8
Pablo lacasquín pi̠ li̠pa̠xúhu catamá̠stokli acatzuní̠n xtumi̠ncán
Nata̠lán, chú aquinín cca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­naná̠n la̠ta Dios ca̠ma̠x­qui̠ni̠t xatlá̠n xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán a̠ma̠ko̠lh qui­na­ta̠­lancán hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Jesús xli̠­ca̠­lanca nac xapu̠­la­tama̠n Mace­donia. Ma̠squi xli̠­ca̠na pí lhu̠hua tali̠­pu­huá̠n hua̠ntu̠ anka­lhi̠ná ca̠lak­chín pero xlacán ni̠ tata­xlaj­uani̠y huata luu li̠pa̠­xu̠hu la̠ta tala­má̠­nalh; y ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ luu lac­pobre, acxni̠ ca̠hua­nicán pi̠ súluj natat­la­huay xtu­mi̠ncán la̠qui̠ nata­li̠­mak­ta̠­ya­ni̠nán, li̠pa̠­xúhu tama̠sta̠y lá̠m­para luu lac­rrico. Aquit tla̠n cma̠­lu­loka pi̠ xlacán ni̠ cha̠­lak­ca­tza̠naj tama̠sta̠y hua̠ntu̠ taka­lhi̠y porque aca­tunu tama̠sta̠y hasta hua̠ntu̠ ni̠ tama­kaakchá̠n. Mak­lhu̠hua quin­ta­huá­nilh xla­cata pi̠ cac­ca̠­má̠x­qui̠lh tala­cas­quín cata­li̠­mak­tá̠­yalh hua̠ntu̠ taka­lhi̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac Jeru­salén. Pero ni̠ caj xma̠nhuá tali̠­ta­mák­xtekli hua̠ntu̠ xta­ma̠sta̠y, sinoque pu̠lh hua­tuní̠n tata­ma­ca­má̠s­ta̠lh nac xla­catí̠n Quim­pu̠­chi­nacán y aca­li̠stá̠n chú quin­ca̠­huanín pi̠ naquin­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n nac quin­tas­cu­jutcán para huá chuná lacas­quín Dios. Huá xpa̠­la­cata acxni̠ cuc­xi­lhui hua̠ntu̠ xta­ma̠s­tok­ko̠ni̠t a̠ma̠ko̠lh qui­na­ta̠­lancán xalac Mace­donia, aquinín cli̠s­qui­níhu li̠tlá̠n Tito la̠qui̠ huá na̠ cama̠akas­pú­tulh nac milak­sti̠­pa̠ncán hua̠ntu̠ xlá xma̠­quilh­tzu­qui̠ni̠t la̠ta namak­lhti̠­nan­ti̠­lhay hua̠ntu̠ hui­xinín naca̠­li̠­mak­ta̠­ya­yá̠tit a̠ma̠ko̠lh cris­tianos xalac Jeru­salén. Lacaxtum ca̠li̠­chu­hui̠­nan­ca­ná̠tit pi̠ hui­xinín tlak tancs li̠pa̠­hua­ná̠tit Dios ni̠xa­chuná xa̠maka­pi­tzí̠n, tlak tla̠n ma̠si­yu­yá̠tit xta­chu­huí̠n porque tancs laka­pa­sá̠tit xta­la­ca­pa̠s­tacni, para aktum tla̠n ta­scújut tla­hua­pu­tu­ná̠tit y ni̠lay ma̠kan­tax­ti̠­yá̠tit ni̠ tuncán laka­chi­pi­ni­yá̠tit, xa̠huachí na̠chuná ca̠la­ka­lha­ma­ná̠tit cati̠hua̠ cris­tianos chuná cumu la̠ cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ni̠tán. Pus cumu chuná qui̠­taxtuy, chú cla­cas­quín pi̠ ma̠s li̠pa̠­xúhu nama̠s­ta̠­yá̠tit aca­tzuní̠n hua̠ntu̠ nali̠­mak­ta̠­ya­ni̠­na­ná̠tit min­tu­mi̠ncán ni̠xa­chuná a̠maka­pi­tzí̠n.
Umá hua̠ntu̠ cca̠­hua­nimá̠n ni̠ luu cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠má̠n, caj xma̠n cla­cas­quín naca­tzi̠­yá̠tit la̠ta lácu xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos li̠pa̠­xúhu tamak­ta̠­ya­ni̠nán, y la̠qui̠ hui­xinín na̠ tla̠n nama̠­si­yu­yá̠tit pi̠ a̠má tapa̠x­qui̠t hua̠ntu̠ kalhi̠­yá̠tit xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ lakati̠y Dios. Cumu la̠ catzi̠­yá̠tit pi̠ caj xpa̠­la­cata cumu Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo snu̠n quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n, ma̠squi xlá luu rico xuani̠t porque xlá xpu̠­chiná ca̠quilh­ta­macú, pero li̠tá­nu̠lh cumu la̠ ni̠tu̠ a̠ caká­lhi̠lh caj quim­pá̠­la­ca­tacán la̠qui̠ chuná aquinín luu lac­rrico nali̠­tax­tu­yá̠hu porque chú li̠pa̠­xu­hua­yá̠hu lhu̠hua xta­la­ka­lha­maní̠n hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠x­quí̠n.
10 La̠qui̠ a̠tzinú naliakpu­huan­ti­ya­yá̠tit camá̠n ca̠ma̠­la­ca­pa̠s­tac­ni̠yá̠n hua̠ntu̠ ma̠n tima̠­quilh­tzu­quí̠tit ca̠tatá la̠ta acxtum la̠ma̠­chu­hui̠­ní̠tit xla­cata nama̠s­tok­ti̠­lha­yá̠tit aca­tzuní̠n min­tu­mi̠ncán, xli̠­ca̠na pi̠ luu tla̠n hua̠ntu̠ hui­xinín tla­hua­yá̠tit. 11 Chuná cumu la̠ xka­lhi̠­yá̠tit tapa̠­xu­huá̠n acxni̠ ma̠tzu­quí̠tit pi̠ anka­lhi̠ná chuná caka­lhí̠tit tapa̠­xu­huá̠n hasta acxni̠ nama̠akas­pu­tu­yá̠tit tamá min­tas­cu­jutcán. 12 Porque a̠má cris­tiano hua̠nti̠ xli̠­ca̠na li̠la­ka­chix­cu­hui̠­putún Dios hua̠ntu̠ mak­ta­si­yu­ti̠­lhay, Dios li̠pa̠­xúhu maka­mak­lhti̠y xli̠­la­ka­chix­cu­huí̠n hua̠ntu̠ lac­pu­huán pi̠ ta̠yaniy nama̠sta̠y, porque Dios ni̠ quin­ca̠­mak­squiná̠n hua̠ntu̠ xlá catzi̠y pi̠ ní kalhi̠­yá̠hu.
13 Umá quin­ta­chu­huí̠n ni̠ huam­putún pi̠ caj xla­cata cumu naca̠­mak­ta̠­ya­yá̠tit xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ ni̠ taka­lhi̠y tu̠ tamac­la­cas­quín hui­xinín nali̠­quilh­tzin­csá̠tit, 14 huata caj xma̠n tala­cas­quín pi̠ acxtum nala̠­la­ka­lha­ma­ná̠hu, porque la̠nchú hui­xinín kalhi̠­yá̠tit hua̠ntu̠ xlacán ni̠ taka­lhíy, pero namín quilh­ta­macú acxni̠ xlacán taka­lhi̠y nahuán hua̠ntu̠ hui­xinín ni̠ cati­ka­lhí̠tit entonces nata­siyuy pi̠ acxtum la̠la­ka­lha­ma­ná̠tit porque na̠ naca̠­mak­ta̠­ya­ca­ná̠tit acxni̠ ni̠tu̠ u̠ú namac­la­cas­qui­ná̠tit. 15 Chuná naqui̠­taxtuy cumu la̠ huan nac xta­chu­huí̠n Dios: “Amá hua̠nti̠ la̠n xma­ka­la­na̠­nani̠t ni̠ aka­ta̠x­tú­nilh hua̠ntu̠ xmac­la­cas­quínit, na̠ ni̠para hua̠nti̠ ni̠ lhu̠hua xma­ka­la­na̠­nani̠t ni̠tu̠ tzan­ká̠­nilh hua̠ntu̠ nali̠­hua̠yán.”
Pablo ma̠lakacha̠ma̠pá Tito nac xaca̠chiquí̠n Corinto
16 Ca̠na cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios pi̠ xlá má̠x­qui̠lh tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni quin­ta̠­lacán Tito la̠qui̠ na̠ naca̠akli̠­huaná̠n chuná cumu la̠ aquit cca̠akli̠­huaná̠n. 17 Acxni̠ aquit cuánilh pi̠ xtlá­hualh li̠tlá̠n xca̠­la­ka­pa­xia̠lhnam­parán xlá aya xla­ca­pa̠s­tacni̠t hua̠ntu̠ caj sacstu xla­cata pi̠ naca̠­la­ka­pa­xia̠lhnaná̠n porque catzi̠­putún para tla̠n lapá̠tit.
18 Na̠ acxtum cta̠­ma­ca̠­ma̠chá Tito cha̠tum quin­ta̠­lacán hua̠nti̠ luu xata­li̠­pa̠hu y lacaxtum anta­nícu li̠pa̠­huancán Jesús luu huancán pi̠ tancs la̠ta li̠s­cujma xta­chu­huí̠n Quim­pu̠­chi­nacán. 19 Xa̠huachí hua­tuní̠n ca̠naj­laní̠n talác­sacli la̠qui̠ naquin­ca̠­ma­ka­mak­ta̠­yayá̠n la̠tachá nícu aquinín naca­ná̠hu li̠s­cu­já̠hu u̠má ta­scújut hua̠ntu̠ ctla­hua­ma̠­náhu la̠ta cma̠­mac­xtu­mi̠­ma̠­náhu aca­tzuní̠n tumi̠n la̠qui̠ nata­siyuy pi̠ xli̠­ca̠na laka­lha­ma­ni̠­na­ná̠hu y chuná li̠la­ka­chix­cu­hui̠­ma̠­náhu Quim­pu̠­chi­nacán Jesús. 20 Xa̠huachí aquit cla­kati̠y la̠ta quin­ca̠­mak­ta̠­yamá̠n porque cumu li̠pa̠­huancán ni̠ clac­pu­huama para xamaktum naquin­ca̠­liaksa­na̠­chá̠n para nahuán pi̠ huí tu̠ cak­ska­huix­túhu u̠má tumi̠n hua̠ntu̠ cle̠­ma̠­náhu nac Jeru­salén. 21 Huá xpa̠­la­cata aquinín anka­lhi̠ná clak­tzak­sa­yá̠hu ctla­hua­yá̠hu hua̠ntu̠ tla̠n ta­scújut, chuná nac xla­catí̠n Dios xa̠hua nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos.
22 Y na̠ cca̠­hua­ni­pu­tuná̠n pi̠ na̠ ca̠ta̠ama̠chá Tito chu xcom­pa­ñeros a̠cha̠­tum­li̠túm quin­ta̠­lacán hua̠nti̠ aquinín cuc­xilh­ni̠­táhu chu­natá la̠ta quin­ti­ca̠­pek­tanú̠n luu aksti̠tum quin­ca̠­ta̠s­cujmá̠n, xlá luu pa̠xú­hualh acxni̠ cátzi̠lh pi̠ naaná̠n ca̠la­ka­pa­xia̠lhnaná̠n porque aquit cli̠­ta̠­chu­hui̠­nani̠t la̠ta lácu kalhi̠­yá̠tit taca̠­nájlat, y lácu súluj tla­hua­yá̠tit min­tu­mi̠ncán hua̠ntu̠ li̠mak­ta̠­ya­na­ná̠tit, huá xpa̠­la­cata chú luu ya̠ tapa̠­xu­huá̠n ca̠mak­ta̠­ya­pu­tuná̠n. 23 Para tícu catzi̠­putún túcu xpa̠­la­cata cli̠­lac­sacni̠t Tito la̠qui̠ huá naca̠­la­ka­na̠­chá̠n mili̠­ca­tzi̠tcán pi̠ caj xpa̠­la­cata porque u̠má chixcú hua̠nti̠ la̠n qui­mak­ta̠­yama nac xli̠­ta­scújut Dios y cca­tzi̠y pi̠ na̠chuná naca̠­mak­ta̠­yayá̠n naca̠­li̠­ma­cuaniyá̠n antá; y chi̠nchú a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ tata̠amá̠­nalh huá ma̠n tama̠­la­ka­cha̠ni̠t mina­ta̠­lancán hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Jesús y tala­má̠­nalh nac lactzu̠ ca̠chi­quí̠n uú laca­tzuní̠n. Uma̠­kó̠lh lac­chix­cu­huí̠n tali̠­la­ka­chix­cu­hui̠­má̠­nalh Dios caj xpa̠­la­cata xtas­cu­jutcán. 24 La̠qui̠ xli̠­hua̠k cris­tianos nata­ca­tzi̠y pi̠ luu ca̠lac­sac­ma­ca̠n­ca­ni̠­tanchá u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hui­xinín caca̠­pa̠x­quí̠tit y caca̠­mak­ta̠­yátit la̠qui̠ nata­siyuy pi̠ aquinín xli̠­ca̠na quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n nac­pa̠­xu­hua­yá̠hu caj mim­pa̠­la­ca­tacán porque tla̠n catzi̠­yá̠tit y pa̠x­qui̠­na­ná̠tit chuná cumu la̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Quim­pu̠­chi­nacán.