9
Pablo lacasquín pi̠ aktum tapa̠xuhuá̠n catamá̠sta̠lh xli̠mosnajcán
Nata̠lán, xli̠­ca̠na pi̠ niaj xafuerza nac­ca̠­ma̠­la­ca­pa̠s­tac­ni̠yá̠n xla­cata naca̠­li̠­mak­ta̠­ya­yá̠tit hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xalac Jeru­salén hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Jesús. Porque hui­xinín anka­lhi̠ná ya̠ tapa̠­xu­huá̠n mak­ta̠­ya­ni̠­na­ná̠tit y cca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­huí̠­nalh qui­na­ta̠­lancán xalac Mace­donia pi̠ hasta ca̠tatá hui­xinín xalac Acaya tzu­cu­ni̠­tátit ma̠s­to­ká̠tit aca­tzuní̠n min­tu­mi̠ncán hua̠ntu̠ nali̠­mak­ta̠­ya­ni̠­na­ná̠tit, y acxni̠ xlacán tacá­tzi̠lh hua̠ntu̠ tla­hua­pá̠tit, na̠ tala̠­li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh pi̠ na̠ nata­ma̠s­tok­ti̠­lhay aca­tzuní̠n xtu­mi̠ncán hua̠ntu̠ nata­li̠­mak­ta̠­ya­ni̠nán. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­ma­ca̠­ma̠chá u̠ma̠ko̠lh nata̠lán la̠qui̠ naca̠­ma̠uxca̠­ni̠yá̠n y nama̠akas­pu­tu­yá̠tit hua̠ntu̠ aya ma̠quilh­tzu­qui̠­ni̠­tátit la̠qui̠ ni̠ nata­ma̠­xa­ni̠­yá̠tit porque acxni̠ aquit cca̠­li̠­chu­hui̠­naná̠n cuan pi̠ xli̠­ca̠na laka­ti̠­yá̠tit mak­ta̠­ya­ni̠­na­ná̠tit. Chuná cca̠­hua­nimá̠n la̠qui̠ na̠ aya naqui­la̠­li̠­ka­lhi̠­ta­hui­la­yá̠hu, porque para xamaktum acxni̠ naca­na̠chá nac min­ca̠­chi­qui̠ncán naquin­ta­ta̠án maka­pi­tzí̠n cris­tianos uú xalac Mace­donia y para hui­xinín ni̠ ma̠s­tok­ni̠­tátit nahuán hua̠ntu̠ nali̠­mak­ta̠­ya­ni̠­na­ná̠tit, xli̠­ca̠na pi̠ lanca li̠ma̠­xana naquin­ca̠­qui̠­tax­tu­niyá̠n porque mak­lhu̠hua la̠ta cca̠­li̠­chu­hui̠­na­ni̠tán pi̠ li̠pa̠­xúhu mak­ta̠­ya­ni̠­na­ná̠tit. Pero la̠qui̠ ni̠tu̠ li̠ta­ma̠­xa­ni̠­yá̠tit huá xpa̠­la­cata aquit cca̠­li̠s­quí­nilh li̠tlá̠n u̠ma̠ko̠lh nata̠lán xla­cata pi̠ caca̠­la­ka­pa­xia̠lhnán la̠qui̠ naca̠­ma̠uxca̠­ni̠yá̠n y mak­tumá nama̠akas­pu­tu­yá̠tit hua̠ntu̠ tima̠­quilh­tzu­qui̠­pítit, y chuná nata­siyuy pi̠ hui­xinín cha̠­pa̠­xu­hua̠na̠ ma̠s­ta̠­yá̠tit hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit, y ni̠ huata caj nali̠­ta­siyuy pi̠ hui­xinín caj xalac­pi­lhín y ma̠squi mak­ta̠­ya­ni̠­na­ná̠tit xafuerza porque aquit luu cca̠­liakax­cu­limá̠n.
Cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit pi̠ hua̠nti̠ ni̠ lanca cha­na̠nán ni̠ lhu̠hua maka­la­na̠nán; pero hua̠nti̠ lanca cha­na̠nán lhu̠hua maka­la­na̠nán. Luu ca̠mi­ni̠­niyá̠n pi̠ mina­cujcán naka­lhas­qui­ná̠tit la̠ta lácu tla̠n nali̠­mak­ta̠­ya­ni̠­na­ná̠tit hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit, pero ni̠tu̠ cha̠­si̠tzi nama̠s­ta̠­yá̠tit o cha̠­lak­ca­tza̠naj camá̠s­ta̠lh porque Dios li̠pa̠­xu­huay hua̠nti̠ ya̠ tapa̠­xu­huá̠n ma̠sta̠y hua̠ntu̠ kalhi̠y. Dios lakati̠y naca̠­si­cu­la­na̠t­la­hua­niyá̠n min­tas­cu­jutcán la̠qui̠ a̠tzinú lhu̠hua naka­lhi̠­yá̠tit ni̠xa­chuná hua̠ntu̠ ma̠s­ta̠­pá̠tit la̠qui̠ ma̠s naka­lhi̠­yá̠tit y ni̠tu̠ naca̠­tzan­ka̠­niyá̠n y chuná tla̠n li̠pa̠­xúhu naca̠­li̠­mak­ta̠­ya­yá̠tit xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ taka­lhi̠y hua̠ntu̠ tamac­la­cas­quín nac xla­ta­ma̠tcán. Porque lacatum nac xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka chiné huán xpa̠­la­cata cha̠tum tla̠n cris­tiano:
Xlá li̠pa̠­xu̠hu ca̠ma̠akpi­tziniy aca­tzuní̠n hua̠ntu̠ kalhi̠y lac­pobres,
y u̠má xta­pa̠x­qui̠t ne̠c­xnicú cati­pa̠­tzan­ká̠­calh nac xla­catí̠n Dios.
10 Cumu Dios hua̠nti̠ ma̠sta̠y li̠chánat hua̠ntu̠ chancán xa̠hua a̠má quin­ta­huajcán hua̠ntu̠ li̠hua̠­ya­ná̠hu, pus na̠ hua­tiyá tamá Dios naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n xli̠­hua̠k mili̠­cha­natcán hua̠ntu̠ namac­la­cas­qui­ná̠tit y nama̠s­tacay la̠qui̠ ni̠tu̠ naca̠­tzan­ka̠­niyá̠n y chuná hui­xinín ma̠s kalhi̠­yá̠tit nahuán hua̠ntu̠ tla̠n nali̠­mak­ta̠­ya­ni̠­na­ná̠tit. 11 Chuná chú xlianka­lhi̠ná naca̠aka­ta̠x­tu­ni­ti̠­lhayá̠n hua̠ntu̠ li̠pa̠­xúhu naca̠­li̠­mak­ta̠­ya­yá̠tit lac­pobres cumu la̠ ti̠ xalac Jeru­salén. Y xli̠­hua̠k a̠má aca­tzuní̠n min­tu­mi̠ncán hua̠ntu̠ hui­xinín nama­ca­ma̠s­ta̠­yá̠tit nac qui­macancán la̠qui̠ aquinín nac­ca̠­ma̠akpi­tzi­ni­yá̠hu lak­li̠­ma̠x­kení̠n, chuná a̠ma̠ko̠lh cris­tianos luu nata­li̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios a̠má min­ta­ta̠i̠ncán hua̠ntu̠ nata­mak­lhti̠nán. 12 Porque acxni̠ aquinín nac­ca̠­le̠­ni­yá̠hu u̠má tamakta̠y a̠ma̠ko̠lh nata̠­laní̠n, ni̠ caj xma̠nhuá cac­ti­ca̠­le̠­níhu hua̠ntu̠ naca̠­li̠­ma­cuaniy nac xla­ta­ma̠tcán y antiyá naqui̠­ta̠yay quin­tas­cu­jutcán, sinoque xlacán lhu̠hua hua̠ntu̠ nata­li̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios porque ca̠akli̠­hua­má̠ca nata­maklh­ca­tzi̠y. 13 Nata­li̠­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ naca̠­li̠­mak­ta̠­ya­yá̠hu porque xlacán nata­ta­lu­loka pi̠ xli̠­ca̠na hui­xinín huá ma̠kan­tax­ti̠­pá̠tit xli̠­ma̠­peksí̠n Cristo. Na̠ nata­li̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios porque hui­xinín akxapaj layá̠tit la̠ta ma̠s­to­ká̠tit aca­tzuní̠n hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit la̠qui̠ caj min­ta­pa̠­xu­hua̠ncán naca̠­li̠­mak­ta̠­ya­yá̠tit la̠tachá tícuya̠ cris­tiano. 14 Xa̠huachí anka­lhi̠ná ya̠ tapa̠­xu­huá̠n nata­kalh­ta­hua­kaniy Dios caj mim­pa̠­la­ca­tacán porque Dios ca̠ma̠x­qui̠­ni̠tán tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni la̠ta li̠pa̠­xúhu namak­ta̠­ya­ni̠­na­ná̠tit. 15 Luu capa̠x­cat­ca­tzi̠­níhu Dios caj xpa̠­la­cata lanca xta­la­ka­lha­maní̠n hua̠ntu̠ quin­ca̠­ta̠í̠n nac xla­tama̠t Jesu­cristo.