6
La̠nchú lakcha̠ni̠t quilhtamacú la̠ta naquinca̠lakma̠xtuyá̠n Jesús
Pus cumu Dios quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán u̠má ta­scújut la̠ta nac­pa̠­la­ca­chu­hui̠­na­ná̠hu, nac xta­cu­huiní cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata pi̠ ni̠ pá̠xcat cat­la­huátit a̠má xta­la­ka­lha­maní̠n Dios hua̠ntu̠ xlá ca̠ma̠x­qui̠má̠n. Porque caj cala­ca­pa̠s­táctit xta­chu­huí̠n hua̠ntu̠ xlá huan lacatum nac li̠kalh­ta­huaka:
Acxni̠ luu lák­cha̠lh quilh­ta­macú ckáx­matli hua̠ntu̠ xquis­qui­nípa̠t pi̠ nac­la­ka­lha­maná̠n;
y cmak­ta̠yán acxni̠ aya xpímpa̠t lak­tzan­ka̠ya.
Xli̠­ca̠na pi̠ la̠nchú xquilh­tatá la̠ta nali̠­pa̠­hua­ná̠hu y naquin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n. ¡La̠nchú aya lak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ta naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n!
Aquinín clak­tzak­sa­yá̠hu ni̠para maktum xac­li̠­ma̠­la­ca­hua̠­ni̠­náhu hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n ta­scújut la̠qui̠ ni̠ nali̠­lac­la­ta̠yay hua̠ntu̠ la̠nchú cli̠s­cuj­ma̠­náhu. Huata luu anka­lhi̠ná cma̠­si­yu­ma̠­náhu pi̠ xli̠­ca̠na huá clac­scuj­ni­ma̠­náhu Dios, porque cpa̠x­cat­le̠­ná̠hu ma̠squi ni̠tu̠ tu̠ cmac­la­cas­qui­ma̠­náhu, ma̠squi quin­ca̠­lak­chiná̠n taaklhú̠­hui̠t, y hasta ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ quin­ca̠­li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­caná̠n. Quin­ca̠­lac­pu­tza­ni­caná̠n la̠ta naquin­ca̠­si̠­tzi̠­ni­caná̠n, quin­ca̠­ta­mac­nu̠­caná̠n nac pu̠la̠­chi̠n y li̠pe̠cua quin­ca̠­ke̠s­nok­caná̠n, chuná para huá quin­tas­cu­jutcán, quin­ta­tzin­c­snicán, xa̠hua quin­ta­la­ka­chi̠­hualh­ta­tacán. Na̠chuná sta­lanca cli̠­ma̠­si­yu­ma̠­náhu qui­la­ta­ma̠tcán pi̠ huá clac­scuj­ni­ma̠­náhu Dios porque chu­na­tiyá la̠ta aksti̠tum cla­ma̠­náhu, tla̠n quin­ta­pu­hua̠ncán, catu̠huá hua̠ntu̠ cpa̠x­cat­le̠­ná̠hu, cla­ka­pa­sá̠hu hua̠ntu̠ xta­lu­lóktat Dios, y tasiyuy pi̠ Espíri­tu Santo lama nac qui­la­ta­ma̠tcán porque anka­lhi̠ná cca̠­pa̠x­qui̠­yá̠hu la̠tachá tícuya̠ cris­tiano. Na̠chuná cumu cla­ka­pa­sá̠hu xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios y tancs cliakchu­hui̠­na­ni­ma̠­náhu xta­chu­huí̠n mákat tasiyuy pi̠ cka­lhi̠­yá̠hu xli̠t­li­hueke Dios. Anka­lhi̠ná huá cli̠­la­ma̠­náhu hua̠ntu̠ aksti̠tum ta­scújut, chuná acxni̠ quin­ca̠­sa­ka̠­li̠­caná̠n o acxni̠ cla­ca­ta­hua­ca­yá̠hu hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n. Aca­tunu lac­ta­li̠­pa̠hua quin­ca̠­li̠­ma̠x­tu­caná̠n y laka­chuní̠n quin­ca̠­li̠­kalh­ka­ma̠­nan­caná̠n, laka­chuní̠n tla̠n quin­ca̠­li̠­chu­hui̠­nan­caná̠n y aca­tunu caj quin­ca̠­si̠­tzi̠­ni­caná̠n, aca­tunu huancán pi̠ caj cliak­ska­hui­na­ma̠­náhu hua̠ntu̠ cuaná̠hu ma̠squi luu tancs y aksti̠tum cli̠­chu­hui̠­na­ná̠hu xta­chu­huí̠n Dios. Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ maka̠sá uú cla­ma̠­náhu y lhu̠­huatá hua̠nti̠ quin­ca̠­la­ka­pasá̠n, aca­tunu quin­ca̠­li̠­ma̠x­tu­caná̠n cumu lá̠m­para ni̠ti̠ quin­ca̠­la­ka­pasá̠n. Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ anka­lhi̠ná quin­ca̠­mak­ni̠­pu­tun­caná̠n, pero chu­na­tiyá cla­ma̠­náhu xas­tacná; anka­lhi̠ná quin­ca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­caná̠n pero ni̠ quin­ca̠­mak­ni̠­caná̠n. 10 Ma̠squi anka­lhi̠ná quin­ca̠ak­spu­layá̠n hua̠ntu̠ tla̠n nac­li̠­li̠­pu­hua­ná̠hu pero anka­lhi̠ná cka­lhi̠­yá̠hu tapa̠­xu­huá̠n; aquinín lac­pobre pero lhu̠­huatá hua̠nti̠ cca̠­li̠­mak­ta̠­ya­ni̠­táhu y lac­rrico cca̠­li̠­ma̠x­tu­ni̠­ta̠hu quin­ta­chu­hui̠ncán; y ma̠squi ni̠tu̠ cka­lhi̠­yá̠hu hua̠ntu̠ xta­palh tumi̠n pero ni̠tu̠cu quin­ca̠­tzan­ka̠­niyá̠n hua̠ntu̠ cmac­la­cas­qui­ná̠hu nac qui­la­ta­ma̠tcán.
11 Nata̠lán xalac Corinto, aquit ni̠tu̠ cca̠ak­ska­huimá̠n huata tancs cca̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠má̠n porque cca̠­pa̠x­qui̠yá̠n xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke qui­nacuj. 12 Aquinín ni̠para pu̠lactum cka­lhi̠­yá̠hu quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠ntu̠ caj xac­ca̠­ma̠aktze̠­kuili̠nín o ni̠ xac­ca̠­hua­nikó̠n, huata hui­xinín chuná li̠ca­tzi̠­yá̠tit ni̠ hua̠k qui­la̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠­yá̠hu hua̠ntu̠ ca̠ak­spu­layá̠n o hua̠ntu̠ maklh­ca­tzi̠­yá̠tit. 13 Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n cumu la̠ cha̠tum chixcú hua̠nti̠ ca̠ta̠­chu­hui̠nán xla­ka­huasán, xla­cata pi̠ para túcu qui­la̠­hua­ni­pu­tu­ná̠hu hua̠k caqui­la̠­hua­níhu y caqui­la̠­ma̠­ca­tzi̠­níhu chuná cumu la̠ aquinín cca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠yá̠n quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán y cca̠­la­ka­lha­maná̠n.
Dios quinca̠li̠ma̠xtuyá̠n cumu la̠ xpu̠siculan xastacná antanícu xlá lama
14 Para tícu ni̠ tali̠­pa̠­huán Dios hui­xinín ni̠ lac­xtum cata̠t­la­huátit min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán, porque caj li̠huana̠ cala­ca­pa̠s­táctit: ¿pi̠ tla̠n ta̠ta­la­cas­tuca hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n ta­scújut a̠má hua̠ntu̠ aksti̠tum ta­scújut? ¿Pi̠ tla̠n lac­xtum ta̠lay ca̠cu­huiní xa̠hua ca̠tzi̠sní? 15 Chuná cumu la̠ Cristo ni̠lay ta̠ta­lak­xtumi̠y akska­huiní, na̠ ni̠para hua̠nti̠ li̠pa̠­huán Cristo chu hua̠nti̠ ni̠ li̠pa̠­huán. 16 Xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Dios ni̠ quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n nata̠­ta­lak­xtu­mi̠­yá̠hu hua̠nti̠ tala­ka­chix­cu­hui̠y tzincun. Porque Dios quin­ca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n cumu la̠ xpu̠­si­culán xas­tacná anta­nícu xlá lama, chuná cumu la̠ maktum quilh­ta­macú chiné huá:
Aquit anka­lhi̠ná clámaj nahuán nac xla­ta­ma̠tcán la̠tachá ni̠n­co̠cxni,
porque aquit Xpu̠­chi­nacán y xlacán quin­ca­maná̠n.
17 Huá xpa̠­la­cata chiné huam­paray Dios:
Cata­pa̠­nú̠tit nac xlak­sti̠­pa̠ncán y ni̠ lak­xtum caca̠­ta̠­látit;
ni̠tu̠ caxa­mátit hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n,
la̠qui̠ aquit tla̠n nac­ca̠­ta̠­la­ta­ma̠yá̠n,
18 y aquit Min­tla̠­ticán nacuán y hui­xinín qui­la­ka­huasán y qui­lac­tzu­maján nahua­ná̠tit.
Chuná huan Quim­pu̠­chi­nacán Dios hua̠nti̠ lanca xla­ca­tzúcut.