5
Umá qui­mac­nicán hua̠ntu̠ li̠la­ma̠­náhu nac ca̠quilh­ta­macú li̠taxtuy cumu la̠ quin­chiccán anta­nícu hui­la̠­náhu, y acxni̠ nalaclay y nani̠­yá̠hu caj nama̠c­nu̠cán, pero sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ ma̠squi eé qui­mac­nicán nalak­sputa Dios quin­ca̠­li̠­ka­lhi̠má̠n tunu xasa̠sti qui­mac­nicán xalac akapú̠n hua̠ntu̠ ne̠cxni cati­lác­lalh. Huá xpa̠­la­cata li̠pe̠cua tlakaj layá̠hu li̠huán kalhi̠­yá̠hu u̠má qui­mac­nicán lak­pu­hua­la­ca̠­ná̠hu a̠má qui­mac­nicán xalac akapú̠n y hua­tiyá xli̠­la­ta­ma̠­chá̠hu. Porque nali̠­taxtuy cumu la̠ qui­lha­ka̠tcán hua̠ntu̠ naquin­ca̠­li̠­ma̠­lha­ke̠­caná̠n la̠qui̠ ni̠ xalu̠ntu nala­ta­ma̠­yá̠hu. Pero xli̠­ca̠na tlakaj layá̠hu y li̠pu­hua­ná̠hu li̠huán li̠la­ma̠­náhu eé qui­mac­nicán porque ni̠ laka­ti̠­yá̠hu pi̠ acxni̠ nani̠­yá̠hu y caj nalac­mas­tama̠y nac tíyat niaj tu̠ naka­lhi̠­yá̠hu qui­mac­nicán tu̠ nali̠­la­ta­ma̠­yá̠hu, huata lacas­qui­ná̠hu pi̠ tuncán caquin­ca̠­ma̠x­qui̠­can­chá̠n a̠má túnuj xasa̠sti qui­mac­nicán hua̠ntu̠ naka­lhi̠­yá̠hu. Ca̠na̠ cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios porque huá quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán u̠má tla̠n xta­la­ca­pa̠s­tacni, xla­cata tancs naca­tzi̠­yá̠hu pi̠ hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán hua̠k nama̠­kan­taxti̠y chu̠ xlá quin­ca̠­ma̠x­quí̠n xEspíritu Santo, la̠qui̠ aya natzu­cu­yá̠hu catzi̠­yá̠hu hua̠ntu̠ aca­li̠stá̠n naquin­ca̠­ma̠x­qui̠­caná̠n nac akapú̠n.
Huá xpa̠­la­cata anka­lhi̠ná akpu­huan­ti­ya­yá̠hu porque ca̠naj­la­yá̠hu xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y Dios, ma̠squi catzi̠­yá̠hu pi̠ li̠huán uú lama̠­náhu nac ca̠quilh­ta­macú y kalhi̠­yá̠hu eé qui­mac­nicán, qui̠­taxtuy pi̠ mákat lama̠­náhu pero xamaktum nalak­cha̠­ná̠hu Quim­pu̠­chi­nacán. Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ la̠nchú ni̠lay ucxi­lhá̠hu cumu la̠ xlá tasiyuy, sinoque caj xma̠n li̠pa̠­hua­ná̠hu y aksti̠tum lama̠­náhu cumu kalhi̠­ni­yá̠hu taca̠­nájlat. Cumu xli̠­ca̠na li̠pa̠­hua­ná̠hu hua̠ntu̠ quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán, aquinín tlakaj layá̠hu y aca­tunu lacas­qui­ná̠hu pi̠ aya xmak­xtekui eé qui­mac­nicán y mak­tumá aya xlak­chá̠hu Quim­pu̠­chi­nacán. Huá xpa̠­la­cata aquinín anka­lhi̠ná maka­pa̠­xu­hua­ma̠­náhu Quim­pu̠­chi­nacán Jesús, chuná para acxni̠ nani̠­yá̠hu y namak­xte­ká̠hu eé qui­mac­nicán o para acxni̠ nali̠­la­ta­ma̠­ya̠hucú. 10 Porque xli̠­hua̠k aquinín naquin­ca̠­li̠­cha̠n­caná̠n nac xla­catí̠n xpu̠­ma̠­peksí̠n Cristo la̠qui̠ namak­lhti̠­na­ná̠hu quin­tas­kahucán hua̠ntu̠ cha̠­tunu quin­ca̠­lak­cha̠ná̠n, para aksti̠tum o li̠xcáj­nit xli̠t­la­hua­ma̠­náhu qui­mac­nicán li̠huán xla­ma̠­náhu nac ca̠quilh­ta­macú.
Umá xtachuhuí̠n Jesús quinca̠ma̠xqui̠yá̠n tla̠n latáma̠t
11 Cumu aquinín sta­lanca cca­tzi̠­yá̠hu lácu Dios ámaj ca̠ma̠­pa̠­ti̠ni̠y cris­tianos caj xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán, huá juerza cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠­yá̠hu cris­tianos pi̠ cata­li̠­pá̠­hualh. Cumu Dios sta­lanca quin­ca̠­la­ka­pasá̠n y catzi̠y pi̠ ni̠ caj cak­ska­hui­nama acxni̠ cli̠­chu­hui̠­na­ná̠hu, clac­pu­hua­ná̠hu pi̠ na̠chuná hui­xinín qui­la̠­la­ka­pa­sá̠hu. 12 Ni̠ nalac­pu­hua­ná̠tit para caj cli̠­la­ca­ta̠­qui̠­na­ma̠­náhu u̠má quin­tas­cu­jutcán hua̠ntu̠ ctla­hua­ma̠­náhu, huata cca̠­ma̠x­qui̠má̠n quilh­ta­macú xla­cata naka­lhi̠­yá̠tit tapa̠­xu­huá̠n caj quim­pa̠­la­ca­tacán y la̠qui̠ tla̠n naca̠­kalh­ti̠­pa̠x­to­ká̠tit hua̠nti̠ ni̠tlá̠n quin­ca̠­li̠­chu­hui̠­naná̠n acxni̠ tali̠­la­ca­ta̠­qui̠nán hua̠ntu̠ tali̠s­cuj­má̠­nalh, tahuán pi̠ xta­chu­huí̠n Dios tali̠s­cuj­má̠­nalh ma̠squi ni̠ talak­pa­li̠­má̠­nalh xali̠xcáj­nit xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. 13 Para tícu lac­pu­huán pi̠ aquinín caj cla­ka­hui­ti­ma̠­náhu acxni̠ chuná cli̠­chu­hui̠­na­ma̠­náhu quin­tas­cu­jutcán xma̠n Dios catzi̠y, pero para lac­pu­hua­ná̠tit pi̠ chú laca­tancs hua̠ntu̠ cli̠­chu­hui̠­na­ná̠hu cakax­páttit hua̠ntu̠ nac­ca̠­hua­niyá̠n porque amá̠n ca̠mak­ta̠­yayá̠n nac mila­ta­ma̠tcán. 14 Catzi̠­yá̠hu pi̠ Cristo snu̠n quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n y huá li̠mak­xte­ká̠hu pi̠ cama̠­pek­sí̠­nalh nac qui­la­ta­ma̠tcán. Cumu catzi̠­yá̠hu pi̠ huá tíni̠lh caj xpa̠­la­ca­tacán xli̠­hua̠k cris­tianos, na̠ qui­li̠­ca­tzi̠tcán pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ la̠nchú tali̠­pa̠­huán qui̠­taxtuy pi̠ na̠ aya tata̠­ni̠ni̠t. 15 Cristo ni̠lh caj xpa̠­la­cata naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n y la̠qui̠ aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu li̠huán lama̠­náhu uú nac ca̠quilh­ta­macú niaj nala­ta­ma̠­yá̠hu caj hua̠ntu̠ que̠c­stucán sinoque huá nata­pek­si̠­ni­yá̠hu porque huá ni̠lh y lacas­ta­cuánalh caj quim­pa̠­la­ca­tacán. 16 Xli̠­hua̠k aquinín ni̠lay nali̠­ma̠x­tu­yá̠hu para li̠xcáj­nit xta­pu­huá̠n cha̠tum chixcú caj xpa̠­la­cata cumu chuná tali̠­pu̠lhca̠y xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ xapu̠lh maka­pi­tzí̠n aquinín xli̠­pu̠lh­ca̠­yá̠hu Jesús cumu la̠ cati̠hua̠ chixcú porque chuná xta­li̠­pu̠lhca̠y xa̠maka­pi­tzí̠n, pero la̠nchú niaj chuná li̠ma­ca̠­ná̠hu porque aya catzi̠­yá̠hu tícu tamá Jesús. 17 Porque xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tata­pek­si̠niy Cristo qui̠­taxtuy pi̠ xasa̠sti cris­tiano, niaj tala­ca­pa̠s­taca cumu la̠ xapu̠lh porque xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xamaká̠n aya ti̠tax­tu­ko̠lh, hua̠nchú tu̠ kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni la̠nchú hua̠k xasa̠sti.
18 Xli̠­hua̠k u̠má hua̠ntu̠ qui̠­tax­tuma huá Dios chuná tla­huama, xlá ma̠t­lá̠n­ti̠lh pi̠ Cristo naxo­ko̠­nuniy quim­pa̠­la­ca­tacán la̠qui̠ aquinín hua̠nti̠ xma­ka­li̠­pu­hua­ni̠­táhu Dios caj xpa̠­la­cata quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán chú tla̠n naquin­ca̠­ma̠­la­ca­tzu­hui̠­pa­rayá̠n nac xla­catí̠n; xa̠huachí quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n ta­scújut xla­cata caca̠­ma̠­ca­tzi̠­níhu xli̠­hua̠k cris­tianos pi̠ niaj ti̠ cape̠­cuanilh Dios caj xpa̠­la­cata cumu li̠ma­ka­si̠­tzi̠ni̠t xta­la̠­ka­lhí̠n porque chú tla̠n ta̠pa̠­ti̠ni̠y. 19 Acxni̠ xlá macá­milh Cristo tancs xma̠­si­yuma pi̠ xla­cas­quín niaj cata­pe̠­cuánilh cata­ma̠­la­ca­tzú­hui̠lh xli̠­hua̠k cris­tianos xala ca̠quilh­ta­macú, y niaj cuentaj xca̠t­la­hua­nima xta­la̠­ka­lhi̠ncán hua̠ntu̠ xlacán xta­tit­la­huaniy; y aquinín quin­ca̠­lac­sacni la̠qui̠ nac­li̠akchu­hui̠­na­ná̠hu eé xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n. 20 Aquinín luu xpa̠­la­ca­chu­hui̠­naní̠n Cristo quin­ca̠­li̠­ma̠x­tu­ca­ni̠tán, y lá̠m­para Dios ma̠n ca̠ma̠akpu­huan­ti­ya­ni̠má̠n nac quin­ta­chu­hui̠ncán xla­cata pi̠ cali̠­pa̠­huántit. Huá xpa̠­la­cata nac xta­cu­huiní Cristo cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠má̠n pi̠ calak­ta­la­ca­tzu­huí̠tit Dios porque ca̠ma̠­tzan­ke̠­na­ni­pu­tuná̠n la̠qui̠ aka­tzi­yanca nata̠­la­ta­pa̠­yá̠tit. 21 Cristo ni̠ tlá­hualh tala̠­ka­lhí̠n, pero caj quim­pa̠­la­ca­tacán Dios li̠má̠x­tulh cumu lá̠m­para xtla­huani̠t tala̠­ka­lhí̠n la̠qui̠ chuná tla̠n naquin­ca̠­pa̠­la­ka­xo­ko̠­nuná̠n y nac xla­catí̠n Dios nali̠­tax­tu­yá̠hu cumu lá̠m­para ni̠tu̠ xtit­la­hua­ni̠­táhu tala̠­ka­lhí̠n.