntu̠ lac­pu­huán pi̠ huá tla­huani̠t ámaj li̠ta̠­yaniy; sinoque huá nata̠­yaniy a̠má chixcú hua̠nti̠ Dios nala­ka­ti̠niy xta­scújut hua̠ntu̠ tlá­hualh.