7
Nata̠lán, xli̠­hua̠k u̠má hua̠ntu̠ Dios tihuanchá xamaká̠n quilh­ta­macú aquinín quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ca­ni̠tán. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ chu­na­tiyá aksti̠tum cala­ta­má̠hu y ni̠tu̠ tili̠­ma̠x­ca­jua̠li̠­yá̠hu qui­mac­nicán xa̠hua qui­li̠s­tac­nicán, huata caj xma̠nhuá aka­tiyuj cali̠­láhu la̠ta lácu tla̠n nali̠­maka­pa̠­xu­hua­yá̠hu Dios y lácu tla̠n nama̠­pek­si̠nán nac qui­la­ta­ma̠tcán.
Pablo luu ca̠li̠pa̠xuhuay cristianos xalac Corinto
¡Xtla­huátit li̠tlá̠n ca̠na̠caj tzinú xqui­la̠­la­ka­lha­máhu! Porque ni̠para cha̠tum cris­tiano ctla­hua­ni­yá̠hu hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, ni̠ti̠ cta̠­ra̠t­la­hua­ma̠­náhu y ni̠ti̠ cak­ska­hui­ma̠­náhu. Ni̠ huá xpa̠­la­cata chuná cca̠­hua­niyá̠n para caj nac­ca̠­li̠­la­ca­ta̠­qui̠yá̠n o nac­ca̠­li̠­la­ca­hua­niyá̠n para ni̠tlán min­ta­pu­hua̠ncán, sinoque cumu la̠ cca̠­huanín xapu̠lh pi̠ hui­xinín anka­lhi̠ná cca̠­pa̠x­qui̠yá̠n xli̠­hua̠k qui­nacú la̠qui̠ naca­tzi̠­yá̠tit pi̠ acxtum li̠pa̠­xúhu nala­ta­ma̠­yá̠hu y na̠ lac­xtum li̠pa̠­xúhu nani̠­yá̠hu. Aquit cca̠­pa̠x­qui̠yá̠n huá xpa̠­la­cata laca­tancs cca̠­li̠­xa­kat­li̠yá̠n y ni̠tu̠ cca̠­ma̠aktze̠­kuili̠­niyá̠n, xa̠huachí luu cca̠­li̠­pa̠­xu­huayá̠n lácu qui­la̠­ka­lha­kax­ma­tá̠hu, y ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ quin­ca̠­li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­caná̠n hui­xinín qui­la̠­ma̠akpu­huan­ti­ya­ni̠­yá̠hu y qui­la̠­ma̠x­qui̠­yá̠hu lanca tapa̠­xu­huá̠n acxni̠ cca̠­la­ca­pa̠s­tacá̠n.
Hasta la̠ta cti­chá̠hu nac xapu̠­la­tama̠n Mace­donia ni̠tu̠cu a̠ aka­tzi­yanca cja­xá̠hu porque la̠tachá nícu caná̠hu anka­lhi̠ná ni̠ quin­ca̠ucxilh­pu­tun­caná̠n, quin­ca̠­pu­tza­sta̠­la­caná̠n, y aka­tiyuj lay qui­na­cujcán caj la̠ta clak­lhpe̠­cuaná̠hu hua̠ntu̠ naquin­ca̠ak­spu­layá̠n. Pero Dios lakati̠y ca̠maka­pa̠­xu­huay hua̠nti̠ tali̠­pu­hua­má̠­nalh, pus xlá quin­ca̠­ma­ca­minín Tito la̠qui̠ xlá naquin­ca̠­maka­pa̠­xu­huay. Ni̠ caj xma̠nhuá luu cli̠­pa̠­xú­hualh cumu para xlá quin­ca̠­lak­chín, huata huá a̠tzinú luu quin­ca̠­li̠­maka­pa̠­xu­huán porque na̠chuná luu xpa̠­xu­huama caj mim­pa̠­la­ca­tacán; xlá quin­ca̠­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠nán la̠ta lácu aka­tiyuj layá̠tit porque ni̠ catzi̠­yá̠tit para tla̠n cla­ma̠­náhu, na̠chuná quin­ca̠­huanín pi̠ lacas­qui­ná̠tit pi̠ tuncán xac­ca̠­la­kan­chá̠n. Huá xpa̠­la­cata luu a̠tzinú quin­ca̠­li̠­maka­pa̠­xu­huán.
Ma̠squi xli̠­ca̠na cca­tzi̠y pi̠ a̠má quin­carta hua̠ntu̠ aquit pu̠lh cti­ca̠­tzoknín y cti­ca̠­ma­ca̠­ni­chá̠n luu snu̠n ca̠li̠­ma­ka­li̠­pu­huán porque lhu̠hua hua̠ntu̠ cca̠­li̠­huanín, hua̠ntu̠ qui­la­cata ni̠para tzinú clac­pu­huán para pi̠ ni̠chuná xac­ti­ca̠­huanín. Acxni̠ a̠cu cca̠­tzok­nu­nikó̠n xac­lac­pu­huán pi̠ ma̠x la̠n nac­ca̠­ma­ka­li̠­pu­huaná̠n, pero tamá tali̠­pu­huá̠n ni̠maka̠s quilh­ta­macú ti̠tax­tu­ko̠lh. La̠nchú luu cli̠­pa̠­xu­huay ni̠ xla­cata cumu caj cca̠­li̠­ma­ka­li̠­pu­huán, huata huá cli̠­pa̠­xu­huay porque tamá min­ta­li̠­pu­hua̠ncán ca̠mak­ta̠yán la̠qui̠ nalak­pa­li̠­yá̠tit xali̠xcáj­nit mila­ta­ma̠tcán nac xla­catí̠n Dios. Hui­xinín xli̠­li̠­pu­huam­pá̠tit min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán chuná cumu la̠ lakati̠y Dios, huá xpa̠­la­cata cli̠­huán pi̠ a̠má quin­carta hua̠ntu̠ cca̠­ma̠­la­ka­cha̠nín ni̠tu̠ cca̠­li̠­ma̠­lak­tzanké̠n huata tla̠n ca̠ma­cuanín. 10 Porque a̠má tali̠­pu­huá̠n xpa̠­la­cata tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ Dios lakati̠y napa̠­ti̠­yá̠hu xli̠­ca̠na quin­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n nalak­pa­li̠­yá̠hu xali̠xcáj­nit quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán nac xla­catí̠n Dios la̠qui̠ xlá tla̠n naquin­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n y naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n lak­táxtut. Pero hua̠nti̠ caj li̠huaca tzucuy tali̠­li̠­pu­huán hua̠ntu̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú xli̠­ca̠na pi̠ taamá̠­nalh talak­tzan­ka̠­ta̠yay, porque ni̠ aka­tiyuj tali̠lay xta­la̠­ka­lhi̠ncán hua̠ntu̠ tat­la­huani̠t nac xla­catí̠n Dios. 11 Hui­xinín ta̠ya­nítit makat­la­játit min­ta­li̠­pu­hua̠ncán chuná cumu la̠ lakati̠y Dios, y Dios ca̠mak­ta̠­ya­ni̠tán, ca̠ma̠x­quí̠n li̠t­li­hueke la̠qui̠ nama̠­xo­ko̠­ni̠­yá̠tit a̠má chixcú hua̠ntu̠ xtla­huani̠t li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n nac milak­sti̠­pa̠ncán. Porque snu̠n xca̠­ma̠­ma̠­xa­ni̠­ni̠tán huá luu xli̠­si̠­tzi̠­ni­yá̠tit, y cumu ni̠ xca­tzi̠­yá̠tit lácu luu nat­la­hua­yá̠tit la̠ta nala­ca̠x­tla­hua­yá̠tit aquit qui­la̠­ka­lhas­quíhu y la̠ta tu̠ cca̠­huanín nali̠­ma̠­xo­ko̠­ni̠­yá̠tit ni̠ aka­tiyuj li̠látit huata chuná tla­huátit, tamac­xtútit a̠má chixcú hua̠nti̠ xtla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n y ma̠pa̠­ti̠­ní̠tit. Antá sta­lanca li̠ta­sí­yulh pi̠ hui­xinín ni̠ xmak­li̠­ca­tzi̠­yá̠tit la̠ta tu̠ tlá­hualh ni̠tlá̠n. 12 Acxni̠ aquit cca̠­ma­ca̠­ni­chá̠n a̠má quin­carta, ni̠ huá clí̠­tzokli la̠qui̠ caj nac­li̠­ma̠­ma̠­xani̠y a̠má chixcú hua̠nti̠ xtla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n huata huá cca̠­li̠­tzok­nunín la̠qui̠ caj nac­ca̠­li̠­tzak­sayá̠n para xli̠­ca̠na luu qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu y tla­hua­yá̠tit hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n. 13 Pero cumu xli̠­ca̠na cta­lu­lokui pi̠ qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu a̠tzinú cli̠­ka­lhi̠­yá̠hu tapa̠­xu­huá̠n nac qui­la­ta­ma̠tcán.
Pero ma̠s cli̠­pa̠­xu­hua­ni̠­táhu porque Tito luu kalhi̠y tapa̠­xu­huá̠n cumu hui­xinín mak­ta̠­yátit la̠qui̠ ni̠tu̠cu natzan­ka̠niy; xli̠­ca̠na̠ pi̠ la̠ta tu̠ tla­hua­yá̠tit aquit luu cli̠­pa̠­xu­huay. 14 Aquit cca­tzi̠y pi̠ ni̠ cak­ská­huilh Tito acxni̠ cuánilh pi̠ hui­xinín luu tla̠n min­ta­pu­hua̠ncán. Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ aquit cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ni̠tán huá xta­lu­lóktat, chuná cumu la̠ cuánilh Tito pi̠ aquit luu cli̠­pa̠­xu­huay la̠ta hui­xinín lapá̠tit. 15 Xlá luu ca̠na̠ li̠pa̠­xúhu ca̠lak­ca­tza­la­ca̠ná̠n acxni̠ laca­pa̠s­taca lácu kalha­kax­páttit la̠ta túcu xlá ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ní̠n, xa̠huachí lácu aka­tiyuj xla­pá̠tit acxni̠ ca̠lak­chá̠n porque xla­cas­qui­ná̠tit naca­tzi̠y pi̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit. 16 Na̠chuná aquit cli̠­pa̠­xu­huay porque cca­tzi̠y pi̠ ni̠ caquin­ti­la̠­li̠­ma̠­ma̠­xa­ní̠hu nac mila­ta­ma̠tcán y na̠ tla̠n cca̠­li̠­pa̠­huaná̠n.